Racistisk EU Kommission Anbefaler Ny Strategi For Omgang Med Invasive Arter

Posted By Anders On December 13, 2008 @ 00:24 In Dansk, Euromed | No Comments


Helt uventet har EU omsider indset, hvor farlig indvandringen er  for os alle!

[1] Middelhavsunionen


[2] EU pressemeddelelse d. 5. December 2008: EU-Kommissionen offentliggjorde sine ideer til at udvikle en strategi til behandling af fremmede arter, der truer den biologiske mangfoldighed i Europa. Invasive arter er en reel fare for de lokale …. De indslæbte asiatiske … for eksempel, truer i Det Forenede Kongerige … med at fortrænge de lokale og er også til fare for for andre …. Invasive arter kan i høj grad forandre de indfødte…. og tilføje naturen som helhed såvel som menneskers  sundhed alvorlig skade. Selv de økonomiske virkninger er ikke ubetydelige: I kampen mod invasive arter og afskaffelse af de skader, som de forvolder, må de europæiske økonomier udrede mindst 12 milliarder euro årligt. EU-medlemsstaterne har love til at beskytte deres egen biologiske mangfoldighed, mens en EU-dækkende ensartet fremgangsmåde ikke eksisterer.

EU-kommissær, Stavros Dimas, sagde
:
"Invasive arter er en væsentlig trussel mod vores biologiske mangfoldighed.
 Stop for tab af  biologisk mangfoldighed i EU vil ikke være mulig uden at løse problemet med disse uvelkomne gæster. I betragtning af den måde, hvorpå disse hurtigt etablerer og spreder sig, kan foranstaltninger truffet af en medlemsstat ikke have nogen virkning, hvis nabolandene undlader at handle eller reagerer på en ukoordineret måde. Økologiske, økonomiske og sociale konsekvenser af udbredelsen af invasive arter for EU-landene er alvorlig og har brug for et harmoniseret svar."

[3]

 Problemet med invasive arter (fra en hjemmeside, som pressemedelelsen henviser til): Biologisk [4] invasion af ikke-indfødte eller 'fremmede' typer er en af  de største trusler mod det økologiske og økonomiske velvære på planeten.

Fremmede typer kan virke som bærere af nye sygdomme , ændre økosystemets processer, ændre den biologiske mangfoldighed, sprænge det kulturelle landskab … og forårsage andre socio-økonomiskefølger for menneskene.

Invasive arter er blevet bragt til Europa, enten ved et uheld eller med forsæt til mange forskellige formål. Den konstante vækst i den internationale og europæiske handel og transportaktiviteter og den øgede bevægelighed for mennesker rundt om i verden betyder, at antallet af disse arter er stigende.

Isolerede øer med høj biomangfoldighed er usædvanligt sårbare over for invasion, som kan have en uforholdsmæssig stor indvirkning på de lokales indtægter, kultur og økonomiske muligheder.

Nuværende metoder til at bekæmpe invasive arter i Europa

Eksisterende EU lovgivning og politikker giver allerede en af løsningerne på problemet med invaderende arter. Der er  dog intet harmoniseret system eller sammenhængende tilgang mellem nabolande til at overvåge og kontrollere invasive arter og deres indvirkning på den europæiske biomangfoldighed.

Foreslåede muligheder for en EU-strategi om invasive arter

Kommissionen foreslår en række mulige løsninger. Det drejer sig bl.a. om at maksimere brugen af den eksisterende lovgivning sammen med frivillige foranstaltninger.  Frivillige foranstaltninger, der foreslås, omfatter regelmæssig grænsekontrol kontrol af medlemsstaterne og frivillige adfærdskodekser for at tilskynde til ansvarlig adfærd.

Kommissionen foreslår en øjeblikkelig oprettelse af et EU-dækkende varslings-og informationssystem til at indberette nye arter. Dette er i overensstemmelse med den internationalt vedtagne tretrins-strategi for at bekæmpe invasive arter, som er baseret på forebyggelse, tidlig diagnosticering og udryddelse, og kontrol og indeslutningsforanstaltninger.

En anden mulighed er at ændre den eksisterende lovgivning til at dække en bredere vifte af potentielt invasive organismer. Listen over arter, der er forbudt i henhold til handelsforskrifter for vilde dyr kan også forlænges.

Den sidste mulighed er at udvikle en ny juridisk ramme for bekæmpelse af invasive arter med uafhængige procedurer for vurdering og intervention. Et dertil bestemt agentur kunne også oprettes til at beskæftige sig med tekniske aspekter.

Kommentar
Utroligt. Skulle EU omsider efterkomme europæernes mest brændende ønske?
Glæd jer![5]

[6]                                 [7]   blandet ægteskab

EU vil bevare de oprindelige europæiske racer
 
mod så farlige indvandrere som den asiatiske Mariehøne for at beskytte vores egen elskede lille mariehøne, sommerfugle og andre værgeløse insekter. Sådanne racistiske tanker og så store farer beskæftiger EU!

Oh! Måske troede I, at pressemeddelelsen ville beskytte de europæiske tobenede? Fy! En sådan idé er jo nazistisk og racistisk og straffes med fængsel i op til 3 år  - i henhold til den Europæiske [8] Rammebeslutning mod Racisme og Fremmedfrygt, som netop d. 28.nov. 2008 [9] er vedtaget af EUs justitsministre - der har "glemt" at fortælle os det!!! !

