Den Nye Verdensorden Og Dens Bagmænd, “Planetens Frelsere,” Betales Med Vore Taknemmelige “Grønne” Afgifter.

Posted By Anders On August 13, 2009 @ 00:15 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Som vist på denne blog er den nye verdensorden optaget af at snyde os til at tro, at store globale kriser - skabt og opfundet af dens dens[1] illuminister - kræver globale løsninger - gennem en FN-verdensregering: deres hjemmelavede [2] krig mod terrorisme, og [3] pandemier (BSE, SARS, fugleinfluenza, svineinfluenzabekæmpelse etc), [4] finanskrise, og [5] truet biodiversitet, og [6] indvandring samt [7] her - men deres trumfkort er "[8] klimaændringsfidusen".
Denne skrøne er nu blevet spredt af løgnagtig propaganda over hele verden i et omfang, så de fleste mennesker tror på den - meget til deres egne fremtidige omkostninger. I Norge, der er en avanceret ny verdensordensstat, kaldes klimaændringsnægtere for “[9] klimabøller"!

Hvorfor er klimafuppen så vigtigt for den nye verdensorden?
[10] Cliff Kincaid June 24, 2009 NewsWithViews.com: Mens vores medier sover, fortsætter FN med præsident Obama's samtykke med at gennemføre en samlet plan for at skabe en ny international socialistisk orden, der finansieres af globale skatter på det amerikanske folk.
“FN-[11] Konferencen om verdens finansielle og økonomiske krise og dens indvirkning på udviklingen” d. 24–26. juni 2009 overvejer at vedtage et dokument, der opfordrer til "nye frivillige og innovative kilder til finansiering af initiativer, som skal give yderligere stabile kilder til udviklingsfinansiering …" Det er FN-snak for global skat. De er alt andet end "frivillige," for folk tvinges til at betale dem. [Læs Cliff's bog: "Global Trældom: FN's plan om at herske over verden"]
De mest "populære" forslag, som vil kunne indbringe et tocifret milliardbeløb i dollars til globale formål, omfatter afgifter på udslip af drivhusgasser og finansielle transaktioner såsom aktiehandeler. Dokumentet blev vedtaget på et uformelt møde mellem ekspert-"mellemmænd."  Det er tvivlsomt, at eventuelle ændringer vil blive stillet til det.

[12] Joseph.StiglitzObama Administrationens uofficielle ankermand i FN-forhandlingerne har været økonomen  [13] Joseph Stiglitz, nobelpristager, der har skullet koordinere en "Kommissionen af eksperter", som har rapporteret til FN's Generalforsamlings formand, [14] Miguel D’Escoto, den berygtede kommunistiske katolske præst, som har modtaget Lenins fredspris fra den gamle Sovjetunion. Stiglitz producerede sit eget dokument, der forlanger "udstedelse af supplerende [15] Special Drawing Rights", "supplerende finansieringskilder" til globale institutioner, en ny global reservevaluta, og en ny global kreditfacilitet. Centrale anbefalinger er blevet indarbejdet i det officielle FN-konferencedokument, men Stiglitz og hans "eksperter" giver langt flere oplysninger derom i deres “[16] Report of the Commission of Experts” – særlig kap. V: art. 90–100 under afsnittet: “ Global Reserve System.”  [11] Konferencens Slutdokument støtter Stiglitz´ opfordring til innovativ, klimarelateret financiering af udviklingslandene.
 
[17] Paul Stiglitz sladrede om mafia-metoder i den nye verdensordens organisationer, IMF og Verdensbanken, til gavn for de fattige lande.

Mhp. nye finansieringskilder,  opfordrer dokumentet endv. til "innovative finansieringskilder såsom [18] handel med emissionsrettigheder og finansielle omsætningsskatter …" Begrebet "emissionshandel" gør det muligt for selskaber at undgå grænser for udledning af drivhusgasser, hvis de betaler skat til regeringenKommentar: Regningen for denne Nye verdensordensskat bliver så via vareprisen sendt videre til Dem og mig! 
 
Kapitel Fem i dette dokument, "[16] Report of the Commission of Experts," går i detaljer og erklærer, at "i nogen tid har det, at det er vanskeligt at opfylde FN's officielle bistandsmål på 0,7 procent af bruttonationalindkomsten i udviklede industrilande som officiel udviklingsbistand. Dette har affødt forslag til, hvordan man kan sikre en mere pålidelig og stabil finansieringskilde for at nå disse mål."

