"Ingen undtagelsesbestemmelser. Hvad vi ønsker, er at gøre dette sted bedre." (Monica Frasssoni, medlem af en EU deputation til det Irske Parlament d. 29. okt. 2008, om Lissabon-traktaten.

Den Europæiske Økonomiske og Sociale Komité (EØSU/EESC) 29. okt 2008 om EU's År for Interkulturel Dialog.
"Ved at give indvandrere og mindretal en stemme, er L’Orchestra di Piazza Vittorio- video - blevet det nye ansigt i et multikulturelt Europa, hvor folk af alle oprindelser blandes … det har overvundet alle sociale barrierer og forenet folk fra de mest forskelligartede kulturer og baggrunde. Det har givet … en kampklar ånd og ønsket om at have det sjovt."

Kommentar: For mig er denne musik ualmindeligt monoton, helt karakterløs, og kedelig - uden melodi - lige som Den Nye Verdensorden samt trøstesløs som Islam - men orkestret modtager islam med åbne arme, hvilket gør EU  glad.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU/EESC) er et lidet kendt EU-organ. Det er civilsamfundets talerør til EU-Kommissionen. Her er et video -interview med dets generalsekretær, Martin Westlake, der fastslår, at denne institution ikke skal være kendt af offentligheden - selv om vi betaler dem! - såvel som NGO'erne bag EØSU - for at  EU kan købe deres loyalitet: Dette er EU's måde at høre "folket" og dermed praktisere "demokrati" uden offentlige afstemninger: EU får altid de svar man ønsker at høre fra disse klienter.

I et brev dateret den 24. juli 2007 bad EU Kommissærerne Margot Wallström og Franco Frattini EØSU om at opridse en foreløbig tilkendegivelse om "elementerne i struktur, opbygning og funktion af en platform for større inddragelse af civilsamfundet i fremme af politik på EU-niveau om integration af tredjelandsstatsborgere."

Hvilket EESC gjorde pr 9. juli 2008: Det Europæiske Integrationsforum. Det følgende er blevet kraftigt støttet den 2 november 2008 af den Europæiske Ministerkonference (som altid enstemmigt uden dissens!!)

"Forumets evne til at arbejde sammen med EU's institutioner og til at påvirke politikkens udarbejdelse og udvikling blev anset for at være en central opgave.

Den almennyttige sektor bør have undervisning i, hvordan man får adgang til europæisk finansiering og især Den Europæiske Fond for Integration.

En række deltagere understregede behovet for at medtage specielt udokumenterede vandrende arbejdstagere og EU-borgere, som også har integration behov.
En anden deltager bemærkede situationen for afviste asylansøgere og erklærede, at trods 650 000 tilbagesendelsesafgørelser i 2004 blev kun 164 000 rent faktisk sendt tilbage til deres hjemlande, mens næsten 500 000 udenlandske statsborgere er i en de facto ulovlig situation. Disse indvandrere bør indgå i drøftelserne. 
Integrations Forum bør tage en bred idemæssig tilgang, som omfatter spørgsmål vedrørende social integration, mangfoldighed og anti-diskriminationspolitikker.

Hvad er integration af indvandrere?
"Aktivering af indvandrere til at bidrage så meget som muligt til deres værtssamfund og bedst mulig udnyttelse af mangfoldighed på arbejdsmarkedet. EU-CBPs (fælles grundprincipper) … er baseret på formålet med "borgerintegration", der, som udvalget foreslog, består i gradvist at "bringe indvandrerne rettigheder og pligter samt adgang til varer, tjenesteydelser og midler til medborgerskab  på linje med bestemmelserne for resten af befolkningen, under forhold med lige muligheder og ligebehandling "-, der garanterer respekt for EU's grundlæggende rettigheder og værdier, og følger princippet om ikke-diskrimination.

Kommentar: Hvis du ikke kan eller vil bidrage med noget, står du med alle rettigheder. Pligterne påhviler da helt alene dine værter!!

Styrkelse af integration i EU ved at fremme "forenet i mangfoldighed". Til dette formål foreslås et Europæisk Integrationsforum.
"Der er en supplerende og uadskillelig sammenhæng mellem integration og indvandring." 

EØSU mener, at et aktivt samarbejde med civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter er et centralt aspekt for at fremme europæisk integrationspolitik.
EØSU understregede betydningen af den rolle, som arbejdsmarkedets parter, menneskerettighedsorganisationer, indvandrernes organisationer, kulturelle og sportslige foreninger, trossamfund, naboskabsforeninger, uddannelsesmæssige samfund, skoler og universiteter, medier osv. spiller i integrationsprocesser på nationalt og regionalt plan.

Oprettelse af modtagelse og integration af politikker og programmer for indvandrere bør gå hånd i hånd med en bred deltagelse og direkte inddragelse af arbejdsmarkedets organisationer og indvandrerforeninger.   Det Europæiske Forum for Integration af tredjelandsstatsborgere vil bidrage til at udvikle nationale politikker baseret på CBPs og producere en ny EU-politik om integration af indvandrere.

