Her er en analyse fra tænketanken "Open Europe" dec. 2008, og jeg tror, EU og nationale ledere bør lytte til den.

Happy-eu"Europa er ramt af et meget alvorligt problem med sine borgere … Jeg er bange for, at det er et grundlæggende problem, som er en realitet i vores liv i dag. De fleste af vore medborgere i Europa føler ikke, at de hører til Europa på samme måde, som de føler, at de hører til deres byer, regioner eller lande. De føler ikke, at de er europæiske borgere. Problemet har ikke rod i EU's institutioner eller procedurer. Den eneste måde vi kan løse problemet på, er at ændre folks tankegang!"
Pascal Lamy, tidligere EU-kommissær og formand for den EU-finansierede tænketank Notre Europe39. I dag generalsekretær for WTO.

"Det første man skal lære om folkeafstemninger - er at undgå dem. En folkeafstemning er godt for demokratiet, den er ikke altid god for et land. Vi er nødt til at skelne mellem demokrati og hvad der er godt for landet "

Da vælgerne forkastede forfatningen, begyndte Europa-Kommissionen  at se på sig selv og at sætte spørgsmålstegn ved, hvor det var gået galt. Men i stedet for at gøre sig klart, at borgerne havde afvist tanken om mere EU-integration, fordi de var utilfredse med den måde, EU fungerer på - dens manglende gennemsigtighed, problemer med svig og korruption, dens oppustede og uansvarlige institutioner, dens svigtende handels- og landbrugspolitikker, og overregulation- besluttede Europas politikerne, at problemet bare var, at borgerne ikke ved nok om EU og ikke føler sig »europæiske« nok.

A. I denne forstand er EU's enorme årlige budget til at fremme europæisk medborgerskab og kultur velsagtens den værste form for propaganda. Nogle vil måske kalde det "blød" propaganda, da det fungerer i underbevidstheden.
B. Kommissionen foregiver at lytte, men er selektiv med, hvem det lytter til: Efter folkeafstemningerne har EU's ledere sensationelt ignoreret borgernes  ønske om at afvise yderligere EU-integration.
C
. Midler til eksterne organisationer forvrænger debatten - især pga. den udbredte propaganda, der følger af, at EU financierer tænketanke og NGO'er, der deler dens vision.
D
. EU og dens fortalere håner modstanderne
E. EU reklame lever ikke op til den britiske regerings standarder
F. En afledning fra EU's virkelige problemer: et ineffektivt og forgæves forsøg på at skabe støtte til noget, som folk i det hele taget bryder sig meget lidt om. I værste fald er det en dybt uhyggelig EU propaganda-kampagne, der i det lange løb vil fjerne Nej-sigerne, undergrave demokratiet og afholde folk fra at få en virkelig uafhængige mening om EU.
G. Det udskyder problemerne til fremtiden. F.ø. er EU's propaganda-initiativ ulogisk derved, at det truer med at give bagslag på længere sigt sigt og fremmedgøre folk så meget desto mere.

Finansiering
EU bruger milliarder af euro om året på at fremme sig selv og sit centrale mål om "en stadig snævrere union”. I 2008 alene brugte den € 2.4 mia. mindst - mere end Coca Cola bruger hvert år på reklamer på verdensplan. Ved at fremme sine politikker, aktioner og principper vil EU retfærdiggøre sin egen eksistens og cementere Europa-Kommissionens opfattelse, at fortsat europæisk integration er den bedste, eller endog den eneste fremtidige kurs for fremskridt, og til at polere sit image og fremhæve sin rolle.
Det sker på en række forskellige, men indbyrdes forbundne måder, som alle fik et løft efter den franske og hollandske afvisning af EU-forfatningen i 2005.

Europa-united1. "Kommunikation med Europe" - EU's forudindtagne oplysningskampagne
Første og fremmest  offentliggør EU klassisk reklamemateriale, såsom foldere, annonce-film, alt under dække af at give "oplysninger". Af eksempler kan nævnes publikationen "Sådan virker EU", der beskriver, hvorfor “EU er en bemærkelsesværdig succeshistorie," eller brochuren "Bedre stillet i Europa" som siger, at “EU giver alle et bedre liv" og beskriver det indre marked som "en opskrift på succes” selvom den igangværende økonomiske krise viser, at euroområdet er ved at blive splittet pga. krisen."

