Durban II: Den Nye Verdensordens Kommunistiske Trosbekendelse

Posted By Anders On April 27, 2009 @ 00:15 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Durban II-2Den 8. december 2008 i "[2] Resolution 3/2, preparations for the Durban Review Conference " vedtog FN's Menneskerettighedsråd Durban (II) Opfølgningskonferencen i Genève.
Dette blev resultatet af afstemningen: For: Algeriet, Argentina, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Brasilien, Cameroun, Kina, Cuba, Djibouti, Ecuador, Gabon, Ghana, Guatemala, Indien, Indonesien, Jordan, Malaysia, Mali, Mauritius , Mexico, Marokko, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippinerne, Rusland, Saudi-Arabien, Senegal, Sydafrika, Sri Lanka, Tunesien, Uruguay, Zambia. Imod: Canada, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Tyskland, Japan, Holland, Polen, Republikken Korea, Rumænien, Schweiz, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Undlod at stemme: Ukraine.

I betragtning af det overvældende antal diktatoriske stater, der stemte til fordel for konferencen, finder jeg nogen grund til at være glad, da jeg tænker på de mange minoritetsgrupper i disse lande - især de kristne, som er udsat for meget alvorlig forfølgelse, diskrimination, er ofre for fremmedhad. Og det selvom de som regel er de oprindelige folk i lande, der senere blev erobret, især af islam, som hidtil indtaget mere end halvdelen af de oprindeligt kristne områder.

Faktisk forpligter følgende dokument diktaturstaterne til imødekommende at tage sig af deres minoritetsgrupper - endog til at afstå deres egne rettigheder til minoritetsgrupperne, som må opføre sig som de vil. Hvis det ikke tillades, vil flertalsbefolkningen gøre sig fortjent til at blive kaldt racistisk og fremmedfjendsk - endog at blive trukket før internationale domstole og udsat for sanktioner for overtrædelse af Durban II - og endnu værre FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder - noget meget slemt i "verdenssamfundet". Durban-II rammer plet, i dag er der kun én slags moral: At modarbejde racisme og fremmedhad - uanset hvad de 2 begreber dækker af had til f.eks vores forældede moral og kultur.

Denne slags moral indebærer imidlertid også, at det er strafbart at kæmpe for ens egen kulturelle og religiøse baggrund - og den giver efter for stærkt imperialistiske immigranters kulturer og lader vore kirker omdanne til moskeer ([3] video).
For en hellig sag har overtaget verden: Den Nye Verdensorden med dens [4] 6 Weishaupt-Bud - eller med andre ord: Verdenskommunismen udbredt med religiøs / ideologisk nidkærhed.  

Uddrag af Det Verdenskommunistiske Manifest 2009 - Den Nye Verdensordens Trosbekendelse: [5] Erklæringen fra Verdenskonference I  og her er[5] Erklæring II (d. 20.-24. april, 2009) mod Racisme, Racediskrimination, Fremmedfrygt og Intolerance (efterfølgende blot kaldt racisme), som siges at være til beskyttelse for afrikanere og asiater.
Bl.a. USA, Israel og Tyskland udeblev. Iran´s Ahmedinejad sørgede for lidt underholdning, da han kaldte Israel en racistisk stat – og viste sit eget hykleri  – såvel som hele foretagendets.

"Vi noterer med bekymring det fortsatte og voldsomme udbrud af racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance, og at teorier om visse racers og kulturers overlegenhed over andre, som fremmedes og praktiseredes i kolonitiden, fortsat forfægtes i en eller anden form selv i dag. Vi bekræfter principperne om lige rettigheder og folkenes selvbestemmelse og erindrer … ligestilling skal beskyttes som et spørgsmål af højeste prioritet, og vi anerkender forpligtelsen til at træffe hurtige, beslutsomme og passende foranstaltninger med henblik på at fjerne alle former for racisme. Vi har viet os til at bekæmpe den plage, som racisme og den dermed forbundne intolerance er, … vi vedtager højtideligt  [6] Durban (I)-erklæringen og handlingsprogrammet.

islam-giver-frihedsgudinden mundbindVi bekræfter også den store betydning, vi tillægger værdierne solidaritet, respekt, tolerance og multikulturalisme, som udgør den moralske begrundelse og inspiration til vores verdensomspændende kamp mod racisme. Vi bekræfter yderligere, at alle folkeslag og enkeltpersoner udgør en menneskelige familie, rig på mangfoldighed .

Enhver doktrin om racemæssig overlegenhed er videnskabeligt forkert, … må forkastes sammen med teorier, der søger at fastslå, at der findes forskellige menneskeracer;

Vi bemærker, at globaliseringsprocessen er en dynamisk kraft. Uligelig fordeling af velstand skaber racisme. Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling, … øget interkulturel udveksling må fremmes… Kun gennem … en fælles fremtid …. kan globaliseringen gøres fuldt inkluderende og retfærdig.

