JordpakkeUSA's National Intelligence Council (NIC) har udgivet en rapport med titlen "Global Trends 2025: A Transformed World". Dette deklassificerede dokument er den fjerde rapport om Global Trends 2025: The National Intelligence Council’s 2025 Project.

Denne rapport er bragt i detaljer på Atlantic Councils hjemmeside  - der erklærer at uddanne amerikanske ledere.
Derudover  erklærer Atlantic Council at  identificere og forme reaktioner på store udfordringer for Den Atlantiske Alliance og de transatlantiske forbindelser;  skabe konsensus om den amerikanske politik over for Rusland, Kina, Japan, Korea og Taiwan;  fremme et afbalanceret svar på voksende behov for energi og miljøbeskyttelse; udarbejde af køreplaner for USA's politik over for Balkan, Cuba, Irak, Iran og Libyen;  engagere studerende fra hele det euro-atlantiske område i processerne mht. NATO omdannelse og udvidelse.
Atlantic Council har nære forbindelserm med  Rockefeller Brothers´Fund  samt med Council on Foreign Relations (CFR)  – sågar dets direktør, Frederick Kempe, er medlem af Rockefellers CFR .

Efter at have nævnt en lang række mulige udviklinger  kommer rapporten til sagen:
Klimakatastrofer, etniske og sociale og ideologiske/religiøse optøjer, eventuelt atomkrig, krigen mod terrorisme, finansiel krise, knaphed på fødevarer og energi, pandemier (fugleinfluenza, SARS) med milliarder af ramte og dræbte personer. De nye magter (Brasilien , Rusland, Indien, Kina), vil ikke tage  kommandobyrden og ansvaret, men overlader den globale styring/regeringen til den vestlige elite, og eksisterende institutioner (FN, IMF, Verdensbanken (dvs Rockefeller institutioner) har endelig overbevist borgerne i verden om, at de har brug for en verdensregering, fordi de nationale stater ikke kan klare alle disse (illuministisk planlagte) katastrofer.

Her er et alarmistisk  Ny Verdensordensscenario i værste Al Gore stil - baseret på løgne fra NASA's James Hansen , der er den eneste kilde, Nobelpristageren IPCC regner med - selv om halvdelen af hans temperatursensorer blev påvist at være anbragt i nærheden af kunstige varmegivere - og han endog blev grebet i at  fremlægge fusk-temperaturmålinger.

Præsidentens dagbog d. 1. oktober 2020: den angrende synder. 
Jeg gætter på, at det var undervejs , men det var et brutalt chok. Nogle af scenerne var ligesom fra Anden Verdenskrigs filmjournaler. Blot var det denne gang ikke Europa, men Manhattan. Disse billeder af de amerikanske hangarskibe og transportskibe, der evakuerer  tusinder i kølvandet på oversvømmelserne, står stadig for mit indre øje.  Jeg tror problemet var, at vi regnede med, at dette ikke skete, i det mindste ikke endnu. De fleste forskere formodede, at  de værste virkninger af klimaændringerne ville forekomme senere i dette århundrede. Alligevel var vi tilstrækkeligt advaret om, at der altid var en chance for, at ekstreme vejrforhold kommer hurtigere, og hvis den ramte rigtigt, ville et af vores store bycentre blive knock-outet. Som jeg husker, mente de fleste af mine rådgivere , at chancerne var temmelig små, efter den sidste briefing, vi fik om klimaændringer. Men vi blev advaret om, at vi havde brug for at decentralisere vores energi og forbedre pålideligheden af vores infrastruktur til at modstå ekstreme vejrforhold. Tragisk nok har vi ikke lyttet til denne rådgivning.
Kommentar:
Tropiske orkaner har altid været en trussel mod f.eks. New Orleans og det sydlige USA og er angiveligt ikke tiltaget i omfang. Her er ikke tale om menneskeskabte klimaændringer.

De nævner 4 fremtidsscenarier - synes at foretrække det sidste af dem. 

Scenarie IV  I dette opdigtede scenarie dukker en ny verden frem,  hvori nationalstater  ikke er ansvarlige for fastsættelse af den internationale dagsorden. Voksende bekymring i offentligheden over miljøforringelse og regeringer i aktion går sammen i dette eksempel for at "autorisere" et netværk af politiske aktivister til at fravriste kontrol med spørgsmålet fra embedsmænd på nationalstatsniveau.
Global kommunikationsteknologi gør det muligt for enkeltpersoner at knytte sig direkte til identitetsdrevne grupper og netværk, der overskrider geografiske grænser.
Økologi er et spørgsmål, hvor der er en udbredt sammenstrømningen af interesser og ønsker. 
  
