EU:”Når Reformtraktaten Træder I Kraft, Skal Vi Nok Få Ram På Jer Racister!”

Posted By Anders On April 24, 2008 @ 22:14 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Euractiv. onsdag d. 23 april 2008: Pga. modstand fra konservative medlemstater vil Kommissionen sandsynligvis trække sine planer om et anti-diskriminationsdirektiv tilbage og kun foreslå beskyttelse mod diskrimination pga. handicap. Andre former for diskrimination pga. sexuel orientering, alder, religion eller tro vil kun blive dækket ved anbefaling til medlemstaterne.

De, som er fortrolige med processsen, siger at Kommissionens tilbagetog skyldes pres fra konservative medlemstater - og navnlig Polen - der synes at have vanskeligheder med at acceptere lovgivning mod diskriminering pga. homosexualitet eller ikke-kristen tro.

For at blive lov i EU skal et direktiv om anti-diskrimination vedtages enstemmigt i det Europæiske Råd.

Kommissionens tilkendegivelse af, at det foreslåede direktiv kun ville omfatte konkrete forholdsregler mod diskriminering pga. handicap fik en dårlig modtagelse hos NGOer og MEPere, som er engagerede i sagen.

Storbritanniens liberale MEP, Liz Lynne (her med Pakistans Præs. Musharraf), som er Parlamentets referent for rapporten om "Fremskridt gjort mht. lige muligheder og ikke-diskrimination i EU", der er blevet til på Parlamentets eget initiativ, sagde: "Millioner  af  mennesker møder dagligt diskriminering. Et omfattende horizontalt direktiv der dækker adgang til varer og tjenesteydelser ville tage sig af denne diskriminering og nedbryde de barrierer, som så mange løbende står over for." 
Lynne reagerede med at igangsætte [2] en on-line underskriftsindsamling for et direktiv, der skal bandlyse alle former for diskrimination.

Hvad handler dette ståhej om?
Tiltrædelses
[3] tale af José Barroso d. 24. Okt. 2004:  “Til slut vil jeg iværksætte et program  og en handlingsplan for at bekæmpe diskriminering - med særlig henvisning til alle former for anti-semitisme, racisme og fremmedfrygt. I denne sammenhæng vil den fremtidige  Kommission forpligte sig til at genstarte forhandlinger om en [4] rammeaftale om racisme og fremmedhad,  som har været blokeret for længe i Det Europæiske Råd. 

"[5] Rapportudkast". EU Parlamentet
Komiteen for Beskæftigelse og Sociale Anliggender,
Liz Lynne, 6. dec. 2007

Forlanger oprettelse af nationale integrerede handlingsplaner mod alle former for diskriminering.

Understreger vigtigheden af horizontal gennemførelse og bekendtgørelse af ikke-diskrimineringsklausulet i Lissabon Traktaten "efter at den træder i kraft ", hvilket forpligter EU til bestræbe sig på at bekæmpe diskrimination pga. køn, race- eller etnisk oprindelse, religion, eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Mærk: "Efter at den (Lissabon Traktaten) træder i kraft". De irske vælgere overses med foragt!

Fordrer, at medlemstaterne i samarbejde med EU Agenturet for Fundamentale Rettigheder og EU Kommissionen skal samle, opstille og offentliggøre omfattende, nøjagtige, pålidelige, sammenlignelige adskilte statistikker med regelmæssige mellemrum og at offentliggøre dem på en sådan måde, at de let kan forstås af offentligheden og  muliggøre mere effektive fremgangsmåder.
Kommissionen bør fortsat sørge for at uddanne dommere, sagførere, fagforeninger og NGOer til at øge langtidsindvirkningen af direktivet. ,.. fordrer, at Kommissionen lægger sig efter et bredt begreb om mangfoldig diskrimination og at Kommissionen skal undersøge og fremskaffe data om mangfoldig diskrimination og hadeforbrydelser.

Gentager den politiske, sociale og juridiske ønskværdighed i at gøre en ende på beskyttelseshierarkiet af forskellige årsager til diskrimination.