Dokumentet, bemærker, at en international flybillet-skat nu er en realitet
Stiglitz dokumentet forklarer: "Nogle af de initiativer, der er blevet foreslået, omfatter "solidaritetsafgifter« eller, mere generelt, beskatning for globale mål.  Det har også været fremme at bortauktionere de globale naturressourcer – eksempelvis havfiskerirettigheder og forureningsemissionstilladelser – for globale miljø-programmer (V:92)."

Det siger videre: "Disse skatter skal være nationalt pålagte, men internationalt koordinerede.(V.94)."  FN vil fungere i realiteten som et centralt skattecenter.
Kommentar:
Så dette  skal trumfes igennem - selv ved trusler - eller bestikkelse – hemmeligt.

Uanset hvor vanvittig, får den nye verdensorden altid sin vilje
[19] Al-gore-i-sne-1.maj[20] The Huffington Post 26 June 2009:  Repræsentanternes Hus vedtog den mest gennemgribende klimaændringspolitik, som Kongressen nogen sinde har behandlet. Med Indførelse af et cap and trade system har lovforslaget til hensigt at nedskære Amerikas produktion af drivhusgasser med 17 procent inden 2020, og 83 procent i 2050. 

[21] Climate Depot 26 June 2009: Repræsentanternes Hus har vedtaget en lov, som det ikke har læst, ikke forstod. Et lovforslag, der er baseret på smuldrende videnskabelige krav og ikke vil have nogen påviselig klimaindflydelse.
The [22] Los Angeles Times 22 juni: Kulfyrede kraftværker er den største kilde til drivhusgasser, der forårsager global opvarmning, men præsident Obama's plan for at bekæmpe klimaændringerne vil resultere i, at nationen brænder mere kul om ti år, end den gør i dag.

Environmental Protection Agency (EPA)
er et agentur under forbundsregeringen i USA med ansvar for at regulere kemikalier og beskytte menneskers sundhed ved at beskytte det naturlige miljø: luft, vand og jord. 
[23] The Washington Monthly 17 April 2009:  Efter at have modtaget det Hvide Hus opbakning, erklærede EPA, at kuldioxid og andre drivhusgasser er en væsentlig trussel mod menneskers sundhed og dermed vil blive opført som forurenende stoffer (selv om der ikke ville være noget liv uden CO2).
  Men vedtagelsen af lovforslaget var baseret på aktiv EPA undertrykkelse af "klimaændrings"-viden.
[24] EPA[25] CBSNews 26 June 2005: EPA kan have undertrykt en intern rapport, som var skeptisk over for påstande om global opvarmning, herunder om kuldioxid nøje skal reguleres af forbundsregeringen, i flg. en række nyligt offentliggjort e-mail-beskeder. Mindre end to uger før agenturet formelt fremsatte sin pro-reguleringshenstilling til Det Hvide Hus, ophævede en EPA centerdirektør en 98-siders rapport, der advarede mod at drage forhastede beslutninger baseret på en videnskabelig hypotese, der ikke ser ud til at forklare de fleste af de tilgængelige data. "

E-mail-korrespondancen rejser spørgsmål om politisk indblanding i, hvad der skulle være en uafhængig gennemgang i et forbundsagentur. Efter en gennemgang af den videnskabelige litteratur, som EPA stoler på, sagde EPA-veteranen Carlin, at han konkluderede, at den var mindst tre år for gammel og ikke afspejler de nyeste forskningsresultater. "Min personlige mening er, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at regulere (kuldioxid)," sagde han. Globale temperaturer er omtrent, hvor de var i midten af det 20. århundrede. De går ikke op, og hvis noget, er de på vej nedad. "

[26] Liza-jackson  EPA boss Liza Jackson er loyal over for præs. Obama for sin forfremmelsefremme og hastede EPA's anbefaling gennem

Her er et uddrag af en tale fra et medlem af Overhuset, UK
[27] VISCOUNT MONCKTON OF BRENCHLEY, tidligere politisk rådgiver for Margaret Thatcher. Sir Monckton har skrevet mange artikler om klimaet i de store aviser i verden og var en central figur bag det britiske [28] domstolsforbud mod anvendelse af Al Gore's film "En ubekvem sandhed" i de britiske skoler på grund af mindst 11 alvorlige fejl. Han har gentagne gange udfordret Al Gore for at møde ham på amerikansk tv - men aldrig fået svar! 

