Der er et svælg mellem EUs ord og handlinger. EU har flere og flere af diktaturets kendemærker.
Der er en løgn, som er værre end den udtalte: fortielse af sandheden. For mens man kan gennemskue en udtalt løgn, ved man ikke engang, at man skal kigge efter en fortiet sandhed!

Og den fortiede sandhed er, at vi er ofre for et umuligt eksperiment baseret på en demagogisk opfindelse: At der er universelle værdier, såsom frihed, lighed,  solidaritet  og  demokrati  - og respekt for andre. Disse værdier er aldrig fulgt af illuminister og deres åndsfæller, muslimerne, hvad  a) EU selv klart gennem nedenstående beviser og b)  Koran og Hadith bærer klart vidnesbyrd om.
Men denne overlagte løgn er det en nødvendighed at sprede for EU, som vil den illuministiske verdensstat. 

EU Illuminismen ved det europæiske demokratis dødsleje

I præamblen til EU Charteret om Fundamentale Rettigheder står der: "I bevidsthed om sin åndelige og moralske arv er Unionen grundlagt på de udelelige, universelle værdier: menneskelig værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den er baseret på principperne demokrati og lov. Den sætter individet i centrum for sine aktiviteter ved at oprette unionsborgerskab og ved at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Unionen bidrager til bevarelsen og udviklingen af disse fælles værdier i repekt for Europas kulturers og traditioners forskellighed såvel som medlemsstaternes nationale identiteter"

Mærk det illuministiske slogan fra den Franske Revolution: "Frihed, lighed og solidaritet". 

Endvidere har EU offentliggjort 5 kriterier for "god regeringsførelse". I det følgende skal jeg kommentere på EUs tilsidesættelse af sine selvvalgte forpligtelser, den standard hvorefter EU måler lande og personer uden for EU! Men først et par ord om "regeringsførelse". 

Vendingen "regeringsførelse" (governance) beskriver den proces, hvorved elementer i samfundet  (institutioner og civilsamfund) udøver magt, autoritet og indflydelse samt lovgiver om aktiviteter og beslutninger vedrørende det offentlige liv og økonomisk og social udvikling. I hjertet af begrebet "regeringsførelse" er opbygningen af effektive, ansvarlige og lovlige regeringsordninger.    

Himmeldronningen, Carlo Ponti ca. 1670. Hendes 12 stjerner (Johs. Åb. 12:1) blev foreslået til Europarådsflaget ca 1955 af Paul M.G. Lévi, idet korset var for kristent. Flaget blev antaget af EU. I dag er der endog ikke plads til betegnelserne Kristus eller kristen kultur i "Reformtraktaten". 

EUs Principper om "God Regeringsførelse"
1. Åbenhed. Institutionerne bør arbejde mere åbent
. Sammen med medlemstaterne bør de aktivt kommunikere om, hvad EU gør og de beslutninger, det tager. De bør bruge sprog, som er tilgængeligt og forståeligt for almenheden. Dette er af særlig vigtighed for at forbedre tilliden til de indviklede institutioner.

Men eurokraterne blæser på åbenheden. 
D. 19. maj, 2006, var jeg til et møde med Margot Wallström, 1. Vice-President for EU Kommissionen og dens øverste ansvarlige for kommunikation. Hun fastslog, at efter det hollandske og franske nej til EU Forfatningen, var EU gået over til plan D: Dialog, Debat og Demokrati for at vinde europæerne for projrktet.

Margot Wallström 

Jeg fik ordet og udtrykte min glæde over de nye toner, for, som jeg sagde, de principper havde hidtil været helt ukendte for EU.

Og jeg spurgte hende, hvorfor hun, EU (bortset fra nogle ukendte hjemmesider), medierne og vore egne regeringer i 11 år havde været helt tavse om  Euromediterranien Projektet, som vil forandre vor fremtid fuldstændigt og gøre os medlemmer af et islamisk samfund - især efter at EU tilstod 9 muslimske lande EUs 4 fundamentale rettigheder i Napoli i 2003- inclusive fri indvandring.

