Dansk - Danish - Dänisch
  Deutsch - German - Tysk
  English - Englisch -  Engelsk

v/h Lene Espersen, Anders Fogh Rasmussen, Rikke Hvilshøj

Dette er den første af en række artikler om de globalistiske kræfter bag EU og Euromediterranien/Eurabien. Mærkværdige begivenheder forklares simpelthen som "globalisering", der underforstås at være uomgængelig.Som påskud for at tage nationalstat og kristendom fra os har globalisterne anført, at den eneste vej til fred og økonomisk fremgang er et globalt samfund med kulturel mangfoldighed,hvor forskellige - uforenelige - kulturer lever side om side. Denne artikel viser, at globalisternes forestillinger ikke fører til fred - snarere til krig om markeder og råstofressourcer, f. eks. olie. Hertil kan føjes et igangværende muslimsk felttog mod os, med de af os betalte uforenelige parallelsamfund af muslimske indvandrere som baser. Stærke globalistiske kræfter synes at bruge islam som rambuk mod hindringerne for verdensstaten: nationalstat og kristendom.

Målet er enverdensstaten med ensrettede mennesker uden religiøse, kulturelle, moralske, racemæssige eller politiske forskelle. Derfor er "tavlen visket ren", dvs. bevidstheden om egen identitet er ved at være fjernet ved udeladelse af væsentlige dele af skolernes historie- og religionsundervisning hos de svageste kulturer , der overlades som bytte til den stærkeste kultur.


Pieter Brueghels Babelstårn som EU-poster symboliserer opbygningen af verdensstaten: Mange tunger - en stemme. Eller: "Führer befiehl - wir folgen"

Mange tror, at globaliseringen er en uomgængelig udvikling i menneskehedens historie (p.g.a. teknikkens udvikling) - lige som Darwins udviklingslære. Det er ikke tilfældet - som det fremgår af det flg. Der står planlægning og magtfulde personer bag med magt over verdens medier og penge. Se engang, hvad globaliseringens måske mest magtfulde enkeltperson, David Rockefeller siger derom i sine erindringer, s. 405 : "Nogle tror, at vi (Rockefellerne) er del af en hemmelig sammensværgelse,der virker imod USAs bedste interesser – og de karakteriserer min familie og mig som “internationalister” og for at konspirere med andre verden over for at bygge en mere integreret global,politisk og økonomisk struktur – én verden, om De vil. Hvis dette er beskyldningen, er jeg skyldig - og jeg er stolt over det." Omkring Rockefeller er der stærke globale styringsgrupper, som jeg i senere artikel skal komme ind på. Da EU havde vedtaget at udskyde optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, forlangte Præs. Bush det gjort alligevel. Og EU bøjede sig. D.30.01 2006 forlangte Bill Clinton en dansk undskyldning til muslimerne for Muhammedtegningerne. Et par timer senere og efter en rystet statsministers TV-optræden undskyldte Jyllands-Posten - skønt avisen samme dags morgen havde svoret på ikke at gøre det! Michael Gorbatjov erklærede i 2005, at Euromediterranien/Eurabien er vejen til verdensregering (ss.10-15, 96-98) - og at hans World Political Forum arbejder med verdensstyrelsens arkitektur. Jeg har andetsteds behandlet de hemmeligholdte, nøje planlagte Euromediterranien-aftaler med 9 muslimske lande og Israel om union-lignende status med EU - og fri muslimsk indvandring til Europa.

Cand. scient. Peter Gorm Larsen, Ålborg Universitet, har skrevet meget tankevækkende om globaliseringen. Og gør det heri af med det positive syn derpå - samt med forestillingen om dens nødvendighed i mange henseender. Han ser globaliseringen som et ord med dårligt afgrænset indhold. Ordet er taget til i brug siden midten af 1980´erne - med forskellig betydning.I alle anvendelser affødte ordet fra starten stor begejstring - men denne er nu kølet stærkt.

Liberalisterne går jo ind for fri konkurrence som anbefalet af den skotske frimurer, Adam Smith, i "Wealth of Nations" , produktion rundt om i verden, hvor arbejdskraften er billig, lave lønninger - og ”enhver er sin egen lykkes smed”. Som det fremgår af eksemplet med Danmarks Liberale Parti, Venstres, kurs - som på et tidspunkt var mere socialdemokratisk end socialdemokraternes med det ene formål at gøre Fog Rasmussen til statsminister! - har nyliberalismen ikke haft stor gennemslagskraft hos vælgerne .

