Der synes ingen ende på de skrækkampagner, Den Nye Verdensorden udsætter os for: Hjemmelavet terrorisme, klimaløgn, indvandring, pandemier, finanskrise – og nu truslen mod den biologiske mangfoldighed og dermed vor egen overlevelse på planeten! 
EU Press Release 23. April "En to-dages konference i Athen om den fremtidige europæiske politik for artsforskellighed under titlen "Biologisk Mangfoldighed - efter 2010" åbner på mandag den 27 april. Ca. 230 delegerede fra alle EU-medlemsstater, sammen med repræsentanter fra NGOer, europæiske virksomheder og FN-organisationer vil diskutere aktuel EU-politik om at bevare EU's biologiske mangfoldighed og identificere prioriteterne for den fremtidige indsats.

Dimas you control climate change"Økosystemer er grundlaget for livet på jorden, og de er blevet ødelagt i et hidtil uset omfang" sagde EU's miljøkommissær Stavros Dimas.”Der er nu stigende erkendelse af, at de fordele, som det menneskelige samfund henter fra naturen, har en meget høj værdi, og at en bæredygtig menneskelig udvikling er afhængig af den fortsatte levering af disse ydelser. Men den sande værdi af disse ydelser kommer i øjeblikket ikke til udtryk hverken i deres markedspris eller i den politiske beslutningsproces. Indtil denne grundlæggende mangel er rettet, vil biodiversitet fortsat tabes.” 

Sunde økosystemer udgør derfor vores bedste forsvar mod det værste ekstreme vejr i forbindelse med klimaændringerne. "Der er nu klare tegn på, at tabet af biologisk mangfoldighed   har nået et punkt, hvor vi alvorligt kompromitterer naturens evne til at levere de varer og ydelser, som vi er så afhængige af. 
Mange slags tryk indvirker på vores miljø, herunder klimaændringer, ændringer i arealanvendelse, ødelæggelsen af levesteder, overfiskning, forurening og bortskaffelse af affald, og alle disse udgør en trussel mod den biologiske mangfoldighed.

Kommentar: Alarmerende, ikke? Meddelelsen er: "Globale (NWO-skabte) katastrofer kræver globale (FN) løsninger!" 

EU Press Release 27 April José Barroso:  “Ikke blot har vi en moralsk forpligtelse over for den biologiske mngfoldighed, men den vil være væsentlig for vores bidrag til den næste konference om klimaændringer København i slutningen af dette år. Europa-Kommissionen står i spidsen for kampen mod klimaændringer. Dette er et område, hvor Europa kan være stolt af sin rolle som en af verdens førende.
Succesen med vores klimapolitik vil også blive målt på succesen af vores bestræbelser på at standse tabet af artsmangfoldigheden. Tabet af artsmangfoldighed  er en global trussel, som er lige så vigtig som den globale opvarmning. Det truer vores naturlige miljø, og dermed kvaliteten af vores liv. Men artsmangfoldighed understøtter også vores økonomier.

Kommissionens indsats  har koncentreret sig om vores ambitiøse mål: at stoppe tabet af artsmangfoldighed i Europa inden 2010. Men alt tyder på, at tabet af mangfoldigheden fortsætter. Vi trækker veksler på planetens fremtid, som vi aldrig vil være i stand til at tilbagebetale. Det Nobelpris-vindende arbejde i Det Internationale Panel for Klimaændringer har formet den politiske reaktion på klimaændringer. Et lignende initiativ er nødvendigt med hensyn til artsmangfoldighed.
Kommentar:
Der slap det ud! EU har stor ambitioner og øjner en mulighed for at få "verdensledelsen" på endnu et område, som Barroso sidestiller med den hjemmelavede, løgnagtige, "klimaændring". Ja, han ønsker endog et modstykke til den skandaløse Al Gore-IPCC – (med kun 20 % “fagfolk”!) til artsmangfoldigheden.”

