Altid hed det, hvis man nævnede Council on Foreign Relations (CFR): “Pth! Konspirationsteori!”. Sagde man noget om, at dette CFR er en privat verdensregering, blev man anset for at være sindssyg.  Gennem denne følge af en massiv hjernevask har CFR i ro og fred kunnet udbygge sit verdensdiktatur.
“Council on Foreign Relations er "det politiske system." Ikke alene har den indflydelse og magt på centrale beslutningstagere på højeste niveau i regeringen til at lægge pres fra oven, men den anvender og bringer også enkeltpersoner og grupper frem for at lægge pres nedefra, for at retfærdiggøre afgørelser på højt niveau mhp. at omdanne USA fra en suveræn konstitutionel Republik til en slavemedlemsstat af et verdens diktatur."-  tidligere Congressmand, John Rarick 1971.

Tidligere US præsidentkandidat, Barry Goldwater skrev: "I september 1939 besøgte to medlemmer af Council on Foreign Relations udenrigsministeriet for at tilbyde Rådets tjenester. De foreslog at lave forskning og komme med anbefalinger til ministeriet uden formel tilknytning eller ansvar, især vedr. sikkerheds-materiel, økonomiske og finansielle problemer, politiske problemer, og territoriale problemer. Rockefeller Foundation lovede at finansiere driften af planen. Fra denne dag fremad har Council on Foreign Relations placeret sine medlemmer i den politiske beslutningsproces´positioner i udenrigsministeriet og andre føderale agenturer. Hver udenrigsminister   siden 1944, med undtagelse af James F. Byrnes, har været medlem af Rådet."
Cfr-globus
Kulisse fra en tale af Hillary Clinton i Council on Foreign Relations 15. juli 2009.

Council on Foreign Relations har tilrevet sig beføjelse til at bestemme over USA som det tydeligt fremgår af US udenrigsminister Hillary Clinton på denne
video.
Her er  denne selvbestaltede, private, diktatoriske verdensguvernørs bekendelse til sin rolle som verdensregent på sin  egen hjemmeside. Det følgende er konspirationspraksis! Hold op med at tale om konspirationsteori – hvis De vil tages alvorligt!

The Council on Foreign Relations: "Council on Foreign Relations´ (CFR) program for Internationale Institutioner og Global Regering (IIGG) støttes af et generøst tilskud fra Robina Foundation. Det har til formål at identificere de institutionelle forudsætninger for et effektivt multilateralt samarbejde i det enogtyvende århundrede.

På baggrund af disse tendenser kræver amerikanske politikere og andre interesserede aktører grundig, uafhængig analyse af de nuværende strukturer af det multilaterale samarbejde. IIGG programmet opfylder disse behov ved at analysere styrker og svagheder i de eksisterende multilaterale institutioner og foreslår reformer, der er skræddersyet til de nye internationale forhold.

IIGG opfylder sit mandat ved:
Cfr-obama* At ansætte CFR stipendiater til forskning for at tage særlige globale udfordringer op, herunder klimaændringer, spredning af masseødelæggelsesvåben, transnational terrorisme, og den globale sundhed - og formidling af forskning gennem bøger, artikler, Rådets særberetninger, og andre publikationer.
* At samle indflydelsesrige udenlandske politikere, akademikere og CFR-medlemmer til at drøfte berettigelsen af de internationale ordninger og rammer på møder i New York, Washington, DC, og andre udvalgte byer;
*At  Være vært for rundbordskonferenceserier, hvis formål er at informere det udenrigspolitike samfund om nutidens internationale regeringsudfordringer og frembringe opfindsomme løsninger for at styrke verdens multilaterale organisationer og
* At etablerie state-of-the-art internettilstedeværelse som en ressource til det bredere udenrigspolitiske samfund i tilknytning til spørgsmål om fremtidens globale regering.
Vedlagte konceptpapir opsummerer rationalet for programmet om global regering.

Hvordan CFR vil forme verdensregeringen 
Et nyt CFR-initiativ til verdensregering d. 1. maj 2008: Council on Foreign Relations (CFR) har iværksat et omfattende femårigt program mhp. internationale institutioner og verdensregering.

Programmet bygger på ressourcer fra CFR’s David Rockefellers Studieprogram til at vurdere de eksisterende regionale og globale regerings-mekanismer og giver konkrete anbefalinger til amerikanske politikere om specifikke, nødvendige reformer for at forbedre deres resultater, både for at fremme USA's nationale interesser og at sikre udbuddet af kritiske globale offentlige goder.
Programmet overvejer, om den mest lovende ramme for regeringsførelse er en a. formel organisation med universelt medlemskab (f.eks, FN), b. en regional eller sub-regional organisation, c. en smallere, uformel koalition af ligesindede lande, eller d. en kombination af alle tre.