Og jeg spurgte hende, hvorfor hun, EU, medierne og vore regeringer ikke har fortalt os om tiltagene fra udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udvikling samt  Anna Lindh Foundation for at ødelægge vor 1000-årige kultur og indføre islam i stedet. 

Hun rødmede og mumlede blot noget uvedkommende. Ingen kommunikation, selv om hun her havde en uovertruffen lejlighed. Og hverken politikerne eller medierne har oplyst os om dette katastrofale projekt, som skal starte i 2010 i flg. Barcelona Erklæringen og min korrespondance med den danske statsminister.

Før Folketingsvalget i Danmark i decbr. 2007 samlede statsministeren folketingets partier og fortalte dem, at EU, Reformtraktaten - og naturligvis Euromediterranien - ikke skulle debaatteres i valgkampen. Og faktisk blev der ikke sagt et ord om disse helt afgørende spørgsmål.

2. Deltagelse " Eu politikkernes kvalitet, relevans og effektivitet af hænger af at sikre omfattende deltagelse i den politiske kæde  - fra ide til dens udførelse. Forbedret deltagelse vil sandsynligvis skabe mere tillid til slutresultatet og til institutionerne, som leverer politikken."

Men EU-pamperne blokerer folkelig medbestemmelse og umyndiggør os
D. 14. juni, 2007 skulle Folketinget diskutere den  nye EU Forfatnings-Reform Traktat. Tilhørere og presse blev smidt ud og dørene lukket. Dette er uhørt! 15. juni skrev  President Valery Giscard d´Estaing, Præsident for det Europæiske Konvent, som havde skrevet Traktaten, i Politiken: "EU-borgerne slutter sig uden at vide det til nogle beslutninger, som politikerne ikke tør forelægge dem åbent… Det er muligt, at det er en god øvelse, hvis man tjener sit underhold som tryllekunstner. Men det vil styrke de europæiske borgere i den tanke, at EU opbygger en slags maskineri, som styres bag ryggen på dem ved hjælp af jurister og diplomater."

EU- Parliamentariker, Socialdemokraten Christel Schaldemose: "det er irriterende, at der er en gammel alliance i dansk politik, som tror, at det sandsynligvis er bedst at lade vælgerne i fuldstændigt mørke om denne sag." Dette er nu fjernet fra internettet, men d. 27.10.2007  gentog d`Estaing advarslen i Politiken.

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen  - fremtidig EU-præsident som belønning for tro tjeneste?

I 2005  stod danskerne over for en afstemning om Forfatningstraktaten. Den blev aflyst. Traktaten ændredes, afgørende ting blev taget ud og overført til Rom- og Nicetraktaterne - og andre falder under de danske retsforbehold, der blev givet os for at lokke os ind i Unionen i 1994 - efter at vi havde stemt nej i 1993. Sådanne bestemmelser er alså i øjeblikket uden virkning for os. Hvorpå juristerne siger, at vi ikke behøver at stemme om traktaten. Det grundlovsstridige er jo nu i andre traktater! Og statsministeren trak derefter sit 2005-løfte om folkeafstemmning tilbage!  Og nu kommer det virkeligt smarte: Rasmussen vil i år have folkeafstemning om de retsforbehold, der sikrede, at traktaten ikke var grundlovsstridig, hvorpå vi spræller i en i virkeligheden grundlovsstridig traktat med fuld gyldighed - som vi ved afskaffelse af forbeholdene selv har stemt for!!! Til gengæld for dette forræderi bliver han måske den første  ikke-valgte præsident for EU!!

T.v.: Moderne svensk politi. T. h.: Lederen af det svenske socialdemokrati, Mona Sahlin, muligvis kommende statsminister, deltager og er med på noderne.

Og vore medier er totalt tavse om forræderiet. Englænderne fik af Tony Blair løfte om afstemning om Traktaten. Han trak sig tilbage og lod sin efterfølger, Gordon Brown, bryde Labours løfte til nationen! Også portugiserne havde løfte om afstemning. Men Brown og Sarkozy ringede til premierminister Socrates og rådede ham fra - og det samme gjorde Angela Merkel: Som fastslået af Sarkozy, ville det være for farligt for Europas "elite" at tillade folkeafstemninger, der kunne true EUs udvidelse (Euromediterransk Eurabien).