For de tobenede har EUs [10] helgen  og [11] profet, Coudenhove Kalergi, vist vejen: Blandede ægteskaber uden egentlig moral og en kommende Euro-negrid  blandingsbefolkning - som i det gamle Ægypten!

Jeg kan ikke lade være med at se pressemeddelelsen som
1.
Dyb racisme og hykleri hos et EU, som vrager den ene mariehøne for den anden. Det betyder jo en biologisk, racemæssig  kvalitetsbdømmelse og deraf følgende udelukkelse, hvilket er selve definitionen på racisme. Jeg ser nøjagtigt samme tendens blandt de tobenede, hvor EU har udelukket og bedømt europæerne negativt – og kvalitetsbedømt asiatiske og afrikanske indvandrere som positve elementer, der skal arve et rige, som de i deres hjemstavn ikke har formået at skabe.
Hvorfor er landbrugets kulturlandskab så meget vigtigere at bevare end det åndelige, kulturelle landskab, som vore forfædre gennem årtusinder så møjsommeligt har opbygget for os  med deres blod, sved og tårer?

2. Jeg kan ikke lade være med at trække paralleller til et andet illuministisk tiltag – [12] Dommedagsbanken på Svalbard. Også der leger folkene i Den Nye Verdensorden med gener – dér blot med racerenhed – ligesom [13] de støttede Hitlers racerenhedstiltag – og [14] her – i sin tid!

3. Der foreligger den mulighed, at ovenstående utrolige pressemeddelelse kan være et signal fra en frustreret eurokrat om EUs hykleri i racespørgsmål.
For på trods af EUs idelige fordømmelse af at anerkende, at der er biologiske og uovervindelige kulturelle forskelle på mennesker – såvel som mellem dyr – er EU-racisme et hovedelement i EUs[15] illuministiske (explanatory statement) Nye Verdensordenspolitik. Racisme defineres som favorisering eller forfordeling af en race som herrefolk på bekostning af en anden race, hvadenten den anden race er sort, hvid eller brun. I naturen søger krage mage – EU excellerer i at bryde den regel – men altså kun for mennesker! Sådant kaldes ideologi – og er særegent for skrivebordsracister. Og de begrænser sig ikke til racen - men udvider totalt ideologisk definitionen til  religion, kultur osv.!!

 

For så at gøre det hele  [16] endnu mere grotesk har EU endmu en website: "Den seneste offentlige høring om problemet med invasive fremmede arter (IFA), som løb fra marts til maj, tiltrak 880 svar, tre fjerdedele af dem fra enkeltpersoner.  Undersøgelsen afslører en udbredt opbakning til en indsats på EU-plan om invasive fremmede arter: Ca 91% af respondenterne var enige om det presserende behov for at indføre nye foranstaltninger for at forhindre spredning af sådanne organismer, med 85% enige om vigtigheden af at forebygge indførelsen af IFA.
Et EU-dækkende tidligt advarselssystem vil blive hilst velkommen af 90% af respondenterne, og 86% mente, at medlemsstaterne bør være juridisk forpligtet til at gribe ind over for de mest skadelige IFA.
De fleste respondenter (90%) fandt, at den manglende offentlige bevidsthed ville udgøre en hindring for at iværksætte strengere politik, og at det derfor var vigtigt at skabe opmærksomhed om spørgsmålet (77%).

Hvorfor dette voldsomme og racistiske sprogbrug, vrede og krav om aktion mod invaderende mariehøns – men ikke et kritisk ord mod invaderende humane arter, som er meget dyrere og farligere for vores kulturlandskab, biologiske mangfoldighed og velbefindende – hvad vi dagligt kan se på TV? Hvorfor denne forskel i sprogbrug over for dyr og mennesker med erobrerideologi?

Er den lille asiatiske mariehøne blevet endnu et påskud for afskaffelse af nationalstater, som ikke formår at klare dette kæmpeproblem i flok - og ikke skal klare den tobenede invasion, der åbenbart ikke kan løses i flok - men kun af suveræne nationalstater?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5103

URLs in this post:
[1] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[2] EU pressemeddelelse d. 5. December 2008: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1890&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en

[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/euromediterranien-luftfoto.gif
[4] invasion af ikke-indfødte eller 'fremmede' typer: http://www.europe-aliens.org/
[5]
: http://euro-med.dkfile:///C:/euromed-billeder/Mixed%20marriage.jpg
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/Mixed%20marriage.jpg
[7]   blandet ægteskab: http://galliawatch.blogspot.com/2008/12/promoting-mtissage.html
[8] Rammebeslutning: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33178.htm
[9] er vedtaget: http://galliawatch.blogspot.com/2008/12/when-free-speech-becomes-crime.html
[10] helgen: http://blog.balder.org/?p=404
[11] profet, Coudenhove Kalergi: http://euro-med.dk//?p=4833
[12] Dommedagsbanken på Svalbard: http://euro-med.dk//?p=4201
[13] de støttede Hitlers racerenhedstiltag : http://www.crossroad.to/Excerpts/chronologies/mind-control.htm
[14] her: http://www.toolan.com/hitler/phoenix.html
[15] illuministiske (explanatory statement) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[16] endnu mere grotesk: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm