Lissabon Traktatens Skæbne

Posted By Anders On April 7, 2009 @ 23:29 In Dansk, Euromed | No Comments

Hvad med Lissabontraktaten efter det irske nej? Hvor farlig er den i dag?  Denne artikel vil søge at give et svar v.hj.a. bl.a. EU-eksperten Prof. Karl Albrecht Schachtschneider.

[1] EuObserver 30. marts 2009: "Det er klart, der ikke vil ske nogen udvidelse, hvis der ikke er nogen [2] Lissabon-traktat . Alle ved det, så hvorfor ikke sige det?" sagde den franske udenrigsminister Bernard Kouchner i flg. Reuters efter det uformelle udenrigsministermøde i Hluboka Nad Vltavou i Tjekkiet. Lissabon-traktaten var designet til at gøre blokken mere effektiv i kølvandet på de to seneste udvidelser med 12 nye lande, i 2004 og 2007.
[3] Signing-the-lisbon-treaty"Vi vil ikke være i stand til at modtage nye medlemsstater i EU uden Lissabon-traktaten," blev tyske udenrigsministerielle embedsmænd også citeret for at sige af Deutsche Welle.

De franske og tyske kommentarer kommer efter Tysklands konservative Kristelige Demokratiske Union (CDU) - kansler Merkels parti - tidligere i denne måned vedtog som platform for det kommende valg til Europa-Parlamentet i juni, at "en konsolidering af identiteten og institutionerne i Den Europæiske Union" skal have "forrang for yderligere EU udvidelser."

"Der har længe været en erkendelse af, at Lissabon-traktaten er nødvendig, før vi udvider," har den irske Europa minister Dick Roche også sagt.

[4] EuObserver 30 marts 2009De tjekkiske deputerede er i vid udstrækning skeptiske over for Lissabon Traktaten, og nu betragtes det som usandsynligt, at de vil give efter for premierminister Topolanek's mere moderat Europalinje, og at de i stedet slutter sig stærkere til ODS grundlæggeren og den tjekkiske præsident, Vaclav Klaus. Klaus er en åbenhjertig euroskeptiker og er en stærk kritiker af Lissabon-traktaten.
Den tjekkiske [5] regering og opposition synes at have indgået en aftale om, at Lissabon-traktaten kun vil blive ratificeret i Tjekkiet, hvis USAs  ABM-system i Østeuropa gennemføres -hvilket [6] kan ske snart  efter Nordkoreas missiltest –hvis Obama er villig til at konfrontere Rusland!!

En [7] diplomatisk kilde fortalte Sunday Business Post, at den irske regering forventer, at garantierne aftales forud for EU-ledernes junitopmøde, men indrømmede: ''Vi ved ikke, hvad der vil ske. Ingen gør. De ved det ikke selv."

I Bruxelles er der frygt for, at hvis traktaten ikke bliver godkendt i år, så  risikerer man, at den slet ikke kommer på plads . Næste år er der parlamentsvalg i Storbritannien – og det kan betyde, at de konservative kommer tilbage til magten. Deres leder, David Cameron, har sagt, at han ville afholde en folkeafstemning om Lissabon-traktaten, hvis den da ikke allerede er på plads.

[8] SchachtschneiderMen der er endnu en faktor, der skal tages i betragtning: En anstændig og superintelligent mand, professor Karl Albrecht Schachtschneider, som har skrevet klagen mod Lissabon-traktaten, som Bundestagmedlem, Peter Gauweiler og medlemmer af det venstreorienterede part die Linke har indgivet til den tyske forfatningsdomstol. Dette har forhindret Forbundsrepublikkens præsident, Horst Köhler, i underskrivelsen af Lissabon-traktaten, der allerede var blevet vedtaget af Forbundsdagen og Forbundsrådet.
Her er et uddrag fra en artikel af Prof. Schachtschneider om traktaten. 

