Nytteløs Svineinfluenza-vaccination Kan Føre Til Dødsensfarlig Influenza. Der Spiegel: Europæerne er Omkostningsbesparende Forsøgskaniner For Vaccinefremstillerne. Smuthul Findes

Posted By Anders On August 9, 2009 @ 00:36 In Dansk, Euromed | No Comments

Opdateriner om svineinfluenzavaccine [1] her.
[2] Astrazeneca-næsevaccinationHvis De bliver tvunget til at lade Dem  vaccinere, så kræv [3] AstraZenecas MedImmune, som administreres gennem næsen - ikke pr injektion, hvorved man undgår det squalenefremkaldte golfkrigssyndrom og tiomersalvirkninger.

Europæere – Vågn dog endelig op!
[4] Der Spiegel 7. Aug. 2009:   This is a heretofore unseen experiment on the Europeans. Of the 25 million German citizens to be vaccinated in the first stage, close to 250,000 could suffer a serious reaction to the vaccine, but there are virtually no data on the effects of a new adjuvant — a component used to stretch the active ingredient — used in the GSK vaccine on pregnant women.The Novartis vaccine grows on dog cells, which can cause tumors in animal experiments. The US agency charged with regulating drugs, the Food and Drug Administration (FDA), has thus far refused to approve flu vaccines containing adjuvants.
It is only too convenient for drug companies when new vaccines and production processes to combat swine flu are tested on millions of Europeans. Indeed, instead of having to pay for testing, the drug companies stand to profit handsomely from this approach. 

Dette er et hidtil uset experiment på europæerne. Af de 25 millioner tyske borgere, der skal vaccineres i første fase, vil tæt ved 250.000 kunne lide en alvorlig reaktion på vaccinen, men der er stort set ingen data om virkningerne af et nyt adjuvans (hjælpestof) - en komponent, der anvendes til at strække den aktive ingrediens — - som anvendes i GSK vaccine på gravide kvinder. Novartis´ vaccine vokser på hundeceller, der kan forårsage svulster i dyreforsøg. Det amerikanske agentur, der har ansvar for regulering af lægemidler, Food and Drug Administration (FDA), har hidtil nægtet at godkende influenzavacciner, der indeholder adjuvanser (hjælpestoffer).
Det er kun alt for bekvemt for vaccinevirksomhederne, når nye vacciner og produktionsprocesser til at bekæmpe svineinfluenza kan testes på millioner af europæere. Ja, i stedet for at skulle betale for testning står vaccine-virksomhederne til en smk fortjeneste på denne fremgangsmåde.

Denne blog har [1] tidligere peget på farer ved kommende [5] influenzamassevaccinationer som: Forurening med [6] levende fugleinfluenza-virus og [7] squalen, samt[8] her,  der forårsagede Golfkrigssyndromet, [9] tiomersal der forårsager autisme hos børn – og [10] svære celleskader hos fostre. Denne artikel vil pege på endnu en fare: Øget giftighed af influenzavirus som følge af massevaccinationer. Udover det vil artiklen pege på det faktum, at nationale sundhedsstyrelser og WHO fortsætter med at negligere farerne ved squalen og tiomersal.

[11] Yderligere Overvismands-diskussion: WHOs rapport 24 juli, 2009, 84, 301-308 - nr. 30 s. 303
"Olie-i-vand hjælpestof i vacciner har vist sig at give bredere immunitet og reducere de krævede mængder af afsvækket virus ("antigen-besparende") for andre influenzavira, og det forventes at være tilfældet for pandemisk influenza A (H1N1-virus)."

