“Hvad Gik Galt Med Dialogen Mellem Kulturerne?”

Posted By Anders On March 29, 2008 @ 00:03 In Dansk, Euromed | No Comments

Den franske præsident Sarkozys initiativ mht. Unionen for Mediterranien skal ses som "en mulighed for at rationalisere og genoplive EUs Middelhavspolitik, som er kørt fast i "en tilstand af møjsommelig døsighed", skriver Michael Emerson fra [1] Centre for European Studies (CEPS) d. 20. marts, 2008

[2] Hovedforklaringen mht. hvorfor [3] Barcelonaprocessen - den nye unions forløber - ikke har leveret de ønskede resultater ligger i en svag politisk indsats fra medlemstaterne, både bilateralt og på EU niveau, hævder Emerson.

Emerson tilskriver også de arabiske staters stædighed mangelen på fremskridt mht. politiske og økonomiske  reformer. Desuden peger han på, at medens for få år siden Sydmiddelhavet  ikke var meget fattigere end Central- og Østeuropa, er det nu sakket langt agterud pga. en "godartet forsømmelighedspolitik".

Derfor opfordrer han EU til at rationalisere og rigtig integrere Barcelona Processen i en enkelt 'Europæisk Middelhavspolitik' under den nye unions paraply.

[3] Euromediterranien Deklarationen i Barcelona (1995) fastslår: “Deltagerne er enige om at oprette partnerskab i kulturelle, sociale og menneskelige anliggender. Derfor bekræfter de, at dialogen mellem kulturer og religioner er nødvendig forudsætning for at bringe folk nærmere hinanden. I denne sammenhæng understreger de vigtigheden af, at massemedier spiller en rolle i den gensidige anerkendelse og forståelse af kulturer som en kilde til gensidig berigelse".  . Formål: at skabe en [4] Euromediterran Union - som vi nu ved, uden “dem” og “os” - til og med med en[5] europæisk og en arabisk direktør!!

I en tid med fornyet "Muhammed-krise" og Geert Wilders´ koranfilm er det måske formålstjenligt at se tilbage på dialogkrisen fra 2006, idet problematikken er forblevet - og vil forblive den samme, så længe vi ikke helt har undekastet os islam. 

En stor opfølgning på Barcelonaerklæringen fandt sted i Rabat, Marokko, d. 14.-16. juni, 2005: “[6] The Rabat Commitment”, som også afslører navnene på dem, der uautoriseret og selvbestaltet har  sammensvoret sig mod vor kultur og frihed.

En bredt baseret "Ekspertkonference til fremme af dialog mellem kulturer og civilisationer gennem konkrete og støttede initiativer" blev afholdt med kong Muhammed VI som protektor.

De deltagende organisationer bandt sig til hver for sig eller sammen fra 2006 og fremefter at forfølge dette mål. I konferencen deltog godt 100 fra mere end 30 lande.

”For sin del, har ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural organisation) løbende gennemført et program med oprettelse af lærestole for dialog ved vestlige universiteter og udpegning af ISESCO ambassadører for dialog mellem civilisationer.” [7] ISESCOs Charter Art. 4 og 5a tilsigter at hindre muslimers integration her - og at udbrede islam til hele verden.

For ALECSO (Arab League Educational,Cultural and Scientific Organisation), betonede dens generalsekretær, H.E. Dr. Mongi Bousnina, nødvendigheden af dialog, der ang. er hjertet af den arabisk-islamiske kultur, som omfatter dialog og åbenhed for andre. Dette kan nås v.hj. a. skolebøger og læreplaner… og fører til bedre kendskab til den anden.

Som repræsentant for UNESCO-generalsekretæren sagde Hans d’Orville: Megen indsats er gjort tidligere for at fremme dialogen. Alligevel er de praktiske resultater begrænsede og utilstrækkelige . Herefter er der brug for nye og mere raffinerede fremgangsmåder. Dialog skal bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde gennem uddannelse, videnskaber, kultur og kommunikation.

