Som erklæret af US Council of Foreign Relations i dets Jan/Febr. udgave 2008 af dets organ, Foreign Affairs, har verdensordensarkitekter længe været i gang med at planlægge verdensstaten – og udviklet deres intriger "bag et slør". Dette er den Nye Verdensorden i funktion.
Jeg mener, at tiden nu er kommet, hvor jeg bør beskrive de arkitekter, som arbejder for den orden - og for deres egne interesser.
For de og deres politiker-medløbere holder verdens skæbne i dere uansvarlige hænder.

EU
Det ser ud, som om EU-kommissionspræsident Barroso ikke kan lukke munden op uden at sige ordene:"politisk ny verdensorden". Han gjorde det igen 14.02.2008 i en tale til den svenske Riksdag i Stockholm, da han sagde:" Lissabon er traktaten, som bestyrker et udvidet Europa for en global politisk orden."  Og han fortsatte:" Det er også et eksempel på Europas evne til at forme globaliseringen som en model til inspiration for resten af verden. Ordene er ofte :"Vi bør slutte os til Europa i kampen mod klimaforandringen". Dette er et eksempel på inspiration og lederskab." 
D. 30. jan. i Ghent
, sagde Barroso: “ Europa må tage lederrollen i den nye opdukkende verdensorden. Når Europa leder…følger verden efter."

EU erklærer at være i gang med at "bygge et politisk fællesskab, der følger illuminismens (explanatory statement) ideal, d.v.s. den Nye Verdensorden:

D. 8. jan. 2008 erklærede den tidligere EU-formand, den portugisiske EU-præsident Socrates´specialrådgiver, Maria Joao Rodrigues Vi er virkelig forpligtede til at forbedre verdensordenen .

Adam Weishaupt,  grundlægger af illuminismen som en organisation til at beherske verden med på Mayer Amschel Rothschild´s anmodning. Billede fra Wikipedia.

D. 24. okt., 2007 erklærede EU sig illuministisk i EU Parlamentet. Faktisk erklærede Barroso at være godt på vej, idet han havde sagt, at EU er “et Imperium”, hvis love og interesser skal strække sig ud over Europas grænser.

Den Nye Verdensorden  går tilbage til 1776.
Dens rolle er at skabe en verdensstat under kontrol af Huset  Rothschilds fabelagtige rigdom og Rockefellers fabelagtige indflydelse - og baseret på
de 6 regler, som Adam Weishaupt skabte: 1. Ingen ordnet (national) regering 2. Ingen (kristen) religion 3. Ingen familie 4. Ingen fædrelandskærlighed 5. Ingen arveret 6. Ingen privat ejendomsret.

Til venstre: Mayer Amschel Rothschilds Magen David hexagram. Til højre: Huset Rothschilds våbenmærke. Bemærk den 6-takkede stjerne mellem hornene. Den repræsenterer Mayer Amschel´s hexagram.

Mayer Amschel ændrede sit efternavn fra Bauer til Rothschild efter det røde hexagram, der hang som butiksskilt foran hans fars vekselerbutik i Frankfurt. Hans søn, Nathan, overtog Bank of England gennem hensynsløse spekulationer og sagde engang: "Jeg er lige glad med, hvilken nikkedukke, der er sat på Englands trone… Den mand, som kontrollerer Britanniens penge, kontrollerer det Britiske Imperium, og jeg kontrollerer Britanniens pengeforsyning !". Og i 1818 overtog Mayers søn Jakob kontrollen over den Franske Nationalbank efter grov spekulation. En anden søn , Salomon, etablerede sig i Wien, og Karl i Neapel.
Amschel Mayer regerede i Frankfurt og sagde i 1838: "Giv mig lov til at udstede og kontrollere en nations penge, så er jeg lige glad med, hvem der laver lovene."  

Mayer Amschel Rothschild, grundlægger af et dynasti, som kan have op til halvdelen af verdens penge til sin rådighed - og den politiske magt, som deraf følger.