Hvordan influenzavaccinen bliver til
Det Europæiske Lægemiddelagentur's Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler ([12] CHMP) har ansvaret for at udarbejde agenturets udtalelser om alle relevante spørgsmål.  Der er to måder, hvorpå vaccineproducenterne kan få en tilladelse:
1. Brug af "snyde" vaccine tilgang. En “snyde- pandemisk influenzavaccine er en vaccine, der er udarbejdet forud for en fremtidig pandemisk influenza ved hjælp af en stamme, der kan forårsage en pandemi, men inden at man kender den faktiske virusstamme, der vil forårsage en ny pandemi. Selskaber gennemfører fuldstændige undersøgelser af kvalitet, sikkerhed og effekt af snydevaccinen med den oprindelige virusstamme. Når den pandemiske virusstamme er kendt, kan den anvendes til at erstatte den oprindelige stamme i vaccinen. De oprindelige snyde-undersøgelser kan bruges til at forudsige, hvordan folk vil reagere på vaccinen, når influenzastammen, der forårsager pandemien, medtages.
2. Udvikle en ny vaccine "fra bunden". Dette vil kræve en ny, fuld markedsføringstilladelse og derfor flere data end snyde-tilgangen. Agenturet arbejder i øjeblikket med to fabrikanter hen imod godkendelse af nye pandemivacciner

Alle snydevacciner er blevet udarbejdet med en H5N1-stamme af influenza virus, som  nu skal ændres til H1N1-stammen, der forårsager den nuværende pandemi. Denne variant blive behandlet hurtigt, normalt inden for fem dage. Når CHMP har afgivet en positiv udtalelse, kan variationen derefter godkendes af Europa-Kommissionen og vaccinen kan stilles til rådighed til brug.

[13] Swinejune Agenturet har fået oplyst, at den første af disse kan indgives i september 2009. Det firma, der fremstiller Pandemrix (H1N1-vaccine), vil  medtage den influenzastamme, der er ansvarlig, i vaccinen. Det vil derefter indsamle oplysninger om sikkerheden og effektiviteten af den endelige pandemivaccine, og forelægger dette for CHMP til vurdering.

Disse data omfatter resultaterne af undersøgelser på mere end 8000 mennesker. CHMP er af den opfattelse, at inddragelsen af H1N1-virusstammen ikke vil have en stor indvirkning på den endelige vaccine's sikkerhed og effekt. Men det er kun med den udbredte brug af  vaccinen, at alle bivirkninger kan påvises. Udvalget skal derfor kræve, at vaccineproducenter udfører yderligere sikkerhedsundersøgelser og planlægger særlige pandemirisikostyringsplaner.

Korrespondance med Lægemiddelstyrelsen 4. Aug 2009: Nu har jeg korresponderet med den danske Sundhedsstyrelse. De skal afgøre om massevaccinationer i Danmark. Men de vidste absolut intet om sammensætningen af svineinfluenzavaccinen. Endelig fik jeg et klart og utvetydigt svar fra den danske Lægemiddelstyrelse:  "Der er både tiomersal og squalen i den godkendte vaccine, Pandemrix, den GlaxoSmithKline vaccine, der anvendes i fremstillingen af den nye H1N1 vaccine. Med hensyn til din bekymring ang. thiomersal, har jeg også vedhæftet dette fra WHO, der viser, at vi ikke fraråder brug af vacciner, der indeholder tiomersal.

[14] Snake4_deesCHMP besluttede, at Pandemrix-fordelene er større end risicierne til forebyggelse af influenza i en officielt erklæret pandemisk situation. Udvalget anbefalede, at Pandemrix får markedsføringstilladelse. Pandemrix er blevet godkendt under "ekstraordinære omstændigheder". Det betyder, at fordi den stamme af influenza-virus, der kan forårsage en pandemi, ikke er kendt, har det ikke været muligt at fremskaffe fuldstændige oplysninger om den fremtidige pandemivaccine.