[9] Lissabon-traktatens Uretfærdighed

[8] Med Lissabon-traktaten bliver EU endegyldigt en forbundsstat . Opgaver og beføjelser i EU mere end overstiger forbundsstaten Tysklands over for sine forbundsstater. De afviser den (europæiske) Union som forbundsstat,  for i følge forfatningen og i henhold til forfatningerne i andre EU-medlemsstater  må EU ikke være en Forbundsstat. Selvfølgelig,  afhænger det af begrebet forbundsstat. Den (europæiske) Union bliver en rigtig forbundsstat, fordi den er baseret på en kontrakt.

En forbundsstat, der - som den (europæiske) Union - forpligter sig til opgaverne og beføjelserne, der henhører under en stat, skal være demokratisk legitimeret. Denne iboende legitimitet, kan kun gives af et EU-folk. Unionesstaten har senest med Lissabon-traktaten også vidtrækkende forbundstypiske kompetence-kompetencer til rådighed. Den kan ikke kun udvide sine beføjelser med hensyn til at nå målet uden inddragelse af de nationale parlamenter (artikel 352 i TEUF) og er ikke blot beføjet til at opkræve unionsskatter (artikel 311 i TEUF), men har den frækhed at tilrane sig retten til "forenklet revisionsprocedure" i artikel 48, afsnit 6 i TEU, at ændre hele traktaten i sin helhed eller delvis (undtagen udenrigs-og sikkerhedspolitik) ved afgørelse af Det Europæiske Råd. De nationale parlamenter skal kun tilslutte sig, hvis det står i deres forfatninger. I Tyskland og Østrig er dette på ingen måde tilfældet. Forbundsdagen og Forbundsrådet og Det Nationale Råd kan kun give udtryk for synspunkter, der kan tages i betragtning, men  normalt ses der bort derfra. Tilladelsen til en forenklet ændringsprocedure er intet mindre end et forfatningsmæssigt diktatur.

[10] Celebrating-lisbon-treatyLissabon-traktaten forpligter medlemsstaterne af EU ikke kun til at opruste (art. 42, 3. pkt. 2 i TEU), men tilskriver sig selv i artikel 43, del 1 TEU retten til krig, til jus ad bellum, især for at bekæmpelse af terrorisme i verden. Dette forskyder forbudet mod angrebskrig i henhold til artikel 26, stk 1 i den tyske forfatning. Dette er i overensstemmelse med den kendsgerning, at i tilfælde af krig eller overhængende fare for krig - i modstrid med den grundlæggende ret til liv i medfør af bestemmelserne i Charteret om Grundlæggende Rettigheder – kan [11] dødsstraf indføres, herunder  Rådets  afgørelser om generelle bestemmelser for missioner(artikel 43, del 2 S. 1 TEU).

Lissabon-traktaten af 13. december 2007, kaldet reformtraktaten, fortsætter den europæiske integration, som startede med Rom-traktaten i 1953 og 1957 og blev yderligere udviklet af Den Eeuropæiske Fællesakt fra 1986, Maastricht-traktaten i 1992, Amsterdam-traktaten i 1997 og Nice-traktaten i 2001. Gennem den sidste store tiltrædelse af 12 lande, hovedsageligt i den østlige og sydøstlige del af EU i 2004 og 2007 bor der næsten 500 millioner mennesker i de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union. Integrationspolitikerne ønsker, at integrationen skal fastsættes på en ny unions-kontraktbasis, som i vid udstrækning fastholder de eksisterende traktater, det såkaldte acquis. Efter at traktaten om en Europa-Forfatning  af 2004, Forfatningstraktaten, blev forkastet i Frankrig og Holland ved folkeafstemninger, forsøger Lissabon-traktaten at bevare denne traktat, i det væsentlige, dog uden det ambitiøse navn, forfatning.

[12] [12] WildersDenne kontrakt adskiller  stadig traktaten om Den Europæiske Union (EUV) fra traktaten om Den Europæiske Unions Funktion (TEUF), der udviklede sig i den gældende traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Samtidig ved artikel 6 i TEU's bliver [13] Charteret m Fundamentale Rettigheder i den Europæiske Union ,  der blev erklæret i Nice i 2000 og indtil videre ingen gyldighed har under international lov, en obligatorisk del af traktaten.

