Den Nye Verdensordenselites Satanisme II. FNs Antikrist Skal Oprette Den Nye Verdensorden Og Gøre Os Til Dens Lydige Tjenere

Posted By Anders On March 26, 2009 @ 01:00 In Dansk, Euromed | No Comments

Maitreya

Luci(fer) 's Trusts  [1] World Goodwill - et NGO-medlem af FN's Økonomiske og Sociale Råd: "Den kommende [2] Verdenslærer vil hovedsagelig blive engageret med kravene i en ny verdensorden og med omlægningen af den sociale struktur.
 
Herren Maitreya siges at være den fremtidige Buddha af denne verden i buddhistisk eskatologi.

Nu forsøger FN ved hjælp af en "Antikrist" at tilrane sig de organiserede kirkers magt og tilhængere - lige som Hitler og Stalin og kongerne før dem gjorde.
Som det vil klart fremgå af følgende, mener den satanistiske Luci's Trust noget helt andet med sin "Kristussen" end Jesus Kristus i Bibelen
Her er den Store Påkaldelse- i en [3] audio-visual udgave. Dette er den sande betydning af ordet Antikrist: Han arter sig tilsyneladende som Jesus Kristus - men benægter Kristus som den eneste frelser (Ingen kommer til Gud undtagen gennem mig, Johannes 14:6).

Osiris - Horus  Eye Pyramid[4] Maitreya proklamerer:  " Jeg er arvingen til alle skrifterne. Jeg er arvingen til alle globale kulturer. Jeg er arvingen til hele menneskets historie …  Maitreya. Maitreya er krumtappen i denne begivenhed. Hans magt er så stor, at han kun har at gøre en enkelt bevægelse for at færdiggøre kulminationen af det store værk.
Genkomsten er ikke for en eller to eller få eller endda mange. Den er for alle i verden. D. 29. April 1990,  meddelte Maitreya, at han havde planlagt sin afrejse om 3 måneder. Uden at vi vidste det, havde han lavet sit  testamente på et videobånd, der blev frigivet efter bisættelsen den 12. juli 1990!

Følgende er fra “The World Goodwill”, som er repræsenteret i FN
, [2] om dens formål
[5] Theosophical-societyAt samarbejde med forberedelser til Kristi Genkomst. At samarbejde med andre organisationer i konstruktive aktiviteter, der bidrager til verdensenhed, stabilitet og rette menneskelige relationer.
At støtte arbejdet i FN og FN's særorganisationer som det bedste håb for en [6] forenet og fredelig verden.
Menneskeheden følger ikke en tilfældig eller ukendt kurs - der er en plan.
Der er en indre åndelig regering af planeten, kendt under så forskellige navne som det [7] åndelige Hierarki, de Illuminerede Sinds Samfund, eller Kristussen og hans kirke, ifølge forskellige religiøse traditioner.
Der er udbredt forventning om, at vi nærmer os "Maitreyaalderen", som det kaldes i øst, når Verdenslæreren og nuværende leder af det åndelige Hierarki, Kristussen, vil genopstå blandt menneskeheden for at sætte dagsordenen i den nye tidsalder. 
World Goodwill er en del af Luci's Trust
FNs trykkeri og en kommunistisk ([8] video), satanistisk ([9] video) organisation.

Det vigtigste behov i dag er at opdrage verdens offentlige mening i betydningen af goodwill … i den kommende nye tidsalders civilisation
Dette er en tid med forberedelse, ikke kun til  en ny civilisation og kultur i en ny verdensorden, men også til, at der kommer en ny åndelig styrelse

Menneskeheden følger ikke en ukendt kurs. Der er en guddommelig Plan i Kosmos. Ved udgangen af en alder synes menneskelige ressourcer og etablerede institutioner utilstrækkelige ( [10] Club of Rome) til at dække verdens behov og problemer. På sådan et tidspunkt er fremkomsten af en lærer, en åndelig leder eller Avatar, forudset, og han påkaldes af menneskehedens masser  i alle dele af verden.

[11] MatreyaI dag forventes den nye Verdenslærers, Kristi, genkomst af millioner, ikke kun af den kristne tro, men derimod af dem i enhver tro som venter på Avatar under andre navne - Herren Maitreya, Krishna, Messias, Imam Mahdi og Bodhisattva.