22. Nogle stater har politiske og juridiske strukturer eller institutioner, hvoraf nogle er gået i arv og eksisterer i dag,  men som ikke svarer til den multietniske, mangekulturelle og flersprogede karakter af befolkningen, … der er forskelsbehandling med udelukkelse af de oprindelige folk;

23. Vi anerkender fuldt ud de oprindelige folks rettigheder .

26. Vi bekræfter, at det er nødvendigt at sætte en stopper for straffrihed for krænkelser af menneskerettighederne

27. Racisme vinder terræn, .. gennem de politiske partier og organisationer.

28. Vi husker, at forfølgelse mod enhver identificerbar gruppe er utilladelig i henhold til international ret, i nogle tilfælde kan det betegnes som forbrydelser mod menneskeheden;

29. Vi fordømmer på det kraftigste, at slaveri og slaverilignende praksis stadig eksisterer.
[7] Stenkastende-muslimer-i-london-east-end
37: Folk af asiatisk herkomst har bidraget og fortsætter med at bidrage i betydeligt omfang til det økonomiske, sociale, politiske videnskabelige og kulturelle liv i de lande, hvor de bor. 

48. Vi fordømmer racisme mod indvandrere og stereotyper, der ofte anvendes om dem.

49. Vi fremhæver vigtigheden af betingelser, der bidrager til større harmoni, tolerance og respekt mellem indvandrere og resten af samfundet. Vi understreger familiesammenføring.

55. Vi bekræfter vores engagement i beskyttelse af flygtninge, asylansøgere, tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne personer, og …den internationale solidaritet og byrdefordeling.

56. Vi anerkender tilstedeværelsen i mange lande af en mestizbefolkning af blandet etnisk og racemæssig!!! oprindelse og dens værdifulde bidrag til fremme af tolerance og respekt.

58. Vi erindrer om, at Holocaust aldrig må blive glemt;

60. Vi erkender også med dyb bekymring eksistensen af religiøs intolerance mod religiøse samfund samt fremkomsten af øgede negative stereotyper, fjendtlige handlinger og vold mod sådanne samfund.

61. Vi erkender med dyb bekymring den stigende antisemitisme og islamofobi.

63. Vi er bekymrede over situationen for det palæstinensiske folk. Vi anerkender den umistelige ret for det palæstinensiske folk til … en uafhængig stat, og vi anerkender retten til sikkerhed for alle stater i regionen, herunder Israel.

65. Vi anerkender retten for flygtninge til at vende frivilligt tilbage til deres hjem (Israel?) og ejendom.

70. Udvikle en mere systematisk og konsekvent overvågning af racediskrimination mod kvinder.

71. Vi tager afstand fra forsøg på at tvinge kvinder, der tilhører bestemte trosretninger og religiøse minoriteter til at give afkald på deres kulturelle og religiøse identitet - og den erhvervsmæssige diskrimination mod dem.

80. Vi er fast overbevist om  uddannelse, udviklings betydning for bekæmpelse af racisme.

81. Vi anerkender demokrati, … til effektiv forebyggelse af racisme, og … at enhver form for straffrihed for forbrydelser motiveret af racistiske og fremmedangste holdninger spiller en rolle ved at svække retsstaten og demokratiet og har tendens til at tilskynde til en gentagelse af sådanne handlinger;

82. Vi bekræfter dialogen mellem civilisationer.

83. Vi understreger den centrale rolle, som politiske ledere og de politiske partier har mod racisme.

84. Vi fordømmer den vedvarende og genudbrudte nynazisme, neo-fascisme og voldelige nationalistiske ideologier baseret på race eller nationale fordomme.

86. Vi erindrer om, at formidling af alle ideer, der er baseret på racemæssig overlegenhed eller had, skal erklæres som lovovertrædelse, der straffes ved lov (Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, artikel 5 i den Internationale Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Racediskrimination;)

[8] FN-stalaktit89. Vi konstaterer med beklagelse, at visse medier fremmer falske billeder og negative stereotyper.

Dette meget dyre loft blev [9] doneret til en FN mødesal i Geneve mhp. Durban II  af spanske skatteydere midt i en svær nedgang i deres økonomi.

90. Vi anerkender det positive bidrag, som udøvelse af retten til ytringsfrihed medfører, især gennem medierne og de nye teknologier, herunder internettet imod racisme. Vi gentager behovet for at respektere den redaktionelle uafhængighed for medierne i denne henseende;

91. Vi udtrykker dyb bekymring over brugen af ny informationsteknologi, såsom Internettet, til formål i strid med respekt for menneskelige værdier, lighed, ikke-diskrimination.

