Religion er en vigtig faktor i menneskers og samfunds liv – hos nogle mere end andre. Det ved folkene fra den Nye Verdensorden – og de benytter enhver indfaldsvinkel til at fremme deres sag: En verdensstat med en racemæssig og kulturel homogen befolkningsmasse i en trancelignende vegetativ tilstand, en plastisk masse, der kan formes og ledes som forstandsløse får efter illuminaternes/illuministernes ønske. 
Så meget mere, som den Nye verdensordens folk slet ikke er areligiøse – men dyrker en luciferisk religion : sig selv!  Det selvkaldede herrefolk, eliten, vil overtage Guds rolle og forme verden ved hjælp af hans værktøjer: Gener, atomer og intelligens.

Her følger et tiltag, der skal bane vejen for den Nye Verdensordens oversukrede Helvede.
Amsterdam d. 3.-5. juni, 4. ASEM (Asien-Europa Møde) Interfaith Dialog 

ASEM-baggrund

Hvem står bag
Vi, repræsentanterne for ASEM-partnere, der afspejler forskellig kulturel, religiøs og trosmæssig arv, er samlet i Amsterdam den 3.-5. juni 2008, til den fjerde ASEM Tværreligiøse Dialog (Interfaith Dialogue), der afholdes af Kongeriget Nederlandene, i samarbejde med  Kongeriget Thailand og Republikken Østrig, Kongeriget Belgien, Folkerepublikken Kina, Kongeriget Danmark, Europa-Kommissionen, Republikken Finland, Republikken Indonesien, Den Italienske Republik, Republikken Korea, Republikken Filippinerne, Republikken Slovenien, Republikken Singapore, Kongeriget Spanien, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og er enige om følgende for yderligere at fremme ASEM Interfaith Dialogue.

Vi understregede betydningen af forståelse, tolerance og respekt for den religiøse og ikke-religiøse og kulturelle mangfoldighed som integrerende for vores velfærd, stabilitet, velstand og fred og er fast besluttet på at opfylde vores ansvar for at bidrage til den globale indsats for fremme af tværreligiøs og multikulturel forståelse; ved afvisning af stereotyper og anvendelse af vold i religioners navn, tro eller ideologier.

Vi anerkendte, at globaliseringen har øget samspillet mellem forskellige kulturer, religioner og overbevisninger, øget behovet for større samarbejde og forståelse mellem kulturer, religioner og civilisationer, og berigelse af globaliseringen med fælles værdier. Vi bemærkede, at den store mangfoldighed i vores samfund og den øgede grad af kontakter mellem civilisationer skal ses som en mulighed snarere end en trussel. .

FN's Menneskerettighedskommission og EU's charter om grundlæggende rettigheder skal erstatte religioner
I år fejrer vi tresindstyvende-året for Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og genbekræfter vores engagement til at opretholde, fremme og beskytte menneskerettighederne for enkeltpersoner, herunder retten til tanke-, ytrings-, samvittigheds-, religions-og trosfrihed , som kommer til udtryk i verdenserklæringen.

Wolfgang_FroehlichKommentar: Den 13 december 2008 blev Wolfgang Fröhlich idømt 6 ½ års fængsel i EU-medlemsstaten i Østrig, for at argumentere mod antallet af dræbte i Holocaust - ikke for helt at benægte den!.
Vhj.a. Den europæiske arrestordre og her kan Tyskland nu forlange en dansk statsborger udleveret til straf i Tyskland, fordi han for længe siden har solgt nazi-musik, hvilket ikke var strafbart i Danmark. Oven i købet er de EU-love, han udleveres efter, tilkommet efter, at manden havde lukket sin forretning!
Så meget om EU's menneskerettigheder og ytringsfriheden i EU.