Venstre: Benjamin [12] Creme's Maitraya , der døde fredeligt i 1990

World Goodwill distribuerer opdragende og oplysende litteratur om disse emner. En verdensbøn, den Store Påkaldelse, er fordelt på verdensplan på mange sprog og dialekter. World Goodwill samarbejder også i forbindelse med tilrettelæggelsen af den årlige Verdensbønnedag, med særlig fokus på brugen af den Store Påkaldelse over hele verden. 
Det umiddelbare åndelige Problem er, at modvirke egoistisk isolation ved uddannede, fantasifulde, kreative og praktiske goodwill-teknikker. Der er ikke noget problem, der ikke kan løses ved goodwillenergien.

[13] New Age Opdragelse
Gennem uddannelse kommer barnet  til … at tro, at hans nation ligeledes er af stor betydning, og at hver anden nation er sekundær. Dette har fodret hans stolthed og fremmet den tro, at han, hans gruppe, hans religion og hans nation er overlegne i forhold til andre mennesker og folkeslag. Han bliver dermed en ensidig person med sine verdensværdier forkert justeret og hans holdninger til livet er kendetegnet ved forudindtagethed og fordomme.  Uddannelse omfatter at bygge bro mellem det lavere sind og sjælen. Disse aspekter er bl.a.: 
[14] Illuminated-mindDet højere abstrakte sind, det illuminerende sind er vogter af idéer. Dette sind er bærer af illumination til det lavere sind, så snart det lavere sind er i ledtog med sjælen.
At tilpasse et menneske til borgerskab i Guds rige er ikke primært en religiøs aktivitet. Det bør være en opgave for de videregående uddannelser!!!
Intuitionens udvikling, betydningen af idealer og idéer og udvikling af
abstrakt tænkning og opfattelse vil blive fremmet.
Videnskaben om tjenesten er den sande skabende videnskab.
Et internationalt system for uddannelse, der er udviklet i vidtfavnende læreres fælles konference,  er i dag et skrigende behov og ville bidrage med et stort aktiv til bevarelsen af verdensfreden. Det begyndende omrids af et verdenuddannelsessystem er ved at opstå i dag bl.a. som følge af UNESCOs banebrydende arbejde.

Verdens Enhed
[13] Verdensdemokratiet vil tage form, når folk overalt betragtes som virkeligt lige. Verdens enhed vil være en kendsgerning, når børn i verden lærer at religiøse forskelle er i høj grad et spørgsmål om fødsel. Rette menneskelige relationer vil blive fastlagt i forbindelse med, at børn i alle lande undervises om den enkeltes værd og kendsgerningen om den ene menneskehed. Således vil vores skænderier og forskelle gradvist  blive afskaffet, og idéen om én menneskehed vil finde sin plads.

[15] Adamkadmon_864x648Vi bør lægge vægt på de store øjeblikke i menneskets historie, hvor menneskets guddommelighed flammede op. Disse øjeblikke frembragte Magna Carta, de kom gennem den Franske Revolution til udtryk i begreber om frihed, lighed og broderskab, og de formulerede den amerikanske Bill of Rights, og de fire friheder (EU), og de er mundet ud i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Det er de store begreber, som skal styre den nye tidsalder med dens spirende civilisation og dens fremtidige kultur.

[16] Adam Kadmon, det “guddommelige menneske og det perfekte billede af logos” i henhold til en version af den jødiske Cabbala (Philo)

Meget større omhu skal vises i forbindelse med udvælgelse og uddannelse af lærere i fremtiden. De må være fri for fordomme. Lærerne i fremtiden bliver nødt til at være mere uddannede psykologer, end de er i dag
Verdensborgerskab, som et udtryk for både goodwill og forståelse, skal være formålet med de oplyste overalt, hvor man har rette forbindelser, der er etableret mellem uddannelse, religion og politik.
Oplysning er det vigtige mål for opdragelse. Buddha opnåede "oplysning," og var den første af vores menneskerace, der gjorde det.  Kristus indviede en “kærlighedens alder” på grund af Buddhas resultater!!! og på grund af hans eget punkt i udviklingen. 
Illumination, mystik og religion
er gået hånd i hånd. Et af de vigtigste bidrag i den nuværende alder til  racens udfoldelse har været den stigende erkendelse af, at åndelighed ikke skal være begrænset til kun at accepter og følge forudsætninger, der rummes i verdensskrifterne

