Geert Wilders film ”Fitna” var i sig selv ikke ophidsende. Den viste blot to ting: 1. At islam – som vi dagligt ser i medierne – er en voldelig ideologi, der som andre ideologier har verdensherredømmet som mål. 2. At volden har sin oprindelse i Koranen. Dette vidste vi i forvejen.

Nej, det oprørende ved  filmen er bekræftelsen af noget, vi også vidste i forvejen: At der er noget helt galt med vore politikere og medier.

1.Politikerne med EU Parlamentsformand Hans-Gert Pöttering i spidsen tog kraftig afstand fra filmen. Og Pöttering tillod sig den uærlighed at tage afstand fra filmen og dens fremstilling af islam som en voldsreligion på vegne af hele Parlamentet, hvad danske MEP Mogens Camre med rette er blevet vred over.

Hertil kom en ærgerrig dansk statsminister, Anders Fogh Rasmussen, en bange hollandsk statsminister Balkenende, FNs generalsekretær Moon, NATO generalsekretær de Hoop Scheffer osv: Alle var de fulde af vrede over, at Wilders vovede at sige sandheden om islam.

2. Men Europas befolkninger rejser sig heller ikke i denne anledning i protest mod islamiseringen af Europa – skønt 59% af hollænderne nu mener, at den største fejltagelse i landets historie er den frie indvandring. Men de er skræmte og fulde af indoktrinerede skyldkomplekser.

3. Muslimerne benytter sig atter af muligheden for at pudse glorien som de forfulgte uskyldigheder

Hvad ligger der bag disse 3 adfærdsmønstre?
Disse symptomer er velkendte fra neurose-begrebet. Udtrykt over for omverdenen kan de bringe sympati,  der kan bruges til at sikre neurotikeren fordele i form af hensyntagen fra omgivelserne, ja de kan medføre, at neurotikeren kan få lige frem dikatorisk magt over sine omgivelser, der har fået inpodet at det er så synd for NN. Vi må hjælpe ham osv.

Men hvis "offeret" bliver aggressivt i sin stræben efter "sekundærgevinst" og giver en hel civilisation skylden for hans offerrolle, skønt han selv er voldsmand, bliver det absurd.  Og hvis ”offeret” oven i købet er stærk, hensynsløs og ideologisk hjernevasket, bliver det meget farligt.

En trøst kommer fra Østrig, hvor 10.000 demonstrerede  for en folkeafstemning om Reform-Forfatningstraktaten, der er forudsætning for den kommende "Union for Mediterranien"- som meddelt 01.04.2008 på Gates of Vienna

Vi har set det før
Nationale mindretal. ”Dolkestødsrollen”. Proletariatet som ofre. Og nu aggresssive muslimer i en selverklæret offerrolle -trods enorm, men nytteløs økonomisk bistand fra os til dem.

Vor Skyldfølelse
er blevet et meget effektivt våben i hænderne på muslimerne. De beskylder os for
1. Korstogsforbrydelser
2. Koloniherredømme
3. Foragt for deres religionsideologi
4. Racisme
5. Vi har ydmyget de stolte muslimer

Vedr. 1: Ni Korstog fandt sted i tiden 1096-1291.  Deres hovedformål var at tilbageerobre det Hellige Land – foruden alle de andre kristne landområder, muslimernes halvmånetog havde bragt under islamisk herredømme. Endvidere var det i sig selv et formål at standse de fremtrængende muslimske horder, der allerede havde besat Lilleasien, Syditalien, Spanien. De var i 732 var blevet stoppet ved Poitiers i Frankrig – men sendte fra ”Det Gyldne Andalusien" til stadighed røvertogter ind i Frankrig, hvor de i 793-94 atter blev slået tilbage af kong Ludvig I, Den Fromme.