Tror, at ethvert nyt direktiv til at bekæmpe diskrimination i betydningen af [6] EC Traktatens artikel 1[6] 3 (egnet handling til at bekæmpe diskrimination pga. køn, race, etnicitet, religion  eller trosretning, alder, handicap eller seksuel orientering) skal forbyde alle former for diskriminering, incl. direkte og indirekte diskriminering på alle områder, der allerede er dækket af  [7] Direktiv 2000/43/EF, diskrimination af foreninger og  medlemskab af en beskyttet gruppe, chikane. 

Fra nigeriansk sharia-retssal

(21) “Reglerne om bevisbyrden må tilpasses, når der er begrundet mistanke om diskrimination og for princippet om ligebehandlings skyld anvendes effektivt, så bevisbyrden falder tilbage på anklagede, når der forelægges (af hvem?) vidnesbyrd derom.
(26) Medlemstater skal sørge for effektive, forholdsmæssige og afskrækkende straffe i tilfælde af brud på forpligtelserne under dette direktiv. "

Vedr. direktiv 2000/43/EF som grundlag, hvorpå et omfattende antidiskriminationsnetværk kan bygges:
(37) Tror, at spillerummet for det nye forslag til et direktiv om bekæmpelse af diskriminering inden for rammerne af artikel 13 af EF Traktaten må være bred og dække alle områder, som falder under EUs kompetence så som uddannelse, livslang læreproces, social beskyttelse incl. social sikkerhed, boliganvisning og sundhed(sydelser), billeder af diskriminerede grupper i medierne og reklamer. 
(44) anbefaler oprettelse gennem medlemstaterne af en eller flere uafhængige instanser til fremme af lige behandling og til bekæmpelse af forskellige former for diskrimination med beføjelse til at dække alle årsager til diskrimination under artikel 13 og på alle områder, der dækkes af direktivet om kønnenes ligebehandling.
Tror, at disse instansers kompetence bør omfatte at sørge for uafhængig hjælp til diskriminationsofre til at forfølge deres klager om diskrimination.

Kommentar: At afsløre og bringe denne slags "kriminalitet" for retten ville have været et klart arbejdsområde for  den nye EU institution, [8] Europol. Tak, Polen, for at udsætte dette EU diktaturudslag. Endnu en stund er det altså tilladt arbejdsgivere at ansætte hvem, de tror, de kan samarbejde med  - og afskedige dem, de ikke kan med. Jeg vil betragte det som en fundamental ret at afgøre, hvem jeg ville bruge mine penge på - men det mener EU ikke.

Når jeg læser ovenstående, har jeg en fornemmelse af en person (Liz Lynn), der er lige så fanatisk religiøs som en islamist -ja ligefrem hadsk imod sin egen kultur. Her er ikke overladt noget til tilfældighederne. Enhver med en anden mening end hendes skal jævnes med jorden. Dette kunne - lige som asyl- og indvandringssagerne - hurtigt blokere vores retsvæsen, så at volds-,drabs- og terrorsager slet ikke kan retsbehandles. Kommissionsforslaget er uansvarligt.

Og jeg undrer mig over, hvorfor især kvinder (Liz Lynn, Beate Winkler, Benita Ferrero Waldner,  mange kvindelige præster) er så emsige for at beskytte og bane vejen for islam. Kvinderne har jo da mest at miste i shariaen. Hvad ligger der mon bag?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=812

URLs in this post:
[1] Euractiv: http://www.euractiv.com/en/socialeurope/commission-scale-anti-discrimination-proposal/article-171843
[2] en on-line underskriftsindsamling for et direktiv, der skal bandlyse alle former for diskrimination. : http://www.signtostopdiscrimination.org/
[3] tale af José Barroso: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/04/474
[4] rammeaftale: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=218&lid=7975&less=false
[5] Rapportudkast": http://www.alde.eu/fileadmin/files/Download/Liz_Lynne_report_-_discrimination_EN.pdf
[6] EC Traktatens artikel 1: http://www.minorityrights.org/?lid=3133
[7] Direktiv 2000/43/EF: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2000_43_en.pdf
[8] Europol: http://euro-med.dk/?p=804