"Der er nu [29] solide teoretiske grunde, gentagne gange bekræftet af empiriske iagttagelser, til at antage, at IPCC har overdrevet klimafølsomheden med op til det tidobbelte, og at det også har overdrevet akkumuleringen af CO2 i atmosfæren med det dobbelte. Der er masser af beviser for, at flertallet af de forskere der deltager i IPCC's proces var ikke involveret i klimafølsomhedsberegninger. Selv en meget lille overdrivelse i værdien af hver af de fire centrale parametre vil medføre en meget stor overdrivelse, når de fire parametre ganges sammen for at give FN's fremskrivning af antropogene temperaturændring med tiden. De fleste forskere er uvidende om omfanget af FN's overdrivelse, fordi FN's behandling af de centrale spørgsmål om klimafølsomhed er yderst obskurantisk.
At korrigere for FN's overdrivelser i hver af de fire centrale parametre
reducerer klimafølsomheden fra 3,26 C til en lille del af denne værdi ved CO2-fordobling.

UAH-tempOmkostningerne for hver 1 grad Kelvin, hvormed den "globale opvarmning"  mindskes af Waxman / Markey loven, hvis den bliver fuldt gennemført, vil således være $ 60 - $ 600 billioner. Disse omkostninger ville falde uforholdsmæssigt meget på de fattigste. Lovforslaget vil ikke medføre nogen somhelst reduktion i den globale gennemsnitlige overfladetemperatur.

Der er ikke, var ikke og vil ikke blive nogen klimakrise."

Redaktøren for [30] Chemical & Engineering News har bragt sig selv i vanskeligheder med verdens største videnskabelige gruppe. Den 22. juni skrev han: "Videnskaben om menneskeskabte klimaændringer er i stigende grad veletableret. Den videnskabelige [31] konsensus om virkeligheden af klimaændringerne er blevet stadigt mere vanskelig at anfægte, til trods for forhærdede klimanægteres indsats.” 

[32] CO2-graf-NIWA         Niwa's [33] atmosphæriske CO2–kurve. Ingen sammenhæng med ikke-stigende temperatur. 

[32] Lederen blev mødt med en hurtig, lidenskabelig og videnskabelig irrettesættelse fra Baum's kolleger. Stort set alle de breve , der blev offentliggjort den 27. juli revsede Baums klimavidenskabelige synspunkter. Videnskabsfolk bebrejdede Baum's brug af ordet "nægtere" på grund af ordets associationer til  "Holocaustnægtere." Desuden har forskere kaldt Baums leder: "oprørende", "en skandale", "fyldt med misinformation" "uværdig for et videnskabeligt tidsskrift" og "pap."

Kommentar 
Af ovennævnte ser vi tydeligt, at den nye verdensorden har brug for vores penge til at bygge deres [34] verdensstat. De har plyndret os via deres [4] hjemmelavede finanskrise og vil gøre det endnu mere, når skatteydere er med til at betale for den nye verdensordens centrale bankredningsplaner, dvs gaver til de tyve, der tog vores huse, job og aktier i første omgang. Det er således indlysende, at vi skal betale for, at de skal regere Jorden i en sådan grad, at vi alle bliver forarmede. De selverklærede EU-illuministers ([35] explanatory statement) middel og mål er penge og magt til dem selv samt utrolige løgne og hjemmelavede fiduser. And they are very keen on that: The EU-Commission supported[36] Blogactiv 8 Aug. 2009: "The combination of environmental taxes, incentives, trading schemes, carbon accounting, regulation and voluntary measures accompanied by a well designed, comprehensive global climate agreement to replace the Kyoto Protocol is essential to help the world move to a low-carbon economy."

[37] Viscountens-temp.-kurveOg de er meget opsatte på det: Den EU-Kommissionsstøttede støttede [36] Blogactiv 8 Aug. 2009: "Kombinationen af miljøafgifter, incitamenter, handelsordninger, CO2-regnskabspraksis og frivillige foranstaltninger, ledsaget af en godt udformet, omfattende global klimaaftale til at erstatte Kyoto-protokollen er vigtige for at hjælpe verden med overgang til en kulstoffattig økonomi."

Det bliver også mere og mere klart, at disse helt [38] løgnagtige illuminister [39] lyver desperat, og [40] her, og [41] her. Nu gør de sågar vores egne børn til [42] klimapoliti imod os klimaforbrydere! 

I en [43] US Senatsmindretalsrapport sidste efterår havde 650 videnskabsfolk meget hårde ord at sige om klimasvindelen.
"Global opvarmning er blevet en ny religion".
"Opvarmningsfrygt er den "værste videnskabelige skandale i historien … osv.