[15] The Evening Standard 27 July, 2009: Mere end 132 millioner doser er bestilt, og det første parti skal ankomme i næste måned.
Men Dr. Keiji Fukuda, WHO's influenzabekæmpelseschef, advarede i dag om de mulige farer ved den uafprøvede vaccine: "Der er visse områder, hvor man simpelthen ikke forsøger at gøre vinding. En af de ting, som ikke kan bringes i fare, er vaccinesikkerheden."
Det Europæiske Lægemiddelagentur, EUs lægemiddel-regulerende organ, skal fremskynde godkendelsesprocessen for vaccinen, så virksomhederne kan omgå store menneskelige forsøg og i stedet teste en vaccine baseret på fugleinfluenza.

[16] D. 26. juli sagde WHO, at det nye H1N1 virus is "umuligt at stoppe”. Verdenssundhedsorganisationen gav vaccineproducenterne grønt lys til vaccinefremstilling mod influenzapandemistammen og sagde, sundhedspersonalet bør være de første til at få en indsprøjtning. Hvert land vil skulle vaccinere borgere mod svineinfluenzavirus. AstraZenecas MedImmune enhed udgør en levende virus vaccine, der sprøjtes op i næsen, og det er lettere at producere, sagde Kieny. 

[17] Mutation  til mere dødelig influenzavirus skyldes massevaccination 
Dette er påfaldende i lyset af de mange milliarder dollar i indsats over hele verden for hurtigt at fremstille enorme lagre af vacciner, op til hidtil usete 2 mia doser. Sundhedsstyrelses-ansatte tjenestemænd er bange for, at denne usædvanlige stamme af H1N1 influenzavirus kan mutere til en mere dødbringende form i efteråret–  lige som den dødbringende spanske influenzaepidemi i 1918.
Forskere på Shizuoka University i Japan skrev for nylig i marts i Public Library of Science (PLoS One). Oversættelse: "Massevaccination kan, medmindre den overvåges godt, rent faktisk fremkalde den frygtede genmutation, som kan resultere i flere tilfælde, øget hospitaliseringerne og større dødstal."

[18] Svineflu Paradokset er, at hvis virulensen af en vaccine-resistent influenzastamme er mindre end den vaccine-sårbare stamme, kan epidemien stige i forhold til den procentdel af befolkningen, der vælger at lade sig vaccinere. Forskerne konkluderer, at "en vaccination, der forventes at forhindre spredning af sygdommen, i stedet kan fremme spredning af sygdommen." [19] Grækenland har vedtaget obligatorisk vaccination.

Som eksempel peger forskere på en obligatorisk influenzavaccinationskampagne for alt fjerkræ i Kina i 2005 mod H5N1 fugleinfluenza. Genetisk analyse viste, at en H5N1–afart dukkede op og derpå blev den førende stamme i alle Kinas 12 provinser og erstattede tidligere vira. I et andet eksempel synes vacciner, der siden 1995 bliver brugt i Mexico,  at have erstattet tidligere dominerende virus og at være en medvirkende årsag til de forskellige understammer af influenza.
Type-A influenza virus, som er den mest almindelige, karakteriseres ved hurtig mutation …. Shizuoka universitetsforskere i Japan siger, at de "fortsat er skeptiske mht., at et vaccinationsprogram kan reducere det samlede antal smitsomme enkeltpersoner, selvom vaccinationen beskytter mod overførsel af en vaccine-følsomme stamme." [PLoS One 4 (3): e4915, marts 18, 2009]
[20] Svneinfluenza-vacc.-australien
De vacciner, der i øjeblikket er i produktion imod denne ukendte mutant, kan nok ikke give immunitet mod den nye variant af influenzavirus og faktisk medføre mutation, der kunne dræbe millioner af sårbare mennesker.

Menneskeheden er ved at kaste sig ud i et stort hazardspil. Impulserne fra sundhedsstyrelsernes embedsmænd og politikere til at forberede befolkningsgrupper på masse-vaccination kan resultere i en undgåelig katastrofe af hidtil uset omfang.

