Den Gamle Verdensordens Afvikling VIII. Barroso Priser Forberedelse til At Give Resten Af Vore Penge Til Dem, Der Plyndrer Os Nu

Posted By Anders On March 1, 2009 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Larosiere+barrosoEnhver krise har betydet mere union i EU. Som US finansminister, Timothy Geithner, er citeret for at have sagt: "Ingen krise bør gå til spilde!" Dette synes klart at være mottoet for bilderbergeren, José Barroso også: Han har bestilt en rapport fra Den [2] Trilaterale Commissionist  og Bilderberger ([3] 1982[3] ), Jacques de Larosière.
Det følgende er desuden en oversigt over de finansopsynsmyndigheder, som totalt ignorerede deres opsynspligt til trods for meget omfattende muligheder – og derved banede vej for finans/økonomikrisen.

José Manuel Barroso, den 25. Feb, 2009 - Rapid EU pressemeddelelse: "Lad mig begynde med at takke Jacques de Larosière hjerteligt for at lede denne gruppe på højt plan om finansielt tilsyn, hvis rapport er offentliggjort i dag. Denne rapport er omfattende, af høj kvalitet, er intellektuelt stringent. Nu er det op til Kommissionen at vurdere og handle. Jeg er indstillet på straks at engagere mig i forbindelse med udarbejdelsen af vores indsats. Og denne rapport giver et meget godt grundlag til at bygge videre på vores forslag.

Dette er et område, hvor en afgørende indsats er påkrævet - også på europæisk plan: Det er et spørgsmål om grundlæggende etik for at undgå, at tabene bliver socialiseret og gevinster privatiseret. Borgerne forventer, at vi ændrer spillereglerne, og den måde spillet fungerer. Vi må ikke svigte borgerne. "

Larosière er tidligere chef for Den Internationale Valutafond og Banque de France
Jobbet blev [4] overdraget ham og hans gruppe af José Barroso i okt 2008 . "Vi skal arbejde med vores partnere for at konvergere mod høje globale standarder, gennem IMF, FSF, Basel-udvalget og G20 processer. Dette er kritisk.
Det vil kun være effektivt og bæredygtigt, hvis Den Europæiske Union, med den største markedskapital  i verden, har et stærkt og integreret europæisk system for regulering og tilsyn. "

Her er en grundig [5] analyse af de Larosières "Gruppe på Højt Niveau"

"Det er svært at forestille sig et tydeligere eksempel på privilegeret adgang til beslutningstagere for fordækte interesser. Ottmar Issing kaldes Wall Streets kraftværk – er rådgiver for Angela Merkel - og nu for EU!

Fire medlemmer er tæt knyttet til gigantiske finansielle selskaber, såsom Goldman Sachs (Rothschild), BNP, Lehman Brothers (Rothschild) og Citigroup (Rothschild [6] partner i Royal Dutch Shell).  En femte var leder af den britiske Financial Services Authority, der totalt [7] svigtede i sin overvågning af Northern Rock . Med de Larosière Gruppen har Kommissionen gentaget fortidens fejl. Den har oprettet en højtstående gruppe domineret af samme slags mennesker, som har skabt krisen. Kommissionen er igen gået efter en proces "bag lukkede døre" … med stærke forbindelser til den finansielle sektor. "

De [8] Larosière-rapporten til EU-Kommissionen
Gruppen mener, det nye organ bør oprettes under ledelse af ECB, og ledes af præsidenten for ECB.
[9] FSF (Financial Stability Forum) skal pålægges ansvaret for at konvergere international finansiel regulering til højeste niveau. FSF bør forbindes tæt med IMF.

FSF er et forum, der har hjemme i [10] Rothschild Bank for International Settlements ([11] BIS) i Basel  - bestående bl.a. af BIS, [12] her, centralbanker, [13] FSA.

FSF's [14] mandat er: 1. at vurdere sårbarheder, der påvirker det internationale finansielle system; 2. at identificere og overvåge nødvendige foranstaltninger for at imødegå disse, og 3. at forbedre koordinering og udveksling af oplysninger mellem de forskellige myndigheder med ansvar for den finansielle stabilitet. Styrkelse af finansielle systemer og stabiliteten på de internationale finansielle markeder.
Kommentar: Lande og banker, der ikke underkaster sig FSF's finansielle verdensdiktatur, skal straffes hårdt.

Hans_tietmeyer_03FSFs [15] historie. Dr. Hans Tietmeyer, formand for Deutsche Bundesbank fremlagde sin [16] rapport til [17] G7 Ministrene og deres centralbankguvernører på mødet i Bonn den 20. februar 1999, og de godkendte oprettelsen af en Financial Stability Forum (FSF), der samler: 1. nationale myndigheder med ansvar for den internationale finansielle stabilitet  2. sektorspecifikke internationale sammenslutninger af regulerings-og tilsynsmyndigheder, 3. udvalg af centralbankernes eksperter.
Mission: At skabe stabilitet i det internationale finansielle system. Andrew Crockett, General Manager i (Rothschild) Bank for International Settlements, blev udnævnt til formand for FSF.