<– Globlisten og liberalisten Uffe Ellemann-Jensen er utilfreds med vor uvilje mod det multikulturelle samfund

De liberalistiske spekulanter tænker kun på penge og afstraffede på et tidspunkt f.eks. umoralsk en positiv USA-politik, som havde ført til høj beskæftigelse: "Inflationsrisiko", hvorfor spekulanterne solgte ud af deres aktier! For dog at smykke grådigheden har man påstået, at globale samhandelspartnere ikke kunne finde på at føre krig mod hinanden og derved ødelægge markederne. Det hindrede nu ikke 1. Og 2. Verdenskrig. Genopbygningen af et smadret marked gavner jo alle! Det ser snarere ud til, at der nu er ved at opstå krigsfare om markeder og råstofressourcer. Og en egoistisk tilbøjelighed hos de rige lande til at "stjæle" U-landenes få eksperter, hvorved U-landene synker endnu dybere ned i fattigdom. Og katastrofale flygtningestrømme med trussel mod vor kultur skabes - blot for at tilfredsstille vestlige industrifolks grådighed og umættelige behov for arbejdskraft til overflødige dippedutter.

Teknikerne påstår, at det, man nu behersker engelsk og kan anvende internettet, lave videokonferencer og rejse jorden rundt, vil betyde, at der udvikles en "global landsby", hvor nationalstaterne vil forsvinde og beboerne få samme kultur og ideologi: Men største delen af jordens befolkning har ikke nær disse muligheder. Derfor er ”den globale landsby” kun en tom frase. For der vil stadig findes provinsialisme, nationalisme og fundamentalisme. Ja, på et vist punkt bliver folk under indtryk af masseindvandring af fremmed religion og kultur for alvor bevidste om deres egne rødder. I 60´erne troede man på KULTUREL KONVERGENS. Men pointen synes at være, at der ikke skabes et globalt folk med samme kultur og gensidig solidaritet, blot fordi man kan flytte råstoffer, varer, serviceydelser og personer fra et kontinent til et andet, eller fordi man kan se de samme film og kommunikere via telefon og internet. Uintegreret masseindvandring har altid medført ufred - jvf. den tyske masseindvandring i Slesvigland og 2 slesvigske krige. Jvf. den hvide mands kolonisering af Amerika. Jvf. den tamilske masseindvandring til Sri Lanka.

Kommunisternes opfattelse stammer fra Lenin: imperialisme er kapitalismens højeste udviklingstrin. De store virksomheder ønsker nye råstofkilder og markeder til at afsætte deres produkter på. Det vil føre til krig mellem de store industristater, som i følge Lenin tjener kapitalens interesser. I skærende kontrast til den liberalistiske opfattelse ville de globale transaktioner med kapital, råstoffer og varer ikke medføre fred og velstand, men krig. Det fik de unge 68´ere til at blive pacifister. De ville solidaritet med U-landene og hævdede - ikke med urette - at disses økonomier og råstofressourcer udnyttedes af multinationale selskaber. Ja, man så globalismen skabt som de multinationale giganters redskab. De blev globalt miljøbevidste (atommarcher). Nogle siger, at postulatet om, at klimaforandringer er menneskeskabte, var tilskyndet af Margaret Thatcher, der ønskede atomkraft i stedet for kul- og præmierede forskning, der viste CO2-skadevirkninger på klimaet. Noget som aldrig er bevist - uanset betalte ”klimaforskeres" påstande. Men Al Gore og Gorbatjov bruger nu argumentet til fordel for styrkelse af FNs rolle. Og det er nu lige så foragteligt og kættersk at mene, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte, som at være holocaustbenægter eller at være "konspirationsteoretiker". Selv om alt tyder på, at klimaforandringerne ikke er menneskskabte. Ja, globalisterne har forstået at udlægge et solidt røgslør. I 90´erne gik 68´erne så helt over til miljø og økologi - og opgav vidtgående solidariteten med U-landenes nødlidende.

Så er der militæret: Det opfatter kloden som en stor global slagmark eller et stort skakspil, hvor det gælder om at slå modstanderen og vinde så mange brikker som muligt. Det, den ene vinder, taber den anden. Begge kan ikke vinde. Dette er i modstrid med den liberale opfattelse, hvor den internationale handels fordele vil tjene alle staters interesser. Derfor er der misforhold mellem det liberalistiske USAs økonomiske teori og militære praksis. Denne militær-strategiske globale bevidsthed findes stadig i de forskellige udenrigs- og forsvarsministerier samt på universiteterne. Strategerne spekulerer i et stort Rusland eller et nyt og farligt Tyskland. De frygter kineserne, islam, flygtninge, international kriminalitet, terrorisme eller spredning af atomvåben som en ny trussel mod den vestlige civilisation.