[21] The Los Angeles Times 25 July 2005 
Til dato er kun fem tilfælde af Tamiflu-resistent (svineinfluenza) virus blevet observeret på verdensplan. Dødsfald (i USA) forårsaget af H1N1 influenza i løbet af en to-årig periode kunne strække sig fra 90.000 til flere hundrede tusinde, afhængigt af effekten af svineinfluenza vaccinen, forudsiger embedsmænd. (Rent skræmmegætværk).
 
Hvor kommer farlig influenzavirus fra?
[22] Global Research 29 2009: I “Emerging Technologies: Genteknologi og Biologiske Våben”, beskrev forskeren Edward Hammond, at amerikanske forskere, ledet af en patolog fra forsvarsministeriet, "for nylig med held begyndte genetisk at rekonstruere" den farlige influenza-stamme, der var ansvarlig for 1918-1919 pandemien. Er det nuværende udbrud af H1N1-stammen af svineinfluenza et resultat af nogle vanvittige eksperimenter, der er gået galt? Forestår Amerikansk statsterrorisme?”

[23] Flu-death-graph                     Influenza-dødskurve

Kommentar
Den kommende vaccinationskampagne er farlig, unødvendig - og politisk. Jvf. WHO gjorde alt for at undgå isolation i Mexico, da svineinfluenzaen var meget begrænset!
Ovenstående er ikke beroligende:
1. Vaccineproducenterne, som har vist sig ansvarsløse i fortiden (Baxter's levende fugleinfluenzavirus i sæsonbestemt influenzavirus i fogangne vinter, squalen-Golfkrigssyndromet) skal kontrollere vaccinerne og rapportere til EU: "Den Europæiske Union kontrollerer data, der forelægges fra vaccineselskaberne og dette vil gøre det muligt for udvalget at afgive udtalelse": Ingen uafhængig kontrol af vaccinerne,  som tjekkerne havde - da de reddede os fra Baxter's dødelige fugleinfluenzavirus i vaccinen sidste vinter.  Det er at sætte ræven til at vogte gæs.Vi har [24] samme problem med genmodificeret mad: Koncernerne har forbudt USAs regering at kontrollere langtidseffekterne  af deres produkter. I dag aner den danske Sundhedsstyrelse, der skal beordre massevaccination, intet om vaccinen. 
2. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EUs lægemiddelregulerende organ, skal fremskynde godkendelsesprocessen for vaccinen, så virksomhederne kan omgå store menneskelige forsøg og i stedet teste en vaccine baseret på fugleinfluenza. Det lyder alarmerende: uafprøvet vaccine er påtvunget hele befolkninger, f.eks grækerne, som et rent eksperiment,.
3. "CHMP er af den opfattelse, at inddragelsen af H1N1-virusstammen ikke vil have en stor indvirkning på den endelige vaccine's sikkerhed og effekt. Dette er baseret på tidligere erfaringer med »sæsonprodukter« influenza vacciner." Hvordan kan de have nogen erfaringer om, hvordan vil en åbenbart helt væsensforskellig H1N1 opføre sig i et miljø for fx H5N1 fugleinfluenza? De ved det ikke.
4. Selv om den endelige vaccine forventes at have samme sikkerhedsprofil som “snydevaccinen”, er det kun ved den udbredte brug af vaccinen, at alle bivirkninger kan påvises
5. "CHMP besluttede, at Pandemrix fordelene er større end risicierne til forebyggelse af influenza i en officielt erklæret pandemisk situation." Nu bliver det grotesk: Vi har den mildeste influenza nogensinde. Hvor er fordelen ved at vaccinere? De indrømmer, at der er en ukendt risiko. Så hvorfor vaccinere?
6. Virussen siges at mutere i dette efterår og blive meget farlig! Hvordan kan de vide det, medmindre de har planer om at ændre virus i vaccinen fra svækket til levende virus, når de ændrer deres snydevaccine - som de gjorde med Baxter's vaccine sidste vinter.
7. Hvis virus muterer, vil de planlagte massevaccinationer mod det nuværende virus ikke være til nogen nytte overhovedet: et nyt virusantigen vil skulle rammes.
8. "… Det har ikke været muligt at fremskaffe fuldstændige oplysninger om den fremtidige pandemivaccine." WHO selv advarer mod forhastede vaccinationer - som de ønsker at lave f.eks i Storbritannien.
9. WHO har erkendt, at der er olie-adjuvanser til at minimere brugen af deres sparsomme antigen - den Danske Lægemiddelstyrelse siger, at der er squalen og tiomersal i svineinfluenzavaccinen, på trods af begge er kendt for at være meget giftige (Golfkrigssyndrom, de Guillan-Barré syndrom, [25] video 1 og [26] video 2. Autisme hos børn er en videnskabeligt bevist bivirkning til tiomersal, der hemmeligholdes af en modbydelig sammensværgelse mellem vaccineproducenter og den amerikanske regering - Robert F. Kennedy Jr.). Sådanne bivirkninger optræder måneder og år efter vaccinationen – ikke 6 uger senere,observationsperioden for snydevaccinationer.
10. Den milde svineinfluenza bliver  kun meget farlig i tilfælde af massevaccinationer ifølge japanske forskere.
11. Normale influenzavaccinationer har en effekt på 25% af de vaccinerede personer i henhold til [27] Københavns Universitetsavis 21. november 2008. Ofte fik vaccinerede influenza (inklusive mig selv!)

