Sidste Nyt Om Middelhavsunionen

Posted By Anders On May 26, 2008 @ 00:08 In Dansk, Euromed | 1 Comment

EU May 21, 2008: “Barcelona Process: Union for the Mediterranean”. [1] EU Kommissionen vedtog i dag, d. 20. maj, sine forslag til at opgradere forbindelsen med sine middelhavspartnere gennem Barcelona Processen: Middelhavsunionen/Union for the Mediterranean.

Efter beslutningen på det Europæiske Råds forårsmøde fremlagde EU Kommissær  Benita Ferrero-Waldner skitsen til Barcelona Processens [2] Middelhavs-Union, som  skal give nyt liv og synlighed til EUs forbindelser med partnerne i Middelhavsregionen…..  Forslagene i meddelelsen vil blive forelagt ved (den genoptagne) Barcelona Process: Middelhavsunionen d. 13. juli, 2008 i Paris.

Præsident Barroso sagde: Dette er et afgørende øjeblik for EU og vore Middelhavspartnere.  Barcelona Processen har vist sin værdi som brobygger mellem Middelhavspartnerne. Men det kræver stærkere politisk vilje  på begge sider af Middelhavet at gribe denne mulighed til at øge forståelse, fred og velstand blandt  alle vore nationer, kulturer og religioner til gavn for  vore borgere.

Kommissær for Udenrigsanliggender og Europæisk Naboskabspolitik, Benita Ferrero-Waldner tilføjede: “Barcelona Processen har sine fortalere og kritikere. Vi er dybt forpligtede over for Middelhavsregionen. Forslagene i dag understreger den forpligtelse, som er baseret på medejerskab til processen."

Kommentar: Med hviilket demokratisk mandat er EU dybt forpligtet over for muslimerne? Hvorfor er EU forpligtet ? Hvorfor får Europæerne absolut intet at vide om dette øjeblik, som erklæres at være "afgørende" for os som skatteydere og ofre for det deraf følgende multikulturelle samfund?

 
Det politiske papir svarer til det Europæiske Råds anmodning fra 13/14 marts (2008), som billigede princippet om en Middelhavsunion og indbød Kommissionen til at fremlægge forslag, som skulle definere dens nærmere enkeltheder. Barcelona Deklarationen og dens erfaringer forbliver hjørnestenen i det nye initiativ, og dens mål og samarbejdsområder forbliver gyldige.

Men den opgraderede politiske forbindelse udvider og øger samarbejdets politiske niveau og ramme.

Den forudser topmøder mellem regeringscheferne hvert andet år samt oprettelsen af et med-præsidentskab (dvs.en præsident fra Europa og en præsident fra arabisk/muslimsk side) til at styre disse topmøder og årlige udenrigsministermøder, fagministermøder og overordnede embedsmands- samt Euromed-komitë-møder.
Et fællessekretariat vil blive oprettet til at fremme og følge op på projekterne, mens kommissionen også foreslår skabelsen af en permanent komité af euromediterrane repræsentanter. 

Kommentar: Dette betyder noget i retning af et parlament. Men sådant en  [3] Euromediterranean Parliamentsforsamling, hvor  repræsentanter fra de 39 Euromediterrane stater (EU + Mauretanien, Marokko, Algeriet, Tunesien, Ægypten, Palästinenser Autonomien, Jordan, Israel, Tyrkiet, Libanon, Syrien, Albanien) mødes regelmæssigt, eksisterer allerede. Er dette nye forslag et permanent Mediterransk Parlament? 

Hidtil blev det Euromediterrane Projekt styret af periodiske Euromediterrane Udenrigsministerkonferencer (hidtil 9 af slagsen) og en "Euro­Mediterran Komité for Barcelonaprocessen" på top-embedsmandsniveau fra EU trojkaen og en repræsentant fra hver middelhavspartner, der i regelmæssige møder forberedte udenrigsministerkonferencerne, gjorde status og bedømte follow-up på Barcelonaprocessen og alle dens komponenter samt opdaterede arbejdsprogrammet. Faktisk synes det, som om det er embedmændene, der har styret Barcelona-processen: Referatet fra 6. udenrigministerkonference i Napoli d. 2/3. dec. 2003 udkom allerede d. 28. nov - længe før udenrigsministrene mødtes!!!