Forudsætninger for dette scenarie omfatter:
1. Nationale regeringers ' relevans og magt mindsker i en stadig mere decentraliseret verden.
2. Diasporaer, fagforeninger, NGO'er, etniske grupper, religiøse organisationer og andre erhverver betydelig magt og etablerer formelle og uformelle forbindelser med stater.
3. Kommunikationsteknologien tillader den allestedsnærværende og konstante integration i identitetsnetværk

"Fiktiv Financial Times  lederartikel 2024:" I en vis forstand er vi nået til det forjættede land, hvor det globale samarbejde er mere end en "sammensværgelse" blandt eliten men bobler op fra græsrodsniveau på tværs af historiske nationale og kulturelle skel. Vi havde håbet på dette med Den Europæiske Union men nåede det aldrig . Enhver fastholdt sit snævre lokalpatriotiske synspunkt og talte  først som franskmand eller polak, ikke som  europæer. 

 Davos-mødet (Ny Verdensordens arrangement) , her (tilhænger af Det Forenede Religioninitiativ   blev omdannet for flere år siden. Det bragte et væld af aktivister ind fra disse netværk og har siden etableret virtuelle møder, hvor tusindvis mere kunne deltage. Presset blev for meget for medlemsstaterne til at de kunne ignorere det.
FN's generalforsamling afsatte 20 pladser til NGO'er , der årligt konkurrerede indbyrdes om at overtage en plads for et år og have samme stemmerettigheder som nationalstaterne.

International politik er ændret for altid, selv om jeg tvivler på,  at disse netværk kan være lige så effektive i andre spørgsmål. Miljøet var skræddersyet pga. den udbredte fælles interesse i at undgå Harmageddon. På et andet tidspunkt eller i et andet spørgsmål er mit gæt, at  nationale, religiøse, etniske, og klasseforskelle vil dukke op igen. Men virkeliggørelsen står fast, og præcedens vil gøre det vanskeligt for regeringerne at ignorere NGO'erne. Måske kan de endog begynde at arbejde sammen. "
Kommentar: At verdensregeringen også skulle varetages af NGOer var der stemning for på Bilderberg-mødet i 2005 (Daniel Estulin).

Med andre ord: "Vi blev chokerede til handling - og en ændring i den måde centrale aktører tænker om de emner". .

 

Global Research 19. dec, 2008 : "Det er vigtigt, når vi gennemgår de oplysninger, som rapporten giver, at forstå, hvordan den opleves af forfatterne. De amerikanske efterretningstjenester arbejdede tæt sammen med virksomheder, fremtrædende akademiske institutioner og kraftfulde tænketanke, der alle spiller meget væsentlige roller i forbindelse med udformningen af vores nuværende verdensorden. Således er perspektiverne, som er beskrevet i rapporten, forbundet med  en iboende skævhed, og derfor er det vigtigt at "læse mellem linjerne." Rapporten indeholder ikke oplysninger om, hvilke mål de amerikanske efterretningstjenester, akademiske institutioner, virksomheder eller tænketanke vil have i det kommende 2025-scenarie, men man kan være forvisset om, at de ikke vil spille tilskuerroller og blot observere situationerne. Disse er blandt de mest magtfulde aktører , her, på den internationale scene, og denne vision for 2025 er den verden de former.

Så når rapporten skitserer den sandsynlige opsplitning i Pakistan, siger de ikke, at det er et amerikansk mål at gøre det, men snarere, at det er en sandsynlig mulighed, at et sådant scenario vil forekomme. Derfor er det vigtigt at forstå disse oplysninger med en forståelse for, at de, der har udarbejdet rapporten, har været, er i øjeblikket, og de vil efter al sandsynlighed fortsat være blandt de mest magtfulde aktører til at forme verdensordenen og det nye internationale system. De har været bag det store "tværnationale spørgsmål" og foreslår nu deres "internationale løsninger." 

Rapporten beskriver de veje, som de nuværende geopolitiske og økonomiske tendenser kan nå frem til år 2025, for at orientere den strategiske tænkning i løbet af det næste par årtier. National Intelligence Council beskriver sig selv som de amerikanske efterretningstjenesters "Center for midtvejsevaluering og langsigtet strategisk tænkning," med støtte til direktøren for National Intelligence som opgave, og de når ud til ikke-statslige eksperter i den akademiske verden og den private sektor og er førende i bestræbelserne på at yde Nationale efterretningsskøn."