Jeg viste dette til en tidligere dansk miljøminister. Hans svar: "Det kommer jo fra højre. Jeg synes stadig, at der er konsensus om klimaet. Nu skal vi redde planeten"! 
Man kan ikke diskutere med den Nye Verdensordens ideologer - kun protestere og sige, at vi og vores børn ikke ønsker at blive malket af illuministiske bankfolk, der gør sig til verdens konger.

Men kun forenet kan vi stoppe dem. Og folk vil ikke se det.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9942

URLs in this post:
[1] illuminister : http://euro-med.dk/?p=511
[2] krig mod terrorisme: http://euro-med.dk/?p=8105
[3] pandemier : http://euro-med.dk/?p=8357
[4] finanskrise: http://euro-med.dk/?p=8191
[5] truet biodiversitet: http://euro-med.dk/?p=8329
[6] indvandring: http://euro-med.dk/?p=9816
[7] her: http://euro-med.dk/?p=8949
[8] klimaændringsfidusen: http://euro-med.dk/?p=8401
[9] klimabøller: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/03/05/493960.html
[10] Cliff Kincaid June 24, 2009 NewsWithViews.com: http://www.newswithviews.com/Kincaid/cliff323.htm
[11] Konferencen om verdens finansielle og økonomiske krise og dens indvirkning på udviklingen: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/303&Lang=E
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjosephstiglitz12.png
[13] Joseph Stiglitz: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
[14] Miguel D’Escoto: http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_d%27Escoto_Brockmann
[15] Special Drawing Rights: http://euro-med.dk/?p=7627
[16] Report of the Commission of Experts: http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/PreliminaryReport210509.pdf
[17] Paul Stiglitz : http://euro-med.dk/?p=6148
[18] handel med emissionsrettigheder: http://euro-med.dk/?p=62
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederal-2dgore-2di-2dsne-2d1maj7.jpg
[20] The Huffington Post 26 June 2009: http://www.huffingtonpost.com/2009/06/26/climate-change-bill-may-h_n_221564.html
[21] Climate Depot 26 June 2009: http://www.climatedepot.com/a/1697/Climate-Depot-Editorial-Climate-Bills-Passage-Represents-nothing-
more-than-unrestrained-exercise-of-raw-political-power-armtwisting-and-intimidation

[22] Los Angeles Times 22 juni: http://articles.latimes.com/2009/jun/22/nation/na-coal22
[23] The Washington Monthly 17 April 2009:: http://www.washingtonmonthly.com/archives/individual/2009_04/017794.php
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederepa1.jpg
[25] CBSNews 26 June 2005:: http://www.cbsnews.com/blogs/2009/06/26/politics/politicalhotsheet/entry5117890.shtml
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederliza-2djackson1.jpg
[27] VISCOUNT MONCKTON OF BRENCHLEY: http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Monckton,_3rd_Viscount_Monckton_of_Brenchley
[28] domstolsforbud mod anvendelse af Al Gore's film : http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,22559777-5000117,00.html
[29] solide teoretiske grunde: http://klimarealistene.com/09-05-20%20MONKTON%20central_question_on_sensitivity.pdf
[30] Chemical & Engineering News : http://pubs.acs.org/cen/editor/87/8725editor.html
[31] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[32] Image: http://www.infowars.com/worlds-largest-science-group-rejecting-man-made-climate-fears/
[33] atmosphæriske CO2–kurve: http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http://www.niwa.co.nz/education-and-train
ing/schools/students/change/baring_head/exercise&ei=vBh2SqzgCtPj-QaV5enLBw&sa=X&oi=trans
late&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3DNIWA%2B%252B%2BCO2-graph%2Bin%2Batmosphere%26
hl%3Dda%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:da:official%26hs%3DVz4

[34] verdensstat.: http://euro-med.dk/?p=5141
[35] explanatory statement: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[36] Blogactiv 8 Aug. 2009:: http://acca.blogactiv.eu/2009/08/07/green-taxation-no-%E2%80%9Ceconomy-versus-environment%E2%80%9D-d
ebate/

[37] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederviscountens-2dtemp-2dkurve2.jpg
[38] løgnagtige : http://euro-med.dk/?p=8388
[39] lyver : http://euro-med.dk/?p=4825
[40] her: http://euro-med.dk/?p=5286
[41] her: http://euro-med.dk/?p=8724
[42] klimapoliti: http://euro-med.dk/?p=9657
[43] US Senatsmindretalsrapport: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-
23ad-45f0-274616db87e6