Som repræsentant for generalsekretæren for Organisation of the Islamic Conference (OIC), gennemgik H.E. Mr. Saad Eddine Taib de betydelige indsatser, hans organisation har foretaget. Han pegede på den stigende fare for islamfrygt. Han noterede også , at OIC havde oprettet et observatorium til at overvåge og dokumentere tilfælde af islamfrygt. Ydermere  forlangte han revision af skolebøgerne og læseplaner i Vesten for at imødegå et milieu, der er fjendtligt mod islam. 

Direktøren for  udenrigsministeriets[8] Dansk Center for Kultur og Udvikling,  Olaf Gerlach Hansen
understregede at det er påtrængende nødvendigt at gennemføre  en række praktiske initiativer, som kan fremme kulturel forskellighed og universelle værdier ved at bringe dialogen til  konkret og støttet handling især på områderne medier, kultur og uddannelse. Sådan indsats skal tage sig af uvidenhed, stereotyper og fordomme, skabe sand dialog i stedet for vold og bygge på den rige kulturelle forskellighed.

Direktør for Anna Lindh Euro Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures, Traugott Schoefthaler, understregede nødvendigheden af  at gå ud over traditionelle former for dialog mellem kulturerne hen imod samarbejde uden mentale og nationale grænser.

Europarådets direktør for uddannelse,  Gabriele Mazza
udtrykte støtte fra Rådet til Rabatinitiativet. At bidrage til forskellighed og til oprettelsen af en demokratisk kultur  var for nylig vedtaget som havende forrang af de 46 stats- og regeringsoverhoveder under Europarådet, som havde genbekræftet opdragelse og kulturel aktivitet som omdrejningspunkt for forståelse, solidaritet og social sammenhængskraft.
Rådet står parat til at forfølge og intensivere sine anstrengelser til fordel for interkulturel dialog og samarbejde, indbefattet den religiøse dimension, kulturpolitik, læreruddannelse, elevudveksling og ungdomssamarbejde.

Nå, men mens de fablede det værste de kunne med deres begrænsede evner og indsigt i islams væsen, kom "Muhammed-krisen" som en befrielse og satte tingene på plads. Og nøgternhed ramte disse ideologer som et chok .
Men de kom sig og opgiver  aldrig deres lønsomme arbejde for den Nye verdensordens enverdensstat.  

Så [9] Traugott Schoefthaler fra the Anna Lindh Foundation skrev: “Det skete d. 27 marts 2006.  Ægyptens præsident erklærede: „Dialogen mellem kulturerne klarede ikke sin første kritiske prøve under den nylige kulturkrise."
Huntington skal fordømmes, hvordan kunne han blot tænke på et kultursammenstød, når alle af god vilje er for dialog?

Præsident Hosni Mubarak har ret. Vi står ikke over for en "tegning-krise". Vi  lever i en dyb kulturel krise, der går langt ud over en politisk krise.
Krisen er yderst vanskelig at overvinde, idet den er knyttet til følelser, afsky, overlegenheds- og underlegenhedsfølelser.
"Muhammed-krisen" er øjenåbner. Den dybe krise kan ikke længere nægtes.

Den nylige kulturkrise var vidne til en lang række yderst kortsynede erklæringer fra europæiske politiske ledere så som at påstå, at "ytringsfrihed  er udtryk for vore vestlige værdier". Vi behøver en dialog, der begynder ved den antagelse, "at den anden måske har ret".

Løsninger
FN oprettede efter Spansk-Tyrkisk forslag en “Alliance of Civilizations” på højt niveau, som i lyset af de seneste begivenheder, især vil tage sig af forholdet til islam. 

ALECSO og OIC har i fællesskab startet udarbejdelsen af “principper for en balanceret dialog", som skal basere sig på fornuftstænkning, videnskabelige metoder og selvkritik  ” (Abu Dhabi Ekspert Møde, 4.-7. januar 2006).

Europarådet har for nylig vedtaget et samarbejdsprogram til samarbejde med de sydlige Middelhavslande og er ved at udvikle "en strategi om demokratisk administration af forskellighed".

