Verdensrepublikken Opbygges V: Byggeklodserne

Posted By Anders On January 2, 2009 @ 00:56 In Dansk, Euromed | 1 Comment

 

ASEAN[1] Newsday.com Dec 15: Jakarta, Indonesien (AP)   - Sammenslutningen af sydøstasiatiske Lande har skabt et samfund i EU-stil, idet man nu har  underskrevet et charter, der gør blokken til en juridisk enhed for første gang, og dette kunne bane vejen for at skabe et indre marked inden for syv år.

ASEAN's generalsekretær Surin Pitsuwan sagde, det nye charter, som blev ratificeret af udenrigsministrene, giver en juridisk identitet til den regionale gruppe mhp. internationale forhandlinger og transaktioner. Selv om enheden stort set er uden håndhævelsesforanstaltninger, opstiller den også et fælles sæt af regler for handel, investeringer, miljø og andre områder. 

Et af de centrale mål i chartret, som i første omgang udarbejdedes for et år siden, er at etablere et indre marked inden 2015 for den store og forskelligartede region med 500 millioner mennesker, selv om uddybning af den globale finansielle krise og politisk ustabilitet i flere medlemsstater kunne afspore de planer. ASEAN har allerede været i gang med at udvikle en frihandelszone siden 1990'erne, men der er sket pletvist. 

[2] ASEAN-hånd-i-håndCharteret opfordrer også til den fortsatte overholdelse af en ti år gammel traktat om forbud mod atomvåben i Sydøstasien og forbyder "alle andre masseødelæggelsesvåben."

Den mest kontroversielle del af charteret er en foreslået menneskerettighedsforsamling, hvis nærmere udformning vil blive udformet til godkendelse på et ASEAN-topmøde i Thailand, der nu er planlagt til at finde sted i februar.

Men Forsamlingen vil ikke have mulighed for at pålægge sanktioner eller ekskludere lande, der krænker deres egne borgeres  rettigheder, hvilket begrænser dens effektivitet, siger  kritikerne.

Den regionale blok har længe tiltrukket sig kritik for ikke at gribe ind over for misbrug i det militær-styrede Myanmar, som er stærkt imod at give menneskerettighedsorganet magt til selv at overvåge eller undersøge overtrædelser.

ASEAN blev grundlagt under den kolde krig som en anti-kommunistisk politisk koalition for senere at udvikle sig til en handels-blok. Den består af Brunei, Cambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerne, Singapore, Thailand og Vietnam. 

 [3] Taking_europeLissabon-traktaten - [4] EU illuministernes(explanatory statement) skat

På Det [5] Europæiske Råds møde i Paris d. 11/12 dec., 2008  blev der gjort en stor indsats for Lissabon-traktaten. 
Irerne fik indrømmelser
Det Europæiske Råd har omhyggeligt noteret sig andre bekymringer for det irske folk, som Taoiseach nedfældede i bilag 1 vedrørende skattepolitik, familie, sociale og etiske spørgsmål, og den fælles sikkerheds-og forsvarspolitik (CSDP) med hensyn til Irlands traditionelle neutralitetspolitik. Det Europæiske Råd er enigt om, at hvis Irland engagerer sig i punkt 4, vil alle de bekymringer, der er fastsat i den nævnte erklæring blive rettet til gensidig tilfredshed for Irland og de øvrige medlemsstater.

De nødvendige juridiske garantier vil blive givet på følgende tre punkter:.
• intet i Lissabon-traktaten medfører ændring af nogen art for nogen medlemsstat i forhold til beskatning.
• Lissabon-traktaten berører ikke medlemsstaters sikkerheds-og forsvarspolitik , herunder Irland's traditionelle neutralitetspolitik eller forpligtelserne for de fleste andre medlemsstater;
• en garanti for, at bestemmelserne i den irske forfatning i forbindelse med retten til liv, uddannelse og familien  ikke på nogen måde påvirkes af, at Lissabon-traktaten tilskriver EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder juridisk status  eller af Domstolen!! og bestemmelser om indre anliggender i nævnte traktat.

Derudover vil den store betydning, der knytter sig til spørgsmål som arbejdstagernes rettigheder, der er anført i punkt (d) i bilag 1, blive bekræftet.

På baggrund af ovenstående tilsagn fra Det Europæiske Råd, og betinget af en tilfredsstillende gennemførelse af den detaljerede opfølgning på arbejdet i midten af 2009 og på formodning om deres tilfredsstillende gennemførelse, er den irske regering forpligtet til at søge ratifikation af Lissabon-traktaten ved udløbet af den nuværende Kommissions embedsperiode.

Euromediterranien-luftfoto28. Det Europæiske Råd godkender retningslinjer, der udvikledes på ministermødet i Marseille den 3. og 4. november 2008, som gjorde det muligt at definere arbejdsmetoderne i Middelhavsunionen. Inden for rammerne af de strukturer, der er  på plads, kræver det yderligere ambitiøs gennemførelse af dette initiativ i alle dens dimensioner.
29. Ligeledes vil det østlige partnerskab indebære en betydelig styrkelse af EU's politik med hensyn til de østlige partnere i den europæiske naboskabspolitik i  bilaterale og multilaterale rammer, til at supplere de andre former for samarbejde, der allerede findes i EU's naboområder, såsom Sortehavs-Synergien.”

