Integrationsministeriet: Indvandrere Skal Nasse På Vore Pensionsopsparinger

Posted By Anders On April 10, 2008 @ 23:59 In Dansk, Euromed | No Comments

Integrationsministeriet erkender, at indvandringens konsekvenser er økonomisk helt uholdbare - og at den gængse begrundelse for indvandringen: fornøden arbejdskraft, er løgn!

"Integration" er en trylleformel, som af offentlige myndigheder, politikere og medier ustandseligt slynges i hovedet på Europæerne, der dagligt må affinde sig med tiltagende vold fra en fjendtlig fremmed erobrerkultur, som skyller ind over os. Sagt på en anden måde: "integration" er en narresut til en skræmt befolkning. Til dato har vel ingen normal europæer kunnet se nogen virkning på muslimske indvandrere af de uhyre "integrationsanstrengelser", skønt vore regeringer ideligt slynger os floskler om uomgængeligt behov for arbejdskraft i hovedet.

[1] Integrationsministeriets 2002-skøn over konsekvens af indvandringen
"Konklusionen på fremskrivningen er, at det er nødvendigt at sænke det kollektive offentlige forbrug med 1,1 procent af BNP med virkning fra 2005. Det svarer i 2005 til en besparelse på 14,3 mia. kr. i 1999-priser ved samme integrationsgrad som i 2002.

Der er to hovedårsager til, at finanspolitikken ikke er holdbar. For det første stiger andelen af personer, der ikke er i den erhvervsaktive alder betydeligt. Den demografiske forsørgerbrøk (som viser antallet af unge og ældre i forhold til antallet af erhvervsaktive) stiger med ca. 30 procent frem til 2040.
For det andet stiger andelen af befolkningen, der er indvandrere eller efterkommere efter indvandrere. Indvandrere og efterkommere har en lavere gennemsnitlig arbejdsmarkedstilknytning end den resterende befolkning. Det betyder, at den korrigerede forsørgerbrøk (som viser antallet af personer uden for arbejdsstyrken delt med antal personer i arbejdsstyrken) stiger med 33 procent frem til omkring 2040.

Der er således udsigt til en vedvarende stigning i det offentlige udgiftstryk (offentlige udgifter i procent af BNP), fordi der kommer en permanent stigning i andelen af befolkningen, der er udenfor arbejdsstyrken. Når den nødvendige justering i finanspolitikken er så relativt begrænset, som tilfældet er, skyldes det, at der også er udsigt til en stigning i skattegrundlaget for indkomstskatten. Det hænger sammen med udbygningen af arbejdsmarkedspensionsordningerne i 1990erne og den skattemæssige behandling af disse. Arbejdsmarkedspensionsordningerne er opsparingsbaserede ordninger, og indbetalinger til ordningerne er fradragsberettigede i indkomstskatten, mens udbetalinger fra ordningerne er skattepligtige."

[2] Hvad er "integration" officielt?
"Det at bringe folk af forskellig race eller etniske grupper ind i ubegrænset og ligestillet sammenføring som i et samfund eller en organisation".  Assimilation er et skridt videre: Mindretalskulturen opgives til fordel for flertalskulturen. 

Integration af islam er  en umulighed
Indenrigsministeren nedsatte i november 2000 en Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark.
"Udlændinges integration i det danske samfund" er [3] Tænketankens første udspil. 
D. 2001-08-09: "Ud fra 7 opstillede mål for en vellykket integration af udlændinge vurderer Tænketanken, at de fleste mål generelt ikke er opfyldt. Det gælder både integration på det sociale  og kulturelle område. Især på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet er der behov for en skærpet indsats for at integrere udlændinge i det dansk samfund."
Og dette kan ikke undre, når man betænker, at [4] ISESCOs Charters art. 4 erklærer som sit mål at hindre muslimers integration i ikke-muslimske lande. Og det gør ISESCO, fordi Koranen forbyder integration i vantro samfund (sure3:28, 4:89, 4:144, 5:51 f.eks.). Udenrigsministeriet samarbejder tæt med ISESCO gennem [5] Dansk Center for Kultur og Udvikling
[6]


Vinderne af årets integrationspriser
blev kåret i Cirkusbygningen i København den 25. oktober 2007. HKH Kronprinsesse Mary uddelte priserne.
Se billeder fra prisoverrækkelsen
Formålet med Integrationspriserne er at anerkende det succesfulde integrationsarbejde, der foregår rundt om i landet, og at videreformidle alle de gode erfaringer med dette arbejde. Samtidig skal Integrationspriserne skabe en positiv opmærksomhed om integrationen og illustrere bredden i integrationsarbejdet.

