BØN TIL IRERNE: FOR EUROPAS OG JERES BØRNS SKYLD: STOP DENNE HØJFORRÆDERI-KATASTROFE! 

EU KAN IKKE GENNEMFØRE DENNE SHARIA-UNION, HVIS I BLOKERER LISSABON TRAKTATEN.

Der Spiegel Online 4. März, 2008: Af Sarkozys begrænsede Mediterrane Union bliver der nu en Union, som omfatter de 27 EU-lande samt Vestbalkan-landene og de 13  Euromediterrane Imperium-lande: Mauritanien, Marokko, Algerien, Tunesien, (Libyen undervejs), Ægypten, det Palæstinensiske Selvstyre, Israel, Jordanien, Libanon, Syrien, Tyrkiet.

I forvejen er der i 2010  i flg. Euromediterranien Deklarationen i Barcelona planlagt det Euromediterrane Fællesmarked – men nu er Merkel og Sarkozy ved Cebit-udstillingen i Hannover enedes om, at detaljerne i et løft af Euromediterranien Projektet op på et højere niveau skal fastlægges på næste EU-topmøde i marts. 

Så skal  d. 13.-14. Juli den Mediterrane Union grundlægges ved EU-topmødet i Paris .

Merkel var ellers meget imod Sarkozys planer om en Middelhavsunion. Men nu meddeler Der Spiegel Online, at Merkel har sat sig igennem over for Sarkozy. Hvilket betyder, at alle EU-lande må være med i dette Nye Verdensordens-projekt!!!

Dette højforræderi kommer ikke overraskende
D. 22. Okt. 2007 aflagde Sarkozy besøg hos kong Muhammed VI af Marokko. Kongen bad om tættere bånd til EU - udover landets associationsordning. Sarkozy lovede, at han under det franske EU-præsidentskab i 2. halvår af 2008 ville sætte sig ind derfor.

Ved at trykke hånd med kong Muhammed VI af Marokko har præsident Sarkozy udleveret Europas identität, kultur og kristendom til shariaen via den  Mediterrane Union - med alle 27 EU-stater som deltagere - hvadenten de vil eller ej. Det,  som denne Union vedtager, kommer vi alle til at betale. Og de 4 EU  friheder - incl. fri muslimsk indvandring -  som de Euromediterrane Partnere d.  2.-3. Dec., 2003 i Neapel fik lovning på, bliver på vor bekostning og til lidelse for alle EU-stater - medforvaltet af arabere med lige - eller snarere overlegne rettigheder (herrefolk/dhimmier).

Endnu en konge fra den Mediterrane Union: Kong Abdullah af Jordan.

I sin tale til den marokkanske konge sagde Sarkozy: “Jeg vil gerne sige, at tiden er kommet, hvor alle bestræbelser og alles hjerter skal lægges i opbygningen af den Mediterrane Union, idet denne region så absolut er afgørende for balancen i verden, idet Europas fremtid ligger i Syd. 
Hvis Europa vendte Middelhavet ryggen, ville vi ikke blot afskære os fra vore intellektuelle, moralske og åndelige kilder - men også fra vor fremtid!!!  idet Europa i Middelhavsområdet vil sikre  sin velstand, sin sikkerhed, som skal tilbagegive den drivkraft, som det fik fra sine grundlæggende fædre.
Mens Europas fremtid ligger mod syd, ligger Afrikas i nord.
Anmod alle, som kan, om at tilslutte sig den Mediterrane Union, fordi den bliver det, som Eurafrika står og falder med, den store drøm, som kan henrykke verden. 

Lad os bygge en fælles fremtid.