Hvad med denne Mester Maitreya og "Kristussen”?
[17] benjamin cremeMaitreya siges at
[18] tale til "theosophiarvingen ", Benjamin Creme,  der først i 1959 blev tiltalt af de “opstegne mestre fra hierarkiet”. Han postulerer, at Maitreya viste sig på denne planet i 1977. Et væsentligt aspekt af Cremes kommissorium var dannelsen af  Share International Foundation (SI) og offentliggørelsen af det månedlige magasin med samme titel. Hvert emne indeholder en kort synopsis om Maitreyas fremkomst.

SI har en lang liste af prominente, højt respekteres internationale diplomater, religiøse ledere og politikere, der har haft artikler offentliggjort i dette magasin. De omfatter artikler skrevet af tidligere FN-leder Boutros Boutros-Ghali; tidl leder Kofi Annan, tidligere præsident i Irland Mary Robinson, Gro Harlem Brundtland, som er generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen og tidligere premierminister i Norge, Dalai Lama, og nylig selv Storbritanniens kronprins Charles.). [19] Gentages her. 
Share International Foundation er medlem af
[20] NGO-samfundet i FN  
SI udgives [21] i samarbejde med FN's  Afdeling for Offentlig Information   

Creme og Share International er begge tæt forbundet med en række New Age grupper, herunder frimurerne (Creme holder ofte foredrag i frimurerloger), Tara Center i Hollywood, det Teosofiske Selskab, Lucis Trust (som holder det officielle FN "meditationsrum") og World Goodwill

Hvem er den bibelske Antikrist?

Ordet Antikrist stammer fra 1. Johannesbrev 2:16-23: "Hvem er løgner, hvis ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Dette er Antikrist, han som fornægter Faderen og Sønnen. Den, der benægter Sønnen  har ikke Faderen; han, der bekender Sønnen har også Faderen.”
I Åb. 13 og 17 omtales han igen - som politiker, der skal herske over verden før Jesu Kristi genkomst – og derefter tilintetgøres sammen med “den falske profet” (Åb.19:20).

Hvad er forskellen mellem Maitraya / Kristussen og Jesus Kristus?
1
. Jesus Kristus er en personlig frelser, der lovede at frelse dem, der følger hans befalinger / Maitraya "frelser" verdensbefolkningen en bloc - konverterer alle til sit sociale program.
2. Kristus sagde, han er Gud, ikke politiker / Maitrayah siger kun at være lærer - ikke Gud -men politiker 
3.Kristus vil bygge en åndelig enverdensstat, der er baseret på guddommeligt styre og kærlighed til og mellem hans efterfølgere - men ikke til Lucifers  tilhængere / Maitrayah vil bygge en kommunistisk- materiel enverdensstat baseret på [22] Rothschild / Weishaupts 6 bud og "kærlighed" på grundlag af  Maitraya ' s begavede dialog, der gør godt til ondt og omvendt  under Lucifers styre. 
4. Kristus erklærer i Matth. 24:23-27 (og Luk. 21:8), at falske messiaser vil fremstå i de sidste tider og forsøge at vildlede folk. “Tro ikke folk, der siger Kristus er her eller der. Jesu genkomst vil være klar for alle “- efter en stor trængsel hvis mage aldrig har været - og den ville føre til udslettelse af hele menneskeheden, hvis han ikke greb ind - idet himlens og Jordens kræfter skal rystes og solen ikke skinne (Matth. 24:21-22). - på grund af krig og Israels undergang  (Luk 22: 21-25) /  Maitraya siges at komme efter et økonomisk kollaps og udtømmelse af Jordens ressourcer ([23] Club of Rome) - nej,  han har allerede været her 1977-1990!
5. Kristus prædiker frelse gennem ham alene - ikke gennem "opstegne mestre" som Krishn, Muhammad, Imam Mahdi osv.
[24] 6. Kristne tror ikke, at menneskeheden kan klare sine problemer alene – men behøver Kristi guddommelige styre./ Maitreyas tilhængere tror, at de kan gøre denne verden til et Paradis ved hjælp af dialog og en politisk lærer – ikke en guddommelig konge.  
7. Kristus siger: Efterfølg mig!/ Maitreyah siger: Følg ikke blot skrifterne – lav dine egne guddommelige regler! 
[24] Torinolagenansigt
8.
Og så er det f.ø. ligegyldigt, hvilket system man foretrækker. Spørgsmålet er, hvem der er troværdig. Kristus har som den eneste fra før fotografiets opfindelse efterladt sit visitkort: Et 3–dimensionalt fotografisk negativ på hørlærred af hele hans krop med alle bibelske stigmata. Alle videnskaber er enige om [25] Torinolagenets  ægthed  (kendt siden 1356 – sandsynligvis Mandyliet) – og ingen kan forklare dets opståen. Noget lignende kan hverken Buddha/Maitreya, Muhammed eller andre præstere. Hertil kommer, at Kristi disciple fra at have været de værste kujoner pludselig kastede sig frygtløst ud i en bestialsk død – fordi de havde oplevet ham i live efter korsdøden.

