Klimatologer: Klimatisme - “Fup I Stedet For Fornuft”

Posted By Anders On March 15, 2008 @ 10:36 In Dansk, Euromed | No Comments

 D. 2.-4. marts, 2008, mødtes  [1] 500 professionelle klimatologer i New York for at  diskutere klimaforandringer. De kalder sig NIPCC (Non-governmental International Panel on Climate Change)
De er skeptiske over for  IPCC
(
FN-sponsoreret Intergovernmental Panel on Climate Change),  2007 Nobelpristagere sammen med Al Gore, som prædiker klimatisk Dommedag lige rundt om hjørnet. Var Al Gore med hos NIPCC? Nej! Ganske vist var han indbudt - [2]
men Al Gore undskyldte sig!
Og det kan man godt forstå: Han og IPCC fik Fredsnobelprisen på grundlag af rent amatørarbejde: Deres  landbaserede  [3] temperaturmålestationer står, så de er påvirkede af uvedkommende varmegivere: På en parkeringsplads, ved et stort air-conditioningsanlæg osv.

Denne blog har tidligere beskrevet den [4] globale opvarmningssvindel  og de [5] uhyre gevinster, som hjernerne i Den Nye verdensorden bag svindelen laver. 
Nu sætter Den Nye Verdensorden/EU os i panik med trussel om [6] 3. verdenskrig pga. disse klimaforandringer. Og krig er ikke det eneste, Solana og Benita Ferrero Waldner truer os med i flg the Guardian 10. marts, 2008: De malede et skræmmebillede af millioner af milieuflygtninge hertil pga. tab af agerbrugsland, der vil skyldes vigende kystlinier - p.g.a. CO2-udløst klimaforandring.

[7] NIPCC temperaturkurve fra borehuller i Grønlands indlandsis. Øverst t.v.: Temp. over de sidste 100.000 år. Øverst t.h.: Over de sidste 10.000 år.

Højdepunktet på NIPCCs konference var, da den højt respekterede S. Fred Singer  forelagde [7] NIPCCs fund.

Han og Frederick Seitz konstaterede:
"Dette er en uafhængig undersøgelse af de fund, der findes i bedømt og anerkendt litteratur - undersøgt uden partiskhed.  Den omfatter  data, der er offentliggjort af IPCC og andre, der er udarbejdede i den US-sponsorerede CCSP rapport samt mange forskningspapirer, der er forbigået af  IPCC samt yderligere videnskabelige resultater, som blev tilgængelige efter IPCCs deadline i maj 2006. 

De centrale  problemer  for politikerne i debatten om global opvarmning er
(1) er den rapporterede opvarmningstilbøjelighed reel og hvor betydningsfuld er den? 
(2) hvor meget af opvarmningstendensen skyldes naturlige årsager - og hvor meget menneskeskabte drivhusgasser?
(3) ville virkningerne af fortsat opvarmning være skadelige eller fordelagtige for kloden, den vilde natur og menneskeheden?

I denne NIPCC rapport har vi forelagt vidnesbyrd, som hjælper med til at besvare alle 3 spørgsmål. 

(1) Omfanget af den nutidige opvarmning synes at være mindre end hævdet af IPCC og massemedierne.

[8] Temperaturvariationer  i de sidste 3000 år i Sargasso Havet

De eneste virkeligt globale iagttagelser kommer fra vejrsatelliterne, og de har ikke vist nogen opvarmningstendens siden 1998.
Vi viser, at det 20. århundrede ikke på nogen måde har været unormalt, og at varmere perioder er forekommet i fortiden - uden nogen katastrofale følger

(2) Denne rapport tillader at slutte, at menneskelig drivhusgas-bidrag til opvarmning er ubetydelig. 

Stigende [9] havoverflade siden år 1900: Stigningstakten er konstant, 2 mm pr år. Stigningstakten tiltog ikke med den stigende (ringe) CO2 koncentration i atmosfæren i 20. århundrede. Solanas og Ferrero Waldners skræmmebillede er ren skræmmepolitik fra Den Nye Verdensordens side.