 [7] Regeringens integrationspolitik har 4 overordnede mål:
1.Flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde og være selvforsørgende.
2.Den sociale arv skal brydes, så de tosprogede børn og unge får en uddannelse.
3.Samfundet skal bygge på fælles grundlæggende demokratiske værdier.
4. Vi skal gøre op med konsekvensløsheden i alle dens former.
Sandelig et beskedent ambitionsniveau!

[8] Erklæring om aktivt medborgerskab skal underskrives
Formålet med erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er at synliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding, og at gøre udlændingen bevidst om, at det danske samfund forventer, at man gør en indsats for at blive integreret som en deltagende og ydende medborger på lige fod med andre borgere. 1.[9] Velintegrerede udlændinge kan få tidsubegrænset opholdstilladelse efter 5 år, i særlige tilfælde 3 år, mod de almindelige 7 år. 
2.Der er indført krav om en bestået integrationseksamen som betingelse for kontanthjælp og tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationseksamenen er bestået, når den enkelte har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 ½ år. Desuden kræves en bestået sprogprøve som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse.

[10] Arbejde
Der er indført nye og enkle aktive tilbud: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der kan gives støtte til mentorer på virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
[11] Arbejdsplads til ”nye danskere”

[12] Indsats for tosprogede børn
Kampagnen "Brug for alle unge"
skal få unge indvandrere og efterkommere til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. I kampagnen indgår rollemodeller, lektiehjælp, job- og uddannelsesbasarer samt Task Force indsatsen på erhvervsuddannelserne.

Indvandrermænds (øverst) og -kvinders (nederst) beskæftigelsesgrad i Holstebro 2006 i flg. Danmaks Statistik. [13] Ulla Nørtoft Thomsen 

Integrationsservice skal bistå kommunerne med at styrke integrationsindsatsen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. [14]
Sprogstimulering
til tosprogede børn med behov herfor er fremrykket til 3 års alderen (mod før 4 års alderen) og gjort obligatorisk.
Der er udviklet [15] sprogscreeningsmateriale til  vurdering af tosprogede børns sproglige kompetencer.[15]

[16] Dansk som andetsprog for tosprogede elever er styrket i folkeskolen, bl.a. ved udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til anden skole end distriksskolen. Der er indført it-baserede test i dansk som andetsprog på 5. og 7. klassetrin. Testene stilles frivilligt til rådighed for kommunerne. Pædagog- og læreruddannelsen er ændret, så nyuddannede pædagoger og lærere har viden om sprogstimulering og undervisning af tosprogede elever.
Kommentar: Bl.a. derfor vil stadig færre være lærere!

Indsats i udsatte boligområder
Der er nedsat en [17] Programbestyrelse i perioden 2004-2008. Programbestyrelsen skal medvirke til at igangsætte og fastholde en positiv udvikling i de mest udsatte boligområder.

Der er i perioden 2006-2010 i alt afsat 2,2 mia. kr. i Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats i udsatte boligområder.
Kommentar: For nylig har man måttet fastslå, at tilbud til europæere om at bosætte sig i indvandrerghettoerne for en lav husleje er mislykkedes. Europæerne vil ikke derhen!  Integrationsministeriets beskrivelser som "udsat" , "negativ social arv" og  "negativ udvikling i beboersammensætningen" lader ane hvorfor - samt en umådelig uansvarlighed over for danskerne hos regeringen, som tillader den slags indvandring!!!

Fra integrationsprisuddelingen d. 25.10.2007

Konkrete integrationsinitiativer  skal styrke etniske minoritetskvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. [11]
Mangfoldighedsprogrammet
 skal opsamle, videreudvikle og formidle virksomheders gode erfaringer med ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare.