Europa Kommissionen  præsenterede d. 22 februar 2006,  “et 10-punktsprogram ” med instrumenter, der omgrupperer 10 regionalprogrammer, projekter og netværk.

Hvor længe får mon  Benita Ferrero Waldner, EU Kommissær for Ydre Anliggender og  Europæisk Naboskabspolitik, lov til at gå omkring afklædt på denne måde, efter at hun har banet den multikulturelle vej for shariaen?

Anna Lindh Euro-Mediterrane Stiftelse for Dialog mellem Kulturerne, skabt i 2005 som Euro-Med Partnerskabets instrument til dialog, blev bedt om til dette møde at fremsætte  en strategi til at genstarte dialogen mellem kulturerne, og i det følgende afsnit fremsættes nøgleelementerne. (Bringes senere på denne blog). 

Det er altid den samme mekanisme med at trække skillelinier mellem mennesker  ved at antage og pålægge kollektive identiteter - snarere end at respektere menneskeretsprincipperne om lighed og ikke-diskrimination.
Javier Pérez de Cuéllar og Amin Maalouf kom til samme slutning: Kulturelt følsomt sprog skal lade være med at skelne mellem "os" og "dem". De advarer endog mod at bruge udtrykket "den anden", fordi det åbner porten for at lægge kollektiv identitet på den enkelte.

…Mange  historisk udviklede og derfor overtagne som givne synspunkter om kulturer, identitet, incl. deres følelsesmæssige særkender, skal nødvendigvis først nedrives og derpå ombygges!!!

Kulturel forskellighed mellem som inden for lande er lige så  væsentlig for menneskeheden som livets forskellighed er for naturen. Kulturelle forskelle er ikke en trussel men en nøglefaktor i livskvaliteten .”

Nuvel, Schoefthaler følte sig åbenbart ikke helt sikker på sine udtalelser

Så han allierede sig med superspecialisten i forræderi,  lederen af Dansk Center for Kultur og Udvikling, Olaf G. Hansen.
[10] Sammen nåede de til følgende kloge slutninger: "Dialogfora sammensatte af "repræsentanter" for religiøse og etniske grupper er kontraproduktive og bidrager til sammenstød mellem civilisationerne snarere end til at hindre dem!!!
Ikke flere "repræsentantbegivenheder" .
Begivenheder bør finde sted mellem institutioner med det formål at skabe samvirke og fælles platforme for handling."

De har endelig indset, at mødet mellem almindelige europæere og muslimer uvægerligt fører til sammenstød.
Ikke desto mindre fortsætter disse uansvarlige folk med at pumpe muslimer ind i Europa!

For Traugott Schoefthaler synes dette at være blevet for meget. Han er trådt tilbage som Anna Lindh Foundation direktør. Hans efterfølger, [11] André Azoulayhar nu titel af præsident!!  hvilket kan antyde en opgradering af denne den Euromediterrane organisations propagandistiske/opdragerafdeling.

Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=684

URLs in this post:
[1] Centre for European Studies (CEPS): http://www.euractiv.com/en/enlargement/making-sense-sarkozy-union-mediterranean/article-171082
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/mp_burns_flag.jpg
[3] Barcelonaprocessen: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
[4] Euromediterran Union: http://euro-med.dk/?p=574
[5] europæisk og en arabisk direktør: http://www.euractiv.com/en/enlargement/summit-approves-union-mediterranean/article-170976?Ref=RSS
[6] The Rabat Commitment: http://www.unaoc.org/repository/rabat_commitment.pdf
[7] ISESCOs Charter: http://www.isesco.org.ma/english/charter/charter.php?page=/Home/Charter
[8] Dansk Center for Kultur og Udvikling,  Olaf Gerlach Hansen: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[9] Traugott Schoefthaler fra the Anna Lindh Foundation: http://www.euromedalex.org/En/whatwentwrongdoc.pdf
[10] Sammen: http://www.euromedalex.org/En/dialoguestrategy.pdf
[11] André Azoulay: http://ec.europa.eu/commission_barroso/ferrero-waldner/speeches/index_en.htm#07_03_08_lindh