Club of Rome Skoler Skal Producere Ensrettede Globalister

Posted By Anders On March 27, 2008 @ 18:00 In Dansk, Euromed | No Comments

Club of Rome er [1] Den Nye Verdensordens (NWOs) Propagandaarm og dens skoleprogram giver et godt billede af arbejds- og tankegang hos denne orden.

Klubben er meget indflydelsesrig og arbejder meget tæt sammen med  [2] EU  og [3] UNESCO,
samt med  Global Development and Learning Network ([4] GDLN) under Verdensbanken  - [5] her - (altid ledet af NWOs US Council on Foreign Relations - for tiden Zöllick) . Her er det på sin plads at nævne [6] UNESCOs Kulturkonvention fra 2005. 
Som alle demagoger stræber Club of Rome også efter at overtage opdragelsen af vore børn - for at forføre dem til deres ideologi. Derfor forsøger klubben nu at oprette "Club of Rome " skoler - idet de naturligvis håber at kunne gentage Hitlers ideologiske succes.

For: "Spørgsmålet om at kontrollere og sprede information har altid været i de herskende klassers interesse i forskellige samfund. Og når disse samfund står over en krise, bliver spørgsmålet om information endnu mere vedkommende …I mange tilfælde tilslører misbrug!!! af informationer forudsætningerne for offentlig beslutningstagning!!!T og gør forsoningprocesserne endnu mere til en udfordring" (Fhv. Finsk præsident [7] Martti Ahtisaari til Club of Rome).

Følgende er baseret på Club of Rome selv og omhandler dens skoleaktiviteter i Tyskland: [8] BROSCHÜRE og "[9] Club of Rome Schulen - Konzept". 

I uddannelse ser Club of Rome den strategiske faktor til løsning af de centrale verdensproblemer, den har henvist til i sine offentliggørelser.
At det forstås af flere og flere og bliver gjort til grundlaget for deres egne handlinger har først og fremmest uddannelse som forudsætning. En følelse af "globalitet" bestemmer hovedsageligt den centrale rolle i den enkeltes verdensopfattelse og sociale adfærd. Skoler bør bevidst arbejde i spændingsfeltet mellem kulturel identitet og verdensborgerskab. Opdragelsesarbejde bør karakteriseres ved bæredygtighed (en Club of Rome opfindelse). Skolen bør se sig som regions- og verdensskole.

CoR-skoler har et særligt særpræg
De baserer deres daglige arbejde på et værdisæt med positvt sigte, hvori den enkeltes værdighed, fredelig og gensidigt befrugtende samliv mellem kulturerne, beskyttelse af milieuet og den enkeltes handlinger i ansvarlighed vejer tungt.

Samarbejdet med andre skoler , særligt udenlandske, hører til CoR skolernes kerneprogram. Praktisk indlæring og indlæring andetsteds (i regionen, i Tyskland, udenlands) skal tage meget af tiden.

Club of Rome går efter en opdragelsesmodel og har et tilbud til alle skoler…med udstråling til hele undervisningslandskabet, ikke blot i Tyskland og Europa -men i hele verden...

I flg. Dr.Ricardo Díez-Hochleitner, æresmedlem af Club of Rome, er CoR-Skoler åbne skoler, de plejer partnerskabsforbindelser til forretningsliv og samfund.
"
Deutsche Industrie- und Handelskammertag støtter dette projekt, fordi det er egnet til at blive model for skolernes uafhængighed og selvstyre."
- Ludwig Georg Braun,Präsident,Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

En systemisk helhedsforståelse
Vi trænger meget til mere fart og konkurrence i vores uddannelsessystem. Empati,  dvs.evne til at sætte sig ind i, hvordan andre ser på tingene, betones stærkt, tolerance måler ikke verden efter sin egen målestok.
"Til en af søjlerne i rotaryismen hører opdragelse og forståelse blandt folk".
Prof.Dr.Gerd-Winand Imeyer, Past-Governor Rotary Distrikt 1890.

Forandringer stopper ikke ved skoledøren eller ved grænser.
Derfor skaber vore skoler forudsætninger for, at eleverne kan pleje regelmæssige og intensive kontakter med børn og unge i andre egne af verden. Ud over indirekte kontakt plejer skolerne en systematisk udveksling af elever  med det formål at få kendskab til andre sprog og kulturer på personligt niveau , kontakt med folk i stedet for bare via medierne
Club of Romes ledeideer mht. opdragelse, særligt mht. retsbevidsthed, bæredygtighed og solidaritet, fremmes ved at arbejde med nøgleproblemer.

Læretid i stedet for timer
orienterer mod aktuelle behov. Elever som lærere er til stede hele dagen og på denne måde danner de et fremmende lærefællesskab.
Kommentar: Og der er ikke tid for eleverne til at modtage andre tanker, end dem de får indoktrineret i Club of Rome!!!

 
Stats- og privatskoler af alle slags kan blive  "Club of Rome" skoler.
Club of Rome forpligter sig til at fremme skolerne i deres udvikling, for at de i det lange løb kan blive til krystallisationspunkter og gode eksempler for andre skoler.

Club of Rome Skolemøde, Nov. 2007. 

