"Intet undslipper den nye verdensordens tidevandsbølge, som skyller alt væk foran sig."
(Club of Rome Deklarationen)

D. 24. Februar 2008 skete der noget usædvanligt i Zürich. I en folkeafstemning afslog borgerne i denne meget inernationale by anmodningen fra en af verdens mest globalistiske og indflydelsesrige selskaber om at oprette hovedkvarter i byen.  Listen over denne klubs æresmedlemmer omfatter mange meget prominente navne, som f.eks. Michael Gorbatjov, dronning Sophia of Spanien, dronning Beatrix af Holland, Prins Philippe af Belgien, Jacques Delors, tidl. EU Kommissionspræsident, manden bag EU og det Euromediterrane Projekt, endog den tidligere Svejtsiske præsident Kurt Furgler. Prins Hassan, kong Abdullah af Jordans bror, er lige gået af som formand etc. Så hvorfor er selskabet ikke velkomment i Zürich? Og hvorfor en folkeafstemning?
Svaret vil med al ønskelig tydelighed fremgå af det følgende: Klubben ville have penge af byen ! og er desuden samfundsomstyrtende og demokratiets arge fjende. Men byrådet var stærkt for klubben!

Michael Gorbatjov, tidl. præsident for Sovjet Unionen, er æresmedlem af Club of Rome.

Club of Rome er en vidtforgrenet propaganda/opdragelses organisation for den Nye Verdensorden

1. Klimahysteriet var Club of Romes opfindelse!!

"I en rapport med titlen "The First Global Revolution" ( s.75, 1991) udgivet af Club of Rome, en globalistisk tænketank, finder vi flg. erklæring af medstifter Alexander King: "Da vi ledte efter en fjende til at forene os, kom vi på den ide, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville få regningen til at gå op… Alle disse farer forårsages ved menneskelig indgriben…så den virkelige fjende er menneskeheden selv." Dette og Klubbens tilknytning til EU og Europaråd bekræftedes i 2001. F.eks.  Rademacher (fra s.50) taler for en øko-skat (f.eks. CO2-handel) til at skabe et socialt, kulturelt og økologisk bæredygtig verden på bekostning af Vestens økonomiske vækst.  

2. Det nye multikulturelle menneske er skabt af Club of Rome!
"Den hurtige vækst af nye teknologier er et andet stort element i den globale problematik. De har indflydelse på bl.a. beskæftigelsen og kan have ugunstige virkninger på mennesker ved at skade snarere end at hjælpe dem.

Menneskeheden konfronteres derfor med et voksende behov for at skabe en fremtidsvision, om en ny civilisation, beriget ved  den kulturelle forskellighed i kulturer, visdom og filosofier fra verdens forskellige egne! Den Euromediterrane Deklaration i Barcelona (1995) var Club of Romes æresmedlems, EU Kommissionspræsident Jacques Delors´indsats.

3. "Vi skal ensrette klodens mennesker med fælles standarder"
Den største virkning sker utvivlsomt i menneskers hjerter og sind. derfor skal vort mål være regelskabende og handlingsorienteret. Vi må udvikle fælles standarder. Basis for den Nye Orden skal være forståelse for, at menneskelige initiativer og institutioner kun eksisterer for at tjene menneskelige behov.

4. Club of Romes opgave: At smede et nyt globalt samfund, hvor alle er afhængige af hinanden - og at give demokratiet et grundigt eftersyn og reparation!!!
Fra dette standpunkt må vi se den slags verden, vi  ønsker at leve i…at smede et nyt globalt samfund. En del af vore bestræbelser skal helliges en større forståelse af naturen af interdependens, både blandt mennesker og mellem mennesker og naturen…. Vi føler stærkt behovet for et grundigt eftersyn af demokratiet, hvor vi går langt ud over dets nuværende funktion og organisation. Samt for at udtænke et nyt økonomisk system som undgår markedsøkonomiens mangler. 