(3) Virkningen af beskeden opvarmning
Noget, der skræmmer, er udsigten til, at global opvarmning afstedkommer en hurtig stigning af havoverfladen, men selv IPCC har nedtonet sine skøn derom. 
Vi viser her, at der vil være ringe - om overhovedet nogen - acceleration, hvorfor der ikke kommer yderligere stigning i hastigheden af den igangværende stigning i havoverfladeniveauet. Dette gælder, selv om der skulle komme en opvarmning i årtier - naturlig eller menneskeskabt.
[10] [11] Atmosfærisk CO2 indhold  (rød kurve) og indholdet, som skyldes menneskeligt udslip (grøn kurve).  De to følges ikke ad. Den røde kurves stigning skyldes CO2-afgivelse fra oceanerne - i forbindelse med at vi er på vej ud af en lille istid fra 1500- slutn. af 19. årh.

Andre skønnede virkninger af en temperaturstigning   og kuldioxydudslip vil sandsynligvis være positive, idet det vil fremme ikke blot væksten af afgrøder og skove - men også være til fordel for menneskenes helbred.  Oceanforsuring skønnes ikke at være et problem efter foreliggende data.
Man må huske på, at CO2 koncentrationerne har været op til 20 gange den nuværende  værdi gennem den Phanerozoiske Periode, dvs. de sidste 500 millioner år. Gennem denne tid har jordens klima været bemærkelsesværdigt stabil, uden løbske drivhuseffekter - hvilket tyder på modvirkningsmekanismer. 

Hvis af en eller anden grund en beskeden opvarmning skulle optræde - selv en, der kan måle sig med den middelalderlige varmeperiode  - eller den meget varmere periode for 6000 år siden - så ville virkningen ikke være skadelig, men tværtimod formentlig gunstig.

[12]

[8] Gennemsnitlig gletcherafkortning af 169 gletchere. Læg mærke til, at der er samme takt i smeltningen før og efter industrialiseringens og bilismens gennembrud og større CO2-udslip i 20. århundrede.

Fejlkilder i IPCCs modelberegninger
A:Ved at bruge data fra IPCC og yderligere data fra den US-sponsorerede CCSP rapport har vi vist, at iagttagne temperaturtendenser er i skærende modsætning til dem, der beregnes ud fra drivhusmodeller. Det er betydningsfuldt, at IPCC aldrig har foretaget en sådan sammenligning. Ellers ville de være kommet til samme resultat. 
I stedet stolede IPCC på indicier til sine konklusioner. Og de står ikke for nærmere granskning.

B: Vi diskuterer også de mange mangler ved klimamodeller, når man prøver at eftergøre, hvad der sker i den rigtige atmosfære.  Hvorfor beregnes der ud fra drivhusgasmodeller store temperaturstigninger? Den mest sandsynlige forklaring er, at modeller ser bort fra den modvirkning, der udøves i atmosfæren. Nye iagttagelser fra satelliter tyder på, at fordelingen af vanddamp kan frembringe en sådan stærk modvirkning.

C: IPCC er forprogrammeret til at lave rapporter, der skal støtte hypotesen om menneskeskabt opvarmning og drivhusgaskontrol , som forudsat i Den Globale Klima Traktat ([13] Kyoto 1997). IPCCs 1990-oversigt så helt bort fra satellitdata, fordi de ikke viste nogen opvarmning. 1995 IPCC-rapporten blev kendt for vigtige ændringer i teksten, efter at den var godkendt af videnskabsmændene  - for at give indtryk af menneskeskabt indvirkning på klimaet. 2001 IPCC rapporten hævdede, at det 20. årh. havde vist "usædvanlig opvarmning" - baseret på den nu kasserede hockey-stavskurve. Den seneste IPCC rapport, offentliggjort i 2007, nedgør fuldstændig klimabidragene fra ændringer i solaktiviteten, som sandsynligvis overgår enhver menneskelig indflydelse.