[18] Integrationsservice skal bistå kommunerne med at styrke integrationsindsatsen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. [19]
Kampagnen Brug for alle unge
 skal få unge indvandrere og efterkommere til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Se kampagnens hjemmeside [20] www.brugforalleunge.
Erfaringsbasen opsamler og formidler erfaringer fra projekterne

[21] Til integrationsarbejde er der afsat 122.5 millioner kr i 2008 . Dette er til dækning af praktiske aktiviteter. F.eks. er der afsat 32.6 millioner til kriminalitetsforebyggelse.[22] 337 mio. kr.  brugte Københavns Kommune på integration sidste år. 
Kbh. Kommune har indført et [23] integrationsbarometerder viser stilstand trods de store udgifter  

Kommentar:
1. Integration er blevet en storindustri der sikrer utallige beskæftigelse med et lige så nytteløst arbejde som klimabekæmpelsesindustrien.
Vi taler her om arbejdskraft der mangler i børne- og ældreplejen, skoler, hospitaler og industrien - med umådelige omkostninger for skatteyderne. I december 2005 fastslog regeringens [24] Velfærdskommission, at alene indvandringen fra de "tungeste lande" kostede Danmark mindst 50 milliarder kr om året frem til 2040. Nogle eksperter mener, at tallet ligger omkring 100 milliarder kr. årligt.
"Vore" politikere ved alt dette - og fortsætter deres ødelæggende plan for den katastrofale Nye Verdensorden: Vi bliver gjort til slaver, der skal ernære et mageligt herrefolk af muslimske indvandrere.
Så den, der havde set frem til mere velfærd i sin alderdom, kan nu se frem til fattigdom i stedet!
2. Desuden fremgår det af ovenstående, at nationalstaten praktisk talt er afskaffet: Blot man har et arbejde og kan lidt gebrokkent dansk er man "nydansker" - ligegyldigt hvad man siger eller tænker!!!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=725

URLs in this post:
[1] Integrationsministeriets 2002-skøn over konsekvens af indvandringen: http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2002/taenketank_befolkningsudvikling_drea
m/kap01.htm

[2] Hvad er "integration" officielt?: http://www.answers.com/topic/integration?cat=health
[3] Tænketankens første udspil. : http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2001/taenketank_integration_dk/forside.ht
m

[4] ISESCOs Charters art. 4: http://www.isesco.org.ma/english/charter/charter.php?page=/Home/Charter
[5] Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[6] Image: http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/regeringsinitiativer/2003/regeringens_vision_og_str
ategier/vision_og_strategier/index.htm

[7] Regeringens integrationspolitik har 4 overordnede mål:: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/regeringens_integrationspolitik/regeringens_integrationsp
olitik.htm

[8] Erklæring om aktivt medborgerskab skal underskrives: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/integration_af_nyankomne/introduktionsprogrammet/integrat
ionskontrakt_og_erklaering.htm

[9] Velintegrerede udlændinge kan få tidsubegrænset opholdstilladelse: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/regeringens_integrationspolitik/Integrationsindsatsen+_ny
ankomne_udlaendinge.htm

[10] Arbejde: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/regeringens_integrationspolitik/generelle_beskaeftigelses
indsats.htm

[11] Arbejdsplads til ”nye danskere”: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/beskaeftigelse/arbejdsplads_til_nye_danskere/
[12] Indsats for tosprogede børn : http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/regeringens_integrationspolitik/Indsatsen_+tosprogede_boe
rn_unge.htm

[13] Ulla Nørtoft Thomsen : http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2007/12/dyrere-og-dyrere-integration.html
[14]
Sprogstimulering : http://us.uvm.dk/grundskole/boernogungemedsaerligebehov/tosprogede/sprogstimulering.htm
[15] sprogscreeningsmateriale til: http://pub.uvm.dk/2007/sprogscreening/
[16] Dansk som andetsprog : http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Dansksomandetsprog/formaal.html
[17] Programbestyrelse: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/by_og_bolig/programbestyrelsen_mod_ghettoisering/programb
estyrelsen_mod_ghettoisering.htm

[18] Integrationsservice: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/integrationsservice/om_integrationsservice/
[19]
Kampagnen Brug for alle unge: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/uddannelse/brugforalleunge.htm
[20] www.brugforalleunge.: http://www.brugforalleunge.dk/
[21] Til integrationsarbejde er der afsat 122.5 millioner: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/puljer/oversigt_over_puljer.htm
[22] 337 mio. kr: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/magasin/nr_1_2008/er_integrationsindsatsen_pengene_vaerd.
htm

[23] integrationsbarometer: http://www3.kk.dk/integrationsbarometer.aspx
[24] Velfærdskommission: http://borsen.dk/nyhed/81323/