Se dokumentation for klimaløgnen her og her

Resumé: Artiklen i Daily Mail den 8. September 2013 viser en længe kendt 60% stigning i den arktiske isudbredning siden sidste år  - skønt “videnskaben” havde lovet fri skibsfart over en isfri Nordpol i år - og skaffede varmisterne alvorlige problemer: IPCC ’s AR-rapport skal skrives om på en masse punter efter stærkt pres fra regeringerne i verden, fordi de simpelthen er forkerte.

Nu træder oven i købet ærke-varmisten, EUs klimakommissær, Connie Hedegaard, frem og bekender sin mangeårige løgn: Klimavidenskaben var slet ikke én gang for alle slået fast, som hun og hendes ligesindede havde hævdet. Historisk indrømmer hun i The Telegraph, at “videnskaben var forkert, men vores politik er rigtig.” Hvilken løgn: “Videnskaben” indrømmer, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995 - hvorfor der ikke er grundlag for deres klima skrækkampagner. Alligevel siger hun og EU, at deres politiske plyndring af europæerne er rigtig: gennem klimabørs-gebyrer, salg af CO2-licenser, grønne afgifter overalt, rabiat unødvendig og meget dyr omlægning til grønne energikilder. De tager end ikke de billigste kilder i betragtning. Endv. oprettelse af “grønne job” til at klare arbejdsløsheden. De ignorerer, at spanske forskere har fundet, at hvert nyt grønt job koster mere end 2,2 traditionelle jobs. For år tilbage krævede  disse job skatteydersubsidier på mellem 0,5 og 1,0 millioner per job.

Da klimaløgnen ikke længere går ind hos de fleste, bringer EU straks en ny løgn ud af Club of Romes arsenal (First Global Revolution ) for at opretholde “disciplin” i befolkningen under diktaturet: EU appellerer til vores samvittighed i form grøn energiforsyning til de voksende skarer i de mindst udviklede lande, selv om verden har nok fossil energi til den næste 54++ år. Men hun fortæller os ikke EUs virkelige formål:  Rothschilds en-verdens regering skal udvikle sig yderligere - til det kommunistiske bæredygtighedshelvede, Agenda 21s diktatur, med urbanisering og masseophobning af mennesker. Det er vedtaget af UNEA - og for mere end 10 år siden af ​​den NWO-besatte danske regering. En enorm mængde kapital-omfordeling er nødvendig - fra Vesten til de mindst udviklede lande, der af bl.a. uforanderlige religiøse grunde er bundløse huller, og det skønt videnskaben ikke kan vise opvarmning - nogle peger nu endda på en afkølingsperiode i de næste mange år. Og politikernes galskab fortsætter: De har endda ønsker om at udvikle lidet-pruttende køer -  do. mennesker også, tror jeg. Monsanto er klar med GMO.

*

Det følgende er en historisk afsløring af løgnen om menneskeskabt global opvarmning: EU Klimakommissær Connie Hedegård indrømmer at have løjet for os om 1. at “videnskaben “ligger ubestrideligt fast” . 2. At formålet med hendes politik slet ikke var at redde planeten fra at blive stegt til døde. 3. at hun ønsker at stjæle vores penge til “klima bekæmpelse” alligevel, selvom hun indrømmer, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for at bekæmpe opvarmning. 4. at hun har skjult det egentlige formål med at bedrage os: Agenda 21, en verdensregering, som er vedtaget af UNEA i dette år og af det danske Folketing for 10 år siden 5. EU fortsætter løgnen med nye arbejdspladser: Universidad Rey Juan Carlos March 2009, s.1 oplyser, at der for hver nyt grønt job mistes 2.2 traditionelle arbejdspladser + dem, der kunne have været skabt uden den grønne idelogi. Det gennemsnitlige statstilskud per job i 3 kategorier var fra 0.5 - 1 mio. euro (s. 25). Dette er den Nye Verdensordens ansigt.

The Telegraph 16 Sept. 2013 - I et interview argumenterede EU klimakommissær, Connie Hedegaard, at den nuværende politik er korrekt, selv om videnskaben var forkert, fordi en voksende verdensbefolkning vil lægge pres på energiforsyningen, uanset hastigheden hvormed global opvarmning udvikler sig.
“Tænk, hvis om 30 år fra nu af videnskaben kom tilbage og sagde, ‘wow , vi tog fejl, nu har vi nogle nye oplysninger, så vi synes, det forholder sig anderledes”. Den danske kommissær afviste klager fra offentligheden om, at stigninger i elpriserne skal subsidiere vedvarende energi.”

CONNIE_2673422b

Venstre: EU klimakommissær Connie Hedegaard. Måske tænker hun: “Pokker tage dig,  Daily Mail! og din artikel af 8. Sept. om rekordudbredelsen af den arktiske iskappe! Pga., at vi lovede fri sejlads dér og ingen Nordpolsis i år, har din artikel ødelagt vores undskyldning for vores Nye kommunistiske Verdensorden og vor malkning af befolkningerne i den vestlige verden for deres penge: Ingen tror os mere.”

Hedegaards kommentarer kommer,  mens FNs (bedrageriske) Internationale Panel om Klimaændringer (IPCC) forventes at indrømme, at tidligere videnskabelige forudsigelser om global opvarmning og konsekvenserne af kulstofudledninger har vist sig at være forkerte.
Lækkede IPCC-rapporter, der gennemgår forudsigelserne fra 2007, har sat spørgsmålstegn ved, hvor meget klimaforandringer, der har fundet sted, ved at konkludere, at selv med en fordobling af kulstofemissioner fra 1990-niveauet er den globale temperatur i de seneste 10-20 år kun steget lidt eller langsommere end forudset. I Jyllands-Posten d. 16 september 2013 fortæller Björn Lomborg, at IPCC har overdrevet den globale temperaturstigning med 300 %! Ikke så mærkeligt, når selve IPCC-formand Pachauri til Times of India erklærer, at “klimavidenskab” er politisk bestillingsarbejde!

