Euromediterranien-processen I: Fra Eurabia til Middelhavsunionen. En Oversigt Over Et Tabu

Posted By Anders On June 10, 2009 @ 00:02 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-MediterraneanD. 26.maj 2009 holdt jeg i SIOE-regi et foredrag om Euromediterranienprocessen: [2] Unionen for Middelhavet i Christiansborgs Fællessal. Dette er mit manuskript – stedvist stikordsagtigt.

“Hvad jeg ved om Euromediterranien, har jeg ikke fra insider viden – men derimod fra EU’s egne hjemmesider – og dem er der mange af – samt fra EU pressemeddelelser og EU pdf. filer om større beslutninger. Desværre er EU begyndt at fjerne nogle af de allervigtigste pdf. filer fra nettet– dog har jeg dem som kopier.
Men jeg begynder kort med historikeren Bat Ye´or, som har skrevet et imponerende værk om Eurabia (2005), hvori hun gennemgår, hvordan ”vore” politikere har siddet i møde efter møde med araberne - og solgt os og vor kultur til islam, ja ligefrem leflet for araberne og på utrolig vis nedgjort vor kultur.

Bat Ye´or
Charles de Gaulle var vred over ikke at være inviteret til Yalta konferencen i 1945. Han ville hævde sig og regere et stærkt Europa v. hj.a. 1. Paris-Bonn aksen 2. A-Våben 3. Medtage de tidligere franske kolonier i det europæiske samarbejde. Det blev en hovedhjørnesten i fransk udenrigspolitik.

Så kom oliekrisen i 1973 med en 4-dobling af oliepriserne, som araberne fik skylden for, skønt Sheik Yamani var den, der virkelig forsøgte at holde prisstigningen nede. Mange mener, at det var Henry Kissinger, der gennem et dobbeltspil fik prisen sat op på vegne af olieselskaberne (Andreas von Rétyi, Bilderberger, Kopp Verlag, 2006).
D. 15 dec. 1973 holdt EF et topmøde her i København. 4 arabiske udenrigsministre var inviteret, og det ser ud, som om EF faldt på knæ for araberne og bad om rimelige oliepriser – hvilket blev delvist tilstået.
Men på uhyggelige betingelser: Vi skulle aftage en væsentlig del af det muslimske fødselsoverskud som ”vandrende arbejdstagere” - og sikre dem familiesammenføring og desuden udbrede kendskab til arabisk sprog og kultur i Europa.

Dette er helt ufatteligt – og ikke mindst, at vore medier intet har fortalt os derom – men ligefrem synes at være med i denne sammenrotning imod os. Enhver af mine henvendelse til medierne om Euromediterranien har indledningsvis vakt stor interesse hos journalisterne – og blev derpå tiet ihjel. Jeg har henvendt mig hos 6 folketingsmedlemmer, 3 ministre og et EU parlamentsmedlem og EU Kommissær Margot Wallström på et møde (hun blev rød i hovedet og svarede ikke på mine spørgsmål), 3 aviser med spørgsmål, artikler og materiale om Euromediterranien. Og jeg har omdelt ovenstående folder samt dens reviderede 2. udgave til samtlige folketingsmedlemmer: Ingen kommentarer.

I det følgende vil jeg fortælle om, hvordan Eurabia har udviklet sig til Middelhavsunionen.
Men først 3 citater for at vise, hvordan de politikere tænker, som har solgt os til islam.

I: [3] Tony Blair, 9. dec. 2006: “En muslim kan en dag blive premierminister.”