Achim SteinerDeutsche Welle 24 April, 2009: G8 plus møde: At redde verdens biologiske mangfoldighed  og nå til enighed om en vej frem om klimaændringsforhandlingerne toppde dagsordenen på det tre-dages internationale miljømøde i Siracusa, Italien.  En undvigende global opvarmningsaftale er stadigvæk usandsynlig på noget som helst tidspunkt,  før en FN-konference om klimaændringer i København i december, hvor der er håb om en global strategi for tiden efter Kyoto-aftalens udløb. "Udslettelseshastigheden kører i øjeblikket på omkring 1000 gange det normale tempo, idet der forsvinder 3 arter hver time i flg. FN statistik.”  (Achim Steiner,FNs Milieuprogram). Dette ville svare til, at 26.280 arter forsvandt på et år – især pga, klimaforandring!!! Det eneste, der kan forhindre  det, er angiveligt en “vellykket” klimakonference i København i Dec. 2009 !!! 

I 2005 meddelte BBC , at 8oo arter var truet af udryddelse. Nu er dette tal pludselig steget til 26.280 arter om året. 

Hvad er sandheden egentlig? 
Af arter findes der  7 - 100 millioner (identificerede og ukendte), 297.326 planter, 1.250. 000 dyr, 59.811 hvirveldyr: 29.300 fisk, 6199 padder, krybdyr 8240, 9956 fugle, 5416 pattedyr.
Wikipedia: "IUCNs Røde Liste over Truede Arter er verdens mest omfattende opgørelse og verdensautoriteten i den globale bevaringsstatus for plante-og dyrearter." Hvad kan denne liste fortælle os? I 2008 var der 16.928 truede arter - hvilket betyder, at de stadig er der. Dette er blot en brøkdel af FN's alarmerende tal for uddøde arter.

I 2008
 forsvandt 717 arter: 76 pattedyrarter, 134 fuglearter, 21 krybdyrarter 38 paddearter, 1 insektart.
Hvad angår planter, så forsvandt der 87 arter. Ja, det er trist - men spørgsmålet er,om dette også er på grund af den naturlige udvælgelse og "de stærkestes overlevelse" - som naturen altid har udviklet sig?
"Forud for spredning af mennesker over hele jorden,  fandt artsudslettelse generelt sted med en vedvarende lav hastighed, masseudslettelser er relativt sjældne begivenheder. Startende for cirka 100.000 år siden, sammenfaldende med en stigning i antallet og omfanget af mennesker, har artsudryddelsen taget til i et tempo uden fortilfælde siden dinosaurernes udslettelse for 65 mio år siden. Efterkommere kan eller kan ikke eksistere for uddøde arter. Datterarter, der udvikler sig fra en forældreart, bærer på de fleste af forældreartens arveinformationer, og selv om  forældrearter uddør, fortsætter datterarter med at eksistere. Over 99% af arter, der har levet, er nu uddøde!
Dodo
Dronten blev udryddet af søfolk i slutningen af det 17. århundrede.

Men er det muligt at afgøre, hvorvidt en art er udryddet? Der er endda endnu ukendte arter til.
US Landbrugsministerium, Skovtjenesten  viser, hvor vanskeligt - for ikke at sige umuligt – det er at bestemme arternes antal..

Given (1994) fastslog, at 64 procent af den neutrale arveanlægsvariation i en befolkning vil gå tabt ved genetisk forandring på 100 generationer (planter).  Denne gode artikel gennemgår de metoder, der anvendes til tælling af arter - og konkluderer, at de er yderst upålidelige.

Passenger-pigeonPassengerduen blev udryddet ved jagt.

A: Der er lavet undersøgelse af arveforandringer og af befolkningsstrukturen blandt 26 af de truede rødkokardespætters befolkninger. Man fandt i befolkningerne en stor bestanddel af forskellige gener i sammenligning med andre fuglearter. I nogle små befolkninger var variarionen mindre, men disse små befolkninger var vigtige som reservoirer af unikke arvemassekombinationer – dvs. flertalsfuglene er af blandet race – og derfor ved at forsvinde som art.
B: Befolkninger inden for arter har ofte enestående mitokondrie-DNA gentyper, som afspejler afstanden mellem befolkninger eller tilstedeværelsen af geografiske barrierer for arvemasseudveksling.