"Lissabon Traktaten" …. giver  for første gang EU lovhjemmel (artikel 63 a4, den nye artikel 79.4) hvorpå …3.landes borgere kan integreres.

Når  Lissabon Traktaten er ratificeret vil EU have de bedre  politiske og lovmæssige instrumenter, som er nødvendige for at gennemføre denne ramme !!

Ihukommende det nye retsgrundlag, dvs.  Lissabon-traktaten, vil EØSU udarbejde nye udtalelser, som indeholder forslag og politiske anbefalinger til fremme og støtte af medlemsstaternes indsats inden for integration.

Tre roller for Integrations Forum blev hurtigt identificeret: rådgiver, overvåger og advokat. Forumet skal ikke kun være i stand til at indgå i EU's politiske udvikling, men også gøre dette på nationalt plan.

Som overvåger skal forummet være i stand til  integrationspolitikker på både nationalt og europæisk plan, og give input med hensyn til deres relative succes.

Forumet behøver formelle mekanismer for at rapportere til andre EU-institutioner, såsom Kommissionen, Rådet og Parlamentet.

EØSU's forslag om at oprette Det Europæiske Integrationsforum
Opgaverne for Det Europæiske Integrationsforum

Kommissionen, Parlamentet og Rådet kunne høre Forum om europæiske integrationspolitikker. Forumet kunne udarbejde initiativbetænkninger for EU's institutioner med henblik på at forbedre integrationen af tredjelandsstatsborgere.

Forumet kunne bidrage til konferencer om håndbogen vedrørende integration og til National Contact Point møder.

Forummets aktiviteter, rapporter og konklusioner vil blive offentliggjort på EØSU's hjemmeside.

Medlemskab af forummet
Forummet skal have højst 100 medlemmer og mødes to gange om året.
Kommissionen mener, at "dens værdi ville bestå i at samle en vifte af aktører, der er aktive på integrationsområdet på EU-plan".

En tredjedel af forummets medlemmer vil repræsentere EU organisationer, der arbejder inden for integration af indvandrere, og dette kunne omfatte arbejdsmarkedets parter. De resterende deltagere vil komme fra rådgivende organer fra medlemsstaterne.

EØSU mener, at indvandrernes organisationer bør tilskyndes til at blive involveret i det Europæiske Forums integrationsproces.

Udkastet til forslaget giver medlemstaterne ansvaret, hvis de nationale fora ikke skulle være til rådighed, og nogle deltagere satte spørgsmålstegn ved, om dette var den mest passende metode: nogle repræsentanter for civilsamfundet har ikke har tillid til, at deres regering vil være fair.
Udvalget foreslår, at Europa-Kommissionen, på forslag af EØSU, udnævner Forum's medlemmer.

Forumet bør finansieres af økonomiske midler fra EU's institutioner

RAPPORT FRA WORKSHOP nr. 1: forberedende møde - Europæisk Integrationsforum - BRUXELLES 29-30 APR. 2008. Udarbejdet af Pascale CHARHON, direktør for Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR).
Formanden og andre talere ønskede at påpege, at arbejdet i Det Europæiske integrationsforum, i overensstemmelse med dets retsgrundlag, ville være at fokusere specifikt på situationen for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i EU's medlemsstater.

Kommentar
Integrations Forum eller ej: Koranen giver kun 2 valgmuligheder: Underkastelse - den muslimske opfattelse af integration - eller krig. Og hvert komma i Koranen siges at komme fra Allah! 

Disse vidtrækkende manipulationer, nej kulturelle tyveri, udføres snigende. Ingen debat, ingen folkelig afstemning om, hvorvidt de europæiske folk kan acceptere dette!
Det er simpelthen aftalt af eurokratisk tjenestemænd i EU-institutionerne - og så accepteret ved forræderi af korrupte, økonomisk EU-afhængige NGO'er. Dette præsenteres så som det "demokratiske" grundlag for at sælge os alle til den Nye Verdensorden og islam, idet disse to har en fælles vision om en en-verdensstat - styret af de Luciferianske illuminister - eller det diktatoriske Kalifat som muslimer tror.

Og her siges, at for første gang har EU et retsgrundlag for forræderiet: Lissabon Traktaten!
Det vil altså sige, at alt hvad EU hidtil har foretaget sig på dette område har været illegalt, forbryderisk, strafbart!! Skønt endelig at høre det bekræftet af EU selv!

EU-Parlamentet?
Glem det. Ifølge MEP Jens P. Bonde, Jyllands-posten, Nov. 9, 2008, er 85% af vore love lavet af eurokratiske embedsmænd i 300 hemmelige arbejdsgrupper (hemmelige broderskabsmiddage. Se hovedet på lysestagen under lup!). Parlamentet er kun rådgivende - uden lovgivende magt! EU- Illuministerne (explanatory statement) er ligeglade - så længe vi alle er slaver, de kan plyndre.