[4] Tony Blair A Global Alliance For Global Values” 2006
“Det, som falder mest i øjnene, når man læser Koranen - for så vidt som den kan oversættes fra det oprindelige arabiske - er at forstå, hvor fremskridtsvenlig den er. Jeg taler som medlem af en anden tro med stor spagfærdighed og ydmyghed. Jeg er ikke kvalificeret til at dømme. Men for en udenforstående slår Koranen mig som en reformerende bog, der forsøger at føre jødedom og kristendom tilbage til deres oprindelser, snarest lige som reformatorerne forsøgte med den kristne kirke. Den er inklusiv. Den hæver videnskab og viden til skyerne og afskyr overtro. Den er praktisk og mht. regeringsførelse, kvinder og ægteskab langt forud for sin tid.
Under Koranens vejledning var udbredningen af islam og dens herredømme over tidligere kristne lande “betagende”. Igennem århundreder grundlagde den et imperium, som førte verden an i udvikling, kunst og kultur. Når vi ser tilbage på middelalderen, var tolerancens bannerbærere i hin tid meget sandsynligere at finde i muslimske end i kristne lande.”

Hvad Bat Ye´or ikke vil skrive under på: Inden år 1200 havde muslimerne i det ”Gyldne Andalusien” udryddet kristendommen. Oprørere blev korsfæstet og kristne slaver fra plyndringstogter i store dele af det kristne Europa blev tvangsudskrevet til militæret – hhv. til haremer.
Muslimerne tror, islam er “urreligionen” – jødedom og kristendom et par degenererede sideskud – som [5] Tony Blair, EUs kommende præsident,  også synes skal føres tilbage til islam, “urreligionen”!!!

[6] SkakspilBat Ye´or “Eurabia” 2005 – Europarådets Parlamentariske Forsamling sept. 1991.
Formanden for Europaparlamentets Komité for Ungdom, Kultur, Uddannelse, Sport og Medier, Roberto Barzanti:
fremhævede islams kulturelle overlegenhed over Eropa,
udtrykte beundring for Madrassa-systemet (islamisk religiøs skole, der avlede Taliban) og fremhævede at det skulle tjene som model for Erasmus-programmet. Og han roste Ibn Malik, og lignende, der i Det ”Gyldne Andalusien” - EU’s forbillede - pålagde ikke-muslimer de strengeste restriktioner samt an Nawawi, der gik ind for at dræbe vantro mænd og gøre deres kvinder og børn til slaver.
Hvorpå Europarådets Parlamentariske Forsamling vedtog talrige anbefalinger vedr. udviklingen af arabiske og islamiske studier på forskellig områder som opdragelse, medier og kultur.

I 1998 talte den engelske udenrigsminister, Robin Cook, i Ismaeli Centeret i London og sagde:”Det er den vidunderligste påmindelse her i Londons hjerte, at vor kulturs rødder ikke blot er græske eller romerske – men lige så vel islamiske. Islamisk kunst, videnskab og filosofi har hjulpet med at skabe dem, som vi er og vores tankegang.

II: [7] Barcelonaerklæringen indgået i Barcelona i 1995 Mellem alle EU Lande og 10 “partnerlande”: Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Palæstinensernes Autonomi, Israel, Jordan, Syrien, Libanon, Tyrkiet.
Er som også Middelhavsunionen en hensigtserklæring - ikke juridisk bindende. Men EU behandler den som juridisk bindende. Arablandene har taget, hvad de kan bruge – og set bort fra pligterne

1. Politisk del
[8] Euromed_logo_2Fred, stabilitet og sikkerhed samt fælles velstand i Middelhavsområdet.
Respekterer menneskerettighederne, demokrati.
Sikrer ytringsfrihed,
religionsfrihed, uden forskelsbehandling på grund af race, nationalitet, sprog, religion eller køn;
Bekæmpe alle udtryk for intolerance, racisme og fremmedfrygt.

2. Økonomisk del

Frihandelsområdet: Parterne har sat 2010 som mål for gradvis etablering af dette område, som vil dække størsteparten af handelen.
Handel med tjenesteydelser, herunder etableringsret, vil gradvis blive liberaliseret.

