José Barroso, Bruxelles, 26. maj 2008: Det udvidede EU har kraft og evne til at skabe verdensorden
Europa er selv et laboratorium for globaliseringen, en succes med at sætte tværnationale standarder og love….
, Europa må fortsætte med at forme den multilaterale verdensdagsorden. Vi kan hjælpe med at skabe en mere retfærdig globalisering, hvis vi spreder vore normer  og love til at regulere  forbindelser verden over….En erfaring, som har fremmet fred og demokrati, frihed og solidaritet på et helt kontinent. I denne henseende er EU et sandt skoleeksempel på verdensregering.
Kommentar
Barroso bekender sig her til den blodige Franske Revolutions illuministiske, dengang som nu desværre tomme, slagord: "Frihed, lighed og broderskab".

José Barroso til den “97. Deutscher Katholikentag”EU, Osnabrück 23. Mai 2008 : “Pga. sin erfaring med grænseoverskridende integration  og samarbejde er Europa særligt velplaceret til at foreslå regler - men ikke til at pålægge dem - som bidrager til en Ny Verdensorden, hvori udviklingslande kan høste de fulde fordele af globaliseringen.
Vi behøver nu en ny samarbejdskultur, som overskrider traditionelle geografiske, politiske og religiøse grænser.
Det økumeniske begreb om den "forsonede forskellighed" er en udmærket inspirationskilde til at udvikle en sådan kultur.

Mottoet for denne  Katholske Kirkedag: „Han førte mig ud i åbent land" (Salmernes Bog 18:20) indbyder os til at udvide det Europæiske Projekts horisont og derved forsvare vore værdier i verden samt i denne bevidsthed at fremme den tanke, at deri ligger kraften og håbet om en mere sikker og retfærdig verden i solidaritet.

Fra den Vestfalske Fred i 1648 ( 30-årskrigens afslutning) til Romtraktaterne i 1957 har Europa tilbagelagt en lang vej. Men her var det altså, at en ny Verdensorden, som bygger på samme lovforbindelser mellem verdslige stater, blev til. Det var her i  Osnabrück og Münster, at grundlagene for adskillelsen mellem politisk og religiøs magt samt retsstaten, den moderne stats bærende søjler, blev lagt. Vi udgør nu en velhavende og sammenhængende union, forenet i forskellighed, i et udvidet og åbent Europa. Det, der forener os, er ikke blot et interessefællesskab,der styres gennem et sæt lovregler.
Frem for alt er vi et værdifællesskab, som er i stand til at bygge broer til andre regioner i verden og forbinde sig med andre kulturer i denne globaliseringsæra.

Kommentar: Dette er interessant nyt for mig. Den Nye Verdensorden blev altså i flg.  illuministen Barroso (explanatory statement) til i 1648  -  og således blot perverteret til kommunisme af Adam Weishaupt for Mayer Amschel Rothschild pr. 1. maj 1776.   

For at forsvare og fremme vore værdier i verden behøver vi en Traktat, der lever op til udfordringerne i det nye århundrede. Lissabon Traktaten vil styrke Europas rolle i verden.                                                                               
European Union Tower of Babel                   

Osiris - Horus  Eye PyramidDen store mission for fred og forsoning, som ledede den europæiske integration, er nu i en langt videre ramme end i sidste århundrede. Den afhænger af vor evne til at fremme globaliseringen ved at fremme vore værdier i verden. Den giver også den interkulturelle dialog, incl. dialogen mellem religionerne, en afgørende rolle ved opbygningen af sammenhængende og altfavnende samfund - både på det europæiske kontinent og længere borte - samfund, hvori det fulde spektrum af menneskerettighederne garanteres!       

Den voksende betydning af den interkulturelle dialog i internationale forbindelser gør den til den bedste modgift mod det "civilisationssammenstød", som nogle frygter. Interkulturel dialog i et  Europa "forenet i forskellighed"  er et livsvigtigt skridt hen imod det Europæiske Projekt: at bringe Europa og verden fred. 

Lissabon Traktaten anerkender udtrykkeligt kirkernes og de religiøse samfunds bidrag og giver den formelle ramme for den dialog, som EU og især EU-Kommissionen har plejet i årenes løb med denne civilsamfundets nøglekomponent  Som tidligere vil denne dialog tage hensyn til den rolle, som forskellige religiøse traditioner spiller i Europa, ved opbygningen af et samfund med de værdier, som er så vigtige for europæiske samfund.

T.v.: Logo  for 97. Tyske Katolske Kirkedag. Barroso anser kirken for en civilsamfunds-medspiller, så at sige en NGO. Lige som Hitler behøver Barroso kirkernes samarbejde til sin antikristelige "store mission" - som Hitler og andre illuminister kalder "det store værk" og "den store fælles sag":"Folkefællesskabet", som Hitler havde  nationalismens stærke ramme til at skabe. Det har Barroso ikke. Tværtimod.