93. Vi bekræfter, at alle stater bør anerkende betydningen af, at samfundsmedier skal give stemme til ofre for racisme.

98. Vi understreger vigtigheden og nødvendigheden af undervisning om kendsgerninger og sandhed i historien om menneskeheden fra antikken til den seneste tid.

Handlingsprogram
2. Opfordrer staterne til at træffe alle nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at afslutte slaveri.

24. Anmoder alle stater om at bekæmpe alle udtryk for en generel afvisning af indvandrere.

25. Opfordrer nationale og internationale ikke-statslige organisationer til at omfatte overvågning og beskyttelse af menneskerettighederne for indvandrere.

30. Opfordrer stater til: (a) At udvikle og gennemføre politikker og handlingsplaner, (b) at gennemgå og revidere deres immigrationslove, … så de er fri for racediskrimination. (c) fremme respekten for kulturel mangfoldighed.

33. Anbefaler, at værtslandene for indvandrere overvejer etableringen af passende sociale ydelser, især på områder som sundhed, uddannelse og en passende bolig, som et spørgsmål ned
prioritet.

47. Opfordrer staterne til at garantere rettighederne for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige mindretal, enkeltvis eller i fællesskab, at nyde deres egen kultur, at bekende sig til og udøve deres egen religion, og til at bruge deres eget sprog, privat og offentligt.

54. Opfordrer stater til: (a) at anerkende, at seksuel vold, som har været systematisk bruges som et våben i krig er en alvorlig krænkelse af international humanitær folkeret.

70. Opfordrer staterne til at træffe alle nødvendige forfatningsmæssige, lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem individer og grupper, der er ofre for racisme.

71. Opfordrer stater, herunder deres lovhåndhævelsesinstanser, til at designe og fuldt ud gennemføre effektive politikker og programmer til at forebygge, efterforske og sikre ansvarlighed for forseelser begået af politiet og andet retshåndhævende personale, der er motiveret af racisme

72. Opfordrer staterne til at fjerne fænomenet, der populært er kendt som "raceprofilering".

73. Opfordrer staterne til at træffe foranstaltninger til forebyggelse af genetisk forskning eller dens anvendelser til at fremme racisme.

74. Opfordrer medlemsstaterne og ikke-statslige organisationer og den private sektor til: (a) at skabe og gennemføre politikker, der fremmer en høj kvalitet og forskelligartede politistyrker fri for racisme og aktivt rekrutterer  alle grupper, herunder minoriteter, i offentlige beskæftigelser, herunder politistyrken og andre organer inden for det strafferetlige system (såsom anklagere)
84. Opfordrer til at træffe foranstaltninger, således at racistiske motiver betragtes som en skærpende omstændighed.

85. Opfordrer staterne til at undersøge mulige forbindelser mellem strafforfølgning, politivold og strafferetlige sanktioner, på den ene side og racisme på den anden.

87. Opfordrer stater til at vedtage lovgivning, der gennemfører de forpligtelser, de har påtaget sig til at retsforfølge og straffe personer, der har begået eller bestilt alvorlige overtrædelser af Genève-konventionerne af 12. august 1949 og tillægsprotokol I dertil.

89. Opfordrer staterne til at foretage omfattende, udtømmende, aktuel og upartisk efterforskning af alle ulovlige racistiske handlinger.. til at retsforfølge straffelovsovertrædelser ex officio. Det anbefaler, at anti-diskrimination overvågning etableres;

144. Opfordrer stater og den private sektor til at fremme udviklingen via medierne af et frivilligt etisk regelsæt for adfærd og selvregulerende foranstaltninger til bekæmpelse af racisme,

206. Godkender snarest muligt teksten i udkastet til erklæring om oprindelige folks rettigheder, i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 1995/32 af 3. marts 1995;

211. Opfordrer lederne af religiøse samfund til at fortsætte med at konfrontere racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed."
[10] New world order to save our planet
Kommentar
Igen og igen opfordrer erklæringen staterne og private til at give penge til de folkeslag, der på grund af deres egen utilstrækkelighed sender så mange værdifulde, bidragende indvandrere til os – for de er fattige – og bliver ved med at være det, ligegyldigt hvor mange penge vi pumper i deres berigende kulturer – og endog giver dem alle vore egne muligheder her hos os. Mærkeligt med dette evige tiggeri og mangel på udvikling – for de siger jo, at det ikke er kultur eller – racebetinget! Så hvorfor vil de forbyde genetisk forskning?

