I 1995 blev Barcelona eller Euromediterranien Deklarationen lanceret. I Napoli  Dec. 2-3, 2003 på VI. Euromediterranske Udenrigsminister Konferencen lovede EU borgerne i de dengang 9, nu 11 muslimske partnerlande og Israel EU's 4 grundlæggende frihedsrettigheder - herunder fri bevægelighed for personer i EU til gengæld for politiske og demokratiske fremskridt.
Den 13 juli 2008 blev Euromediterranien: Unionen for Middelhavet baseret på Barcelona Deklarationen proklameret i Paris - og vi fik aldrig fortalt, hvad alt dette betyder.

Vel, hvordan er denne proces  fortsat?

EU-Presse meddelelse 13.okt. 2008: På det syvende møde i Associeringsrådet EU-Marokko i dag har EU godkendt en pakke af foranstaltninger med henblik på at styrke partnerskabet med Marokko.

Disse foranstaltninger omfatter navnlig samarbejde i politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, udarbejdelse af en omfattende og dybere frihandelsaftale, gradvis integration af Marokko i en række af EU's sektorpolitikker, og udviklingen af mellemfolkelige udvekslinger.

På mødet sagde EU-Kommissær Benita Ferrero Waldner: "Marokko er ved at gennemføre en række reformer på alle områder. Det har bedt om Avanceret Status i vores Naboskabs Politik, stærkere bånd til Europa for at konsolidere de allerede opnåede resultater og for at give nye impulser til sin modernisering og den demokratiske overgangsproces.

Kommissionen har gjort sit yderste for at leve op til Marokkos forventninger, og vi har fremsat en lang række forslag på de områder, der er inden for vores kompetence. Jeg glæder mig over deres vedtagelse i dag i associeringsrådet.

"På det politiske område  omfatter forslagene etablering på ad hoc-basis af et EU-Marokko topmøde,  samråd på ministerplan,  en invitation til Marokko om at være til stede i kulissen ved visse EU-Råds-ministerkonference- eller arbejdsgruppemøder
(f.eks møder mellem udenrigs- eller transportministrene, Rådets Maghreb-Mashrek og Afrika grupper), forhandlinger om en rammeaftale for Marokkos deltagelse i krisestyringsoperationer osv.

I økonomiske og andre politiske spørgsmål, er der forslag til harmonisering af love og regler i en gradvis proces, der begynder med prioriterede sektorer. Det foreslås også, at de handelsmæssige forbindelser skal udvikles ved hjælp af en omfattende og dybere frihandelsaftale, der dækker nye områder (offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder, kapitalbevægelser, konkurrence, bæredygtig udvikling osv.).

Arbejdsgruppen anbefalede også at etablere tættere forbindelser mellem de nye aktører i partnerskabet mellem EU og Marokko, især mellem Europa-Parlamentet og de marokkanske Repræsentanternes Hus, erhvervsorganisationer, økonomiske og sociale råd, og mellem Marokko og Europarådet.

Den EU-Morokkanske Handlingsplan  eller hvordan EU misbruger vores tillid, som vi viste, da vi stemte for Amsterdam-og Nice-traktaterne.
"Udvidelsen af Den Europæiske Union, der trådte i kraft den 1. maj 2004, har medført dybtgående ændringer af den politiske, geografiske, økonomiske og sociale situation i EU, hvilket giver mulighed for at konsolidere og uddybe forbindelserne med nabolandene mod øst og syd."

Den europæiske naboskabspolitik vil gå ud over den nuværende ramme og tilbyde EU's naboer en uddybning af de politiske forhold og udsigten til en betydelig grad af økonomisk integration gennem gradvis integration i EU's indre marked.

Denne handlingsplan har en tidsramme på tre-fem år.
Ikke så mærkeligt, eftersom i følge Brussels Journal af 28 marts 2007, EU Kommissær Louis Michel i 2002 fortalte det belgiske parlament, at EU skulle omfatte Nordafrika og Mellemøsten! (Paul Béliens kone er langvarigt medlem af det belgiske parlament).

EU's naboskabspolitik åbner nye partnerskabsperspektiver:
1. Udsigten til at gå videre end de eksisterende forbindelser til en betydelig grad af integration, herunder at tilbyde Marokko en andel i det indre marked og mulighed for at deltage i centrale aspekter af EU's politikker og programmer.
2. mulighed for konvergensen af den økonomiske lovgivning, åbningen til hinandens økonomi, og den fortsatte reduktion af handelshindringer, øget finansiel støtte: EU vil yde yderligere finansiel bistand til Marokko.
EIB vil også hjælpe med at støtte investeringer i infrastruktur og udvikling af den private sektor og partnerskab gennem FEMIP faciliteten.
3. Kommissionen vil foreslå et nyt europæisk naboskabs-og partnerskabsinstrument (ENPI) samt EU-fora og programmer, især i de områder, der er omfattet af handlingsplanen, støtte,  uddybningaf  handelsmæssige og økonomiske forbindelser;
4. Oprettelse af en konstruktiv dialog om visumspørgsmål mellem EU og Marokko, herunder undersøgelse af visumlempelse i overensstemmelse med EU-retten;
5. Udvidet direkte samarbejde mellem forvaltninger, der deltager i institutionaliseret tematiske underudvalg. I lyset af opfyldelsen af målene i denne handlingsplan og for den generelle udvikling i EU-Marokko forbindelserne, vil man overveje muligheden for et nyt kontraktforhold.
Kommissionen har foreslået, at dette kunne ske i form af en europæisk naboskabs-aftaleprioritet.
6. Forstærket politisk dialog om FUSP (fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik) og ESFP (europæisk forsvars-og sikkerhedspolitik). 7. Udviklingen af et fællesmarked
8. Udviklingen af et gunstigt klima for direkte udenlandske investeringer, vækst og bæredygtig udvikling;
9. Udvikling af energisektoren.


