Hvad Der Foregår Inde I Hovederne På Eurokraterne

Posted By Anders On January 9, 2008 @ 01:01 In Dansk, Euromed | 1 Comment

"Folkeafstemninger om EU-Reformtraktaten ville blive tabt i Frankrig, Storbritannien og andre lande - og det ville bringe ("elitens") Europa i fare (Frankrigs præsident [1] Sarkozy d. 14. 11. 2007)

EurActive 8. jan. 2008, Interview med  [2] Maria Joao Rodrigues, der er særlig rådgiver for den portugisiske  premierminister José Socrates, i 2. halvår 2007 formand for EU præsidentskabet:

Dette er ikke en eurocentrisk tilgang. Vi er alle forpligtede til at forbedre Verdensordenen ([3] illuminisme). Dette er hovedbudskabet i denne erklæring (Forfatnings-Reformtraktaten), og det er kun begyndelsen. Vi vil få en meget bred og og lang proces i de kommende år."
Men retningslinierne (efter "Reform-traktaten") vil vel ikke være bindende?
De er juridisk bindende. De er retningslinier vedtaget af et kvalificeret flertal. Og så skal medlemstater rette sig efter dem.
Er der skridt i retning af et system med mere økonomisk styring?

Ja, jeg mener, at vi trin for trin er ved at opnå enighed om det. Derfor har Kommissionen foreslået forbedringer i Lissabon-pakken mhp. styring af euro-zonen til næste år.
Vedr. muligheden for, at nationale parlamenter bliver mere inddraget i EU-beslutningstagningerne - er der så ikke risiko for, at beslutningstagningen bliver meget langsommere?
Jo, naturligvis. Derfor har vi fået mekanismerne meget fint afstemt for at sikre, at nationale parlamenter kan gøre brug af gult kort - men ikke det røde kort!!!

…at skabe globaliserinen . .. Jeg mener, at erklæringen ("Reformtraktaten") går ud på netop dette.
Der var en lang diskussion om dette i Europa i de seneste år (hvad offentligheden intet har mærket til!!). Jeg mener, at vi skridt for skridt er ved at begynde på at forny EUs indre politik for at reagere på globaliseringen. 
Alle ved, at det ikke var muligt at opdatere den politiske del af traktaten. Men lad mig betro Dem: Vi kan komme videre ved at øge koordinationsmekanismerne!!!

Den Høje Repræsentant for EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik vil blive støttet af en Europæisk Diplomatisk Tjeneste.
Når vi er til topmøde, sidder der på den anden side af bordet en central  forhandler  – på den europæiske side ser vi alt for mange forhandlere. Dette er en demonstration af svaghed i stedet for styrke. Vi behøver en central forhandler med beføjelse til at repræsentere EU, og som er i stand til at koordinere EUs optræden udadtil. Dette er afgørende, hvis vi ønsker at skabe globaliseringen
.

[4] Hidtil har EUs identitet stort set været politisk defineret. I overensstemmelse med traktaterne er EU grundlagt på smukke principper som "frihed, demokrati, respekt for menneskerettigheder og fundamentale friheder samt lovlydighed. ([5] Artikel 6 TEUPdf external). I overensstemmelse med princippet "enhed i forskellighed" skal det dens kulturers forskellighed fremmes , mens den den fælles kulturelle arv skal "bringes i forgrunden" ([6] Artikel 151 TECPdf

Udgangspunktet for de fleste diskussioner om europæisk identitet er den tanke, at et politisk fællesskab behøver et fælles sæt værdier, fælles underforståede tanker for at sikre en sammenhængskraft, til at vejlede dets handlinger og give det legitimitet og meningsfuldhed. To spørgsmål har dermed fået fornyet aktualitet: definitionen af EUs grænser og EUs politiske legitimitet i dens borgeres øjne - limen, som skal forene alle europæere og holde fællesskabet sammen.

