EU Revisorerne: EU Kommissionen er Uduelig

Posted By Anders On March 10, 2008 @ 23:48 In Dansk, Euromed | No Comments

En [1] rapport fra EU revisorerne  blev offentliggjort d. 10. marts 2008 og fortæller en historie om EU Kommissionens rystende uduelighed og foragt for vore surt tjente penge i forbindelse med bevillinger til større egnsprojekter.

EU auditørerne giver EU Kommissionen en sønderlemmende kritik for dens uduelige forvaltning af 1. forudgående undersøgelse og 2. indsamling af vedkommende oplysninger for at vurdere, om virkningen af investeringerne svarer til det forventede. 

Revisionen understreger vigtigheden heraf i betragtning af den financielle betydning af de store investeringsprojekter og deres mulige indflydelse på egnsudviklingen.

Revisionen koncentrerede sig om større projekter, der blev medfinancieret af ERDF (Europæisk Egnsudviklingsfond) og projekter af lignende størrelse med financiering fra "Sammenføjningsfonden" i perioderne 1994-1999 og 2000 - 2006. 

[2] Resultater
"1.
Den forudgående undersøgelses kvalitet varierer meget, idet man ikke havde brugt en ensartet tilgang i forvaltningerne før 2003!
2.
Der er store forskelle i de  financielle og socio-økonomiske analyser, der fremlægges som grundlag for hjælpeansøgninger. Og Kommissionen affandt sig med mange svagheder, skønt de fremsendte data ikke tillod en tilstrækkelig bedømmelse. Som resultat heraf antoges større projekter, selv om de fremsendte data ikke tillod en tilstrækkelig vurdering. 

3. De faktorer, der blev brugt til at fastsætte EUs med-financiering er endnu ikke tilstrækkeligt præcise.
I tilfælde med produktionsprojekter, blev muligheden for lån i stedet for bevilling ikke undersøgt!

4. De bemærkede svagheder giver anledning til tvivl vedr. den særlige bevillingsproces´ værdi mhp. større projekter og har negativ virkning på den senere afsluttende vurdering.

Mht. den afsluttende vurdering af større projekter i perioden 1994-1999 (den eneste sådanne vurdering, som det var muligt at udføre på revisionstidspunktet) fandt revisorerne, at:
5.
Medlemstater udfører kun sjældent individuelle vurderinger, og de vurderinger, der blev  udført på Kommissionens initiativ havde meget uensartede mål og metoder.
6
.Vurderingerne blev alvorligt handicappede af mangel på vedrørende, nøjagtig information - både mht. de forventede virkninger og startsituationen og overvågning, hvilket tit forhindrede en vurdering af de virkelige resultater af større projekter - samt den lære man kunne have draget af dem."

Alt dette betyder, at det er umuligt at vurdere, om Kommissions-bevilgede penge blev brugt rigtigt - eller f.eks på bestikkelse  - eller om de blot forsvandt! Hvad revisionen jo[3] allerede har påvist, at de gør, idet den i nov 2007 for 13. gang i træk nægtede at godkende EU-budgettet pga. uregelmæssigheder!!

"For at undgå, at finansieringsafgørelser bliver reduceret til en simpel forvaltningsøvelse, anbefaler revisorerne, at:
A:
Kommissionen skal for det første sikre, at de mere effektive procedurer og metoder, som den selv har udviklet, bliver brugt effektivt og strikte.
B: Kommissionen skal fortsætte sine bestræbelser på at få EU- deltagelsessatsen fastsat  konstant og på basis af udtrykkelige regler, der ikke udelukkende er financielle.

C: Kommissionen, Europaparlamentet og Rådet skal på længere sigt overveje formålet med særordninger til bevilling af større projekter.

Hvilket vil sige: Til Kommissionen: I er for uduelige til denne opgave.

Med hensyn til den afsluttende vurdering, anbefaler revisorerne , at Kommissionen:
a: Opmuntrer de nationale forvaltninger og modtagerne at vurdere den grad hvori formålene med hvert enkelt større projekt er opfyldt.
b: Rationaliserer sine egne behov  mht. de oplysninger, som den har brug for mhp. at vurdere virkningen af større projekter på regional udvikling.
c: Sikrer sig, at ansøgninger om hjælp indeholder de krævede oplysninger mht. formål og gennemførelse samt resultatindikatorer, og at disse oplysninger bliver strikte overvåget, for at garantere kvalitet i de efterfølgende vurderinger. "

Hvilket betyder: Måske skulle I hellere overlade det til nationalstaten at vurdere succes eller fiasko med større projektbevillinger. For Kommissionen er for uduelig.
I det mindste skulle I begynde at tænke lidt, før I  bevilger penge! Og måske skulle I se lidt nærmere på, om de bygninger, I har bevilget penge til er overhovedet er blevet bygget!  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=604

URLs in this post:
[1] rapport fra EU revisorerne: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/08/7&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en

[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/mannekepis.jpg
[3] allerede har påvist: http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2007/11/14/do1402.xml