Dette var begyndelsen til Huset Rothschild. Snart omspandt Rothschild Europa med jernbaner, investerede i kul- og jernværker, financierede Englands køb af Suezkanalen, betalte for olieeftersøgning i Rusland, støttede Cecil Rhodes´ diamantvirksomhed, understøttede Frankrigs oprettelse af et imperium i Afrika, financierede Habsburgske monarker og reddede Vatikanet fra bankerot. I USA hjalp de gennem deres amerikanske og europæiske agenter med at financiere Rockefellers Standard Oil, Carnegie Stål og Harriman-jernbaner. Werner Sombart skrev i sin bog "The Jews and Modern Capitalism", at fra 1820 og fremefter var det "Rothschild-alderen", og han sluttede, at der var "kun én magt i Europa, og det er Rothschild." I dag er Rothschild stadig officiel guld-mægler for ‘Bank of England’.  1. Verdenskrig var hård ved Rothschilds politiske indflydelse. Men husets enorme rigdom behersker verden i dag.John D. Rockefeller I 1885: monopolist og superrig.
Han startede Rockefeller Dynastiet,
Rothschilds forlængede arm i Amerika

I 1911 måtte han opsplitte sit Standard Oil Company i mindre selskaber pga. anti-trustlovgivning pga. af hans skrupelløse udnyttelse af sin monopolstilling. I 1913 skabte han og Rothschilds amerikanske agent, J.P. Morgan og andre det private Federal Reserve System (FED)   – en privatbank, som ulovligt tilranede sig retten til at trykke dollarsedlerne og derpå mod renter, disse folk selv fastsætter, udlåne dem til den amerikanske regering. Hvorpå skatteydernes rentepenge skattefrit flyder ind i den "velgørende" Rockefeller Foundation - ligeledes fra 1913 - lavet til dette formål. For nylig blev det meddelt, at stiftelsen i sit 95-årige liv havde givet sølle 2 milliarder dollars ud til "velgørende" formål - dvs. især til Mentalhygiejne samt Hitlers og Stalins revolutioner.

I 1921 grundlagde disse samme kredse  Council on Foreign Relations , der siden 2. Verdenskrig har nomineret alle US-præsidentkandidater , , forsvarsministre og handelsministre samt udenrigsministre!! Som tidligere Verdensbankchef, James Wolfensohn, sagde på  David Rockefellers 90-års fødselsdag i 2005: “Og dette er en verden,hvor Council on Foreign Relations endnu ikke eksisterede. Så hvilken forfærdelig uledet verden må det ikke have været, som ikke havde denne gruppe af folk til at lede sig !"

I 1954 var David Rockefeller medstifter af Bilderberg Gruppen, der også kaldes  Globaliseringens ypperstepræster. Enhver, der ønsker at blive statsminister i Europa skal øjensynligt først accepteres af de 
multinationale selskabers Bilderbergere (Andreas Rétyi 2006: Bilderberger, Kopp Verlag, Rottenburg).  Ì 1968 (eller snarere 1953, hvilket er stort set ukendt) var han medstifter af Club of Rome  og i i 1973 sammen med Zbigniew Brzezinski af Trilateral Commission, som jeg skal komme nærmere ind på i en senere artikel. I sine "Memoirs" erklærer David på s. 405: “Nogle tror endog, at vi er del af en intrige, der arbejder imod USAs bedste interesser, idet de karakteriserer min familie og mig som "internationalister" og at vi konspirerer med andre rundt om i verden om at bygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur - en verden, om De vil. Hvis det er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt over det."

David Rockefeller er uden tvivl den mest magtfulde mand, denne verden har set.

John D.´s barnebarn , globalisternes konge, David Rockefeller.

Hans  beherskelse af medierne  og politikerne kan næppe overvurderes og betyder- som han siger - en ende på demokratiet. Han betegner selv sin virksomhed som lyssky!!
Her er Davids taknemlighed mod hans loyale medier udtrykt i en tale til Bilderberg-gruppen i 1991: 
"Vi er taknemlige mod Washington Post,  New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder i næsten 40 år…Det ville have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden, hvis vi havde været underkastet offentlighedens lys i de år. Men verden er mere sofistikeret og parat til at marchere hen imod en verdensregering. En intellektuel elites og internationale bankfolks overnationale suverænitet er bestemt at foretrække frem for national selvbestemmelse, som har været praktiseret i de forgangne århundreder."