Europæiske grundlæggende rettigheder: For islam i EU-forklædning eller for Geert Wilders?

Kontrakterne udgør forfatningen for Den Europæiske Union. Hertil kommer en stor mængde af retsakter i EU, især direktiver og forordninger, som arrangerer næsten alle livets områder, især økonomi. EU-retten, der bestemmer vores liv vidtrækkende og dybt, har desuden over for Unionen en bred kompetence , som har udviklet sig over mere end et halvt århundrede og har udviklet sin officielle (doms)samling til næsten tyve hyldemetermeter.

Tyskland, såvel som Storbritannien, Polen, Tjekkiet og andre medlemsstater har ikke har ratificeret Lissabon-traktaten hidtil, fordi dens forfatningsmæssighed skal prøves ved de nationale forfatningsdomstole. Også i Østrig er der en forfatningsmæssig klage - skrevet af mig lige som i Tyskland (og andre) - mod Lissabon-traktaten, skønt dog Østrigs ratificerede traktat allerede er indgivet. Irerne har forkastet traktaten ved en folkeafstemning. Så traktaten er færdig, men de forsøger at håndhæve den, som den er eller lidt modificeret.

IEussr flag tilfælde af, at Lissabon-traktaten træder i kraft siger Unionens befolkninger endeligt farvel til deres grundlæggende forfatningsmæssige principper. Tyskland kan i overensstemmelse med den forfatningsmæssige integrationsartikel  kun deltage for at opnå et forenet Europa i udviklingen af En Europæiske Union, som har forpligtet sig til demokratiske, forfatningsmæssige, sociale og føderale principper, samt nærhedssprincippet, og som garanterer en væsentligt tilsvarende beskyttelse af grundlæggende rettigheder" (stk. 1, sætning 1 i artikel 23, Den Tyske Forfatning). Medlemsstaterne i EU er allerede nu, men bestemt endeligt, hvis Reform-traktaten træder i kraft, ikke mere demokratier, ikke retsstater og ikke mere velfærdstater. De mister i det væsentlige beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. 
 
Forfatningen for Den Europæiske Union skal omskrives - men ganske anderledes, nemlig, så vi kan leve i et europæisk Europa, i et Europa med frihed og retfærdighed, demokrati og velfærd, i republikker, ikke i et Industriernes, bankernes og et for stærk lobbyvirksomhed udsat bureaukratis diktatur. Det forenede Europa kan kun lovligt være en republik af republikker, et "forbund af frie stater", som tegnet i Kants skelsættende publikation "Den evige fred." 

Den Tyske Forbundsdomstol 
[14] Bundesverfassungsgericht__Bild,property=poster[15] EUObserver11. marts 2009: Ifølge forlydender i tyske medier starter debatten om traktaten centreret om strafferet og i hvilket omfang den bør  bevare medlemsstaterne snarere end EU  i løbet af den afgørende to-dages høring (fra 10. februr).
"Der er tale om emner af betydning for et folks fælles værdier. " 

Dommer Udo Di Fabio, som har udarbejdet proceduren og som skal afsige dom om traktaten, spurgte, om overførsel af beføjelser til EU virkelig betyder mere frihed for borgerne i EU.
"Er tanken om at gå endnu mere i denne retning, ikke en trussel mod friheden?" spurgte han, ifølge FT Tyskland.

Dommer Rudolf Mellinghoff spurgte, om traktaten allerede  "på omfattende vis" blev anvendt, når det kommer til strafferetlige sanktioner i miljøspørgsmål - Europa-Kommissionen kan straffe selskaber, der forurener miljøet
I alt sætter fire af de otte dommere spørgsmålstegn ved Lissabon-traktaten.

Frankfurter Allgemeine Zeitung bemærkede, at dommerne var enige om en ting: at traktaten ikke er et arbejde af høj litterær kvalitet.
Mindre end klare passager i traktaten blev læst op, hvilket afstedkom latter, bemærker avisen.  Retten kunne derfor måske bede om en folkeafstemning, konkluderer Suedeutsche Zeitung.
Høringen overvåges nøje i hele Europa, idet alle medlemsstater skal ratificere EU-traktaten, før den kan træde i kraft.