Kommissionen har identificeret mulige områder for projekter, som stræber efter at fremme vækst, beskæftigelse, regional sammenhængskraft og økonomisk integration.  Disse områder omfatter energi og energisikkerhed , milieu, beskyttelse af borgerne og transport.

Siden 1995 har [4] Barcelona Processen  været drivkraften for en bevægelse hen imod fred, sikkerhed og delt velstand i en region, hvor langvarige konflikter og tynde reformanstrengelser ofte har hæmmet fremskridt.
EU Kommissionen har støttet Barcelona Processen med  over €16 milliarder fra Fællesskabets budget siden 1995.

Kommentar: Påstandene om virkningen af Euromediterranien Projektet er mildest talt usande. Hvor er Mellemøstfreden? Hvor er freden i Libanon? Hvor er freden på vore gader og mange bykvarterer? I  den forgangne vinter blev der  brændt biler og huse af over hele landet. Dagligt hører vi om drab, narkotika og voldtægter. Og det bliver værre og værre. I stedet for at udvikle sig sender "partnerlandene" deres fejlopdragne fødselsoverskud til os at underholde!!
 
[5] EU og Tyrkiet  Olli Rehn 21. maj, 2008, EU Kommissær for Udvidelser
[6] "I EU optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet er seks kapitler blevet åbnede hidtil (ud af 35). Det skulle være muligt at åbne 2 til under det slovenske præsidentskab: Selskabslov  og Lov om ophavsret.

Lad mig erindre om et enkelt men fundamentalt ledeprincip i EUs udvidelsespolitik. Det gælder alle kandidatlande, Tyrkiet iberegnet: Hastigheden i forhandlingerne afhænger af de fremskridt, der gøres i lov- og domokratireformer - og især af deres gennemførelse."

Desuden er den nylige revision af den infame artikel 301 et skridt fremad. Hvad der i sidste ende tæller, er imidlertid dens rette gennemførelse for at garantere ytringsfriheden for enhver i Tyrkiet.

Ud over de fundamentale rettigheder om ytringsfrihed og religion er yderligere fremskridt væsentlige på sådanne områder som kulturelle og sproglige rettigheder, kvinders og børns rettigheder, fagforeningsretten. Alt i alt behøves fornyet fokus på EU-relaterede reformer.

Dette budskab overgav Præsident Barroso på vort nylige Tyrkiet-besøg.

Kernen i disse reformer er  at sikre Tyrkiets omdannelse til et åbent og moderne samfund med fuld respekt for  frihed og demokrati, forskellighed og tolerance - dvs. til demokratisk sækularisme.

Forhandlingsgrundlaget tydeliggør disse værdier, og det er Kommissionens pligt at at overvåge dem.

Således kan vi ikke være ligelade med det, der sker i kandidatlande , mindst af alt med begivenheder, som angår vore fælles demokratiske værdier. Jeg noterer mig jeres bekymringer om betydningen af sagen om at lukke regeringspartiet AKP. Forfatningsdomstolens kendelse skal afgjort være i overensstemmelse med demokratiske principper og retsstatens krav, herunder retningslinierne fra Venedig Kommissionen under Europarådet. 

Vi ønsker at se Tyrkiet bevæge sig videre ved at respektere europæiske værdier. Tyrkiet har ikke råd til at spilde et år mere på reformer.  Vi må nødvendigvis se fremskridt, ikke tilbageskridt mht. at imødekomme demokratiske principper."  

[7] Kommentar Dette er jo beroligende. For så længe islam hersker i Tyrkiet, vil dette land ikke kunne efterleve disse krav. De er simpelt hen i modsætning til Koranen. [7]

Hvor ville det være dejligt, hvis EU selv levede op til dette sidste krav! Men det gør det altså ikke.  [8] Se her.