Indenfor international politik har man anvendt begrebet økonomisk interdependens. Det er brugt flittigt af folk som Tony Blair og Michael Gorbatjov. Det betyder, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden på alle måder! Men det var vi også før 1. Og 2. Verdenskrig. Globaliseringen har ikke forhindret krige i Kosovo, Bosnien, Irakkrigene eller krigen mod terror.


<– D. 9.12.2006 sagde Tony Blair i interview med denne muslimske journalist i The Sun
, at han forventede en muslimsk premierminister i Storbritannien. Samt at han gerne så sine børn muslimsk gifte!

Men det afholder ikke de ægte globalister fra at fortsætte ad blindsporet. I 2006 udgav den engelske premierminister,Tony Blair, et skrift: ”A Global Alliance for Global Values”i flg. hvilket han ville kurere globaliseringsproblemerne med ”globale værdier”, dvs. frihed, demokrati, menneskerettigheder, retfærdighed osv., "som alle vil have". Problemet er jo blot, at vor tids største trussel mod Vesten, islam, ikke ønsker disse "globale værdier", fordi de strider mod Koranindholdet:Allah er fuldkommen - og han har givet de nødvendige love. Demokratisk lovgivning er følgelig ufuldkommen og gudsbespottelse. Blair kaldte Koranen en bog langt forud for sin tid mht. sit syn på kvinder, ægteskab og regeringsform!!! (ss.10-14) . Han så også i "A Global Alliance for Global Values" (ss.12-13) med beundring på islams erobringer og imperieopbygning på kristenhedens bekostning! - og beskrev det muslimske rædselsregime i middelalderen som mere tolerant end kristendommen. De muslimske grusomheder i Andalusien kaldte Blair en imponerende sejrsrække og et udtryk for kultur og tolerance, som Vesten savnede sidestykke til!! I flg. Bat Ye´or (Eurabia 2005) er Euromediterraniens samfundsmodel for 21. århundredes globaliserede verdenrædselsregimerne i Andalusien fra 711-1492 , regimer, som i løbet af deres første 400 år havde udryddet kristendommen i Andalusien - gennem korsfæstelser, tvangsomvendelser og tvangsforflytning. Vi skal som dhimmier leve sammen i harmoni - beskyttet af de ædle muslimer som i Andalusien! Hele den "Europæisk-Arabiske Dialog" siden 1973 har været en lang europæisk underkastelse under islam og anerkendelse af islams overlegenhed. Særligt frastødende var septembermødet i Europarådets Parlamentariske Forsamling 1991, hvor europæerne i selvhad krøb for islam, nedgjorde europas kultur og roste den islamiske (Bat Ye´or. Eurabia, 2005). Anders Fog Rasmussen plaprede Blairs "værdi"-ordbrug efter ved Folketingsåbningstalen i 2006 - dog ikke vedr. Koran og Andalusien. Begges Ordbrug og "globale værdier" synes at stamme fra Gorbatjovs og Steven Rockefellers kommunistiske” Earth Charter- et milieumanifest med ideologi -klimadyrkernes Bibel -af Gorbatjov kaldet ”Vor tids 10 Bud”.

<– Ark of Hope med "Earth Charter", leninismens 10 Bud, bæres dagligt rundt i New Yorks gader af kulttjenere - når den ikke er på verdenstourné. Den er vigtig i genopstået global Gaia-kult

Peter Gorm Larsen skriver om Den Nye Verdensorden: ”Den liberale opfattelse af globaliseringen findes også i talen om "Den Nye Verdens Orden" (NVO) som blev lanceret af den daværende amerikanske præsident Bush 5 gange i forbindelse med golfkrigen i 1990-1991. Den nye verdensorden skulle være mere "moralsk" og i større udstrækning bygge på international lov og respekt for menneskerettigheder. Især FN, men også internationale organisationer generelt skulle have større indflydelse. FN-Generalsekretær Boutros Boutros-Ghali skrev i 1992 skriftet "En Dagsorden For Fred", hvor hensigten var, at FN ikke blot skulle tage sig af fredsbevarende operationer, men også præventivt diplomati, fredsskabende- og fredsopbyggende operationer. Som jo sket er! FN skal altså overtage militærmagten over verden.

<– Al magt til Verdensstaten

Men begejstringen omkring den "moralske" Nye Verdensorden er for længst ophørt med at eksistere.
Peter Gorm Larsen og de fleste andre bruger tilsyneladende betegnelserne ”globalisering” og "NVO" i flæng. Men det er kun delvist rigtigt. Sagen er, at NVO er meget ældre end globaliseringen. Men NVO har kapret den teknologisk og handelsmæssigtbetingede globalisering som sit redskab til at opbygge en diktatorisk enverdensstat styret af pengefolk.