Kommentar
Bidragydere til rapporten er bl.a..: RAND; Council on Foreign Relations; Brookings, State Department’s Bureau of Intelligence and Research, The Atlantic Council, hundreder af eksperter i og uden for regeringer i USA og oversøisk.

Her er, hvad den amerikanske senator Jesse Helms sagde fra talerstolen i US Senatet den 15. Dec. 1987: "Denne kampagne mod det amerikanske folk - mod traditionel amerikansk kultur og værdier - er systematisk psykologisk krigsførelse. Den er arrangeret af en bred vifte af interesser,der omfatter ikke blot den Østlige del af establihment , men også det radikale venstre. Blandt denne gruppe finder vi Udenrigsministeriet, Handelsministeriet, pengecentre, banker og multinationale selskaber, medier, uddannelsesinstitutioner, underholdningsindustrien, og de store skattefrie fonde.

Hr. formand, en grundig gennemgang af, hvad der sker bag kulisserne afslører, at alle disse interesser arbejder i samråd med mestrene i Kreml for at skabe det, som nogle kalder en ny verdensorden. Private organisationer som Council on Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, Trilateral Commission, Dartmouth Konference, the Aspen Institute for Humanistic Studies, the Atlantic Institute,  og Bilderberger Gruppen tjener til at udbrede og til at koordinere planerne for denne såkaldte nye verdensorden i magtfulde virksomheder, finansielle, akademiske og officielle kredse. 
Det vigtigste redskab i denne kontrol over den amerikanske økonomi og penge er Federal Reserve System, her, her . Politikkerne for de industrielle sektorer, primært de multinationale selskaber, er påvirket af de pengecentre for lånefinansiering. Kendere af amerikansk historie, og især den amerikanske økonomiske historie, kan ikke undgå at bemærke den kontrol over Udenrigsministeriet og CIA, som Wall Street synes at udøve …. . Det er en indflydelse, som, hvis man ikke holder den i tømme, i sidste ende
kunne undergrave vores forfatningsmæssige orden.
I dag kaldes det globalisering . For ikke så længe siden blev dette synspunkt  kaldt "en-ny verdensorden ". 

Ifølge NIC selv har de idéer, som genereres og den indsigt, der er vundet i forbindelse med udarbejdelsen af den ledsagende rapport, beriget utallige analytikeres arbejde og er indføjet i talrige analytiske produkter, som er offentliggjort af National Intelligence Rådet og andre efterretnings-fællesskabsagenturer.
 
Det er Den Nye Verdensordens plan, tror jeg. Det er yderst alarmerende - fordi de planlægger katastrofer. Fx har de omhyggeligt beskrevet konsekvenserne af deres fiktive, skrækpropaganda omkring klima løgnen: Den isfri nordpol - åben for sejlads - og olie udnytning - og de spændinger, der opstår derover!
Mit seneste indlæg behandlede en Global Research analyse af deres militære mål i Mellemøsten: destabilisering og deres sandsynlige planer mht. ændrede grænser i mellemøstlige og centralasiatiske lande - endog gennem en verdenskrig

Til dette kommer stigende frygt for, at den amerikansk økonomi vil bryde sammen inden for de næste 2-5 år på grund af gæld og inflation (og dette kommer fra Willem Buiter  i en artikel i Financial Times d Jan. 5, 2008)  Buiter er professor i europæisk politisk økonomi, London School of Economics  and Political Science, tidligere cheføkonom i European Bank for Reconstruction and Development, tidligere eksternt medlem af MPC; rådgiver for internationale organisationer, regeringer, centralbanker og private finansielle institutioner. I London School of Economics omgås han illuministerne David Rockefeller og George Soros. Hertil kommer udsagn fra en meget bange amerikanske senator Ron Paul, der især frygter Gaza-konflikten og dens indflydelse på amerikansk økonomi - video.
 

Ovenstående katastrofer minder virkelig mere og mere om, hvad der er anført i det postulerede brev fra Albert Pike til Mafia-bossen, Giuseppe Mazzini - et brev, der er kendt fra omkring 1949.
Blot er det denne gang fremsat af en af de mest indflydelsesrige tænketanke i USA: USA's National Intelligence Council (NIC).