Følgende er fra den EU sponsorerede “Blogactiv” - som linker til EU (http://blogactiv.eu/) -  og som afviser euroskepsisen – skrevet af J. Clive Mathews, der har arbejdet for EU Kommissionen. Men okay. Lad os se, hvad fortalere for diktatur kan producere for at berolige os. 
Euromediterranien-luftfotoDen sikreste måde at hemmeligholde den i dag gældende hensigt om at danne en EU-superstat, er at sige den halve sandhed åbent. Så tror alle, at den fulde sandhed er en vits!!

"Jeg kan ikke se en EU-superstat i de næste 300 år.
 
Den Nye verdensordens Euromediterrane superstatsspire, Middelhavsunionen, nævnes  sjældent af EU

Identitet forudsætter frygt for "den anden"Men hvad er EU's trussel?  islam? Rusland?
ICE_DEES
(Eller "klimatrussel", den finansielle krise eller krig mod terror - alle skabt til dette formål af den Nye Verdensorden)

Men hvad end "truslen" - reel eller blot formodet! - kan vise sig at være, er det svært at se en ægte europæisk identitet. 
Uden den identitetsfølelse - vil ingen eksisterende forbund være i stand til at holde sammen.

Kommentar: Således taler rævene til gæssene: Her er fra The Mail 8 April 2009Storbritannien er parat til at stille alle vores væbnede styrker til rådighed for at kæmpe under EU's flag i fremtidige krige, har en minister afsløret. Dette vil bidrage til at danne den 60000 mand-stærke, fælles EU-militære udrykningsstyrke som politi i verdens brændpunkter.
Så den superstat, der benægtes ovenfor, er en ganske anden konstruktion: Den
Eussr-flagbehøver ikke bekymre sig om EU-national eller national identitet. Det er et diktatur, der fungerer ligesom Sovjetunionen over mange folkeslag - som udsteder en masse samlende love og giver sig selv alle en superstats symboler: Et EU-flag, en nationalsang, et parlament, en regering (Kommissionen), en EU-politistyrke (Europol skal være et EU-agentur under Parlamentet), et EU gendarmeri, en EU-hær, en fælles udenrigspolitik, fælles regler for alt i vores liv, f.eks. Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedfrygt, en almægtig og de facto lovgivende EU Domstol. Så J. Clive Matthews lyver: EU superstaten er der allerede.

Derefter følger en erklæring om, at vi har fået det hele galt i halsen ved fejlcitering af St. Jean Monnet af beskidte propagandagrunde:
Monnet-1946"Der bliver ikke fred i Europa, hvis staterne rekonstitueres på grundlag af den nationale suverænitet … De europæiske lande er for små til at sikre deres befolkninger den nødvendige velstand og social udvikling. De europæiske lande skal konstituere sig til en forbundsstat."
"Europas nationer bør styres i retning af superstat uden, at deres folk forstår, hvad der sker. Dette kan ske gradvist, hvert trin forklædt som havende et økonomisk formål, men som uigenkaldeligt vil føre til en føderation.” Matthews siger, at dette citat er gammelt sludder og vrøvl,  som Monnet faktisk aldrig har sagt eller skrevet.

Kommentar
Ja, Monnet er virkelig farlig! Først om citaterne: I Wikipedia finder jeg de 2 ovennævnte citater – det første som autentisk, det sidste af den britiske konservative Adrian Hilton, som hans opfattelse af Monnets hensigter. Monnet siges ofte at have udtrykt disse meninger. 
Unge Europæiske Føderalister  skriver: Monnet: "Vetoet er den dybe årsag til og samtidig symbolet på den manglende mulighed for at overvinde den nationale egoisme."

Her er et citat fra The Council on Foreign Relations´kritik af Monnets Erindringer: " Når nationale stater og deres ledere er bundet af regler, hvis overtrædelse vil ødelægge de fælles politikker, der er til deres egen fordel, vil disse institutionelle forpligtelser …til at føre politik i fællesskab sprede sig til alle sektorer i de mellemstatslige forbindelser, indtil medlemmer af Fællesskabet ikke længere beskæftiger sig med hinanden på et bilateralt grundlag. På dette tidspunkt vil de være blevet en forbundsstat ligesom provinser i Frankrig blev samlet i en nationalstat på et for denne ændring gunstigt tidspunkt.
Men i det tyvende århundrede, er det ikke så meget de forskellige geografiske dele af et fremtidigt forbund, der sammensluttes, da det er de forskellige funktioner i staterne, der efterhånden opgives til fælles beslutningstagning. Beslutningsprocessen  selv vil have ændret sig …til under samtykke fra medlemsstaterne i Fællesskabet at have et politisk indhold,
når der træffes beslutninger på føderal basis (fx ved flertalsafgørelse). Så vil en forbundsregering eksistere for alle praktiske formål."
Noget tyder altså på, at Blogactiv lyver: Monnet ønskede virkelig en superstat.