Tænketanken eurofacts 14, Nov. 2008: EU om 50 år: socialistisk og fattig - en slags DDR
 hvor
relativ økonomisk tilbagegang kan tages for givet.
MEP Nigel Farage trot ikke, at EU-flagskibet, euroen, vil overleve de næste 10 år.
Irland balancerer på randen af en statsbankerot. Måtte det komme så vidt, vil den internationale tillid til euroen lide et så alvorligt knæk, at Spanien, Italien og Grækenland kan blive trukket med i faldet,« sagde David McWilliams, fhv. direktør i UBS og i den irske centralbank forleden til irsk radio.
 
Noget andet er 'EUtube' film og hjemmesiden: "EU og dig i 2007 - et øjebliksbillede af EU." Her er en EU-video,  der viser, hvordan EU gør vores unge lykkelige - fordi vi forsømmer dem! Læg mærke til slutbilledet: Paritet med 2 europæere og 2 farvede.

EU laver sine egne opinionsundersøgelser- Eurobarometer - som den bruger til at manipulere den offentlige mening, og har selv sine egne mediekanaler, og midler til at påvirke internettet og de bredere medier, såsom uddannelse og præmier til (følgagtige) journalister.

Kommissionen har endog brugt sine forskellige "informations"-værktøjer til at støtte kampagner for integration i nationale folkeafstemninger om EU-spørgsmål, hvilket sås i den seneste Lissabontraktat-kampagne i Irland: Kommissionens formand besøgte Irland for at opfordre til et ja forud for afstemningen. Efter folkeafstemningen lækkede  Kommissionen briefing til pressen to gange - idet den først fejlagtigt antydede, at 40 procent af befolkningen havde stemt nej ud af uvidenhed.

Belgrade-ngo-center2 Finansiering af heppekorets ledere: EU betaler NGO'er, tænketanke og lobbygrupper for at fremme EU's mål og idéer: Europabevægelsen, for eksempel, som siger, at den søger at "ændre forholdet mellem de europæiske stater, og dens borgere til en føderal Europæisk Union."

3 Køb af loyalitet: Fremme af europæisk medborgerskab og en fælles europæisk kultur for at skabe opbakning til EU især blandt unge
Ligeledes fastslår EU's € 400 mio kulturprogram: "Hvis borgerne skal give deres fulde støtte til og deltage fuldt ud i den europæiske integration, bør der lægges større vægt på deres fælles kulturelle værdier og euromed firkløverrødder som et væsentligt element i deres identitet og deres medlemskab af et samfund baseret på frihed, retfærdighed, demokrati, respekt for menneskers værdighed og integritet, tolerance og solidaritet."

Politikken indebærer understregning af EU's symboler, såsom flag, hymne, motto og euroen samt rundhåndet fejring af "Europadagen" og lejligheder såsom 50-årsdagen for Rom-traktaten - hvilket kostede millioner af euro. EU  bruger også penge på at tilrettelægge ture og åbent hus for besøgende til EU-institutionerne. Den gør også mest muligt ud af sin kapacitet som et tilskuds-giverhvilket forpligter modtagerne til at pryde projektmeddelelser med EU-flag eller endog sponsorplader.

4 investering på lang sigt: Med sigte på de unge.
Faktisk er unge det primære mål for mange, hvis ikke sågar de fleste, af EU's kampagner for hjerte og sind. De mange initiativer, der er specielt rettet mod børn og unge er meget tvivlsomme, og giver nogle af de mest åbenlyse eksempler på EU-propaganda.
Kommissionen mener, at "der bør lægges særlig vægt på unge og uddannelsessektoren som kanal for at hjælpe folk til at lære om EU. "Der er det € 885 mio tunge Aktive Unge Program, her, og her, for eksempel som "formidler projekter, som har til formål at fremme en følelse af aktivt medborgerskab i Europa hos de unge".

Euro kids´poster5 EU propaganda: Hvorfor betyder det noget?
EU bruger milliarder af euro hvert år til fremme af EU og begrebet europæisk integration, fordi dets ledere anerkender, at det at skabe støtte til projektet, er den eneste måde at sikre, at det kan fortsætte. (Med andre ord: Projektet kan kun gå med krykker).
Rækken af de seneste nej til EU's forfatningstraktat, og den faldende støtte til EU på tværs af Europa har vist, at der er en betydelig og voksende kløft mellem EU's institutioner og dens borgere.

En nylig meningsmåling i den franske befolkning, for eksempel fandt, at kun 38 procent føler sig som europæiske borgere, en stigning på kun en procent, siden begrebet blev lanceret i 1992. Så afhængig af, hvordan man ser på det, er i bedste fald alt dette et enormt spild af tid og penge - et ineffektivt og forgæves forsøg på at skabe støtte til noget, som folk bryder sig meget lidt om.