"Et borgernes Europa" må være den politiske dagsordens hjertebarn, men alle dele af civilsamfundet  har i denne proces en vigtig rolle at spille. Som grænseoverskridende organisation med stærke rødder lokalt kan kirkerne og religiøse fællesskaber yde et effektivt bidrag til mobiliseringen af offentlig støtte til og fremme af den europæiske politik.

De igangværende politiske prioriteter i EU er et svar på hovedbekymringerne hos borgerne på de områder, hvor en europæisk dimension er livsvigtig. I vor globaliserede verden er det tiltagende klart, at intet land, hvor stort det end er, alene kan klare de globale udfordringer, som klimaændring, bæredygtig udvikling, energisikkerhed, terrorisme eller indvandring, ikke at  forglemme Europas konkurrencedygtighed og dets rolle i verden. Disse emner, der er afgørende for Europas fremtid og for verdenssamfundet i det hele taget, appellerer til vort individuelle og kollektive ansvar og kræver fælles handling med behørig respekt for vore værdier. Derfor er det så vigtigt, at alle dele af samfundet, især det store kristne fællesskab i både Europa og verden, er forpligtede over for "sagen".

Kommentar: Dette sidste lyder sandelig lige så demagogisk som Hitlers taler.

"Som verdensførende i kampen mod klimaændring og mht. udviklingshjælp har EU den nødvendige erfaring og troværdighed til at udstikke nye veje i udviklingen og samarbejdet med sine internationale partnere. 

Solidaritet  er en del af Europas udviklingsvision sammen med respekt for Menneskerettigheder, god regeringsførelse, demokrati og retsstat."

T.h.: Katolske præster heiler Hitler. I 1933 indgik Hitler et konkordat med Vatikanet, og det gav Hitler frie hænder mod jøder og andre uønskede personer. I 1929 havde  den Katolske Kirke indgået et konkordat med Mussolini, hvem pave Pius XI derpå kaldte en "gave fra Himlen". Gaven bestod af 1.75 milliarder lire og status som Italiens statskirke.
Hvori består mon den Nye Verdensordens gave til Vatikanet for accept af Kristi fjende, islam, som dialogpartner med udsalg af Kristi bud og af
EUs Nye Verdesordens-politik?

Gennem  „Glaubensbewegung Deutsche Christen“, der ved kirkevalgene i 1933 fik flertal i Landeskirchen, fik Hitler de evangeliske kirker under passiv kontrol.

Kære kirkemedlemmer, begå ikke den samme fejl engang til!
Hitler ville diktaturets Neuordnung (Ny Orden) Europa.
EU vil diktaturets globale Neuordnung.
Kristus befalede os at være hans - ikke Hitlers eller EUs disciple.

Kommentar
Bell Pyramid Her taler den illuministiske  EU-Kommissions-Präsident Barroso (explanatory  statement): Ny Verdensorden, den "store mission", de illuministiske europæiske "værdier", som skal udbredes til hele verden:  "Frihed"/Mennneskerettigheder,
der bruges som våben mod de oprindelige europæere,
"Lighed"/Demokrati - som ikke eksisterer (Lissabon Traktaten, mediecensur)  og "Broderskab"/Solidaritet - med indvandrerne imod os oprindelige europæere.

Barroso gør sig selv og EU  til en formørket verdens lys, til stjernen der fra spidsen af
pyramiden i folkehavet "illuminerer de 1000 lyspunkter" (præs. Bush sen. i sin tale om Unionens Tilstand 1991). Denne stjerne er illuminismens Messias, det guddommeligt oplyste/ illuminerede menneske fra den globale elite.

Barrosos forvrængede brug af det bibelske motto til den 97. Tyske Katolske Kirkedag: " Han førte mig ud i åbent land (fortsætter: og frelste mig)" er en  illegitim legitimiering af den illuministiske politik gennem misbrug af Gud, ja Barroso lader her EU overtage Guds rolle!:  "… (mottoet) indbyder os til at udvide  det Europäiske Projekts horisont og så til at forsvare vore værdier i verden  og at fremme dem i bevidsthed om, at deri ligger kraften og håbet for en mere retfærdig verden i solidaritet."
Dvs. EU -ikke Gud - skal frelse os!!! Dette er demagogi!  Utroligt, at kirkerne hopper på!

                                                                                      Rechts: Hitler beder - til hvem?!

Dette misbrug af religionen til politiske formål er Adolf Hitlers strategi (Tale i febr. 1933): "…jeg nærer den klippefaste overbevisning, at dog engang vil den time komme, hvori de millioner, der i dag forbander os, vil stå bag os og med os så hilse velkomment det fælles skabte, med møje tilkæmpede, bittert erhvervede  nye, storhedens, og ærens og magtens og herlighedens Tyske Rige. Amen! (Heil! heil!)".

Diktatorer ved, at når de  forvrænger religionen, forvrænger de folksjælen.