 

Prins Hassan af Jordan er bror til kong Abdullah. I 2007 var  præsidenten for Club of Rome, HKH Prins El Hassan bin Talal,  blandt de 7, der af FNs Milieuprogram (UNEP) blev udnævnt til  Champion of the Earth  (Jordens fokæmper) - sammen med  Al Gore!
Prins Hassan har fået tilkendt Abraham Geiger Prisen  2008 som anerkendelse for sit forsvar for økologisk bæredygtighed, forsoning og dialog mellem religionerne. 

"Vi må genoplive shura-princippet (samråd) og bringe de forskellige islamiske lovskoler sammen - lige som sunnier og shiiter. Jeg ville ønske, at et sådant møde kunne finde sted i Mekka, så at det kan udstråle sit budskab derfra til de voksende grupper, der dannes i religionens navn."

5. "Bekymring for menneskeheden"
Befolkningseksplosionen i syd og de aldrende befolkninger i nord, risikoen for større forstyrrelser i verdens klima, den usikre vand- og madforsyning i mange af verdens egne er alle tegn på de uhyre forandringer, der finder sted…I dag føler vi mere end nogen sinde behovet for at tage fat på de nye globale ubalancer, der skyldes forskelle i væksten af befolkninger og økonomierne." Klubben forudsagde i 1973 at mangelen på mad og resourcer ville føre til en snarlig hungerkatastrofe med mange millioner døde - medmindre befolkningstilvæksten bremses. Og der tog klubben fejl.
Jeg har tidligere beskrevet, hvordan denne Klub blev til på David Rockefeller´s Villa Serbelloni i Belaggio, Italien.

 

Og Klubben har virkeligt store planer for vor klode
I 1996 udsendte Club of Rome en bemærkelsesværdig offentlig erklæring: DECLARATION of The Club of Rome, Bruxelles, 25. april 1996.
Lad os se, hvad mere denne klub har på programmet for at få sin verdensstat.

 
“Klubben selv holder normalt lav profil,  og den lidenskabelige debat, der fulgte på "The Limits to Growth", har været den eneste og uventede undtagelse fra dette ønske om at virke i det skjulte. Vi tror, at vi somme tider er mere effektive, når vi arbejder bag kulisserne …..Club of Rome anser det som sin pligt at bidrage ved at udarbejde forslag som kan bevæge verden i retning af harmonisk udvikling.

Club of Romes væsentlige mission

er at virke som en international uofficiel katalysator for forandring. Denne rolle nødvendiggøres af regeringernes og deres institutioners langsomhed og utilstrækkelighed til at reagere på presserende  problemer, bundne som de er af strukturer og politik, der er lavet til tidligere, simplere tider og af forholdsvis korte valgperioder.
Dette, den kvælende påvirkning fra det sig bredende burokrati og problemernes voksende indviklethed antyder, at uafhængige og interesserede folk med adgang til magtens korridorer rundt om i verden

 

Jacques Delors, tidligere EU Kommissionspræsident, nu æresmedlem af  Club of Rome - foruden af Gorbatjovs WPF! - har gjort alt dette!!

bør have et værdifuldt bidrag til at fremme forståelsen og til tider sætte gang i systemet!
….På dette felt skal vi stimulere folks indstilling og måde at tænke på mht. disse nye erfaringer, hvor fart er altafgørende:…fart til at erhverve viden og til at nedbryde den sociale struktur… Der er behov for et center til nytænkning, særligt om sociale emner.

Tidligere har Klubben bevist sin kompetence i denne rolle. Den vil gøre sit bedste for også at gøre det i fremtiden.
Klubben har allerede taget mange initiativer for at skaffe  løsninger med indvirkning på politik.

Dronning Beatrix af Holland er en meget globalistisk dame. Hendes far, prins Bernhard, var grundlægger af Bilderbergklubben sammen med bl.a. David Rockefeller og Joseph Retinger. Dronningen er selv Bilderberger f.eks. 2006. Desuden er hun æresmedlem af Club of Rome.