1. D. 25 marts 2007, ved markeringen af Romtraktatens 50 årsdag, understregede Berlin Erklæringen de "fælles idealer": den individuelle menneskelige værdighed og ligheden mellem mænd og kvinder. Andre værdier, der understreges af erklæringen, er fred, frihed, demokrati og respekt for loven samt tolerance og solidaritet.  Men  den højtidelige tekst indeholder ikke nogen som helst henvisning til Gud eller EUs kristne rødder. … Nogle politikere og iagttagere hævder, at EU behøver en stærkere identitet for at være levedygtig. Fundamentale uoverensstemmelser kom for dagen under arbejdet med EUs Forfatningstraktat, hvilket udløste ophedede debatter om en henvisning til Gud eller kristendom i [7] præamblen, der nu henviser til Europas  [7] religiøse arv - uden et ord om Gud eller kristendom!! Og alle Europas statsoverhoveder har underskrevet dette makværk, som i dag bredt inkluderer islam!! 

Repræsentanter for den Katolske Kirke
har været de mest fremtrædende aktører i debatten om Europas identitet.  I en henvendelse til medlemmer af det Europæiske Folkeparti d. 30. marts, 2006, sagde  pave Benedict XVI, at Europa har brug for  at værdsætte sine kristne rødder og at styrke bevidstheden om at høre til en fælles kultur. I flg Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE), "ville udtrykkelige henvisninger til Gud eller kristendom have sat et stærkt signal til støtte for Europas identitet. Universelle rettigheder og friheder som demokrati og respekt for loven er udviklet fra Europas kristne arv.
I samme forbindelse mener Det Europæiske Folkeparti, at Europa har en fælles kulturel arv. Følelsen af at høre sammen kan kun basere sig på fælles kulturelle værdier og overbevisninger. Derfor er det på høje tid at fastlægge Europas grænser.

I almindelighed føler folk sig mere knyttede til deres eget land (92 %), region (88 %), by (87 %) end til Europa (67 %). Lav vælgerdeltagelse ved de europæiske parlamentsvalg i 2004 (54%) synes at bekræfte dette.

2. Mht. optagelsen af nye EU-medlemmer kan enhver "europæisk" stat søge om medlemskab, så længe “Europa” og dets grænser er udefinerede ([5] Artikel 49, TEUPdf external). Desuden må det have stabile og demokratiske institutioner, en fungerende markedsøkonomi og tilstrækkelige forvaltningsstrukturer ([8] Københavnskriterierne).

3. Fællesskabstilhængerne mener, at en stat kun kan være stabil, hvis den er forankret i historie og kultur.  De understreger, at europæisk identitet er fremgået  af en fælles religiøs, filosofisk, politisk, videnskabelig og kunstnerisk bevægelse. Derfor udelukker de Tyrkiet fra rækken af mulige fremtidige EU-stater og går ind for en stærkere bevidsthed om den kristne tradition. Man mener, det er på høje tid at fastlægge Europas grænser.

Hovedproblemer: Modstandere hævder, at dette syn er en slags "euronationalisme", som fører til udelukkelsespolitik mht.ikke-europæiske indvandrere og politisk polarisation med Samuel P. Huntingtonss "clash of the civilizations" som værste udgang.

4. Et Europa af borgere eller "forfatningspatriotisme"
Liberale og republikanere, på den anden side, går ind for en fælles politisk kultur, eller borgeridentitet, baseret på universelle principper som demokrati, menneskerettigheder, respekt for loven osv., som kommer til udtryk gennem et fælles "offentligt rum" og deltagelse i politik  (“forfatningspatriotisme”, en vending, som stammer fra den tyske 68-er filosof Jürgen Habermas). De mener, at europæisk identitet vil komme med fælles politiske og borgerlige handlinger, [9] civilsamfundets organisationer - NGOer - og stærke EU institutioner. 

[10]

 Den liberale ALDE Gruppe  i det Europæiske Parlament støtter ideen om EU som statbaseret "ikke på religion eller tro, men på gensidig respekt for fælles demokratiske og fundamentale værdier. EU medlemskabsudsigterne for Tyrkiet og den kendsgerning, at der allerede lever millioner af muslimer i EU bør fremskynde denne proces, ikke mindst for at undgå "clash of civilizations". 

Hovedproblemer: Demokrati og menneskerettigheder er, i flg. kritikerne, ikke universelle værdier - men udspringer selv fra særlige kulturelle traditioner. Problemer med kulturelle forskelle overses - behandles ikke. Endvidere kan solidaritet og følelsesmæssige bånd i samfundene kun resultere ud fra kulturelt betingede følelser af samhørighed, aldrig fra rent abstrakte principper.