Et medlem er Udvalget for det [18] Globale Finansielle System, som er en BIS datter
Det ledes af Donald L Kohn, næstformand for Det Øverste Råd for Federal Reserve System og overvåger udviklingen på de globale finansielle markeder for centralbankcheferne i G10-landene.

En anden af disse Rothschild BIS-organisationer er[19] Basel-udvalget For Banktilsyn,  som er et forum for løbende samarbejde om banktilsynsmyndighedsspørgsmål. Udvikler retningslinjer og tilsynsstandarder. I denne forbindelse er Udvalget bedst kendt for sine internationale standarder for kapitalkrav; de centrale principper for effektivt banktilsyn; og konkordat om grænseoverskridende banktilsyn. Udvalgets medlemmer kommer fra Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Luxembourg, Holland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien og USA. Landene er repræsenteret ved deres centralbank.

[20] BIS in BaselUdvalget tilskynder til kontakter og samarbejde blandt sine medlemmer og andre banktilsynsmyndigheder. Det cirkulerer  både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte dokumenter med vejledning om banktilsynsmyndighedsspørgsmål til tilsynsmyndighederne i hele verden. Udvalgets sekretariat er placeret i BIS.

BIS Udvalget om betalings-og afviklingssystemer ([21] CPSS) skal bidrage til at styrke det finansielle markeds infrastruktur ved at fremme sunde og effektive betalings-og afviklingssystemer. Det fungerer som et forum for centralbanker til at overvåge og analysere udviklingen i den indenlandske betalings-, afregnings-og clearingsystemer såvel som i grænseoverskridende og multivalutare løsningsordninger.
Siden juni 2005 er Timothy F Geithner, Præsident og adm. direktør hos Federal Reserve Bank of New York, nu USAs finansministerformand for udvalget

Larosière anbefaler alle IMF stater at forpligte sig til IMFs [22] FSAP program (Chef: Bilderberger Strauss-Kahn)
Det søger at identificere styrker og svagheder i et lands finansielle system.
Rapporten understreger også, hvor vigtigt det er at organisere EU-repræsentanter i den nye globale økonomiske og finansielle arkitektur.

Larosière gruppens anbefalinger:
Anbefaling 25: Gruppen anbefaler, at FSF  ….i samarbejde med internationale standardudstedende organisationer som Basel-komitéen af Banktilsynsførende, får ansvaret for for at fremme konvergensen af den internationale finansregulering til højeste [23] IMF%20logostandard. I lyset af den øgede rolle er det vigtigt, at FSF bliver udvidet til at omfatte alle systemisk vigtige lande og Europa-Kommissionen. Det bør modtage flere ressourcer og dens ansvarlighed og gode regeringsførelse bør reformeres ved i højere grad at forbinde den med IMF. FSF bør regelmæssigt rapportere til IMFC. IMFC bør omdannes til et besluttende råd.
Anbefaling 26: Financial Stability Forum (FSF), der arbejder tæt sammen med andre relevante internationale organer, bør sikre sammenhængende global tilsynspraksis.
Anbefaling 27: Gruppen anbefaler, at IMF, i tæt samarbejde med andre interesserede organer, især FSF, BIS, centralbanker og Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRC), gøres ansvarlig for at udvikle og drive et tidligt varslingssystem for finansiel stabilitet – ledsaget af et internationalt risikokort og kreditregister.
Anbefaling 28: Gruppen anbefaler en intensiveret koordineret indsats for at tilskynde i øjeblikket dårligt regulerede eller "samarbejdsuvillige" jurisdiktioner til at holde sig til de højeste internationale standarder og for at udveksle oplysninger mellem tilsynsmyndighederne.
Under alle omstændigheder, for at tage højde for den øgede risiko, bør gruppetilsynsmyndighederne øge kapitalkrav til de finansielle institutioner for at investere i eller drive virksomhed med dårligt regulerede eller overvågede finansielle centre.
[24] IMF-2-protestAnbefaling 29: Gruppen anbefaler, at EU's medlemsstater bør vise deres støtte til styrkelse af IMF i makroøkonomisk overvågning og at bidrage til at øge IMF's ressourcer for at styrke dens kapacitet til at støtte medlemslande, der står i akut finansiel nød.
Anbefaling 16
: Et nyt organ kaldet Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRC), der skal ledes af formanden for ECB, bør oprettes under ledelse og med logistisk støtte fra ECB - (en bestyrelse, som består af et bundt  bilderbergere, Trilaterale Kommisionister, bestyrelsesmedlemmer fra Rothschildd's BIS og centralbankfolk - og vicepræsidenten har endog en [25] fortid i  Rockefeller-Rothschilds Fed). [25]
Anbefaling 18: Et Europæisk System for Finansielle Tilsynsførende (ESFS) bør oprettes. Dette ESFS bør være et decentraliseret netværk: eksisterende nationale tilsynsmyndigheder vil fortsætte med at udføre daglige tilsyn
Anbefaling 19: I første etape (2009-2010 bør de nationale tilsynsmyndigheder styrkes med henblik på at forbedre kvaliteten af tilsyn i EU.
Anbefaling 20: I den første fase bør EU bør også udvikle en mere harmoniseret sæt finansforordninger, tilsynsbeføjelser og sanktionssystemet.
Anbefaling 22: I anden fase (2011-2012), bør EU indføre et integreret europæisk system med finansielle Tilsyn (ESFS). F.eks retligt bindende mægling mellem de nationale tilsynsmyndigheder, tilsyn og koordinering af de tilsynsførende;

Kommentar
Dette ESFS er, hvad det Rothschild dominerede  [26] European Roundtable of Industrialists ledet af Rothschild agent Pehr Gyllenhammar har [27] foreslået.

Hvis dette ikke var så tragisk, kunne man grine af det! Formanden for EU-Kommissionen roser sin gode ven, Jacques, tidligere IMF-direktør, for at tage den opgave op at foreslå, at Huset Rothschilds institutter fortsat skal overvåge og regulere de internationale finanser, selv om det var de selvsamme Rothschild institutter, der stod for de internationale finansielle tilsyn - og ignorerede den grundlæggende finansielle sindssyge, som havde været tydelige i mange år, selv for lægfolk. Deres forsømmelse er så gigantisk og himmelråbende, at man ikke kan lade være med at konkludere, at det var bevidst og planlagt. Hvordan i alverden kan vi forvente, at de svindlere skal gøre det bedre nu end før krisen, som de har tilladt/iscenesat? Oven i købet henstilles der i rapporten til, at der vises mere omhu, dømmekraft og bedre tilsyn – en erkendelse af svær svigt.

[28] Hvem fik til opgave at rådgive Northern Rock, efter den britiske regering reddede den? N. M. [29] Rothschild og sønner  - det Hus, som stod bag den krise, der gjorde det af med Northern Rock. Denne krise og de følgende udsalgspriser for banker og fast ejendom er en gentagelse af, hvad [30] CFRerne Paul Warburg, John D. Rockefeller og JP Morgan gjorde i [31] 1929.

Det er en sådan klike, Barrosos kære ven, Jacques, peger på. Dette kan kaldes at sætte ræven til at vogte gæs. EU efterlyser mere regulation – og overlader til finansselskabernes folk og inkarnerede tilhængere af mindre regulation at sørge for dette!!!  Man kan også kalde det en gentleman-aftale mellem Nye Verdensordenskolleger på vegne af deres herrer og mestre, Rockefeller og Rothschild.
Derudover blev FSF grundlagt af G7 og deres centralbanker! Hvorfor skal en sådan institution regulere mine penge uden at spørge om min tilladelse?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=6956

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlarosiere-2bbarroso3.jpg
[2] Trilaterale: http://www.namebase.org/sources/ST.html
[3] 1982: https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2491
[4] overdraget: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/statement_20090225_en.pdf
[5] analyse: http://www.corporateeurope.org/docs/would-you-bank-on-them.pdf
[6] partner: http://www.secinfo.com/d139r2.117f.htm
[7] svigtede: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7313896.stm
[8] Larosière-rapporten: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/statement_20090225.pdf
[9] FSF: http://www.fsforum.org/
[10] Rothschild Bank: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking26.htm
[11] BIS: http://www.fsforum.org/about/overview.htm
[12] her: http://euro-med.dk/?p=2868
[13] FSA: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fsap_guide.pdf
[14] mandat: http://www.fsforum.org/about/mandate.htm
[15] historie: http://www.fsforum.org/about/history.htm
[16] rapport: http://www.fsforum.org/publications/r_9902.pdf
[17] G7 Ministrene og deres centralbankguvernører: http://www.fsforum.org/press/pr_990220.pdf
[18] Globale Finansielle System: http://www.bis.org/cgfs/index.htm
[19] Basel-udvalget: http://www.bis.org/bcbs/index.htm
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbis-20in-20basel1.jpg
[21] CPSS: http://www.bis.org./cpss/index.htm
[22] FSAP: http://www.imf.org/external/NP/fsap/fsap.asp
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederimf-2520logo1.gif
[24] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederimf-2d2-2dprotest8.jpg
[25] fortid: http://euro-med.dk/?p=3136
[26] European Roundtable of Industrialists: http://euro-med.dk/?p=3495
[27] foreslået. : http://www.efr.be/members/upload/news/22676EFRlsvfinal-June2005.pdf
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/Lieb%C2%B4s%2BGanzerl.JPG
[29] Rothschild: http://uk.reuters.com/article/businessNews/idUKL2035421220080220
[30] CFRerne: http://euro-med.dk/?p=4041
[31] 1929: http://euro-med.dk/?p=3167