Den tyske regering er stærk tilhænger af dokumentet og sendte to af sine højtstående ministre til at forsvare Traktaten under høringen, som er ved at undersøge, om traktaten er anti-demokratisk ved at tillade, at nationale  parlamentsbeføjelser omgås.

[16] Tony-blairKommentar 
Men der er altid en plan B - selvom den løgnagtige EU benægter det. Som [17] forudsagt på denne blog d.15 januar, 2008  er disse kræfter allerede ved at bringe deres - eller rettere Rothschilds - kommende præsident i position: Bilderbergeren og krigherren, Tony Blair . [18] The Independent 5 apr 2009: "Tony Blair har vist sig som den førende kandidat til at blive den første permanente præsident for Den Europæiske Union på det grundlag, at Storbritannien - dvs Gordon Brown - har behov for en central figur i opbygningen af den" nye verdensorden ".

Lissabon-traktatens fremtid er meget usikker. Formentlig har den nuværende krise givet den dødsstødet.
Men et Nyt Verdensordensdiktatur kan gennemføre dens indhold alligevel. Her er, hvad  Etienne Davignon, [19] formanden for Bilderbergerne, har at sige: “Endnu et irsk folkeafstemnings-nej til Lissabon "ville give det indtryk, at hvis nogen siger nej, hvorfor skal vi så bryde os om dem? "  Eller  hvad med Tjekkiets [20] EU-præsident, Topolanek, der siger om de ABM-skeptiske tjekker: "Folk kar meninger om dette emne - men de bør ikke få lov til at afgøre det!!"
En trøst er, at Tyskland ikke kan betale for fattige euromediterrane landes optagelse, f.eks. Tyrkiets – men har rigeligt med eurozonen. Også [21] Frankrig siger nu at være endegyldigt imod Tyrkiet i EU  pga. af Tyrkiets opførsel ved udnævnelsen af Fogh Rasmussen til NATO generalsekretær.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7811

URLs in this post:
[1] EuObserver 30. marts 2009: http://euobserver.com/9/27869
[2] Lissabon-traktat: http://euro-med.dk/?p=
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersigning-2dthe-2dlisbon-2dtreaty.jpg
[4] EuObserver 30 marts 2009: http://euobserver.com/9/27867
[5] regering og opposition synes at have indgået en aftale : http://www.euractiv.com/en/future-eu/obama-missile-stance-blocks-czech-lisbon-ratification/article-1
78994

[6]
kan ske snart : http://www.euractiv.com/en/opinion/obama-push-central-europe-missile-shield/article-180994
[7] diplomatisk kilde fortalte : http://euobserver.com/18/27867
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederschachtschneider.jpg
[9] Lissabon-traktatens Uretfærdighed : http://www.hintergrund.de/20090210353/politik/inland/das-unrecht-des-vertrages-von-lissabon.html
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercelebrating-2dlisbon-2dtreaty.jpg
[11] dødsstraf: http://euro-med.dk/?p=949
[12] Image: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
[13] Charteret m Fundamentale Rettigheder i den Europæiske Union : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbundesverfassungsgericht-bild-2cproperty-3dposter.jpg
[15] EUObserver11. marts 2009: http://euobserver.com/9/27586
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertony-2dblair.jpg
[17] forudsagt : http://euro-med.dk/?p=307
[18] The Independent 5 apr 2009: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/blair-steps-up-fight-to-be-crowned-first-president-of
--eu-1662928.html

[19] formanden for Bilderbergerne, har at sige: http://euobserver.com/9/27778
[20] EU-præsident, Topolanek: http://blogs.telegraph.co.uk/Bruno_Waterfield
[21] Frankrig siger nu at være endegyldigt imod Tyrkiet i EU : http://www.eubusiness.com/news-eu/1239099423.42/