EU Hjernevasker Vore Unge

Posted By Anders On December 3, 2007 @ 10:29 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1] Adolf Hitler sagde: "Mine storartede unge mænd! Sikket materiale! Med dem kan jeg skabe en ny verden."
I betragtning af nutidige tildragelser kan vi så lære noget af Hitler og Hitlerjugend? 

D. 24 okt. 2007, bekendte EU sig til [2] illuminism, en totalitær ideologi, hvis mål er den diktatoriske en-verdensstat. Og en fælles [3] [4] strategi for menneskets udvikling blev man enig om på 9. [5] Euromediterranske Udenrigsministermøde 5.-6. november 2007.
Lad os derfor undersøge, om EU i tilgangen til sin ungdom viser ligheder med nazismen eller kommunisme. 

[6] EU: Hitler havde ret! For at skabe vores [4] nye illuministiske verdensorden må vi forandre de unge i sjæl og sind!

   NEUROPA

Neuropa er ved at blive dannet af [7] newropæerne, et tværeuropæisk politisk parti af NGOer, som er skeptiske mod det nuværende EU. De vil have en europæisk regering og et Europaparlament med ubegrænset lovgivningsmagt og ingen fremmedfrygt. [8] Newropæerne tilkendte deres Grand Prix 2005 til  EuroMed Platform, hvilket hilstes med tilfredshed af EU-lederne på jubilæumstopmødet i 2005 for [9] Barcelona-Konferencen.  

 
Når man bringer [6] unge i kontakt med andre kulturer og anden virkelighed … kan det hjælpe med til at bekæmpe negative fordomme og stereotypier. Desuden kan ungdomsudvekslingen afstedkomme mere positiv bevidsthed om andre kulturer og have indflydelse ikke blot på de unge selv og deres foreningsaktiviteter, men også på lokalsamfundene.  (EU YOUTH)

 [10] Cirius,  Karl Gustavgade 1, Tåstrup, er en afdeling af det danske Undervisningsministerium - og adgangen til EUs og EuroMeds udvekslingsprogrammer: "CIRIUS bidrager til at styrke Danmarks stilling i det globale smfund ved at fremme internationalisering af uddannelserne, mellemkulturel forståelse, integration og globalt udsyn."

[11] Euro-Med om ungdomsudveksling 
"… vedr. Euro-Med Youth Action Programme: Ministrene betonede dens vigtighed for at nedkæmpe fordomme og stereotypier."Euro-Mediterraniens Udenrigsministerkonference (Bruxelles, 5 og 6 November 2001).

"ved at vedtage Euro-Med Youth II har Kommissionen taget et første skridt til at opmuntre til dialog mellem vore civilisationer, på linie med det ønske, Europarådssamlingen i Ghent udtrykte."  "Council of Education and Youth", Mrs Viviane Reding, Medlem af Europa Kommissionen, ansvarlig for uddannelse og kultur (Bruxelles, 29 November 2001).

"…Det var sådan en stor fornøjelse og oplevelse at være blandt et uhyre antal forskellige nationaliteter…og betragte det tiltagende samarbejde mellem vore organisationer for at øge den multikulturelle aktivitet. " Lina, ung jordansk pige, der deltog i en ungdomsudveksling under Euro-Med Youth Action Programme i Mollina, Malaga (Spanien)
                                                                                                   [12]
"Ministrene understregede vigtigheden af i aktiviteterne inden for disse rammer at sigte på de yngre generationer, der er morgendagens borgere og beslutningstagere, nårsomhelst det passer ind." (Konklusioner fra de Euro-Mediterranske udenrigsministres møde: Kreta, 26.-27. maj 2003)

“Fremningen af den mellemfolkelige dialog blandt unge gennem ungdomsudvekslinger, frivillig tjeneste og andre uformelle opdragelsesaktiviteter skal fortsætte."  (“Meddelelse fra Kommissionen, Rådet og det Europæiske Parlament i 10-året for det Euromediterranske partnerskab: Et Arbejdsprogram for at imødekomme udfordringerne i de næste 5 år," April 2005 .