Hvad kom der ud af  Athen konferencen?
En række konkrete forslag til EU. Nogle elementer er interessante i en global sammenhæng: EU Pressemeddelelse 28 April: "Bedre information om status og tendenser i den biologiske mangfoldighed er af afgørende betydning. En bedre forståelse af, hvordan natursystemer virker, er også nødvendig. Med 17% af EU's areal er Natura 2000-området det største netværk af beskyttede områder i verden. Samtidig viser videnskabelige indikatorer, at EU's mål for 2010 ikke kan nås. På globalt plan, hvor målet er at mindske det nuværende omfang af tabet af artsmangfoldighed , har EU har en ledende rolle.

Men virkningen af EU's forbrug på den globale biologiske mangfoldighed er et problem, som skal løses.
Bevaring af den biologiske mangfoldighed skal være bedre integreret i alle EU's politikker, som har indflydelse på globalt plan, for at integrere bevaring af den biologiske mangfoldighed som prioritet for fremtidige kommunikationsprogrammer. Det er vigtigt, at offentligheden på alle niveauer er involveret - bl.a. gennem uddannelsessystemet - til forståelse af, hvorfor artsforskelligheden er relevant. " Sikre, at EU's naturlovgivning håndhæves bedre. Støtte effektiv regeringsstruktur for beskyttelse af artsmangfoldigheden internationalt."

Kommentar
Dette er en ny version af den gamle historie om klima-løgnen: "Vi ved ikke præcis, om det er et problem. Vi vil forsøge at finde ud af det, men vi postulerer, at det er! Så er vi nemlig på toppen af den politiske verden inden for den biologiske mangfoldighed, som kom det på klima-området. Og vi vil hjernevaske befolkningen og især børnene, så de anerkender vigtigheden af en global løsning på dette livsvigtige globale problem!"

Map-threatened-speciesI Durban Review Conference erklæringen hedder det, at det er videnskabeligt forkert at mene, der eksisterer forskellige menneskeracer.
Ovenanførte punkt B afviser klart denne påstand som værende genetisk forkert. Og punkt A viser, at raceblanding truer arterne med undergang.
Vel derfor vil erklæringen forbyde arvelighedsforskningen.
Bestemmelse af ændringer i den biologiske mangfoldighed
 er en meget usikker sag fyldt med faldgruber. Så FN's alarmerende ramaskrig er i bedste fald meget diskutable.

En ting, som den biologiske  mangfoldigheds helgener glemmer,  er den naturlige uddøen af arter - selv i vores tid. Denne naturlige udvælgelse, "de stærkestes overlevelse", skal trækkes fra IUCN tabellerne.
Der er ingen global opvarmning – og derfor heller ingen trussel fra klimaet mod artsforskelligheden
!!

Globalt kort over forekomsten af truede arter af fugle (øverst), pattedyr (i midten) og padder (nederst)  Farvegradienterne er lineære  mht. artsantallet (billede fra Imperial College London)

Her er en overraskelse: Science Daily , 5. november, 2006, refererer en artikel fra Nature og viser mønstre i risikoen for at blive udryddet.
“Det mest detaljerede verdenskort over pattedyr, fugle og padder, som nogensinde er produceret, viser, at truede arter fra disse grupper ikke bebor de samme geografiske områder, siger ny forskning offentliggjort i dag. Her er en videnskabelig forklaring på trusler mod arter.
Det nye fund har vidtrækkende konsekvenser for regeringers og NGO'ers bevarelsesplanlægning.”

FNs postulat på G8 plusmødet om, at 3 arter uddør i timen  – dvs 26.280 om året – er dybt uvidenskabelig og  en groft fornærmende overdrevet modsætning til verdens mest pålidelige opgørelse, IUCN, der siger, at 717 arter uddør om året!!!
FN gør endog en opdigtet global opvarmning ansvarlig for den hastighed, hvormed arter uddør. Endnu mere grotesk er, at denne erklæring er oplagt skrækpropaganda for nødvendigheden af  “succes” på Klimakonferencen i København i december. Den konference ender efter alt at dømme i en stor og velfortjent fiasko for Den Nye Verdensordens skræmmepolitik for at overbevise verden om nødvendigheden af en FN-regering/diktatur. Dette er skandaløst.

At EU også vil slå mønt af løgnen ved at lade “markedsprisen” stige, er kun at forvente i betragtning af den givtige CO2–skat.