Gennem en hel dag af konferencen om kommunikationspolitik var der absolut ingen omtale overhovedet af nogen af EU's reelle og meget presserende problemer.
Nej, det eneste, der galt med EU i Kommissionens øjne er, at Europas folk simpelthen ikke ved noget om den, og derfor er utaknemmelige for den. For øvrigt er det ulogiske ved EU's propaganda-initiativ, at det truer med at give bagslag på lang sigt og fremmedgøre folk så meget desto mere.

EU's popularitet er i alvorlig tilbagegang.
Kommissionens eget Eurobarometers undersøgelse viser, at i Det Forenede Kongerige, for eksempel, har EU i 2008 nået et 25–års popularitetslavpunkt.

Hvad bør EU gøre?
1. Afskaffe Kommissionens Kommunikationsafdeling (Margot Wallstrøm).
2. Nedtrappe EU's "Uddannelse, kultur og medborgerskabs-budget.”
3. Skrotte finansiering til tænketanke, der fremmer EU-integrationen og offentliggøre klarere
4. oplysninger om modtagerne.
5. Forbedre EU's åbenhed.
6. Forbedre den nationale parlamentariske kontrol med EU-lovgivningen.
7. Fastlægge en række bindende retningslinjer for EU-litteratur og kampagner.
8. Sikre, at undervisning i skolerne om EU er afbalanceret
9, Holde flere folkeafstemninger om EU-spørgsmål

Kommentar
Faktisk er EU propaganda dyr - og yderst ineffektiv: The Times Online 28, dec 2008: EU Tube, EU's svar på YouTube, internettets videofænomen, har givet bagslag, idet publikum undgår mange af de klip, der er bestemt til at fremme yndlingsemner i Bruxelles.

Atten måneder efter oprettelsen af EU Tube har mange af videoerne på hjemmesiden kun tiltrukket ganske få dusin seere. En besøgende, Opaz, skriver: "Det er ligesom nazistisk Hitler-Ungdoms propaganda med aggressiv musik. Være en del af hvad? Ødelæggelsen af vores nationer, hjemlande og sikkerhed, således at de rige kan eje og kontrollere os. EU-herrefolk gå ad helvede til! "
EU Tube finansieres af et € 207m (£ 196m) kommunikationsbudget fra Bruxelles. Hidtil har kanalen  kun tiltrukket 7.391 abonnenter på 18 mdr! Fællesskabet har en befolkning på 500 mio.  

Som det kan udledes af det skandaløse besøg af EU-Parlamentetdelegationen i Prag for at revse og spotte præs. Václav Klaus, er EU er meget irritabel mht. opposistion mod dens Nye verdensordensstrategi, som de kalder Lissabon-traktaten, her. Efter den irske afstemning om Lissabon Traktaten beskyldte toppen af EU-Parlamentet Nej-bevægelsen, Declan Ganley og Libertas især for at have modtaget CIA penge. De anklagede endog Tjekkiets præsident Klaus for at besøge Declan Ganley under sit besøg i Irland. Der er grænser for, hvad politikere og journalister har lov til, her!!
Ubehagelige sandheder neddysses- omtales ikke, f.eks. udviklingen af Middelhavsunionen  og især hvad den er. Hvorfor? Louis Michel: "Uden oplysninger, uden medier vil verden miste sin hukommelse for fortiden, sin bevidsthed om nutiden og sin evne til at drøfte fremtiden.”

Fælles fodfæste: "Propaganda er et middel til at nå et mål. Dens formål er at føre folket til en forståelse, som vil give dem mulighed for af fri vilje og uden indre modstand at hellige sig de opgaver og mål som en overordnet ledelse har fastsat. Hvis propaganda skal lykkes, må den vide, hvad den vil. Den skal have et klart og fast mål for øje og søge passende midler og metoder til at nå dette mål. "(Joseph Goebbels)

Så i stedet for at lade de få uskræmte journalister rapportere om EU, lancerede d. Apr 25, 2008 EU propagandaminister, Margot Wallström, en ny procedure: EU beslutter hvad der skal bringes i medierne: "For det første har det til formål at "bidrage til en større og mere bæredygtig dækning af EU-anliggender", ved at levere de audiovisuelle medier og fagfolk.
En anden central fremgangsmåde vil være at "opfordre medierne til at bruge flere programmer om EU-anliggender.”
Det tredje og sidste skridt vil være at fremme EU's udøvende kommunikationsrelaterede prioriteter ved at øge  dens produktion af højkvalitets-rapporter og videonyheder. Denne øgede videoproduktion bør give Kommissionen mulighed for "bedre at illustrere eller forklare EU's politikker”. Meddelelsen vil sandsynligvis fremprovokere blandede reaktioner i de europæiske medier".