Det følgende er fra EUs [13] Youth Action Programme, som omfatter europæiske og European Neighbourhood Policy lande:  The YOUTH Programme  er EU’s bevægeligheds- og uformelle opdragelsesprogram, som tager sigte på unge mellem 15 og 25 år. Programmet er åbent for unge i 31 Europæiske lande. YOUTH programmet tilbyder muligheder til unge i form af såvel [6] gruppeudvekslinger  og [14] individuelt frivilligt arbejde som  [15] støtteaktiviteter.

 
Endvidere omfatter  [11] Euro-Med Youth programmet , 35 Euro-Mediterranske partnerlande og er en af YOUTH programmets hovedaktiviteter. [16] Nationale koordinatorer  i de 10 Middelhavspartnerlande letter gennemførelsen af dette program. Kommissionen har skabt 8 ressourcecentre i YOUTHs nationale  agenturer. [17] SALTO-YOUTH Ressource Centrene står for træningskurser, træningsværktøjer, oplysning om gode metoder, partnerskabssøgning og -udvikling osv.
De arbejder tæt sammen med de nationale agenturer og koordinatorer for at nå ud til brugerne af 
YOUTH programmet.  [14] Hensigten med EUs Youth Programmer er: at fremme unges aktive borgerskab i almindelighed og deres europæiske borgerskab i særdeleshed; at udvikle solidaritet og fremme tolerance blandt unge, især for at fremelske social sammenhængskraft i EU; at fremme gensidig forståelse mellem unge i forskellige lande ; at bidrage til at udvikle kvaliteten af støttesystemerne til ungdomsaktiviteter og "civilsamfundsorganisationernes formåen på ungdomsområdet. " 
  Youth Programmet arrangerer også Ungdomsuger for at mobilisere kontakter mellem unge fra Europa - og inddrage unge fra Middelhavets syd- og øskyster: 
[18] Europæisk Ungdomsuge apr.  2007 , [19] Europæisk Ungdomsmøde 3.-10-juni 2007 - for at gøre dem loyale mod EU. 

Og de har held med sig til at hjernevaske den europæiske ungdom
Vi har at gøre med håndplukkede folk med den ideologisk korrekte indstilling og vilje til at lade sig styre af EU. Se engang selv her:  [20] Ungdommens Rom Erklæring 25.03. 2007 
:
Vi, Europas unge er samlede i Rom i anledning af Romtraktatens 50 årsdag for at hylde og fortsætte deres vision, som gjorde det muligt for os at vokse op i et omfelt af fred, velstand og demokrati og lov og orden."
Denne uvalgte NGO (Youth Forum Jeunesse)  fremsatte sin erklæring på vegne af hele den europæiske ungdom!! Nøjagtigt sådan gjorde man i det. 3. Rige.

 
Vi opfordrer den Europæiske Union til at tage en ledende rolle på internationalt plan for generelt at skabe en bæredygtig udvikling ved at opfylde dens løbende forpligtelser såsom Kyoto-protokollen. Vort nuværende milieu vil med dets stadig fortsatte klimaforandring behøve EU …. for at reducere drivhusgasudslippet , til at nedsætte brugen af privat transport og flyvninger i Europa, mens man i stedet støtter alternativer som tog og køretøjer, der ikke udsender drivhusgasser"
Dette er en kopi af EUs profitable klimaideologi og et socialistisk synspunkt.

Den Europæiske Union behøver en bedre strategi mht. lighed mellem kønnene og beskyttelse af milieuet , hvilket kan fremmes gennem undervisnings- og bevidstgørelseskampagner. Bæredygtig udvikling er et nøglepunkt."  Dette er udtrykt FN og EU ideologi." 

EU må garantere øgede budgetter til at financiere  NGOer som de vigtigste formidlere af ikke-formel opdragelse og fremmerne af borgernes deltagelse , menneskerettigheder og demokrati. De ikke-regeringstilknyttede Organisationer (NGOs) slår bro over kløften mellem, hvor politik bliver til og hvor den omsættes!!  Financiering af  NGOer vigtig, for at de kan arbejde effektivt og skabe pladser til dialog, som er tilgængelige for unge.
[21] Lige som EU ser denne bestukne NGO (Youth Forum Jeunesse) uvalgte NGOer, “civilsamfundet”, som "folkenes repræsentanter" - en karrikatur på demokrati.

Hvor skal pengene komme fra?  “ Dette system kan kun opnås gennem udvikling af en høj social sikringsgrad ved omfordeling af velstand.". De har også lært  Den Nye Verdensordens 6-punktsprogram: Afskaf privat ejendomsret, arveretten, familien, fædrelandskærlighed, nationale regeringer og kristendommen.
Altså  den sædvanlige Nye Verdensordens  mål: At [22] afskaffe ejendomsret og arveret. Naturligvis foruden religion og fædrelandskærlighed og familien.

 Og fra  [23] Youth Event in Portugal ,d. 15. -17. sept. arrangeret af det portuguisiske EU Formandskab:
 
Bevægelighed skaber et betydende bidrag til opbygningen af Europa, fordi den tillader et større samvirke mellem kulturerne og folkene og til gengæld fostrer et omfelt af respekt og forståelse gennem mellemfolkelig indlæring og dialog. Bevægelighed tillader større mulighed for at udveksle ideer og forøge samspillet mellem Europas mange folkeslag.                                                                                                                                   [24]
Bestående udvekslingsprogrammer bør fremmes yderligere og opmuntres til at hjælpe med at skabe større bevidsthed om forskellige kulturer og værdisystemer samt skabe en mere tolerant forståelse af et Europa for alle unge. Masse-medierne skal være ikke-diskriminerende

Så  EU er i færd med at indoktrinere og ensrette sjæl og sind hos ungdommen - som i det 3. Rige. Blot endnu i en mindre målestok.Tilsyneladende. For hvis vi medregner vore mediers og pædagogers påvirkninger i retning af den Nye Verdensordens  6 punkter, ser vi, hvordan disse punkter gennemsyrer vor hverdag. Vi er lige så hypnotiserede deraf som i Det 3. Rige og Sovjet. Og lige så føjelige for magthaverne som  der. Derfor er udtrykket EUSSR berettiget.

 Så EU har et massivt ungdomspropaganda-apparat:
[25] Euromediterranean Youth Parliament
 Anna Lindh Foundation

The[26] Youth in Action Programme                                                                               
The EuroMed Youth III Programme
[27] The SALTO Ressource Programme ,    
The [28] Youth Platform for networking 

The [29] Euromediterranean School Forum (Global citizenship)

Utallige købte, uvalgte NGOer , som repræsenterer det såkaldete "civilsamfund", selve basis for EU-"demokratiet."
Samarbejdende EU og Europaråd til at støtte denne udvikling i retning  af sammenfletning af europæere indbyrdes samt med muslimerne i Europa, Nordafrika og Mellemøsten
.                                              [30]
Dansk Center for Kultur og Udvikling
  (afdeling under Udenrigsministeriet)

 
Har EU succes?
Nu synes forsøget på at bygge bro over kløften mellem europæerne gennem deres ungdom ikke at være nogen uoverkommelig opgave.
Vanskelighederne kommer, når vi kommer til kløften mellem europæere og muslimer. EU bruger mange millioner euro på deres Euromediterranien-ungdomsprojekt - og tager ikke ved lære af det, der igen og igen sker i Frankrig og hele Europa: Unge muslimer vil ikke integreres men klumper sig sammen i deres erobrede ghettoer og foretager derfra ustraffet angreb på det omliggende foragtelige vantro værtssamfund.  Hvorfor begynder EU ikke her? Hvorfor tror EU, at man bedre kan vinde muslimerne uden for Europa ved hjælp af kryben og underkastelse under islam?

                                                                                                                     
Mht. træning og seminarer måtte  [31] Traugott Schoefthaler fra Anna Lindh Foundation fastslå efter Muhammedtegningerne, at noget gik galt med "dialogen", og at den fremtidige "dialog" ikke skulle foregå mellem almindelige europæere og muslimer, for det endte altid med strid og kiv. Dialogen skal foregå mellem organsationer og NGOer. “Kulturel forskellighed mellem og i landene er lige så nødvendig for menneskeheden som den biologiske forskellighed er for naturen", sagde Schöfthaler med et citat fra UNESCOs Kulturkonvention 2005. Og han tilføjede med et citat af tidl. FN Generalsekretær de Cuellar:"Kulturelt følsomt sprog skal undgå skematiske begreber som den populære skelnen mellem "os" og "dem". De advarer om, at det er farligt sågar at bruge begrebet "den anden".
Schoefthaler havde et pessimistisk syn på den fremtidige Euromediterranske dialog pga. religiøse og kulturelle forskelle. Han forlod posten som Anna Lindh foundations direktør 2 år efter dens fødsel. 

Der er antydninger af, at [32] udvekslingsprogrammerne for unge ikke går alt for godt [32] l  . Sikkerhedsproblemer for udvekslede unge til muslimske lande antydes til og med, hvorimod  [27] SALTO synes at have rigeligt at lave  på NGO niveau.
1. Jan. 2005, havde 20.000 deltaget i EuroMed Youth programmer og 800 projekter siden 1999.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=95

URLs in this post:
[1] Adolf Hitler sagde:: http://www.rickross.com/reference/brainwashing/brainwashing49.html
[2] illuminism: http://euro-med.dk/?p=14
[3] : http://euro-med.dk/?p=79
[4] strategi for menneskets udvikling : http://euro-med.dk/?p=87
[5] Euromediterranske: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm
[6] EU: http://ec.europa.eu/youth/program/guide/action1_en.html
[7] newropæerne: http://www.newropeans.eu/article.php3?id_article=529&lang=en
[8] Newropæerne tilkendte deres Grand Prix 2005 til  EuroMed Platform,: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/synopsis/2005/337_en.pdf
[9] Barcelona-Konferencen: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
[10] Cirius: http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=95
[11] Euro-Med: http://ec.europa.eu/youth/priorities/euromed_en.html
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/londonprotest.jpg
[13] Youth Action Programme: http://ec.europa.eu/youth/program/index_en.html
[14] individuelt frivilligt arbejde: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
[15] støtteaktiviteter: http://ec.europa.eu/youth/program/guide/action5_en.html
[16] Nationale koordinatorer: http://ec.europa.eu/youth/program/natage_en.html#natcoor
[17] SALTO-YOUTH Ressource Centrene: http://www.salto-youth.net/euromed/
[18] Europæisk Ungdomsuge apr.  2007: http://www.youthweek.eu/information-national-events.html
[19] Europæisk Ungdomsmøde 3.-10-juni 2007: http://www.youthweek.eu/information-european-event.html?swapimage=949e27d1bdf8b60df6d6ae1dcc6fd50a
[20] Ungdommens Rom Erklæring: http://europa.eu/50/docs/rome_youth_declaration_en.pdf
[21] Lige som EU: http://www.eesc.europa.eu/sco/docs/ces535-2001_ac_en.PDF
[22] afskaffe: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[23] Youth Event in Portugal: http://www.youthweek.eu/fileadmin/Content/3.0_get_involved/Portuguese_Youth_Event_conclusions__2__1_
.pdf

[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/e-m-youth-parliament.gif
[25] Euromediterranean Youth Parliament: http://www.goethe.de/ges/eur/prj/ejp/enindex.htm
[26] Youth in Action Programme : http://ec.europa.eu/youth/contact_en.html
[27] The SALTO Ressource Programme: http://www.salto-youth.net/reportscollection/
[28] Youth Platform: http://www.mio-ecsde.org/article.php?story=20040730113011906
[29] Euromediterranean School Forum : http://www.iz.or.at/start.asp?b=380&sub=1345
[30]
Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[31] Traugott Schoefthaler: http://qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=478&wc_id=482
[32] udvekslingsprogrammerne for unge ikke går alt for godt : http://www.euromedyouth.net/IMG/pdf/REPORT_EUROMED_MEETING_EN_-_Oct_07_Final.pdf