3. Kulturel og social del
partnerskab på det sociale, kulturelle og menneskelige område. Dialog og respekt mellem kulturer og religioner er en nødvendig forudsætning for at bringe folk tættere sammen (hvorfor det?).
kulturer er en kilde til gensidig berigelse;
fremme udveksling af kultur og mennesker og kendskab til andres sprog,

Den [9] Europæiske Naboskabspolitik 2004 støtter udover euromediterrane partnere - også de [10] østeuropæiske partnere. ENP koster i tiden 2007-2013 ca. 12 mia. euro + noget løst.

[11] Benita Ferrero Waldner til [12] Alliance of Civilisations, Madrid 15. 01.2008/EU Pressemeddelelse:
“EU og Alliance of Civilisations arbejder mod samme mål… fremme den mellemfolkelige forståelse gennem vores politiske dialoger og særlige initiativer såsom [13] Interfaith Dialog “(senere).

III: 6. Euromediterrane [14] Udenrigsministermøde Napoli 2.-3. dec. 2003[15] Mare-nostrum
Forstærke og fremme partnerskabet. ”Giver muligheden for EU’s nabolande- partnere til i sidste ende at opnå EU’s fire grundlæggende friheder: fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og personer til gengæld for håndgribelige politiske og økonomiske reformer, gradvis integration i det udvidede europæiske indre marked  ([16] bekræftet af statsministeren 29. aug. 2008), oprettelse af en Euromediterran Stiftelse for Dialog mellem Kulturerne
en [17] Euro-Mediterran  Parlamentarisk Forsamling
og en styrket Europæisk Investeringsbank (EIB) til at investere i regionen.

[18] Sunday Express 11. okt. 2008: EU har oprettet hvervekontor i Mali. Vil hente 56 mio afrikanske arbejdere + deres familier til EU inden 2050 for at rette vor demografiske skævhed.
Marokko er den første ”partner”, der har fået denne avancerede status.

Anna Lindh Foundation 2005 – hjemmehørende i Alexandria/Ægypten
1. ALF direktør, [19] Traugott Schoefthaler
”Kulturpolitikker må undgå skematiske forestillinger såsom den populære  skelnen mellem “os” og “dem”. De (FN-generalsekretær De Cuelhar og Amin Maalouf) advarer til og med mod brug af udtrykket “den anden”, da det åbner døren for indførelse af kollektive identiteter for den enkelte (nationalitet, kristendom).”

Anna Lindh Foundation blev til i samarbejde mellem UNESCO, ALECSO, EU og Europarådet, og de fortsætter samarbejdet: “[20] ALF’s Euro-Mediterrane læreruddannelsesprogram blev oprettet i maj 2006 i samarbejde med ALECSO og Europarådet. Det giver lærere fra Euro-Med-lande undervisningsfærdigheder og materiale om kulturel og religiøs mangfoldighed…
Sidste år kørte ALF ”[21] 1001 Aktioner” for kulturel mangfoldighed.

[22] ISESCO.CKU1IV: Udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur Og Udvikling.
Et kursus i manipulation. Dette er et program til afvikling af dansk kultur. Udenrigsministeren fører indenrigs/opdragelsespolitik

[23] Olaf G. Hansen’s tale i Rabat på vegne af Det Danske Center for Kultur og Udvikling er co-sponsor af denne (Rabat) konference.
[24] Øvrige sponsorer: Protektor: Hans Majestæt Kong Mohamed VI.Andre sponsorer: UNESCO, OIC, ISESCO, ALECSO og Anna Lindh-Foundation- og med deltagelse af Europarådet som observatør.

Ifølge [25] CISESCOs Charter er dens opgave at
4h) støtte indsatsen for de uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle institutioner for muslimer i ikke-medlemsstater af ISESCO (Hindre integration).
5a) …at udvikle islamisk kultur og offentliggøre den, og at formidle undervisning i arabisk til ikke-arabisk-talende over hele verden, idet det er den hellige Korans sprog (“missionsbefaling”).  [26] DCKU indgik d. 27.maj 2005 samarbejdsaftale med ISESCO (linket nu tømt for indhold!).