Årsag til klimaændring  [14]

Den arktiske overflade luft- [8] temperatur sammenholdt med total solstråling,
der stemmer godt overens med den arktiske temperatur, mens CO2-udslip ikke stemmer overens dermed.

Erfaringen  viser meget stærkt, at hovedårsagen til opvarmning og afkøling  over en tiårig periode stammer fra solaktivitet via dens påvirkning af stråler fra rummet, som så påvirker skydannelse.
I flg. offentliggjort forskning er variationer i kosmisk stråling også ansvarlig for større klimaforandringer i de sidste 500 millioner år. Klimaforandringer er primært af naturlig oprindelse snarere end menneskeskabte.
 
Som konklusion ugyldiggør denne NIPCC rapport IPCCs hovedkonklusion: at den rapporterede opvarmning (siden 1979) sandsynligvis er forårsaget af menneskelig udledning af drivhusgasser.
Med andre ord: Stigende CO2 er ikke ansvarlig for opvarmning. 

Politiske indgreb under betegnelsen "bekæmpelse af global opvarmning" er unødvendige.

Kyoto Protokollen ville ved nøje overholdelse kunne nedbringe fremtidens temperatur med blot 0,02 grad inden 2050, en upåviselig størrelse.

Det er beklageligt, at den offentlige debat om klimaændring er kommet så langt væk fra videnskabelig sandhed - opildnet som den er af fejl og overdrivelser i IPCC-rapporterne. Det er flovt for videnskaben, at fup har erstattet fornuft i den globale debat om et så vigtigt emne."

Ja, det er sandelig beklageligt, men hvad andet kan man forvente af et panel af "eksperter", der omfatter f.eks. [15] Trilateral Commision - manden, jordnøddeavleren Jimmy Carter og NGOer, der er betalte af FN og EU?
EU vil en 20% reduktion af CO2 udledningen inden 2020 i sammenligning med 1990-værdierne: Storbritannien med 15%, [16] Danmark med 30%!!! Derfor vil  EU vil [17] øge biobrændselproduktionen  - på trods af Solanas og Ferrero Waldners dommedagstrusler om oversvømmelse og tab af agerland i de næste 10 år!!! Allerede nu betyder det visse steder nedsat fødevareproduktion og stigende madpriser. For en løgns skyld!

Jeg skal senere komme tilbage til dette aspekt.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=625

URLs in this post:
[1] 500 professionelle klimatologer: http://www.heartland.org/NewYork08/newyork08.cfm
[2]
men Al Gore undskyldte sig!
: http://debatte.welt.de/kommentare/63831/klimakatastrophe+alles+nur+heisse+luft
[3] temperaturmålestationer: http://www.pi-news.net/2008/03/interview-mit-vaclav-klaus-zur-iccc-konferenz/
[4] globale opvarmningssvindel: http://euro-med.dk/?p=34
[5] uhyre gevinster: http://euro-med.dk/?p=62
[6] 3. verdenskrig: http://euro-med.dk/?p=618
[7] NIPCC : http://heartland.temp.siteexecutive.com/pdf/22835.pdf
[8] Temperaturvariationer: http://folk.uio.no/tomvs/esef/Robinson-Soon-2007.pdf
[9] havoverflade siden år 1900: http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/co2-atm.jpg
[11] Atmosfærisk CO2: http://folk.uio.no/tomvs/esef/Icecap_CarbonDioxide.pdf
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/glacier-shortening_rrsoon-2007.jpg
[13] Kyoto 1997: http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/arctic-t_solar_rrsoon-2007.jpg
[15] Trilateral Commision: http://euro-med.dk/?p=547
[16] Danmark med 30%: http://politiken.dk/politik/article483289.ece
[17] øge biobrændselproduktionen: http://uk.reuters.com/article/environmentNews/idUKL1083655920080310?pageNumber=2&virtualBrandCha
nnel=0