5. Europa som mødested
Konstruktivisterne tror, at en "europæisk identitet" kan fremgå som en følge af intensiveret   udveksling af borgere, politik, kultur og samarbejde. Da identiteter undergår stadige forandringer, vil "europæisk identitet" omfatte mangfoldige betydninger og identifikationer og ville konstant blive omdefineret gennem forbindelser med andre. Det ville være forkert at fastlægge EUs grænser.

Hovedproblemer: Dette synspunkt overvurderer i flg kritikere folks evne til at tilpasse sig til en verden i stadig forandring og undervurderer deres behov for stabilitet. For megen forskellighed kan i længden føre til tab af identitet, orientering og sammenhængskraft - og underminerer derfor demokratiet og bestående fællesskaber.

6. Forudsætninger for opkomsten af en europæisk identitet:
Politik: Styrkelsen af deltagelsen i demokratiet på alle niveauer og mere demokrati på EU niveau  Uddannelse og kultur: Styrkelse af et europæisk historiesyn, mere sprog, flere udvekslinger osv.
Social og økonomisk sammenhængskraft: Modvirke sociale og økonomiske forskelle.

7. I foråret 2002 udnævnte kommissionsformand Prodi en EU Tænkegruppe , som omfattede fremtrædende videnskabsfolk og politikere (se [11] EurActiv, 1 marts 2005). Den kom til, at Europa og dets værdier "ikke kunne defineres og afgrænses".  Dets grænser var nødvendigvis åbne. "Derfor vil spørgsmålet om Europas identitet blive besvaret dels af indvandringslove  - og dels af forhandlingsbetingelser for nye medlemmer"

                                                 Diktaturet 

For mig synes det, at støtterne for 4,  6, og 7 - og især af pkt. 5 -desværre har overtaget. Men det værste af det hele er, at de omsætter deres egne uholdbare teorier i handling uden at skulle indhente europæernes accept først. De kan diskutere deres teorier med bestukne NGOer - kaldet "[9] civilsamfundet" og så påstå, at der har været en "demokratisk proces".
Disse velbetalte embedsmænd skal ikke stå til regnskab over for vælgerne. De er diktatorer. Og vore valgte MEPer kan sige:"Det er ikke vor skyld! Vor indflydelse er (hidtil) minimal." Dette er, hvad   USSR dissidenten [12] Vladimir Bukowsky kaldte EUSSR .

Men måske er eurokraterne faktisk ved at nå deres mål - med modsat fortegn: De skaber europæisk solidaritet og besindelse på vor fælles kulturs rødder som altid mellem folk, der tvinges til at bekæmpe en fælles fjende: EU og dets kommunistiske eurokrater, der gør alt for at realisere den [3] illuministiske "Nye Verdensordens" diktatoriske enverdensstat. 
Og kæmpe må vi. For som det fremgår af pkt. 5 og 7 ovenfor vil EU knuse vor identitet og nægter at fastlægge voregrænser og kommende identitet
Eu er en rejse ind i kaos. Og vi får ikke mulighed for at stå af toget! For EU har afskaffet demokratiet.

 

.

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=279

URLs in this post:
[1] Sarkozy: http://euro-med.dk/?p=42
[2] Maria Joao Rodrigues: http://www.euractiv.com/en/future-eu/
[3] illuminisme: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[4] Hidtil: http://www.euractiv.com/en/future-eu/european-values-identity/article-154441
[5] Image: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002M/pdf/12002M_EN.pdf
[6] Image: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf
[7] præamblen: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2004/c_310/c_31020041216en00030010.pdf
[8] Københavnskriterierne): http://europa.eu.int/scadplus/glossary/accession_criteria_copenhague_en.htm
[9] civilsamfundets : http://euro-med.dk/?p=11
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/fog-rasmussenfez-klaedte-muslimer.jpg
[11] EurActiv, 1 marts 2005: http://www.euractiv.com/en/opinion/search-europe-cultural-spiritual-values/article-136125
[12] Vladimir Bukowsky: http://www.brusselsjournal.com/node/865