Monnet samarbejdede med Dulles-brødrene og grundlæggeren af Bilderberger Klubben, Joseph Retinger - alle Nye Verdensordensglobalister –om at oprette Den Europæiske Kul-og Stålunionen. Lederne af Den Europæiske Bevægelse: Retinger, Spaak og Schuman var betalte lejesvende  for stiftende CFR-medlem og Bilderberger, Alan W. Dulles, der var ledende medlem af den Amerikanske Komité for et Forenet Europa (ACUE).

Manden bag den Europæiske Bevægelse, Joseph Retinger, og . Han var også grundlægger af Bilderbergklubben på vegne af bl.a. David Rockefeller ..

Den Europæiske Kul-og Stålunionen blev døbt “Monnet-planen” af Council on Foreign Relations (CFR). Og fra 1955-1975 var Monnet leder af ACUSE (Aktion for Europas Forenede Stater !!!).

J. Clive Matthews: Her får vi at vide, at embedsmænd i f.eks. Rumænien er ansvarlige for EU-lovgivning, som så kontrolleres i f.eks. Polen og Italien, før EU stempler den som gyldig i alle EU-stater!!! 
Barroso 2Dimas you control climate changeOg sådan er det normale forløb, ja - dusinvis af nye love vil formentlig træde i kraft, hver uge uden at have været så meget som set på af en valgt person.

Når det kommer til EU, bliver den reelle frygt for kompetencetilsnigelse sammenfattet af denne herlige klausul (artikel 308 EF):
Med andre ord, EU kan give sig selv alle de beføjelser, som den gerne vil.
Men, for at videregive flere beføjelser til EU, må man stadig have fuld enighed mellem regeringerne i alle 27 medlemsstater, plus et flertal i Europa-Parlamentet. Næppe skræmmende

Lissabon-traktaten ændrede samme artikel (nu artikel 352) til klart at afgrænse (i overensstemmelse med nærhedsprincippet, der  indførtes med Maastricht tilbage i 1992),  hvor kompetencerne ligger mellem EU og medlemsstaterne og  udelukker udtrykkeligt fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik som et område, hvor kompetenceklausulen kan anvendes til at give EU flere beføjelser.

Åh ja, og artikel 352, indførte også en ny klausul, der forpligter Kommissionen til at inddrage de nationale parlamenter i alle tiltag til at give EU flere beføjelser.

Er der en fare for, at nogle af disse love vil blive dårlige? Selvfølgelig er der det. Men i det mindste er de generelt udarbejdet af embedsmænd, som er eksperter på deres område, og i det mindste kan de korrigeres med lethed.
EU er ikke et ægte liberalt demokrati, men er enig i mange af demokratiets former og funktioner.

SchachtschneiderKommentar
Forfatteren mener altså i alvor?, at de nationale regeringer og parlamentarikere lige som EU Parlamentarikerne uhildet repræsenterer folkenes bedste interesser: De er jo netop vidende eller uvidende med i sammensværgelsen for verdensregeringen - ja
, EU står bag kravet om en FN Parlamentarisk Forsamling (UNPA).

"EU er FNs bedste og sandeste ven, der ønsker at styrke FN's rolle i verdensregeringen med henblik på at løse globale kriser (financielle, "klima", terror - skabt af globalisterne selv) med globale midler. "Vi står over for en række store muligheder glimrende forklædt som umulige situationer."  (EU Kommissær Benita Ferrero Waldner 14. apr. 2009).

 
Matthews´artikel er en manipulerende forskel mellem forfatteren og den højeste EU jura: Prof. Schachtschneider, som skriver: Tilladelsen til en forenklet ændringsproceduren er intet mere end et forfatningsmæssigt diktatur."

Lieb´s+GanzerlAtter en gang taler ræven til gæssene: Lissabon-traktaten skal sikre det nationale parlamentariske demokrati og bedre lovgivning - sikret af den lovgivende-Domstol, som dikterer uacceptable domme mod national ret igen og igen!! Det er latterligt! Og der er mere:
Demokratisk gennemsigtighed - ja, demokratisk ærlighed-nej!
EUObserver 9 April: Nye regler om offentlig adgang til EU-dokumenter har fået en af Europa-Kommissionens centrale tjenestegrene til at rundsende en memo-advarsel til embedsmænd om at være forsigtige med, hvad de skriver i e-mails.
På sin side har Europa-Kommissionen forsvaret notatet. Som en metode til at undgå, at embedsmænd skal udelade noget af dokumenter, der frigives til offentligheden, foreslår gennemsigtighedsguiden to skriftlige mødereferater, et "faktuelt" eller neutralt, der kan slippes ud til offentligheden, og et mere "personligt / subjektivt " med vurderinger og anbefalinger til opfølgning,som ikke behøver at blive afsløret!

EU ignorerer demokratiet - EU er nu hemmeligt ved at uddanne 500 diplomater til EU's External Action Service, der skal rivalisere med nationale ambassader - en del af Lissabon-traktaten, som måske aldrig træder i kraft  (The Telegraph 12 April).

EU hjernevasker skolebørn  - især gennem "innovation" og "kreativitet" på den årlige såkaldte "Europæiske Forårsdag" Det er en gammeldags Hitler-metode.