 !)


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=9916

URLs in this post:
[1] her: http://euro-med.dk/?p=9114
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederastrazeneca-2dn-e6sevaccination2.jpg
[3] AstraZenecas MedImmune: http://www.reuters.com/article/rbssHealthcareNews/idUSL11997420090601
[4] Der Spiegel 7. Aug. 2009: : http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,640853-2,00.html
[5] influenzamassevaccinationer: http://euro-med.dk/?p=9735
[6] levende fugleinfluenza-virus : http://euro-med.dk/?p=7130
[7] squalen: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13925
[8] her: http://en.wikipedia.org/wiki/Squalene
[9] tiomersal der forårsager autisme hos børn : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14510%20Robert%20F.%20Kennedy%20Jr.%20Glob
al%20Res.%20July%2023,%202009%20http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14510

[10] svære celleskader hos fostre: http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss
[11] Yderligere Overvismands-diskussion: http://www.who.int/wer/2009/wer8430.pdf
[12] CHMP: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pandemicinfluenza/PandemicVaccines_Q&A_46147609en.pdf
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederswinejune4.jpg
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersnake4-dees2.jpg
[15] The Evening Standard 27 July, 2009: http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23724398-details/Vaccine+for+swine+flu+may+be+unsafe+
warns+WHO/article.do

[16] D. 26. juli sagde WHO, at det nye H1N1 virus is "umuligt at stoppe: http://www.ethiopianreview.com/articles/18165
[17] Mutation: http://www.lewrockwell.com/sardi/sardi114.html
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersvineflu3.jpg
[19] Grækenland: http://infokrieg.tv/2009_08_07_griechenland_zwangsimpfung.html
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersvneinfluenza-2dvacc-2daustralien2.jpg
[21] The Los Angeles Times 25 July 2005: http://www.latimes.com/features/health/la-sci-swine-flu25-2009jul25,0,3387335.story
[22] Global Research 29 2009: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14568
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederflu-2ddeath-2dgraph2.gif
[24] samme problem med genmodificeret mad: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14570
[25] video 1: http://www.youtube.com/watch?v=IFcnneAqnTM
[26] video 2: http://www.youtube.com/watch?v=-9Bvf9AaC-4
[27] Københavns Universitetsavis 21. november 2008: http://universitetsavisen.ku.dk/dokument9/nyhedsarkiv/2008/dokument178/