Ifølge [6] Times Online, har EU et propagandasvar på YouTube: EU Tube er finansieret af et € 207 mio kommunikationsbudget fra Bruxelles. Hidtil har kanalen kun tiltrukket 7.391 abonnenter i de 18 måneder, den har eksisteret!. Fællesskabet har en befolkning på 500 mio. En besøgende, Opaz, skriver: "Det er ligesom den nazistiske Hitler-Ungdoms-propaganda med aggressiv musik. Være en del af hvad? Ødelæggelse af vores nationer, hjemlande og sikkerhed, således at de rige kan eje og kontrollere os. EU-lensherrer, gå ad helvede til! "

Kommentar
En artikel til dyb bekymring for mig er bilag 2: 8. Det Europæiske Råd har tilsluttet sig erklæringen om international sikkerhed, der er vedtaget af Rådet, og som træffer beslutning om særlige tiltag for at sætte EU i stand til at spille en mere aktiv rolle i bekæmpelsen af terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, organiseret kriminalitet og cyber-angreb. Den anmoder Rådet og medlemsstaterne om at vedtage passende politikker og instrumenter.

Jeg kan se vores internetfrihed forsvinde med dette bilag 2: art. 8. Og jeg ser Fabian kommunistiske diktatorer i EU få den samme undskyldning som præs. Bush misbrugte i sin Irak- invasion: Søgning efter masseødelæggelsesvåben og krigen mod terror. Alt uden at spørge os - alt imens de lukker flere og flere potentielle muslimske terrorister ind i Europa.

Hør bare på de åbenlyse løgne fra denne [7] rævesnak til gæssene
[8] Eu_in_the_world“Globaliseringen af økonomien, den demografiske udvikling, klimaændringer, energi, eller nye trusler mod vores sikkerhed - nok problemer i Europa, der skal tages fat på i 21.århundrede.
Medlemsstaterne kan ikke håndtere alle disse nye, grænseoverskridende udfordringer alene mere. Derfor er en fælles europæisk ressourceindsats nødvendig.

Borgernes bekymringer skal tages alvorligt. Det er formålet med den kontrakt, som blev underskrevet i Lissabon den 13. december 2007. Der blev stats-og regeringschefer - under hensyntagen til de politiske, økonomiske og sociale udviklinger og med forhåbning om at opfylde de europæiske borgeres ønsker!! - enige om nye regler, der fastsætter den fremtidige EUs  rolle  og hvordan EU virker. Så Lissabon-traktaten gør det muligt at tilpasse de europæiske institutioner og deres arbejdsprocedurer for at styrke den demokratiske legitimitet i EU!!, og at konsolidere grundlaget for dens Grundlæggende Rettigheder.

Lissabon-traktaten er resultatet af forhandlinger mellem medlemsstaterne på en regeringskonference, der omfattede Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Før den kan træde i kraft, skal traktaten ratificeres af alle 27 medlemmer. Arten af den ratifikation besluttes af medlemsstaterne selv i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i deres forfatninger.
Ifølge målsætningerne for medlemsstaterne skal traktaten træde i kraft den 1. januar 2009, få måneder før valget til Europa-Parlamentet."

Ovenfor får vi at vide
"Vi, jeres ikke-folkevalgte EU-Kommission og de facto-regering, gør vores allerbedste for jeres bekymringer mht. den globale fremtid (som vi i vores visdom har valgt for jer). Og hvad vi beslutter, er demokratisk, for vi har samtykke fra jeres valgte ledere (der er lige så korrupte Nye Verdensordenshåndlangere, som vi er).  Så, som anført af vores chef for kommunikation, 1. næstformand, [9] Margot Wallström, video, er alle demokratiske regler blevet overholdt!

[10] Rights_and_valuesHvad? Spørge om om jeres bekymringer og deres løsninger: Absolut ikke. I er for dumme, efter at vi har gjort alt, hvad vi kan, for at vænne jer af med at tænke, fx mht. vores [11] lukrative klimaløgn på jeres bekostning - for slet ikke at nævne vores krig mod terror (det vil sige mod jeres modstand mod vores globale ekspansion).

Hvis I havde noget at sige, hvor ville vi så have været i dag? Nå, tilbage i jeres gamle, hyggelige Morten Korchske nationalstat med jeres latterlige rustikke og provinsielle vaner, der er tusinder af år gamle - og så gammeldags, at I bør være taknemmelig for, at vi gennem vor [12] mentalhygiejne har skilt jer af med dem. Små børn bør ikke altid få deres vilje, ved I. Overlad jeres sjæl til os og vores verdensregeringsførelse.
Hvorfor vi lader jer få folkeafstemning om Lissabon-traktaten - for derefter at kassere jeres afstemning?
Ih altså! Vi mente jo  ikke, at I stadig var i stand til at tænke. Nå, I  tænkte altså bare forkert  - så vi var nødt til at konkludere, at [13] I er alt for farlige for vores Europa
Jeres Europa? Altså! Ved I ikke, at der ikke er noget "jeres Europa". Europa tilhører os - og vi hører til den Nye Verdensordens [14] Imperium.