Vi offentliggør arbejder, som skal tilskynde regeringer, internationale pressebureauer, forretningsledere og NGOer, ungdomsbevægelser og de positive kræfter i samfundene verden over!…

Vi er levende klare over mangelen på politisk lederskab næsten overalt i verden!

samt over manglende egnede institutioner til virkeligt internationalt samarbejde. 

Ide-basis
At lægge os efter et globalt perspektiv…i bevidsthed om nationernes tiltagende afhængighed af hinanden.

- Helhedsløsninger

- Tænke videre end det er muligt for regeringer, der skal tage sig af dag til dag problemer.

Metoder: Hvordan verden styres  ideologisk!

Club of Rome styres af en  Eksekutivkomité på  13 medlemmer, som undersøger globale emner, sætter prioriteterne og afgør klubbens strategi.
Mellem dens møder besørger et Bureau på 4 medlemmer, ledet af præsidenten og generalsekretæren omsætningen af beslutningerne og sikrer dag til dag administrationen af klubben. 

1. Rapporter eller noter, organisering af møder og symposier, hvortil udvalgte medlemmer inviteres, hyppige kontakter med både private og offentlige beslutningstagere. 

Den første rapport fra Club of Rome var "The Limits to Growth", der virkede over hele verden - den solgtes i 12 millioner eksemplarer på 37 sprog. Den blev udlagt på mange måder. Den betonede for første gang vigtigheden af milieuet og de livsvigtige sammenkædninger mellem befolkning og energi".

"På kort sigt må man være bange for den exponentielle befolkningstilvækst, som driver verdenssystemet hen imod klodens grænser og dens endelige sammenbrud.
Med den udsigt burde menneskeheden være parat til at begynde en kontrolleret ordentlig overgang fra vækst til global ligevægt" - dvs. kontrol af børnetal og kapitalvækst.
Dette er det største globale problem."
Naturligvis gælder dette kun de hvide. Man ved, at de andre ikke engang kan læse deres budskab!! Fri abort blev i de dage indført i Vesten.

2. Møder. I princippet holder Club of Rome en konference hvert år, altid forskellige steder i verden. Således var de seneste møder i  Kuala Lumpur, Hanover, Buenos Aires and Puerto Rico. Ud over arbejdsmøderne bringer disse møder personligheder fra regionen og verden sammen i diskussion om den globale problematik. Derved er der skabt frugtbare personforbindelser med regionernes ledere.

3. Konsultation: Eksekutivkomitens medlemmer bliver hyppigt rådspurgt af beslutningstagere i internationale institutioner, regeringer, forretningsverdenen og civil society."

Kommentar: Dette er rendyrket illuminisme - overtaget af EU . Club of Rome linker sig selv til NWO organisationen The Royal Institute of International Affairs, alias Chatham House. Disse ikke-valgte, indflydelsesrige folk har virkelig mod til at udtrykke deres foragt for demokratiet. De har den frækhed at hævde deres indflydelse  på vore sinker til beslutningstagere, der erklæres at mangle lederskabsevne, på regeringer, institutioner og forretningsverdenen samt på det korrupte civilsamfund !! Og de har det hovmod at bilde sig ind, at de, de "oplyste" (Latin: illuminati/illuminister) som de kalder sig, er kaldede til at udtænke verdenregeringen.

Og ikke blot det: De føler, at det er deres opgave at  "stimulere den måde, vi tænker på" og at "få den sociale struktur til at smuldre", et beriget multikulturelt samfund!!! Og ikke mindst at smede det hidtil stærkeste våben for deres erklærede Nye Verdensorden: klimatismen. For de bilder sig ind at være herrefolket - mens vi andre er undermennesker. Og måske har de ret, fordi vi tillader dem at tage os ved næsen og trække os ind i deres kommunistisk-leninistiske, af hvide affolkede samfund uden markedsøkonomi, hvori demokratiet behøver et grundigt eftersyn og reparation!! 
Mange har opremset deres metoder til at udvirke deres væksthæmmende ideologi. Dette er ikke stedet for det. 

I en senere artikel vil jeg rapportere om deres undergravende virksomhed gennem skolesystemet.