Cfr-geithner2US-finansminister, Timothy Geithner, er medlem af den Trilaterale Kommission og bilderberger.

Holdningen i USA vil være blandt de vigtigste faktorer, når verdensordenens form og stabilitet, der følger af disse anstrengelser, skal fastlægges.

Global styring i det enogtyvende århundrede kan meget vel komme til at ligne det, Francis Fukuyama kaldte "multilateralisme."

Programmet om internationale institutioner og global styring har til formål at hjælpe arkitekterne bag den amerikanske udenrigspolitik og deres kolleger i andre lande og i regionale og globale organisationer med udarbejdelsen af planerne for nye strukturer i det internationale samarbejde, der i højere grad skræddersys til den globale virkelighed og som stemmer overens med langsigtede amerikanske nationale interesser og er følsomme over for historiske amerikanske bekymringer mht. indenlandsk suverænitet og international handlefrihed. Cfr-schwarzeneggerProgrammets tilgang til global styring vil fortsat være pragmatisk og fleksibel.

Californiens guvernør, Arnold Schwarzenegger, talte til CFR den 12. Apr 2007.

Her er de tricks CFR ønsker at udvikle med henblik på at stramme sit greb om verden
1. Kampen mod salafist-inspireret islamistisk terrorisme har imidlertid  ofte været båret af et "made in USA" stempel, snarere end at være et virkeligt multilateralt foretagende. Vi vil støtte multilateral tilgang. 
2. Spredning af masseødelæggelsesvåben:  vurdere behov for reformer af de eksisterende ikke-spredningsaftaler.
3. Homeland Security. Fremkomsten af transnational terrorisme har tvunget USA og dets allierede til at tåle nogle ofringer af den nationale suverænitet, forsone sig med tabet af forskellige forfatningsmæssige og juridiske traditioner
4. Smitsomme Sygdomme, biosikkerhed og global sundhed til alle: naturligt forekommende eller menneskeskabte sygdomskim. Identificere, hvilke reformer der er nødvendige, for at de nuværende rammer for global sundheds-regeringsførelse, herunder WHO, kan imødekomme denne voksende trussel.
6. Globale klimaændringer. Nye internationale institutioner til at afbøde forringelse af det globale klima vil sandsynligvis være et afgørende element i den globale styring i det enogtyvende århundrede. Fremme en post-Kyoto-rammeaftale, og skabe incitamenter til kulstofneutral udvikling.
6. Håndtering af den globale økonomi. Programmet vil også støtte CFR's arbejde med reevaluering af mandatet for IMF.
7.International Handel:  regulere den globale  arbejdskrafts mobilitet.
8. Internationale investeringer
. Global investeringsaftale, samt regler for suveræne rigdomsfonde og modtagerne af deres kapital.
9. Global udviklingspolitik: Den passende opgave for Verdensbanken, de regionale multilaterale udviklingsbanker, FN's Udviklingsprogram, og andre FN-udviklingsagenturer.

Cfr-darlingStorbritanniens finansminister, Alistair Darling, taler til Council on Foreign Relations

10. Forebygge og reagere på voldelig konflikt
: Forebyggelse af fejlslagne stater og interne konflikter. Hvilke institutionelle reformer kan gøres for at forbedre kapaciteten i FN, G8, Verdensbanken, AU og andre internationale rammer og partnerskaber for at tage fat på de underliggende kilder til ustabilitet og afbøde og håndtere konflikter gennem en blanding af diplomatiske, økonomiske, politiske og militære midler?
11. Magtanvendelse: Præcisere disse kriterier, som bygger på CFR's tidligere arbejde med sådanne spørgsmål, herunder om "Responsibility to Protect-”doktrinen, her.
12. Fredsoperationer og fredsskabelse efter en konflikt. Uddybe de seneste FN-reformer.
13. Reform af basisinstitutioner mhp. at opbygge Verdensordenen. Reformer af nogle af verdensordenens fundamentale institutioner, herunder De Forenede Nationer.
Hillarycfr14. De Forenede Nationers Sikkerhedsråd. Medlemskab af FN's Sikkerhedsråd, især udvidelsen af permanent (eller semi-permanent) med

Den 15 juli, 2009 talte US udenrigsminister, Hillary Clinton, til CFR.