[15] Vi har derfor nu i [16] 12 år uden jeres viden gennem [17] ASEM slået os sammen med asiaterne om at få vores Euromediterranien til at smelte sammen hele vejen over til fjernøsten! Og det gør vi, fordi vi ser [18] UNESCOs 2005-Konvention som den [19] kulturelle søjle for vores verdensregering! Derfor holdt vi vores 7. regeringschefmøde i [20] Peking. Men skønt der  1800 journalister, turde de ikke fortælle jer, hvad ASEM er!! Vi bruger også ASEM som vores religiøse smeltedigel for at få lavet en [21] syntetisk global enhedsreligion.
Og vi tager vores tid - lige som vores store idol: den romerske diktator [21] Fabius Maximus Cunctator, dvs Nøleren.

Og ikke I skal ikke komme og fortælle os, at I ikke vidste om vores planer: Vi har taget jeres valgte politikere ind i vores klubber: [22] Bilderberg Klubben, [23] Club of Rome, [24] USAs Council on Foreign Relations , [25] Europas Council on Foreign Relations  - og i særdeleshed vores [26] Trilaterale Kommission, der netop har denne opgave: At sikre sammenkoblingen af [27] NAFTA (North American Union), [28] Unionen for Middelhavet, ASEAN og Kina / Japan i en verdensomspændende stat i henhold til vores verdensregering, der netop er forkyndt af  [29] Financial Times. Desuden har vi jo fortalt jer, at vi er [4] illuminister/illuminater (explanatory statement)!

Hvad denne Nye Verdensorden går ud på? Det har [30] Adam Weishaupt jo fortalt jer for 233 år siden i vores 6 punkter for kommunismen: 1) Afskaffelse af monarkiet og al foreskreven regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskab, al moral, og indførelse af fælles opdragelse af børn. 6) Afskaffelse af al religion.
Og den Orden Taler jo Gordon Brown, George Bush sr, Henry Kissinger og tidl. FN-generalsekretær Boutros Boutros-Galli om på videoer, I kan se i denne blogs højre margen.


Har I ikke fået det at vide? Tja, så har vi haft endnu større succes end vi havde forventet! For så har vi kvalt medierne, I betaler for - og korrumperet de politikere, I har valgt væk fra deres forpligtelser til at fortælle jer, at demokratiet er blevet skrottet - og diktatur er blevet genindført!

Hvis I har været ude af stand til at se alle de klare tegn, vil I hurtigt komme til at mærke det på den hårde måde!"Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5674

URLs in this post:
[1] Newsday.com Dec 15: http://news.yahoo.com/s/ap/20081215/ap_on_re_as/as_asean_charter
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederasean-2dh-e5nd-2di-2dh-e5nd8.jpg
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertaking-europe3.jpg
[4] EU illuministernes: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[5] Europæiske Råds møde: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/08/5&format=HTML&aged=0&lang
uage=DE&guiLanguage=en

[6] Times Online: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article5404131.ece
[7] rævesnak til gæssene: http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_de.htm
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-in-the-world4.jpg
[9] Margot Wallström, video: http://blog.balder.org/?p=430
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrights-and-values3.jpg
[11] lukrative: http://euro-med.dk/?p=62
[12] mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[13] I er alt for farlige for vores Europa: http://euro-med.dk/?p=42
[14] Imperium: http://uk.youtube.com/watch?v=-I8M1T-GgRU
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/ASEM_Logo_JPG_onWhite-1.JPG
[16] 12 år: http://ec.europa.eu/external_relations/asem/index_en.htm
[17] ASEM: http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Europe_Meeting
[18] UNESCOs 2005-Konvention: http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf
[19] kulturelle søjle for vores verdensregering! : http://ec.europa.eu/culture/news/pdf/invitation_asem_hanoi.pdf
[20] Peking: http://english.vovnews.vn/Home/ASEM7-concludes-in-Beijing/200810/12223.vov
[21] syntetisk global enhedsreligion: http://euro-med.dk/?p=5588
[22] Bilderberg Klubben: http://euro-med.dk/?p=1278
[23] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=651
[24] USAs Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=4041
[25] Europas Council on Foreign Relations : http://euro-med.dk/?p=123
[26] Trilaterale Kommission: http://euro-med.dk/?p=547
[27] NAFTA: http://euro-med.dk/?p=463
[28] Unionen for Middelhavet: http://euro-med.dk/?p=1226
[29] Financial Times: http://euro-med.dk/?p=5141
[30] Adam Weishaupt: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_grows.htm