Vi vil bygge den Mediterrane Union lige som Europa blev bygget.
Den Mediterrane Union vil sandsynligvis til sidst ikke ligne EU, men den vil ved dagens ende også være original og enestående. Det modige, tapre brud med  fortiden, som ændrer alt, ville være, at middelhavsfolkene endelig ville beslutte sig til at bestemme deres skæbne, selv skrive deres fremtid, sammen skuldre et ansvar, smede solidaritet, som deres lange historie og geografi pålæggger dem - og ikke mere lade nogen give dem befalinger.
Nøjagtigt som Europa begyndte med kul og atomkraft, vil den  Mediterrane Union begynde med bæredygtig udvikling, energi, transport og vand. Den Mediterrane Unions prioriteter vil fra begyndelsen af medinddrage kultur, uddannelse, sundhed og menneskelig kapital

Nicolas Sarkozy 

For Frankrig er den Mediterrane Unions kommissorium ikke at indtage alle eksisterende initiativers og aftalers plads - men  at give dem ny impuls - et nyt livsforløb. Den skal accelere alle ideer, energier ressourcer hen imod et eneste mål. For vore børns skyld, som en dag vil drage os til regnskab for, hvad vi gjorde!!! inviterer jeg alle stats-og regeringsoverhoveder fra alle middelhavslande til at mødes i Frankrig i juni 2008 for at lægge grunden til en politisk, økonomisk og kulturel union, som bygger på den strikte ligheds princip mellem landene op til det fælles hav: Den Mediterrane Union.

                                                                    Silvio Belusconi 

Jeg indbyder alle stater, som ikke bor op til Middelhavet, men som er optaget af, hvad der sker med det. For Frankrig er den Mediterrane Union helt forskellig fra fra den Euromediterrane Proces. Den bliver ikke til skade for Europa eller Afrika. Den bliver bygget med dem. Det vil jeg foreslå.

Fra starten af vil EU-Kommissionen være helt med i arbejdet, deltager i alt, hvad den gør, så at deres forhold er et partnerskab, og deres handlinger supplerer hinanden, så at de 2 unioner styrker hinanden og efterhånden smelter sammen til en eneste skæbne. 

Frankrig vil den- Marokko vil den – og i hjertet ved jeg, at alle middelhavsfolk vil denne union." 

EU-Kommissær for Eksterne Anliggender, Benita Ferrero Waldner, og den tyrkiske præsident, Gül

Og  dhimmien, den Europæiske Investment Bank har en plan parat, som betyder, at de fattige arabere straks kan disponere over vore penge til udbredningen af shariaen:
Her er, hvad EIB Vic-præsident Philippe de Fontaine Vive havde at sige d. 29. Febr. 2008 :"Landene fra begge Middelhavskyster vil alle sidde ved samme bord for at træffe beslutninger, de vil alle have samme magt, samme muligheder. Og de vil have fuldtidsansatte til rådighed til at administrere fondene til udvikling og økonomisk vækst i regionen
Den Europäiske Investment Bank er klar med værktøjer til at ordne opsparingen i 23 Middelhavslande", sagde  Philippe de Fontaine Vive, der står for Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) , det financielle instrument, som blev skabt i 2002 til at støtte den økonomiske udvikling hos Middelhavspartnerlandene.'

"I det øjeblik, hvor den politiske beslutning er taget, og EU beder EIB om at oprette en Middelhavsbank, vil vi i løbet af få måneder være i stand til at åbne det nye institut", sagde vicepræsidenten
Det, der behøves, er at politikerne træffer den historiske afgørelse, skaber det væsen, som de Fontaine Vive kalder "den naturlige udvikling af Barcelonaprocessen". 

"Og det er ikke så vigtigt, om det kaldes bank (uacceptabelt for muslimer), agentur eller  institut" erklærede han. "Det vigtige er at fungere som EIB. Det vil ikke mere være EU, der foreslår og omsætter ideerne for Middelhavsregionen - men Middelhavsregionen selv bliver nøglefigur og fremmer, som på den internationale scene vil indtage den samme plads som andre storregioner,"  siger de Fontaine Vive.
I flg. vicepræsidenten ville Middelhavsbanken indføre en grundlæggende fornyelse.
Idet den bliver et forenet corpus juris med ligestillede medlemmmer, som træffer beslutninger på lige fod, skulle Den Mediterrane Union også overvinde Euro-Meds vanskeligheder.

Her er det sidste nye om Middelhavsunionen/Unionen for Mediterranien