15. Regionale og subregionale organisationer - (hele verden under CFR). Undersøge den nuværende status og mulige rolle i de multilaterale organer, i det mindste på nogle af følgende områder, som trækker på relevante CFR akademikere: - Europa, herunder NATO, EU og OSCE. - Asien-Stillehavsområdet, herunder APEC, ASEAN, ASEAN Regional Forum, og potentiel subregional sikkerhedsarkitektur for det nordøstlige Asien. - Afrika, navnlig Den Afrikanske Union (herunder dens nye freds-og sikkerhedsråd), det nye partnerskab for Afrikas udvikling (NEPAD), Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS), Southern African Development Community (SADC) og andre relevante organer - Syd-og Centralasien, herunder den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC), Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO), og andre potentielle multilaterale ordninger for disse to subregioner. - Latinamerika, herunder Organisationen af Amerikanske Stater, Summit of the Americas, subregionale handelsgrupperinger (f.eks NAFTA, CAFTA, Mercosur) og potentielle grupperinger af ligesindede lande til at forvalte tværnationale udfordringer såsom energisikkerhed, migration og narkotika. - Mellemøsten, herunder G-8 sponsoreret Forum for the Future, Den Arabiske Liga og Organisationen for Den Islamiske Konference (OIC). Bilderberg
16. Omtænke "suverænitet" i en globaliseringstidsalder.
Æraen efter den Kolde Krig har stillet udfordringer til de traditionelle opfattelser af statens suverænitet, i mindste på fire punkter. a. visse sammenbrydende stater og stater efter konflikter er kommet under det internationale samfunds formynderskab. b. nogle lande har ved deres adfærd mistet deres immunitet mod intervention, som en del af en ny doktrin om "betinget suverænitet." c. næsten alle lande - herunder USA - har frivilligt mistet nogle historiske friheder for at forvalte tværnationale trusler og udnytte de internationale muligheder. d. Endelig er der nogle lande, især i EU, som har valgt at "samle" deres suverænitet til gengæld for økonomiske, sociale og politiske fordele.
17. Imødekomme ikke-statslige aktører inden for verdensregeringen. Partnerskab med og input fra interesserede parter, herunder civilsamfundets aktører, støttegrupper og koncerner.
18. Overvinde de "demokratiske underskud" i de globale styringssystemer. Indsats på internationalt samarbejde, navnlig af overnational karakter (som i Den Europæiske Union), bliver ofte skilt fra den demokratiske vilje hos den nationale offentlighed i medlemsstaterne. Udgør en alliance af demokratierne  en antagelig ramme for verdensordenen og et realistisk alternativ til FN? Endelig vil programmet tjene en bredere rolle i gensidig konsensusskabelse og offentlig uddannelse ved at inddrage administrationsembedsmænd og medlemmer af Kongressen i nye retninger inden for verdensregeringen og ved at gøre sine produkter bredt tilgængelig gennem forskellige medier."

David_rockefellerDavid Rockefellers morfar, Nelson Aldrich, stiftede sammen med Paul Warburg og JP Morgan Council on Foreign Relations i 1921.
David var medstifter af
Bilderberg-klubben i 1954, Club of Rome i 1968, den Trilaterale Kommission i 1973 sammen med Zbigniew Brzezinski. Fra 1970-1986 var David formand for CFRs bestyrelse. Nu er han æresformand for CFR.

Kommentar
CFR har filialer: Den Tyske Council on Foreign Relations og European Council on Foreign Relations, der blev grundlagt af den amerikanske CFR, George Soros, og den tidligere tyske udenrigsminister, Joschka Fischer, der var lærling i USA som "Distinguished Diplomat" ved CFR - før han blev sluppet fri i EU filialen. Og ovenstående viser tydeligt det greb, som denne magtfulde amerikanske Council on Foreign Relations har om hele verden ud i mindste detalje: Den udvikler verdens regeringsførelse / regering, beslutter, hvad der skal ske, hvor og hvordan og hvornår. Bag det hele har den de fleste af verdens penge (Rothschild og hans håndlanger, George Soros, Rockefeller, Bill Gates - selv om han ikke er på medlemskabslisten hos den amerikanske CFR). Men Gates er medlem i Rockefeller's Club of Rome - og hans kone, Melinda, har deltaget i Rockefellers møde i Bilderberg-gruppen (2004).

Det smarte er, at CFR handler meget diskret, så offentligheden ikke hører om det. Denne illuministiske gramsen efter magt i al hemmelighed har stået på siden 1776 som en central del af Rothschilds vej til verdensregering. Men hvad det syndikat gør, er ikke hemmeligt mere - som det fremgår af ovenstående. Men man kan kun finde ud af deres beskidte diktatoriske tricks, hvis man kigger efter dem. Og medierne er fuldstændigt kontrolleret af dem og deres klike - efter at JP Morgan købte de 25 største aviser i 1917 - video.

Men med hvilken ret har CCR tiltaget sig al den magt? Med tyvens ret!