Det er ikke længere"fornærmelse mod tyrkiskheden", der er strafbar. Nu er det "fornærmelse mod den tyrkiske nation", men alligevel er der ikke tegn til, at domstolene, der  har været så nidkære hidtil, fremover vil være mindre nidkære. 
Det er opmuntrende at "ytringsfrihedsforbrydelser" nu kun kan straffes med 2 i stedet for 3 års fængsel,  og at dommen nu kan ophæves. At justitsministerens samtykke nu kræves for at åbne nye procedurer under artikel 301  bliver udskreget som den største forbedring. Er det nok til at gøre EU optimistisk?
I øjeblikket er 527 tilfælde stadig til prøvelse på grundlag af artikel 301, og hidtil 745 er allerede dømt under "mundkurvsloven"  – incl. literatur-Nobelpristager  Orhan Pamuk, der skulle slæbes i retten men omgående forlod landet. Den armenske journalist Hrant Dink blev også fremstillet som fjende af tyrkerne på basis af artikel 301 - og blev siden lumskeligt myrdet.
Dette vil ikke hjælpe de hundreder af ukendte ofre for straffelovens bestemmelse og som nu sidder i det fjerne Anatolien, bycentre og områder, der er befolket med kurdisk flertal.

Barroso´s taler er rævesnak på vegne af Den Nye Verdensorden
EU, Prag,  22. maj, 2008: "I dag er det afgørende, at alle medlemmer  [9] forbereder Unionen på globalisering.

Som Jean Monnet, så rigtigt sagde, er vore lande blevet for små til verden i dag. 

Samarbejde i EU har aldrig været let, er og vil ikke blive let…?  Men er det for høj en pris at betale for at undgå stormagters afgørelser om små nationer - som i München i 1938, eller militær invasion eller totalitære regimer? "

Kommentar
Men efter Lissabontraktaten ved vi, at dette er nøjagtigt, hvad EU gør!!! Af ovenstående fremgår det, at EU (eller Sarkozy) er temmelig tilbageholdende mht. Tyrkiets optagelse  -
og snarere ønsker en midlertidig "Union" nu, der er noget mindre end end fuldt medlemskab - men ikke desto mindre tillader de [10] 4 fundamentale EU rettigheder, der blev lovet  landene i Det Euromediterrane Projekt d.  2.-3. dec. 2003 i  Napoli, herunder fri muslimsk indvandring til Europa!
 

José Barroso kan ikke lukke munden op uden at nævne, hvad hans hjerte er fuldt af: Globalisering,  dvs.  [11] illuministisk (explanatory statement) Verdensregering. Hans næste skridt på den vej er denne Middelhavsunion, som er undfanget af EU-Kommissionen  som erklæret indledningsvis ovenfor – øjensynligt ikke af Sarkozy som vi ellers troede. Barroso har erklæret [12] EU for et imperium, hvis love og interesser skal strække sig [13] ud over Europas.

Kommentar
Alt dette og meget mere gør man imod os, uden at vore politikere eller medier har fortalt os derom.
Dette er den største manipulation i verdenshistorien.
Og ikke desto mindre har disse diktatorer den frækhed at kalde det frihed og demokrati - lige som i USSR!!!


 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=965

URLs in this post:
[1] EU Kommissionen: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/774&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en

[2] Middelhavs-Union: http://euro-med.dk/?p=574
[3] Euromediterranean Parliamentsforsamling: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/default_en.htm
[4] Barcelona Processen: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm
[5] EU og Tyrkiet: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/257&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/erdogan_tuerk2.jpg
[7] Kommentar : http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-971/i.html?PHPSESSID=133099
[8] Se her: http://euro-med.dk/?p=957
[9] forbereder Unionen på globalisering.: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/258&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[10] 4 fundamentale EU rettigheder, der blev lovet  landene i Det Euromediterrane Projekt: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm
[11] illuministisk (explanatory statement): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[12] EU for et imperium: http://uk.youtube.com/watch?v=-I8M1T-GgRU
[13] ud over Europas.: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/176&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en