Vi erkendte, at vi kan finde formaninger til kærlighed og fred, og afvisning af had og vold i alle verdens religioner, og at vi kan finde og udveksle et sæt fælles universelle værdier. Vi opfordrer ASEM-partnere til at respektere religions-og trosfrihed og træffe de nødvendige foranstaltninger til at bekæmpe intolerance, diskrimination, fjendtlighed og vold på grund af religion eller tro.

ASEM Interfaith Dialog skal tjene lederne af FN - ikke Gud
Vi noterede os værdifulde bidrag af forskellige initiativer og deres resultater på nationalt, regionalt og internationalt plan til at fremme tolerance, forståelse, samarbejde, solidaritet og respekt for kulturmangfoldighed, tro eller religion som FNs Alliance of Civilisations og her, samt den fjerde Asien-Stillehavs Regionale Tværreligiøse Dialog afholdt i Phnom Penh fra den 3. til den 6. april 2008. Vi noterede os vedtagelsen på FN's Generalforsamling i dens resolution 62/90 med titlen "Fremme af den interreligiøse og interkulturelle dialog, forståelse og samarbejde for fred", som erklærer 2010 som Det Internationale År for kulturernes tilnærmelse…” De glæder sig over FNs og generalsekretærens store bevågenhed. “Vi sætter pris på resultatet af det første Alliance of Civilisations Forum i Madrid den 15-16 januar 2008

Vi mener, at succes i bekæmpelse af terrorisme og religiøs intolerance på lang sigt vil være meget bestemt af succes med bemyndigelse og styrkelse af den stemme, og indsatsen af dem, der proklamerer tolerance i spørgsmål vedrørende religion eller tro.
ASEM Tværreligiøse Dialog tjener som en del af den interkulturelle dialog, som igen er en del af en langt bredere dialog mellem Europa og Asien. 

“I arbejdsgruppen om tværreligiøs dialog og fattigdomsbekæmpelse beskæftigede vi os med spørgsmål som, hvilken rolle tro-baserede organisationer og samfund kan spille i fattigdomsbekæmpelse og indsnævring af de økonomiske huller ved at trække på deres sociale kapital mht. folks tillid, religiøse og humanitære motivation, og solidaritet med en næste, der har behov, uanset hans/hendes tro og overbevisning. De er i en særlig situation til at nå ud til de fattigste medlemmer i samfundet, samt at mobilisere nødvendige ressourcer på alle niveauer. Tro-baserede organisationer kan også give regeringer på nationalt og lokalt plan hjælp med en integreret ramme, der rækker ud over materielle fordele og omfatter bl.a. den åndelige dimension.”
Kommentar
Religion er blevet perverteret til Fabian-marxisme
Ikke traditionel religiøs tro - men praktisk manipulation hen imod sammenhængskraften i en verdensstat tæller. Propaganda-hjernevask ved åndeligt tomme, smarte ideologer er metoden til at afvikle eksisterende religioner

Logo_interfaithI arbejdsgruppen om tværreligiøs dialog og religiøs opdragelse diskuterede vi sammenlignende studier af forskellige religioner mhp. at finde fælles værdier og at fremme forståelse og at identificere bedste praksis i de religiøse lærer, såvel som deres almene anvendelighed.

Hjernevask dem med blød ideologi.
Uddannelse, dannelse og undersøgelser er måden at forberede de studerende, eksperter, lærere og forskere i religiøs undervisning for at undgå fejlfortolkninger af religioner og trosretninger. Vi understregede, at erfaringer, praksis, handling og programmer er nødvendige for at nå disse mål.

Ideologerne bliver grundlæggerne af en ny alternativ politisk, hjemmestrikket, ikke-national "verdensreligion"
Vi indså behovet for at præcisere de grundlæggende principper, som der kan bygges videre på i en kontinuerlig proces med forståelse inden for rammerne af pluralisme, mangfoldighed og forskelle.
Derfor er politikker, strategier og metoder til integration, deltagelse og interaktion, der kommer fra alle sektorer, afgørende i emner om religiøs undervisning, borgerlige frihedsrettigheder og den menneskelige værdighed. Vi har også indset, at der er spændinger mellem statsborgerskab, medborgerskab og religion, og at de skal overvindes.