Medier
ændre den traditionelle “nyheds-journalistik” for at give højere prioritet til kultureljournalistik og sociale portrætter af det daglige liv, den menneskelige historie, som kan skabe identifikation, fascination og - interkulturel forståelse.
“Billeder” i medierne og i offentlige rum, der udfordrer de stereotype “billeder” vi alle har om mennesker fra andre kulturer.
interkulturelle kompetencer” i uddannelsen af nye generationer af journalister i journalistskolerne. .
udveksling mellem journalister, redaktører, medie-institutioner her og i partnerlandene.

Kultur
Uden en stærk “kulturel forvaltning og administration” vil der kun være nogle få bæredygtige aktiviteter som redskaber for dialog.

Uddannelse
multikulturel uddannelse i skolernes læseplaner.
Multikulturel uddannelse af lærere mv
multikulturelle læseplaner gennem nye undervisningsmaterialer og revision af de eksisterende lærebøger (der fortæller, at vore aner var danske og kristne).
skoleforbindelser og udvekslinger som metode til at fremme tværkulturel indlæring og globalt etisk indhold i skolerne.

“Images of Middle East” - en større international kulturel festival i 2006, med HKH Prins Joachim som protektor. Den skulle være den største af sin art i verden med fokus på Mellemøsten.
musik, teater, dans, film, litteratur, billedkunst, fotografi, design, arkitektur, publikationer samt et stort program i skoler / uddannelse og et program med medierne, både TV, radio og interaktive medier.
Mere end 400 kunstnere, journalister og undervisere fra Mellemøsten deltog – i 9 danske byer + Helsingborg.
- Sammenfaldende med et større fokus på de nationale tv, radio og interaktive medier om Mellemøsten i løbet af disse to måneder. Israel blev udelukket efter krav fra Saudi-Arabien – og Udenrigsministeriet bøjede sig!
For en måned siden var lederen af “Images” meget frustreret over meget ringe medieinteresse.
En lærerinde fortæller mig, at CKU-multikulturen ikke har nået hendes skole – men lærerne er vrede over indvandrerdrengenes opførsel.

[27] Union_for_the_Mediterranean.correctV: 13. juli 2008: [28] Barcelona-processen: Middelhavs-Unionen[28] bygger på Barcelona-erklæringen. Vedr. opbygning: se her
Stats-og regeringscheferne gentager den fuldstændige afvisning af forsøg på at knytte nogen religion eller kultur sammen med terrorisme.
Deltagere: EU + “partner” lande: Algeriet, Ægypten, Israel, Jordan, Libanon, Mauretanien, Monaco, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Tunesien. Kroatien og Tyrkiet, EU- kandidatlandene, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro.

Den Arabiske Liga skal indbydes til møder i Unionen for Middelhavet i medfør af sin deltagelse i Barcelona-processen.
Man afstår fra at udbygge den militære kapacitet udover et legitimt forsvarsbehov / EU etablerer en 6o.ooo mand udrykningsstyrke til verdens brændpunkter!
respekt for alle religioner og trosretninger
fremme legal indvandring til gavn for alle berørte parter - bekæmpe ulovlig indvandring – gennem legalisering!! (I 2004 fik [29] 640.000 indvandrere til EU afslag. Kun 164.000 blev sendt tilbage! - Indholdet nu slettet, skønt  [30] linket stadig kan ses  i en EU pressemeddelelse!!). EUs Charter om Fundamentale Rettigheder umuliggør stort tilbagesendelse til de diktatoriske muslimske lande!
uafhængig af EU’s udvidelsespolitik
Øge potentialet for regional integration og samhørighed … . oprette regeringsførelse på lige fod mellem partnerne. Euro-Mediterranien-partnerskabet er drevet i alle sine aspekter af princippet om [31] konsensus (dvs. hemmelige aftaler og ingen demokratisk proces).
Financiering: Den private sektor; bidrag fra EU budgettet og alle partnere; bidrag fra andre lande, internationale finansinstitutioner og regionale enheder; den Euro-Mediterrane Investment and Partnership Facility (FEMIP); ENPI Euro-Med rammen, Neighbourhood Investment Facility.
Stats-og regeringschefstopmøder hvert 2. år og Udenrigsministerkonferencer. Den Euro-Mediterrane Parlamentariske Forsamling med 50% medlemmer fra EU og 50% fra “Partnerlandene vil blive det legitime parlamentariske udtryk for Unionen for Middelhavet.
Anna Lindh-Foundation for Dialog mellem kulturer vil stå for den kulturelle dimension. En af de 2 co-præsidenter vil være fra EU og den anden fra Middelhavspartnerlandene.

