Club-of-rome-logo

Resumé: Dette er en gennemgang af en tale som Club of Romes generalsekretær holdt til UNESCO d. 15. juni.
Talens indhold blev forelagt G20 i London 2. apr. - og også for G8 og G5. Generalsekretæren siger, at Club of Rome hermed er gået over til at påvirke verdenspolitikken direkte. Han vil stærk klimapolitik, kommunistisk fordeling af goderne i verden, bæredygtighed, indskrænkning i vores forbrug,stoppe befolkningstilvæksten,  radikal omstrukturering af verdensregeringen nu. Problemerne kan kun løses sammen: global regering til globale problemer. Ellers forestår uoverskuelige katastrofer. UNESCO skal bruges til at indoktrinere verdensbefolkningen herom.

For et par dage siden blev jeg konfronteret med denne bemærkning på en blog med henvisning til en af mine artikler: "Jeg kan ikke tage en forfatter alvorligt, der skriver om den nye verdensorden"!
Mit svar var, at den nye verdensorden er lige så virkelig som EU, hvilket kan ses af videoerne i højre margen på denne blog, hvor Barroso, Gordon Brown, Henry Kissinger, Pres. Bush Sr m.fl. taler om den nye verdensorden. EU selv bekender sig til Den Nye Verdensordens "illuministiske mål" (explanatory statement). Jeg skrev også, at på grund af de 2 små ord "Pth! Sammensværgelsesteori" har denne Nye Verdensorden haft held til at hjernevaske os i et omfang, så det nu i Financial Times åbent kan erklære sit mål: Verdensregering under ledelse af Rockefellerklubberne: Bilderbergerne, den Trilaterale Kommission, Council on Foreign Relations, som for nylig på sin egen hjemmeside erklærede som sit mål at regere verden ved hjælp af David Rockefeller's Studies Programme. Denne Video (2 t. 20 min.) viser dette forbrydersyndikats plan. De vil aldrig glemme, hvad De ser og hører her.

Kort sagt: Den nye verdensorden, er oprettelsen af et kommunistisk 6–punkts-program  under Rothschild-dynastiet.
Det blev fremlagt d. 1. maj 1776 af Adam Weishaupt sammen med en organisation – illuminaterne/illuministerne – som Mayer Amschel Rothschild havde bestilt som sit redskab til at styre verden med! Dette menes at være grunden til , at 1. maj blev socialisternes internationale kampdag – og at de antog Rothschilds røde farve som deres revolutionsfarve.

I det følgende taler generalsekretæren for en lukket Rockefeller-organisation, Club of Rome, ud om den Nye Verdensordens ideologiske program: Renlivet revolutionær kommunisme.
Værktøjerne til dette er den aktuelle Rothschild-lavede globale finanskrise, en postuleret truet artsforskellighed og "klima-krisen" samt pandemier. I "Den første globale Revolution" skriver Alexander King, en af grundlæggerne af "Club of Rome" siges: "I vor søgen efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel , hungersnød og lignende vil gøre fyldest. . . . Den virkelige fjende er så menneskeheden selv." Dvs. Klimaløgnen, og her og her og her er ren og skær Ny Verdensordensideologi. Her er mere om Club of Rome.  Club of Rome har en doktrin om overbefolkning af denne planet som først udtrykt i Meadows' "Grænser for vækst." Her og her og her har jeg behandlet deres gale tanker om at reducere menneskeheden voldsomt.

Martin-leesMartin Lees, generalsekretær for Club of Rome til UNESCO Natural Sciences Sector Retreat d.15 juni, 2009:  Den 12 juni har Club of Rome det privilegium at fremlægge sine konklusioner og forslag om "Samordnede Strategier til at Opfylde de Miljømæssige og Økonomiske Udfordringer for det 21. Århundrede" til den årlige forsamling af G8 + G5 GLOBE Lovgiver-Forumet i Rom.
"Man vil se, at klubben ikke alene er optaget af at  forstå problemerne men er nu fokuseret på at levere indsigt inden for videnskab og analyser direkte til den politiske proces.
GLOBE blev oprettet af G8 til at engagere højtstående lovgivere fra G8 og G5 til støtte for forhandlingerne om en post-Kyoto-traktat –  og er en nær partner af  Club of Rome. 