Fred på Jorden skal skabes af professionelle missionærer for den nye verdensorden.
I forbindelse med udarbejdelsen af kurser og læseplaner, har vi indset betydningen af ekspertise, samarbejde og inddragelse af relevante interessenter. Vi har også forstået, at religiøs undervisning er ikke kun befordrende for konfliktløsning, men er også et værktøj, der hjælper med at opbygge samfundssind og bidrager til konstant harmoni i forskellige religiøse og kulturelle indstillinger. Vi ønsker at understrege behovet for nøjagtig kommunikation for at forebygge konflikter forårsaget af forskellige kulturelle eller religiøse baggrunde.

I betragtning af vort fælles ansvar i forbindelse med forebyggelse af konflikter, ønsker vi at maksimere brugen af digitale medier sammen med de traditionelle former for medier.

Vi noterer os og tilskynder til gennemførelse af de fjorten forslag fra ASEFs Journalist-“kollokvium”  (politisk korrekthed) om, hvordan man bruger medierne til at fremme den gensidige forståelse og respekt i et pluralistisk samfund.
FabianWindow

Enhver religion skal ændre vores samfund
I forbindelse med deres ansvar er regeringer nødt til at engagere sig i tros-samfund, som er i stand til at hjælpe med forvaltningen af sociale forandringer og fremme af samhørighed.

Tros-samfund ønsker at øve indflydelse på regeringens politik og er en vigtig kilde til kerneværdier for samfund. Der er behov for en velstruktureret konsultationsordning for dette engagement, som bør være en to-vejs proces. Dagsordenen for dette engagement vedrører sociale spørgsmål snarere end teologiske.

Kommentar
Denne sidste sætning er ærlig vurdering. Det handler ikke om religion. Det drejer sig om social styring: Formålet er at nedbryde religioner og at omdanne dem til harmløse Fabian socialdemokratiske principper  - der alle stammer fra Jesus Kristus, men er fuldstændig adskilt fra ham og hans budskab — og uden noget åndeligt perspektiv. Desuden er det en grov fornærmelse mod Muhammed og hans tilhængere, som er befalet at dræbe alle vantro (Koranen Sura 9:5, f.eks). Revolutionære havde lige så fine principper - og de var også helt ude af betragtning: hykleri.

Navnet fabian-socialisme stammer fra den romerske diktator, Fabius Maximus Cunctator (nøleren) som efter slaget ved Cannae (216 f.Kr.) i 2. Puniske Krig ikke indlod sig i slag – men fulgte efter Hannibals hær og stressede den – brændte bl.a. markerne af for at udsulte den. Hannibal trak sig ind i byen Capua – hvor de prostituerede kvindagtiggjorde soldaterne i det søde liv, så de var aldeles uegnede som sådanne. Det banede vejen for Hannibals nederlag. Det tog tid – men var effektivt.
Ligeledes vil fabian-socialisterne ikke indlade sig på revolutioner som leninisterne. De afventer, at vi bliver dekadente i vellevned – og ingen moralsk modstandskraft har. Så overtager de trinvis gennem deres planlagte kriser verdensherredømmet.

Bag denne gamle strategi er den nye verdensorden og dens bestræbelser på at etablere en global regering over mennesker, der er lige så harmløse som malkekøer. For det er, hvad de tror, alle vil blive/er: at betale afgifter (energi/CO2 - Daniel Estulin) til illuministerne i den Nye Verdensorden og slave for dem uden revolution - som menneskeheden altid har gjort i løbet af historien - undtagen måske i de sidste 100 år. De synes at undervurdere islam.

Det er ikke engang blasfemi, det er ideologi - det er endnu et anti-evangelium (Johs. Åb. 13). Det djævelske er, at hans religion ligner Kristi sociale ideal – men i praksis foragter og ignorer det – og fører folk ad Helvede til.