Projekter

Oprensning af Middelhavet, Sø-og landtransport motorveje, udvikling af  motorveje til søs, herunder tilslutning af havne i hele Middelhavsområdet . Oprettelsen af kystnære motorveje og modernisering af det transeuropæiske Maghreb  tog, vil øge strømmen af og fri bevægelighed for mennesker og varer.  [32] Gibraltartunnel ventes færdig i 2025
Civil Beskyttelse: Alternativ energi, Middelhavssolar Planen. Videregående uddannelse og forskning, Euro-Mediterrant Universitet (Slovenien). internationale finansielle institutioner og regionale enheder; den

[33] GibraltartunnelVI:  [34] Marokko tæt på EU-lignende medlemskab. EU Pressemeddelelse 13 Okt, 2008: Gradvis integration af Marokko i en række af EU’s sektorpolitikker, og udvikling af mellemfolkelige udvekslinger.
materiel støtte.
EU-Marokko aftalemekanisme på højt ministerniveau,
Marokko kan være til stede ”på fløjen” ved visse af EU-Rådets ministerielle eller arbejdsgruppemøder, krisestyringsoperationer osv.
tættere forbindelser mellem Europa-Parlamentet og de marokkanske Repræsentanternes Kammer, erhvervsorganisationer, økonomiske og sociale råd og mellem Marokko og Europarådet.

Den EU-Marokkanske [35] Handlingsplan er også interessant:
“Udvidelsen af Den Europæiske Union, der trådte i kraft den 1. maj 2004, har medført dybtgående ændringer af den politiske, geografiske, økonomiske og sociale situation i EU, hvilket giver mulighed for at konsolidere og uddybe forbindelserne med nabolandene mod øst og syd.” (Det fortalte man os ikke ved udvidelsen!)
[36] Hallal-bankHalal banker i Spanien (Halal Institute) og i London
visumlempelse i overensstemmelse med EU-retten;
Udvikling af transportsektoren og forbindelse med det transeuropæiske transportnet;
liberalisere etablering og udenlandske investeringer, handel med tjenesteydelser,
kapitalbevægelser: (arabisk kapital kan nu lettere købe vore medier og banker).
Fri bevægelighed for personer og navnlig arbejdstagere og koordination af social sikring.
Informationskampagner i Marokko om den lovlige migrations muligheder i EU (herunder familiegenforening, ligebehandling og integration af indvandrere) Fremme sprogundervisning og formidle marokkansk kultur i EU.

[37] InterfaithI 2002 fortalte nuværende EU Kommissær [38] Louis Michel det Belgiske Parlament, at EU skulle omfatte hele Nordafrika og Mellemøsten. .
Barroso har betegnet EU som et [39] imperium, hvis love skal skal strække sig [40] ud over Europas grænser

VII: 20-års jubilæum for Interfaith møderne Det er ikke blot på det politiske område, at der er globale samlingsbestræbelser i gang. Siden 1986 har paven afholdt Interfaith møder, hvor ledere af alverdens religioner i 2 dage beder til hvad, de helt ukristeligt mener er deres fælles gud. EU har foranstaltet Asien-[41] Danmarks-demografiEuropa møderne, der også har en stærk [42] ASEM-Interfaith mission i gang. [5] Tony Blair´s Interfaith Foundation bruger også en usandfærdig forestilling om en fælles gud som redskab til at fremme den Nye Verdensorden.

IX. Danmarks [43] Demografi/Ebbe Vig/ Danmarks Statistik: Mellem 2035 og 2047 vil indvandrede ikke-vestlige folkeslag få flertalet i Danmark.

Gordon Browns “[44] Opdukkende Nye Verdensorden[44] ” (G-20-møde) er baggrunden.” Denne NVO danner iflg. EU-rådspræs. van Rompuy [45] en-verdensregeringen siden 2009


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8949

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdansk-2dkultur-2dfolder-2dbarcelona-2deuro-2dmediterranean2.jpg
[2] Unionen for Middelhavet : http://euro-med.dk/?p=1226
[3] Tony Blair: http://xrl.us/bereqz
[4] Tony Blair : http://fpc.org.uk/fsblob/798.pdf
[5] Tony Blair, EUs kommende præsident: http://euro-med.dk/?p=8672
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederskakspil2.jpg
[7] Barcelonaerklæringen: http://xrl.us/berazf
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuromed-logo-27.jpg
[9] Europæiske Naboskabspolitik : http://xrl.us/bera8t
[10] østeuropæiske partnere: http://euro-med.dk/?p=8471
[11] Benita Ferrero Waldner : http://xrl.us/berazw
[12] Alliance of Civilisations: http://euro-med.dk/?p=1274
[13] Interfaith Dialog : http://euro-med.dk/?p=895
[14] Udenrigsministermøde Napoli : http://xrl.us/bera85
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermare-2dnostrum2.png
[16] bekræftet af statsministeren : http://balder.org/avisartikler/Aabent-Brev-Til-Statsminister-Anders-Fogh-Rasmussen-Om-Euromediterran
ien.php

[17] Euro-Mediterran  Parlamentarisk Forsamling: http://en.wikipedia.org/wiki/Euro-Mediterranean_Parliamentary_Assembly
[18] Sunday Express 11. okt. 2008: http://xrl.us/bercd3
[19] Traugott Schoefthaler : http://xrl.us/bersp3
[20] ALF’s Euro-Mediterrane læreruddannelsesprogram : http://xrl.us/bera2e
[21] 1001 Aktioner: http://euro-med.dk/?p=873
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederisescocku11.jpg
[23] Olaf G. Hansen’s tale i Rabat: http://balder.org/avisartikler/Olaf-Gerlach-Hansens-Speech-In-Rabat-June-13-2005-Danish-Center-For-C
ulture-And-Development-DCCD.php

[24] Øvrige sponsorer: http://xrl.us/bera2i
[25] CISESCOs Charter: http://www.isesco.org.ma/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3&Itemid=5
8&lang=en

[26] DCKU indgik d. 27.maj 2005 samarbejdsaftale med ISESCO: http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale?opendocument
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunion-for-the-mediterraneancorrect.png
[28] Barcelona-processen: Middelhavs-Unionen: http://euro-med.dk/?p=1213
[29] 640.000 indvandrere : http://xrl.us/berox9
[30] linket stadig kan ses  i en EU pressemeddelelse!!: http://europa.eu/rapid/press-release_CES-08-99_en.htm?locale=en
[31] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[32] Gibraltartunnel : http://euro-med.dk/?p=3740
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergibraltartunnel1.jpg
[34] Marokko: http://xrl.us/bera63
[35] Handlingsplan: http://xrl.us/bera6t
[36] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhallal-2dbank1.jpg
[37] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederinterfaith6.jpg
[38] Louis Michel : http://xrl.us/bera7u
[39] imperium: http://xrl.us/bera7s
[40] ud over Europas grænser : http://xrl.us/bera7q
[41] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdanmarks-2ddemografi1.bmp
[42] ASEM-Interfaith mission: http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Activities/?id=220
[43] Demografi: http://xrl.us/ber85e
[44] Opdukkende Nye Verdensorden: http://www.youtube.com/watch?v=Uv5cqh26CC0&feature=player_embedded
[45] en-verdensregeringen : http://euro-med.dk/?p=5139