EU har ofte knyttet ekstreme vejrforhold sammen med global opvarmning, efter at IPCC for seks år siden sagde, at den var mere end 50 procent sikker på, at orkaner, oversvømmelser og tørke blev forårsaget af menneskeskabt global opvarmning. Det tal forventes at blive justeret ned til mindre end 21 procent.

Bjørn Lomborg, professor ved Copenhagen Business School og forfatter til ” Cool it” , en bog, der  argumenterer for, at for megen klimapolitik bygger på skræmmekampagner, beskyldte kommissæren for at være “både afstumpet og galt afmarcheret”.

DK-greengas_reduction

“EU klimapolitikker har direkte øget energiomkostningerne og forårsaget mere energifattigdom - 300.000 husstande i Tyskland mistede deres elforsyning sidste år, fordi de ikke kunne betale deres regninger, og millioner er energi-fattige i Storbritannien. EU klimapolitikker vil koste £174.000.000.000  årligt i 2020. EU-kommissæren synes at antyde, at det at spilde £174.000.000.000 ikke er noget problem,” sagde han. “I det omfang EU klimapolitikker har påvirket verden, har det gjort energi dyrere, givet mindre vækst og sendt flere mennesker ud i fattigdom.”

Regeringens egne skøn mht. opfyldelse af EU-målet er en omkostningsstigning på 33 procent oven i den gennemsnitlige elpris, der skal betales af husholdningerne i 2020. Nye EU afgifter på kulstofemissioner fra industrien er anslået til at koste den britiske økonomi £ 700.000.000, en regning, der gives videre til forbrugerne via højere priser.

Den danske regerings Klimaplan Aug. 2013 - nu faktisk helt forgæves, og afsløret som luftkasteller for godtroende eller onde ideologer:
“Menneskeskabte klimaforandringer er reelle og skal tages alvorligt. Regeringen ønsker, at Danmark bidrager aktivt til at opfylde anbefalingerne fra videnskaben mht. betydelige reduktioner i drivhusgasudledningen. Samtidig ønsker vi at vise Danmark som et eksempel for resten af verden.

Forskere anbefaler, at de industrialiserede lande skal reducere deres kollektive udledning af drivhusgasser med 80-95 % i 2050 i forhold til 1990 som led i en samlet halvering af de globale udledninger. EU har forpligtet sig til dette mål. Det betyder, at vi skal tilpasse vores økonomi betydeligt. Regeringen vil barsle med et klimalovforslag.

Ko-metan-udslipMethan-udledninger fra køer kan reduceres ved at ændre fodringen af kvæg og udvikling af såkaldte lav-udledningskvæg!” (GMO, Monsanto? )

Kommentar
Dette er et historisk øjeblik : Menneskeskabt global CO2-opvarmning var det vigtigste argument for for Rothschilds Nye Verdensordens fascistiske / kommunistiske en verdensregering. Efter lang tids enighed i medierne tumler pludselig korthuset sammen, fordi sandheden altid vil sejre i sidste ende. Folk kunne simpelthen se og føle fraværet af den globale opvarmning.

Men - globalisternes lager er fuldt af ideer: I Rapport fra Iron Mountain 1967 kom globalisterne frem med den ide, at frygten for ødelæggelse af en eller anden slags kunne erstatte krig, som ellers er uundværlig for den disciplin og civile samarbejde, der er nødvendig i deres udemokratiske NWO stat.

I rapporten med titlen “The First Global Revolution” (s. 75, 1991) udgivet af Club of Rome, en Rockefeller - globalistisk tænketank, finder vi følgende forbløffende erklæring fra medstifter Alexander King: “Da vi søgte  efter en ny fjende til at forene os, kom vi på idéen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende ville passe ind i billedet …. Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben den virkelige fjende er så menneskeheden selv .”

Nu er denne CO2-reduktion en bekostelig affære. I august 2013 udsendte den danske regering en klimaplan - idet den ønskede at reducere det danske udslip med 8,5 mio. tons CO2-ækvivalenter årligt. Iflg opgivne tal svarer dette til 88 mia.. DKr. om  året - dvs 520 mia. Kr. til 2020.

Denne og alle de andre indtægtskilder ( “grønne” afgifter, honorarer til Wall Street / London City klimabørser osv.) må ikke gå tabt for Illuminat- røverne. Så disse ideologiske bankstere finder straks en anden undskyldning for deres én-verdensregering. Nu kan de vende tilbage til Club of Romes Oliemangel igen (oprindeligt sagde de, at den betød verdens ende omkring 2000 e.Kr.) - selv om der er masser af fossil energi i kendte ressourcer til de næste 54 år med det nuværende årsforbrug - og der findes mere i samme takt som olien suges ud (Forbes 27 March 2013).

Brugen af ​​solenergi-koncentratorer til  at generere ekstremt billig og ren brint-brændstof fra havvand (The Independent 15 Apr. 2013Science 2 Aug. 2013), er en mulighed for energiproduktion. Men denne tanke samt tanken om at udvikle Nicola Tesla frie energi (se videoen ovenfor ), eller energi fra luftfugtighed  - BlackLight Hydrinos og her og her - er tabu: Det ville ruinere de store olie-koncerner, som beriger bankfolk med penge til at bestikke NWO politikere og her med.