Dette er ikke åbenhed eller deltagelse. Det er regulær sammensværgelse af nogle  selvbestaltede pampere mod Europas demokrati.

3. Ansvarlighed. "Rollerne i den lovgivende og udøvende proces skal være klarere. Hver af EU-Institutionerne skal forklare og tage ansvar for hvad de gør i Europa. Men der er også behov for større ansvarlighed fra medlemstaterne og alle, som har at gøre med at udvikle og gennemføre EU-politik på et hvilket som helst niveau."

Nuvel, på trods af alle de fine ord fra EU er en fri presse en nødvendighed, hvis eurokraterne skal vise ansvarlighed. I mange år har vore medier haft mundkurv på om EUs skumle hensigter. Kun bloggene oplyser - men de når kun en lille del af befolkningerne,der alligevel kun tror på noget, når det er sagt i fjernsynet. 

2 afslørende sekunder på tysk fjernsyn : Talk show. Ung tyrk (t.v.) kunne ikke finde noget galt med hans muligheder i Tyskland. Flg. blev opsnappet: 

Tyrkisk medlem af Forbundsdagen: " Er han ikke først blevet instrueret?" (om at kritisere Tyskland for racisme). Justuitsminister Zypries :"Jo!" I Berliner Zeitung er det Zypries, som spørger.

D. 22-23 maj, 2006, blev der i Wien holdt et skandaløst møde under "Muhammedkrisen": EU Kommissær for Udenrigsforbindelser, Benita Ferrero Waldner: " Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men dens bevarelse afhænger af ansvarlig optræden hos enkeltpersoner…I forlængelse heraf tror vi ikke, at medierne skal censureres udefra, men at I snarere selv finder måder at censurere jer selv…Vedr. selv-censur, så vil jeg bede jer om at overveje behovet for at følge den nøje i jeres egne professionelle rækker!"
Samtidig fik vore medier yderligere mundkurv på af dette samme EU-styrede seminar (side 20-25) -og besked om virkelig at iagttage selvcensur, hvis de ville undgå lovindgreb mod ytringsfriheden. Og allerede i 2005 havde EU-tvillingen, Europarådet, arrangeret et symposium i Moskva for at lære  selv-censur af de meget dygtige russere!! 

Denne mand viste et kristent kors i Bruxelles d. 11.9.2007 - og blev straks arresteret! Det er ytringsfrihed i EUs hovedstad!

Nu  protesterer 571 slovenske journalister mod EU censuren, som de er underkastede.

Så det er ikke overraskende, at det overvejende flertal af europæiske borgere (78%) mener, at folk i deres respektive lande er slet oplyste om EU-anliggender. Omvendt mener kun 18% det modsatte. 

Dertil kommer nu Lionheart-affæren, der er en klar krænkelse af ytringsfriheden.
EU gør alt, hvad det kan for at undertrykke ytringsfriheden for ikke at stå til ansvar for sine udemokratiske tiltag.

4. Effektivitet. Politik skal være effektiv og rettidig og levere det, der kræves på basis af klare hensigter, vurdering af fremtidig virkning og - hvis det er muligt - erfaringer.

Med hensyn til EUs illuministiske udvidelsesprocedurer har jeg al grund til at se EU som meget effektiv!

5 Sammenhængskraft. Politik og handling skal være sammenhængende og letforståelige. Behovet for sammenhængskraft i Unionen er stigende: Omfanget af opgaver er vokset. Udvidelse vil øge forskelligheden. Udfordringer som klima og demografisk udfordring ændrer sig hen over grænserne …
Sammenhængskraft kræver  politisk ledelse og  stærk ansvarsfølelse!!

Vedr. klimaændringerne: Det er rent fup, at de er menneskeskabte, som hævdet af især EU - af politiske og økonomiske grunde for at øge sine og illuministernes magtbeføjelser i retning af en-verdensstaten. 


 ·

 

 

 

 

·

·

·