Rockefeller og den europæiske enhed
I flg. deklassificerede US regeringspapirer, prøvede lederen af CIA-forløberen, Office for Strategic Services, Donovan, i 1950 at skabe et Europæisk Parlament efter at have skabt det Rockefeller- og Ford-stiftede American Committeee for a united Europe (ACUE). De personlige Rockefeller-venner, Alan og John Foster Dulles, tog over og financierede Europabevægelsen og behandlede de "grundlæggende fædre": Retinger, Monnet, Schumann og Spaak som de amerikanske lejesvende, de var!  D.11. juni 1965 rådede ACUE EFs vicepræsident til at arbejde for euroen - i hemmelighed, så ingen kunne komme til at protestere, før det var for sent!!  Sådant kaldes grov og udemokratisk manipulation af os.
 
Rockefeller og Sovjetunionens opløsning
I følge den tidligere sovjetiske dissident , Vladimir Bukovsky , der som Jeltsins vidne i retssagen mod Sovjet fik adgang til hemmelige sovjet-dokumenter, fik i 1989 USSRs 1. Partisekretær, Michael Gorbachev, besøg af den Trilaterale Kommission: David Rockefeller, Henry Kissinger, den tidligere franske præsident, Valéry Giscard d´Estaing, og den tidligere japanske premierminister; Nakazone.  De opfordrede Rusland til at tiltræde "De 7", IMF,Verdensbanken, GATT osv. Endvidere ønskede de en Europas Forenede Stater fra Atlanterhav til Uralbjergene. ”For der vil komme en europæisk forbundsstate inden 15 år," sagde d´Estaing, som var præsident for Det Europæiske Konvent, som skrev EUs Forfatningstraktat, der for 98%s vedkommende blev gennemtrumfet af eurokraterne i Lissabon 2007. Så EU var planlagt af Rockefeller og hans håndlangere længe før Maastricht-Traktaten i 1992.
Senere i 1989 pressede EEC-Kommissions-præsidenten, Jacques Delors, æresmedlem af Rockefellers Club of Rome, også Gorbatjov for en europæisk forbundsstat med Rusland - hvorpå Berlinmuren faldt.

Michael Gorbatjov
er en god ven af Rockefellerne. Hans"World Political Forum (WPF) søger at "blive et mødested og korsvej for kulturer, religioner, og ledere, et åbent forum for hele verden, som gennem analyser og diskussion vil give vejledning og sørge for nye løsninger på globale problemer og stræber imod en Ny Verdenscivilisation og en ramme for en demokratisk international orden."

Civilsamfundets indflydelse på politik vil tiltage, og det bør få stor indflydelse på den Nye Verdensordens arkitektur. Vor dagsorden er skabelsen af en realistisk struktur for den Nye Verdensorden, som vil sikre en effektiv regering af en global verden.
Vi hilser dannelsen og styrkelsen af regionale systemer i verdenspolitikken velkomne.  De er en iboende del af den Nye Verdensorden."

Gorbatjov regner med Jacques Delors, som er medlem af WPF  og Bush sen blandt sine støtter. Den samme tidligere præs. Bush sen., som i 1990-91 fem gange annoncerede "en stor ide, en ny verdensorden." 

Til venstre: Steven Rockefeller er nevø af David Rockefeller og medstifter of Earth Charter sammen med  Til højre:  Gorbatjov og Maurice Strong.

Earth Charter opbevares i "Håbets Ark" sammen med hellige Temenos- bøger og Gaia bønnemasker.

Desuden har Gorbatjov udgivet  Earth Charter , som han kalder "vor tids 10 Bud"!!- et projekt i samarbejde med  Steven Rockefeller og illuministen Maurice Strong. Det er et leninistisk, religiøst-ideologisk milieuprojekt, som er ved at opnå kultstatus for en levende, åndende Moder Jord, Gaia, den religiøst-ideologiske baggrund for det globale milieuhysteri - en erstatning for kristendom. Den støttes af Rockefeller Brothers´Fund

Gorbatjov er formand for det globalistiske milieuprojekt, Green Cross International  siden 1993. Dets følehorn rækker ind i utallige områder af international jura og politik, idet det i sidste ende kræver underkastelse af alle nationalstater under en global milieuregering - en af mange anstrengelser, han gør for at oprette og påtvinge overnational magt.

Konklusion: De globalistiske anakondaer har længe hypnotiseret os (lige som kapivarer) og lurer på en snarlig gunstig lejlighed til at opsluge os i deres diktatoriske enverdensstat.