I 1529 og 1683 blev muslimerne besejret ved Wien i en europæisk kraftanstrengelse. . Ellers havde Europa i dag været islamisk 

Korsfarerne var en blandet flok af idealister og eventyrere. De var ikke blødsødne mod muslimerne – lige som muslimerne absolut ikke var blødsødne mod de besejrede kristne. Muslimerne fik  det, de gav andre.
Og det gør mig ondt - men jeg kan ikke føle mig skyldig for hvad der skete for 800 -900 år siden af påtvunget militær nødvendighed.

Vedr. 2:  Frankrig og Storbritannien har haft muslimske kolonier – og Folkeforbundsmandater.  De har opført sig som herrefolk – ganske som araberne gør den dag i dag i deres erobrede lande.
Et aspekt er, at muslimerne i dag nok havde været langt mere tilbagestående uden kontakt med europæerne. Der findes i dag - så vidt jeg ved -på verdensmarkedet ikke en eneste konkurrencedygtig vare fremstillet i et muslimsk land - undtagen vestlig produceret olie!!  En interessant undersøgelse viser, at Indonesiens afhængighed af hollandsk kapital var stor i 20. århundrede indtil Indonesiens selvstændighed – hollandsk afhængighed af indkomster fra Indonesien ringe. Derpå blomstrede Holland – og Indonesien faldt økonomisk tilbage. 
Berberne f.eks. hjalp med at erobre Spanien – men blev altid set ned på af de arabiske herskere der (Bat Ye´or, Eurabia 2005).

Vedr. 3: Muslimerne gør løbende alt hvad de kan for at skabe modvilje mod sig selv og deres religionsideologi. Det ville være unaturligt for os ikke at fatte uvilje  - ja frygt over for en ideologi, der farer frem med vold, voldtægter, mord og kalder os ludere, aber og svin  (Koransura 2:65, bl.a. Stormufti Tantawi). Muslimerne koster samfundet 3 gange mere end en dansker fra vugge til grav.  Muslimerne har trods politikernes forsikringer alt andet end beriget vor kultur – og de viser os deres foragt og afsky for at lade sig integrere - hvilket også er forbudt af Koran (sure 3:28, 4:89, 4:144, 5:51) og ISESCO Charter, art 4 -og isolerer sig i ghetto zoner, der er forbudt for hvide.
Ikke desto mindre øder vore politikere enorme skattesummer på forgæves integration på bekostning af vor velfærd!!! I virkeligheden betaler de nu jishya for vor "beskyttelse" som dhimmier!

Vedr. 4: Hvad er racisme? Er det ikke tilladt at forsvare sin kultur, religion, ja sig selv uden at være racist? Ikke i flg.  EuroparådetEU, UNESCO osv. Men hvis dette er tilfældet, er da ikke netop mulimerne racistiske? Således siger Koranen, sura 20:102, at på Dommedag vil Allah samle de skyldige, dvs. de blåøjede. Det lader til, at racismebegrebet er blevet kraftigt omdefineret. Hvad mon, om vi sagde ligeså om muslimerne og deres brune øjne?

Vedr. 5: Det påstås, at vi har ydmyget de stolte muslimer. Hvordan mon? Jeg kan ikke få øje på nogen anden måde end det, at vi har nægtet dem den triumf at gøre som Koranen befaler: besejre os ved sværdets hjælp.

Og nu kan de se, at deres sværd ikke udretter noget mod vort våbenarsenal. Derfor har disse stolte krigere været nødt til at forlade sig på deres umandige våben: B-bomben, baby-boomet på vor bekostning. 

Det støder an mod deres klippefaste tro: 1. Vi vantro er jo dømt til Helvede og står som de overlegne!! 2. Kan man ikke mere stole på Muhammed?  Koranen siger jo i sura 8:65, at muslimerne er så dygtige krigere, at de let kan besejre 10 gange større styrker, fordi de vantro mangler intelligens!!!l  Og i sure 33:26-27 siges, Allah lod muslimerne dræbe nogle (kristne), der havde hjulpet dem, og tage andre til fange. Han lod muslimerne arve deres huse, ejendom og land, hvori, de aldrig (før) havde sat deres fod. Altså: Muslimerne har indtil videre ikke formået at leve op til Allahs krav over for forbryderne. Det er virkeligt ydmygende!!!