Det er et forsøg på at snyde os, når FN theosophister taler om "Kristussen" i stedet for Jesus Kristus. Den Nye Verdensorden er meget opsat på løgnagtigt ( som i f.eks. også klimasvindelen) at gøre deres Antikrist identisk med Jesus Kristus og få os til at tjene [26] deres herre, Lucifer
FNs Maitreya er tilsyneladende en af de små Antikrister - for han lever ikke op til kendetegnene for den store Antikrist  i Åb. 17: 7-12. Den store Antikrist skal snarere findes blandt andre af den falske profet, Karl Marx´, disciple.
Dog er FN-Antikristen særdeles farlig  gennem forførelsen af vor ungdom gennem den djævelske [27] UNESCO, der også står bag [28] Rabat Commitment og [29] Dansk Center for Kultur og Udviklings  gyselige Rabattale.
 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=7476

URLs in this post:
[1] World Goodwill : http://www.lucistrust.org/en/content/search?SearchText=maitreya&SearchButton.x=0&SearchButto
n.y=0

[2] Verdenslærer: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill__1/purposes_objectives
[3] audio-visual udgave: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/the_great_invocation__1
[4] Maitreya proklamerer: http://www.reach.net/%7Estar1/star08.htm
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertheosophical-2dsociety2.jpg
[6] forenet: http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill__1/key_concepts/international_unity
[7] åndelige Hierarki: http://en.wikipedia.org/wiki/spiritual_hierarchy
[8] video: http://www.youtube.com/watch?v=i8FWOz0CyiE&hl=da
[9] video: http://www.metacafe.com/watch/1863620/lucis_trust_the_u_n_new_age_agenda/
[10] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=651
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermatreya4.gif
[12] Creme's Maitraya : http://share-international.org/maitreya/Ma_main.htm
[13] New Age Opdragelse : http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill__1/key_concepts/education_in_the_new_
age

[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederilluminated-2dmind1.jpg
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederadamkadmon-864x6481.jpg
[16] Adam Kadmon: http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Kadmon
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbenjamin-20creme1.jpg
[18] tale til: http://www.redmoonrising.com/21Defense/contAC.htm
[19] Gentages her. : http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/antichrist04.htm
[20] NGO-samfundet i FN : http://wiki.global-elite.org/index.php?title=Benjamin_Creme
[21] i samarbejde med FN's : http://home.sprynet.com/%7Eeastwood01/unproof.htm#update
[22] Rothschild / Weishaupts 6 bud : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm
[23] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=
[24] 6. Kristne tror ikke, at menneskeheden kan klare sine problemer alene – men behøver Kristi guddommelige styre./ Maitreyas tilhængere tror, at de kan gøre denne : http://euro-med.dk/billeder/billedertorinolagenansigt1.jpg
[25] Torinolagenets: http://euro-med.dk/?p=654
[26] deres herre, Lucifer: http://euro-med.dk/?p=7425
[27] UNESCO: http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf
[28] Rabat Commitment : http://www.unaoc.org/repository/rabat_commitment.pdf
[29] Dansk Center for Kultur og Udviklings : http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument