D. 18. apr. 2008 blev der på denne blog bragt en artikel "Lissabon Traktaten gør EU-Diktatur Med Dødsstraf "Lovligt", hvori Helga Zepp-Larouche citerede professor Karl Albrecht Schachtschneider for, at Lissabon-Traktaten ville betyde genindførelse af dødsstraf. Derefter er der gået en diskussion i gang på blogosfæren, om dette nu er holdbart eller ej, f.eks. på “Gates of Vienna”.

Baron Bodissey, Gates of Vienna, skrev et meget præcist og relevant spørgsmål til mig: ”Problemet er i flg Executive Intelligence Review: "….Dette er ikke i Traktaten men i en fodnote, fordi med EU (Lissabon-) Traktaten accepterer vi også EU Charteret, som siger, at der ikke er nogen dødsstraf -"undtagen i tilfælde af krig og opstand" - så er dødsstraf mulig. Schachtschneider henviser  til den kendsgerning, at det er en skændsel, fordi de anbringer det i en fodnote til en fodnote, og man skal virkelig være superekspert for at finde ud af det!
” Jeg vil gerne vide, hvor denne fodnote er. Jeg kan ikke finde den - og heller ingen andre har hidtil kunnet."
 
Professor Karl Albrecht Schachtschneider var Professor ved Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - tidligere Lærestol for Offentlig Ret.

Professor Schachtschneider har gentaget sit udsagn d. 26.03.07 i "Welt Online". I betragtning af de tungtvejende  følger af genindførelse af dødsstraffen med Lissabon Traktaten har jeg begivet mig ud på eftersøgning og med hjælp af BüSo fundet udredningen af Prof.  Karl Albrecht  Schachtschneiders udtalelser  om dødsstraffens genindførelse.
Desværre må jeg sige, at denne udredning forekommer mig som lægmand rigtig, hvilket vil sige, at med Lissabontraktaten bliver dødsstraffen genindført i Europa. For Unionslov har forrang frem for national lovgivning.

Tekststeder til dødsstraf - oversat af mig, som er lægmand. Derfor kan det være, at jeg ikke har ramt de rigtige fagudtryk. Jeg har stort set holdt mig til de tyske traktatversioner , men også nogle engelske  originaltekster.
 

*Lissabon Traktaten (tysk)
og engelsk
EUs "Charter om Fundamentale Rettighe der"s  stilling bliver fastlagt i Lissabon Traktatens Artikel 6: "ARTIKEL 6 (1) Unionen  anerkender de rettigheder, friheder og principper, som er nedfældet i Charteret  om EUs  Fundamentale Rettigheder af 7. december 2000 i den pr.12. december 2007 i Straßbourg tilpassede udgave; Charteret om EUs Fundamentale Rettigheder og Traktaterne har samme rang.

*EUs Charter om Fundamentale Rettigheder (tysk) og engelsk
Citat fra præamblen til  EUs Charter om Fundamentale Rettigheder til de Uddybende Forklaringers stilling:I denne sammenhæng følger Udlægningen af Charteret gennem Unionens og medlemstaternes domstole
under behørig hensyntagen til de Uddybende Forklaringer ,
som blev formuleret under ledelse af præsidiet for Konventet til Udarbejdelse af Charteret og aktualiseret under ansvar af præsidiet for det Europæiske Konvent.

Uddybende Forklaringer til EUs Charter om Fundamentale Rettigheder

T.h.: Hængning af dødsdømte i Iran. Også muligt i EU under særlige omstændigheder.

Kilde: Amtsblatt der Europäischen Union
3. Bestemmelserne i artikel 2 af Charteret svarer til den nævnte EMRK  artikels og tillægsprotokollens bestemmelser. De har i flg. artikel 52, stk. 3 samme betydning og rækkevidde. Således må de i EMRK  indeholdte "negativdefinitioner" også betragtes som del af Charteret:

a) Artikel 2, Stk. 2 EMRK (Europæisk Menneskerettighedskonvention fra 1950):
Berøvelse af livet betragtes ikke som foregået i modstrid med denne artikel, når den er en følge af magtanvendelse, der ikke går ud over det absolut nødvendige:
a) for at forsvare nogen mod retstridig overlast;
b) for at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig forvaring;
c) i retsmæssig foretagen undertrykkelse af fredsforstyrrende optøjer eller opstand.

b) Artikel 2 i protokol Nr 6 til EMRK: "*En stat kan i sin retsordning hjemle dødsstraf for gerninger, der begås i krigstider eller ved umiddelbar krigsfare.*;denne straf må kun anvendes i tilfælde, der er hjemles i retsordningen og i overensstemmelse med dennes bestemmelser. 

EU-retten har forrang frem for Grundloven !
Her er de relevante passager fra erklæringen i bilaget til Lissabontraktaterne: 17. Erklæring om forrang: Konferencen henviser til, at traktaterne  og den af Unionen på grundlag af traktaterne fastlagte retsordning i overensstemmelse med EU-domstolens permanente domsmyndighed under de i denne domsmyndigheds fastlagte betingelser har forrang frem for medlemstaterne.
Derudover har konferencen besluttet, at Rådets Juridiske Tjenestes betænkning om forrang i udgaven som den findes i Dokument 11197/07 (JUR 260) skal vedlægges denne slutakt:

Rådets Juridiske Tjenestes Betænkning af 22. Juni 2007
Efter Domstolens retsmyndighed  er EF (EU?) -rettens forrang en af grundpillerne i Fællesskabets retssystem. I flg Domstolen følger dette princip af det Europæiske Fællesskabs særlige karakter. På tidspunktet for den første dom inden for rammen af denne faste domsmyndighed  (Retssag 6/64, Costa mod ENEL, 15. Juli 1964(1) var denne forrang ikke omtalt i Traktaten.  Det er heller ikke tilfældet i dag. Den kendsgerning at dette forrangsprincip ikke optages i den kommende Traktat, ændrer intet ved dens eksistens og ved Domstolens eksisterende domsmyndighed.
Af (…) følger, at pga. denne egenmægtighed kan ingen - ligegyldig hvordan formulerede - nationale retsforskrifter gå forud for af den af Traktaten skabte ret,  der altså flyder af en autonom (vel=selvskabt) retskilde i kraft af dennes egenmægtighed, medmindre den skal frakendes sin karakter som Fællesskabsret og medmindre Fællesskabets retsgrundlag selv skal drages i tvivl.  

Kilde: http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12007L/htm/C2007306DE.01025602.htm http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12007L/htm/C2007306DE.01023101.htm