Først skal en udvælgelsesprocedure finde sted, hvori skolens fornyelsesevne og en plan for CoR-rettet skoleindstilling skal belyses og afsluttes med succes. Efter heldig ansøgning optages skolen i Tysklands-netværket "CoR  skole under opbygning" . Sammen med skolen og dens lokale partnere dannes en "CoR skolestøttekreds"  og et arbejds- og udviklingsprogram udarbejdes. Ved slutningen deraf ( efter ca 5 år) finder en licensundersøgelse sted. Efter heldig eksamination modtager skolen et certifikat og må kalde sig "Club of Rome skole".

Club of Rome-Skolernes netværk skal brede sig til så mange delstater i Forbundsrepublikken Tyskland som muligt.
Klubben vil for sin del følge og bedømme udviklingen - og ved negativ bedømmelse er Klubben berettiget til at inddrage licensen. 

David Rockefeller deltog naturligvis i stiftelsen af Club of Rome.

Club of Rome Skoler skal skabe personligheden!!! 
- de er fornyende skoler af en særlig art i rammerne af sine ledetanker mht. opdragelses-undervisningsmæssigt arbejde med personlighedsdannelse... og derved skal de holde sig til følgende ledetanker hos Club of Rome:

- retsrelateret tænkning og handling
- kultural modtagelighed og åbenhed
- bevidsthed om international global og helhedspræget udvikling

- økonomisk og økologisk udviklingstænkning baseret på bæredygtighed
- Partnerskabs-tænkning, handling og adfærd  (Partnerskabsopdragelse)
- social solidaritet
- civil courage og demokratisk-politisk engagement for civilsamfundet
- Alle CoR-skoler har det hverv at arbejde i nær overensstemmelse med disse opdragelsesledetanker og at gøre sig til fornyere i deres undervisningsarbejde.

Vi ville være meget taknemmelige, hvis Club of Rome med sit opdragelsesprogram kunne ændre disse væsener til civiliserede folk (billede fra London). Denne selvudnævnte verdensfrelserklub har haft tid nok til sit selvpålagte hverv. Men den gør med vilje blot tingene værre og værre. "Orden ud af kaos - men først skabe kaos!"

I princippet skal eleverne både selv skabe deres læreproces og bedømme den!!! 
Samarbejds- og individualiserede arbejdsmetoder stilles lige. Der satses på systemisk samarbejde baseret på sammenhæng med partnere udefra - også internationalt.


  Der sigtes mod uensartet elevsammensætning

uden at forandre skoletypen eller de specifikke mål. Den kulturelle, sociale uensartethed skal opnås ved, at tilmelding er åben for alle forældre - men afgørelsen om optagelse foretages af skolerne.  

Club of Rome blev officielt grundlagt i 1968. Men den [10] eksisterede allerede i 1953,  og David Rockefeller var medstifter.

Club of Rome-Schulen Deutschland,
GmbH
Steckelhörn 9,
20457 Hamburg
Tel.040/89 80 75 86,Fax 040/89 80 75 87,
e-mail schule@clubofrome.org.   

Nu kan man ikke lade være med at undres over, hvad der menes med fornyelse?
I disse tider forandrer alt sig fra år til år. Behøver vi ikke snarere stabilitet end denne evige fornyelse, hvis formål efterhånden de færreste kan få øje på?  Solidaritet, lighed mellem folk og kulturer - illuministiske slagord fra den Franske Revolution. Frihed synes forsvundet undervejs  - lige som nationalitetsbegrebet! Eller har frihed  altid blot været en tom kliché?

I hvert fald har vi her at gøre med udtalt udemokratisk frimurer/illuministtankegods: den beregnende, kyniske, pseudoreligiøse tro på, at menneskeheden kan forenes gennem opdragelse i kommunistisk lighed og broderskab og så blive kommanderet af en selvbestaltet elite. Og det kalder de så frihed!

I det gamle Rom betød fornyelse  - novae res - simpelthen revolution og betragtedes som højforræderi. Alle senere revolutionsbevægelser har krævet fornyelse. Det har været deres trylleformel for at dække over den kendsgerning, at de kun har en mission i fornyelsesfasen. Derefter mister de forførte masser begejstringen - og bevægelsens ledere kan kun beholde magten ved diktatur og undertrykkelse. Hvorpå det hele ender i den gamle tilstand  efter tab af masser af menneskeliv.
Det gælder også for den Nye Verdensorden.

 

 

   


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=673

URLs in this post:
[1] Den Nye Verdensordens (NWOs) Propagandaarm: http://www.clubofrome.org/members/members.php?membership=Chapter
[2] EU: http://www.clubofrome.at/events/2006/brussels/index.html
[3] UNESCO: http://www.clubofrome.at/events/2005/worldconference/worldconference.html
[4] GDLN): http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/0,,contentMDK:20379251~menuPK:795512~pagePK:209023~piPK
:207535~theSitePK:213799,00.html

[5] her : http://www.clubofrome.org/docs/confs/weiler_conference3-complete-text-_helsinki-17_09_04.pdf
[6] UNESCOs Kulturkonvention: http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf
[7] Martti Ahtisaari: http://www.clubofrome.org/docs/confs/athisaari_ac_04.pdf
[8] BROSCHÜRE: http://www.clubofrome.de/schulen/download/broschuere_cor_schulen_sept05_aufloesung_website.pdf
[9] Club of Rome Schulen - Konzept".: http://www.clubofrome.de/schulen/
[10] eksisterede allerede i 1953: http://www.nndb.com/org/142/000056971/