 
EU-formanden , den slovenske udenrigsminister, Dimitrij Rupel, tog oså kraftigt afstand fra filmen, ja han råbte skreg og spyttede, rasende og rød i hovedet i flg øjenvidner i parlamentet - for at hindre den hollandske udenrigsminister Maxine Verhagen i at få drøftet tilsagt støtte til Holland . Han opførte sig som Hitler!

 
For disse urimeligheder pådutter nu vore politikere os de skyldfølelser,
som muslimerne så gerne ser hos os.
For politikerne har deres egen dagsorden. Og den skyldes ikke sympati for muslimernes brune øjne – men for brune, røde og sorte ideologiers kolossalt rige overideologi: Den givtige Nye Verdensorden.
Nogen vil måske sige, at politikerne lige som resten af befolkningen blot lider under den store rædsel for Jihad, som folkene inden for islams rækkevidde altid har lidt af - "une grande peur" (Bat Ye´or Eurabia 2005). Det holder bare ikke: Disse politikere har frivilligt pumpet, pumper og vil pumpe muslimer ind i vore samfund - skønt de har magten til at sige stop.

Men også for dem kommer sandhedens dag
Jeg tror, vi er for dekadente til at gøre modstand i en borgerkrig, når vi ikke engang kan optræde i massedemonstrationer imod EU's  Union for Mediterranien med fri muslimsk indvandring til Europa . Men omkostningerne ved den enorme indvandring af arbejdsuduelig, velfærdskrævende muslimsk socialklientel vil vælte vor økonomi. Muslimernes beskæftigelsesgrad er langt lavere end danskernes - og de går i stor stil på førtidspension - så der nu er lige mange ledige og førtidspensionister!!! Den danske Velfærdskommissions betænkning decbr. 2005 fastslog udgifterne til blot de tungeste landes indvandrere til mindst 50 – nogle mener sågar 100 milliarder - kroner om året frem til år 2040 – hvor demografer forudsiger muslimsk flertal i DK. Et herrefolk, som vi skal forsørge med vore aldrende befolkning! Med forfølgelse som selvforskyldt tak! Hvordan kan man forvente mere af muslimer her end in Nordafrika og Mellemøsten? I Sverige er udgifterne til indvandrerne angivleigt allerede 30% af de offentlige budgetter! 

Og nu har det engelske overhus barslet med en rapport
der også viser, at indvandring ikke i mindste måde har opfyldt forventningerne om at bidrage til økonomien: ” Vi har ikke fundet belæg for regeringens, forretningsfolks og andres argumenter om, at nettoindvandringen - dvs. indvandring minus udvandring - bevirker nævneværdige økonomiske fordele for den eksisterende befolkning i Storbritannien….  Vi støtter ikke de almindelige påstande om, at indvandring er uundværlig for at udfylde vor mangel på arbejdskraft. Sådanne påstande  er analytisk svage og afgiver utilstrækkelig grund til at fremme nettoindvandringen. …. Argumenter til fordel for stor indvandring for at afmontere den "tikkende pensionstidsbombe" står ikke for nærmere undersøgelse, idet de er baseret på den urimelige antagelse om uforanderlig pensionsalder, alt mens folk lever længere og ser bort fra den kendsgerning, at indvandrerne med tiden også bliver gamle og hæver pensioner. Højere pensionsalder som foreslået af regeringen er den eneste fremkommelige fremgangsmåde."

Så der kommer helt sikkert et sammenbrud

Alle politisk fremførte argumenter er altså ugyldige

Så hvorfor vil EU politikerne absolut have denne unyttige og farlige indvandring og raser mod dem, som vil kritisere indvandringen og dens udemokratiske og omvendt racistiske og dramatiske følger?