Den finansielle og økonomiske krise har vist, at der er et presserende behov for en radikal omstrukturering af den globale regering. Som det bliver klart, at truslen om klimaændringer og økosystemernes sammenbrud er reel og overhængende, og at en uretfærdig og polariseret verden af rige og fattige er moralsk uacceptabel og udgør store risici for konflikt, så vil det være indlysende, at de demed forbundne udfordringer i det 21. århundrede  kun kan inddæmmes og løses gennem et radikalt nyt design og en reform af arkitekturen i den globale regering.

Club-of-rome-programDen må mobilisere og føre det internationale samarbejde og støtte en sammenhængende strategi, som integrerer økonomiske, miljømæssige og udviklingsmål i et program for at opnå en ny vej for verdens udvikling. Spørgsmål om international regering og institutionelle rammer, vil være afgørende i særlig effektiv gennemførelse af en post-Kyoto-traktat. ….Spørgsmålet om "klima retfærdighed" vil være afgørende for at nå en aftale og til accept af enhver traktat

De Forenede Nationer, sammen med ledere og institutioner i regeringer, civilsamfundet og den private sektor i hele verden, står over for en række kritiske globale emner, som har nået et sådant omfang og intensitet, at risikoen er der for destabilisering af de systemer, som menneskeheden og vores skrøbelige planet er afhængige af.
Klimaforandringen er i virkeligheden kun en af en række forbundne globale spørgsmål, som nu er ved at nå en kritisk fase. I sin skala, sit globale omfang og sin acceleration er den måske  prototypen af de spørgsmål, som det internationale samfund står over for i det 21. århundrede.

Vi har set, at enorme finansielle ressourcer kan mobiliseres på et par måneder, hvor truslerne anses for at være tilstrækkeligt akutte.  Det er således en central udfordring for De Forenede Nationer, … at fremme konsensus  og hurtig indsats for at dæmme op for og løse disse kritiske udfordringer.

Opgaven i fremtiden er et nyt økonomisk system. En yderligere grund til dyb bekymring over globaliseringen er, at hvis det nuværende forbruger-drevne mønster i den økonomiske vækst fortsætter uændret og yderligere udvides til at omfatte et stort antal ekstra forbrugere, vil miljømæssige, økologiske og sociale konsekvenser blive katastrofale. En integreret tilgang skal udvikles til de økonomiske og miljømæssige udviklingskriser, således at der opnås kulstoffattig, bæredygtig vækst og beskæftigelse inden for det bredere formål, nemlig en retfærdig verdensudvikling. Truslerne mod fremtiden opstår i vid udstrækning ved overdreven efterspørgsel og forbrug. Retfærdighed i fordelingen af omkostninger og fordele, af indkomster og muligheder skal afspejles i anskuelsen og gennemførelsen af politikken.

De tre større kriser, som menneskeheden står over for - den finansielle og økonomiske krise, udviklingskrisen og miljø-og klima-krisen - har fælles rødder i de værdier og valg, der driver den økonomiske vækst. Heraf følger, at de ikke kan løses separat. De skal forstås og forvaltes sammen mod en motiverende vision for en bedre verden. At integrere og udrydde fattigdom er centralt. En ny politisk konstellation er ved at fremspire på internationalt niveau, hvilket vil lette samarbejdet om de kritiske spørgsmål, vi står over for i en indbyrdes afhængig verden.

Eussr flag-2 Der er faktisk i dette øjeblik i historien, en intellektuel, politisk og praktisk mulighed for at omdanne politikkerne, forbindelserne og de institutionelle strukturer for verdenssamfundet til at opnå en ny vej for verdens udvikling. Radikale ændringer er påkrævet.
I dette perspektiv bør de kritiske forhandlinger i København om en post-Kyoto-traktat  udformes inden for en bred sammenhæng, korrekt i forbindelse med nuværende og fremtidige udfordringer for verdens udvikling og miljø, og integreres med nye strategier for økonomisk omstrukturering, finansiel systemreform og globalisering.

UNESCO's rolle i uddannelse
Den vellykkede gennemførelse af alle programmerne er nødvendig for at omlægge de nationale økonomier til lav kulstofproduktion. En bæredygtig og socialt inklusiv vej afhænger i høj grad af viden, færdigheder og engagement hos mænd og kvinder i alle områder af samfundet. Færdigheder og holdninger fra fortiden er ikke egnede den nye situation i dag og i endnu mindre grad til at styre udfordringerne forude.
Uddannelses-institutioner skal tilpasse deres læseplaner og metoder i overensstemmelse hermed for at skabe de værdier, holdninger, åbenhed og færdigheder, der er nødvendige for at forstå og løse de komplekse, indbyrdes forbundne problemer i den moderne verden. Og som spørgsmålene om klima, energi, ressourcer og miljø bliver mere alvorlige, vil offentlighedens forståelse og brede miljøkendskab være vigtige til at støtte korrigerende politikker. Det er naturligvis sandt, som det understreges i G20, at globale problemer kræver globale løsninger." Andre stikord er retfærdig fordeling af Jordens velstand, bæredygtighed, stop befolkningstilvæksten.

MarxDet satanistiske FNs UNESCO Programmet Universets bygherrer handler om at pleje en forståelse af verden og sikre, at fremtidens ledere er globalt alfabetiserede. De overbevisninger, værdier og den adfærd, der har bragt verden til den nuværende krise vil skulle ændre sig, hvis en ny og mere retfærdig og miljømæssigt bæredygtig vej for den menneskelige udvikling skal findes.  Hvis menneskeheden skal overvinde risici og trusler forude, skal der en større forandring  i adfærden til, især i de kulturelle værdier, som afgør samfundets og den enkeltes normer og mål. Og i dette perspektiv spiller uddannelse og oplysning af offentligheden på alle niveauer en kritisk rolle.

Lad mig identificere tre centrale udfordringer:
1. Den tid, hvor vestlige ideer og politikker kunne dominere  det internationale samfunds tænkning er ved at være afsluttet. Hvordan kan vi skabe enighed og støtte og blive enige om en samordnet aktion i en pluralistisk og multikulturel verden?
2. Hvordan kan vi gennemføre de dybe reformer af politikker og institutionelle strukturer og procedurer i vores samfund ?
3. Og nok det sværeste, hvordan kan vi have mod til at opgive indgroede holdninger, idéer og antagelser, som vi har sat vor lid til i årtier, for at rydde vejen for nye ideer og fremgangsmåder, som er afgørende for at håndtere de eksistentielle trusler mod fremtiden, og at skabe økonomier og samfund, som kan give mulighed og håb under de nye vilkår i det 21. århundrede? 

UNESCO kan spille en central rolle i at finde svarene på disse spørgsmål. De, som er eksperter i denne bemærkelsesværdige organisation skal også udfordres til at afføde en ny tankegang, at mobilisere en stor indsats og at stimulere den nye plan."

Kommentar
UNESCO er en nær partner med Rockefeller's General Board of Education.

Læg mærke til Club of Romes nære partners, UNESCOs, hovmodige program: Universets Bygherrer. Disse indbildske illuminister betragter sig som Guds ligemænd.
Dette er en klart kommunistisk ideologi: Ordet "bæredygtighed" bruges ofte - en formel, der indebærer kommunisme og økologi - og har fået en religiøs dimension som en Gaia/Lucifer kult af Steven Rockefeller's, Michael Gorbachevs og Maurice Strong's Earth Charter. Dette er begyndelsen på en formaliseret kommunistisk Ny Verdensorden. Og den er intimt sammenflettet med UNESCO, G20, G8 og G5. 

Mr. Martin Lees fastslår, at Copenhagen Climate Conference ikke kun handler om klima:
1. De kritiske forhandlinger i København om en post-Kyoto-traktat bør ….  integreres med nye strategier for økonomisk omstrukturering, reform af finanssystemet og globalisering.
2. Mr. Lees erklærer, at fornyelse ikke bare kan ske gennem gradvis ændring: "Radikale ændringer er påkrævet i vore værdier og adfærd, modeller og strategier, og de politikker og strukturer, der driver de sociale og økonomiske fremskridt.”
3. Den Gamle Verdensorden skal afskaffes nu: “De overbevisninger, værdier og adfærd, der har bragt verden til den nuværende krise vil skulle ændre sig, hvis en ny og mere retfærdig og miljømæssigt bæredygtig vej for den menneskelige udvikling skal udvikles.” (Og så lader man de samme ræve vogte gæssene igen!)
4. Tiden er moden: Den Nye Verdensordens håndlangere er på plads: “Der er en ny politisk konstellation på internationalt niveau, der vil lette samarbejdet.”
5. Dette er et meget socialistisk program - så ofte fremsat af kommunister - men aldrig realiseret: “Kriserne kan ikke kan løses separat. De skal forstås og forvaltes sammen hen imod en motiverende vision for en bedre verden. Integrer og udryd fattigdom og skab afbalanceret udvikling. Opgaven er et nyt økonomisk system. Folk vil skulle leve i fattigdom (undtagen Rothschild, Rockefeller, Soros. Bill Gates osv.): Ødelæggende milieu- og sociale katastrofer, hvis vi ikke indskrænker vores forbrug væsentligt. ” 
Club of Rome6. Propaganda og hjernevask på alle niveauer siges at være nødvendig: “Uddannelses-institutioner skal tilpasse deres læseplaner og metoder i overensstemmelse med Club of Romes program for at skabe de værdier, holdninger, åbenhed og færdigheder, der er nødvendige for at forstå og løse de komplekse, indbyrdes forbundne problemer i den moderne verden.” Man skjuler sandheden og får løgn til at fremstå som sandhed. Et veltjent diktatorisk kneb.
7. Mange penge kan kradses ind af illuministiske bankfolk og deres politiske og medie-håndlangere på vores bekostning: “Og vi har set, at enorme finansielle ressourcer kan mobiliseres på et par måneder, hvor truslerne anses for at være akutte.”
8. Men i sidste ende stræber de efter at herske over verden gennem FN, G20, G8 og G5 - med klimasvindelen som løftestang: “Der er et presserende behov for en radikal omstrukturering af den globale regering. Som det bliver klart, at truslen om klimaændringer og økosystemers sammenbrud er reel og overhængende, og at en uretfærdig og polariseret verden af rige og fattige er moralsk uacceptabel og udgør store risici for konflikt, så vil det være indlysende, at de dermed forbundne udfordringer i det 21. århundrede kun vil kunne inddæmmes og løses gennem et radikalt nyt design og en reform af arkitekturen i den globale regering.”
Disse Illuminister er satanister - og de har nøjagtig de samme mål som Lenin. Og jeg er ikke i tvivl om, at deres diktatur bliver lige så grusomt, jvf. deres befolkningsreduktionsplaner - mest tydeligt udtrykt her.

En kommentar af den yderst velinformerede
Eustace Mullins, tidligere Kongresbibliotekar, "The World Order"
, kapitel 7.1: "I foundation (stiftelse - magten bag den Nye Verdensorden) - finder vi eunukken som den fremherskende type tjenestemand. Eunukken bevæger sig ind og ud af foundations til fremtrædende stillinger i regeringen, uddannelse og religion. De forbliver eunukker, dem, der har afsvoret deres manddom for at blive slotsansatte i den Nye Verdensorden, som regerer, fordi den skjuler sin magt, og benægter, at den eksisterer. Dens magt er indlysende overalt, i regeringen, i uddannelse, i de religiøse ordener, i krige og revolutioner og hungersnød, der er så omhyggeligt planlagt og udført. Når alt for mange mennesker opdager Council on Foreign Relations´magt, flyttes den over til Bilderbergerne eller den Trilaterale Kommission, (eller Club of Rome). De internationale bank-familier, hvis oprindelse går tilbage til middelalderen, oprettede de vigtigste amerikanske fonde." Nu har de hjernevasket os v.hj.a. 2 ord:"Pth! Konspirationsteori!", så de føler sig trygge til at kunne opgive deres hemmelighedskræmmeri og offentliggøre deres højforræderi.