I betragtning af den her lovede velvilje mod mindretal skulle [11] skridtet fra den russiske kirke :at bede konferencen om at behandle "[12] kristofobi", synes helt unødvendigt! Men så på den anden side: Hvem har koloniseret verden i de sidste 1400 år? Hvem sælger og holder slaver selv i dag? Hvem er intolerant mod minoritetsgrupper ud i det absurde? Hvem udelukker og endda dræber kristne i dag? Hvem diskriminerer kvinder? Hvem straffer ikke intolerance? Hvem fortæller ikke sandheden om sin historie - gør det endog strafbart at gøre det? Hvem bruger seksuel vold som våben i krig? Hvis politi opfører sig dårligt? Hvor er der ingen forskelligartede politistyrker - fri for intolerance? Hvem føler sig overlegen i forhold til alle andre religioner? Hvem har gennem deres adfærd gjort os til forbrydere, fordi vi ikke kan lide dem og deres baggrund? Hvem undertrykker ytringsfriheden? Hvem mener, at demokrati er i modstrid med deres religion? Hvem respekterer ikke de oprindelige folkeslags rettigheder?

Nuvel, logikken er ikke denne konferences stærke side. Indledningsvis forkastes, at der er forskellige menneskeracer. I art. 56 tales der om mestizbefolkning af blandet racemæssig oprindelse!!! Art. 90 (ytringsfrihed) bliver straks modsagt af art. 91 og Aktionspogram art. 144!

Hurra for Durban II - eller er det hele bare et våben mod os europæere i den islamiske igangværende kolonisering af Europa?
Jeg kan ikke tro, at vores politikere er så dumme, at de bare udleverer os til islam uden belønning - selv i deres Nye Verdensordens navn, hvis manifest vi ser her. (Se videoer i højre margen af denne blog). Men alligevel, de fleste af dem underskrev denne juridisk ikke-bindende erklæring - og moralsk de ikke har nogen skrupler - for de har ingen moral. Så hvad får de for at forråde os?
Dette er et skridt i retning af Den Nye verdensordens [13] FN-Diktatur – støttet af diktaturstater. Faktisk, er dette et diktat af hele vores fremtidige samfundssystem. Ganske vist er erklæringen [14] ikke retsligt bindende for stater, er kun "blød" "[15] Folkeret" - men det ændrer sig med FN-diktaturet mere og mere til fordel for folkeretten.

Hvis europæerne ikke forstår det nu, bliver vi foragteligt belagt med officielle skyldfølelser, hvis fornægtelse vil blive gjort strafbar, og som skal tjene til at underkaste os islams moralsk højere civilisation - på grund af vores frygtelige fortid: 1 De militært nødvendige korstog, som i århundreder stoppede den islamiske erobring af kristne områder. 2. Kolonitiden, uden hvilken muslimer ville være endnu fattigere i dag. 3. Slaveri, som i dag forekommer i de muslimske lande, f.eks. i [16] Mauretanien. Denne skyldfølelse udnytter allerede[17]  farisæerne til det yderste gennem Holocaust.
Nu melder racismevagthunden, [18] EUs Agentur for [18] Fundamentale Rettigheder [18] i Wien, om [19] omfattende racisme fra europæerne mod visse indvandrere - Nåda! Hvem kan nu forstå det?

EU har allerede imødekommet det muslimske krav on afstraffelse af antimuslimske ytringer - med [20] Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedfrygt, som sikrer op til 3 års fængsel for sådan helligbrøde.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=8253

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdurban-20ii-2d21.jpg
[2] Resolution 3/2, preparations for the Durban Review Conference : http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/A_HRC_RES_3_2_Prep_Durban_Review_Conf_en.pdf
[3] video: http://www.youtube.com/watch?v=W-s9wsNZq1g&feature=player_embedded
[4] 6 Weishaupt-Bud : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[5] Erklæringen fra Verdenskonference I : http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf
[6] Durban (I)-erklæringen: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13304
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstenkastende-2dmuslimer-2di-2dlondon-2deast-2dend6.jpg
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfn-2dstalaktit8.jpg
[9] doneret til en FN mødesal i Geneve mhp. Durban II : http://www.brusselsjournal.com/node/3651
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernew-20world-20order-20to-20save-20our-20planet2.jpg
[11] skridtet fra den russiske kirke : http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=15762
[12] kristofobi: http://euro-med.dk/?p=336
[13] FN-Diktatur : http://www.unpacampaign.org/documents/en/unpamilestones.pdf
[14] ikke retsligt bindende: http://www.information.dk/189100
[15] Folkeret: http://en.wikipedia.org/wiki/Public_international_law
[16] Mauretanien: http://www.wsws.org/articles/1999/sep1999/slav-s09.shtml
[17]  farisæerne : http://euro-med.dk/?p=1128
[18] EUs Agentur for : http://euro-med.dk/?p=985
[19] omfattende racisme : http://euobserver.com/9/27990
[20] Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedfrygt: http://balder.org/articles/hatespeech/Europa-Parlamentets-Beslutning-Bekaempelse-Stigende-Ekstremism
e-Europa-13-December-2007.php