10.
Udvikling af transportsektoren og forbindelse med de transeuropæiske transportnet (TEN-T); Logoet til højre er fra et TEN-projekt. Enhver lighed med den Nye Verdensordens pyramide i overskriften på denne blog er sandsynligvis tilsigtet. For

11. Samarbejde om at gøre multilaterale institutioner og konventioner mere effektive, for således at styrke den globale styring, styrke koordineringen mht. initiativer til bekæmpelse af trusler mod sikkerheden.
12. EU og Marokko kan efter tre år beslutte  om de næste skridt i udviklingen af bilaterale forbindelser, herunder muligheden for at indgå nye aftaler.  
13. Deltage aktivt i den politiske dialog og Euro-Mediterranske udveksling af oplysninger om ESFP i PSC (Udenrigs-og Sikkerhedspolitiske Komité) og for højtstående embedsmænds politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde i Euro-Middelhavspartnerskabet.
14. Fortsætte udvekslingen af oplysninger om ESFP med Rådets sekretariat og Kommissionen.
15. Lette den frie bevægelighed af varer og forbedre det administrative samarbejde.
16. Fortsætte bestræbelserne på at liberalisere etablering og udenlandske investeringer.
17. Gradvis liberalisering af handel med tjenesteydelser mellem Marokko og Den Europæiske Union.
18. Fuld liberalisering af kapitalbevægelser, når de nødvendige betingelser er opfyldt i henhold til artikel 34 i associeringsaftalen: (arabisk kapital kan nu lettere købe vore medier og banker).
19. 2.3.4 Fri bevægelighed for personer og navnlig arbejdstagere, og koordination af social sikring. Fuld gennemførelse af forpligtelser i henhold til artikel 64-67 af associeringsaftalen.
20. Sikre fuld anvendelse af klausulen om ligebehandling uanset nationalitet for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse.
21. Sikre fuld anvendelse af klausulen om ikke-forskelsbehandling på området social sikring for arbejdstagere og deres familiemedlemmer.
22. Sikring af en effektiv styring af migrationsstrømmene. Forbedre samarbejdet med hensyn til tilbagetagelse af marokkanske statsborgere, statsløse personer og statsborgere i tredjelande.
23. Informationskampagner i Marokko om den lovlige migrations muligheder i EU (herunder familie -genforening, ligebehandling og integration af indvandrere) og om risikoen ved ulovlig migration, informationskampagner i Europa om de positive aspekter af migration.
24. Tillad Marokko for at drage fordel af de muligheder, som EU-programmer om migration giver.
25. Forbedre samarbejdet på kulturområdet
26.Styrk den interkulturelle dialog, især ved at fremme sprogundervisning og formidle marokkansk kultur i EU.
27. Fremme oprettelsen af Marokko-EU kulturelle områder.
28. Intensivere og lette udviklingen af civilsamfundets netværk.

Kommentar
"Hurra - I dekadente europæere har overgivet jer frivilligt! Endelig kan vor elskede shariah vende sejrrigt tilbage til Europa. Jeres vantro forfædre smed os ud af vores Al Andalus for 500 år siden, hvor vi endelig havde udryddet stort set al kristendom - 500 år efter efter vores elskede profet. Allahu-Akbar! "

Hermed opfyldes nu EUs løfte fra VI.Euromediterranske udenrigsministermøde i Napoli 2.-3.-decbr. 2003 om at give "partnerlandene" EUs 4 friheder: Fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker. Og ingen har så meget som orienteret os om det løfte!!
Det referat fra VI. Euromed. Udenrigsministerkonference 2003 i Napoli, som jeg linker til, er en kopi, som jeg har lagt ud blandt mine publikationer - for originalen er fjernet fra nettet. I den officielle rapport i højre margin på denne blog kan jeg ikke finde dette løfte: Vi må ikke få det at vide!

Marokkos deltagelse i EUs politi- og militærsamarbejde betyder, at vi teoretisk kan komme til at se marokkanske ordenshåndhævere i Danmark!

Jeg ser nu kun et af 2 håb: 1. Dette projekt bliver så dyrt mht. socialudgifter, at det vil forarme os alle - og måske få en og anden til at tænke over rimeligheden i dette her. 2. At  den 3. Verdenskrig kommer i mellemtiden. Hellere død end muslim.
For denne unions-sammensmeltning vil drukne os i muslimer.