Agenda 21 - Jeres Kommunistiske Fremtid Som Burhøns

Posted By Anders On June 15, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Resumè: Agenda 21 er elitens plan for din fremtid: Koncentration af mennesker som burhøns i skyskrabere langs motorveje og jernbaner for at kontrollere dem og hjernevaske børnene ideologisk samt opdrage dem i deres kommunistiske Adam Weishaupt / / Club of Rome religion: en bæredygtig udvikling – hvor kommunerne tages som gidsler med mafialignende metoder. Mennesker skal bebo en meget lille andel af jordens overflade uden adgang til Moder Natur. Der er planer om at inddrage hovedparten af USA til naturreservater med adgang forbudt for mennesker. Disse reservater ville være til bøfler og Rothschilds Globale Miljøfacilitet (verdens største bank) til udnytning! Det er, hvad eliten og dens marionet, Præs. Obama ønskede. Men nu synes Kongressen at have sat en stopper for det vanvid. EU er godt med - har inddraget 18% af sit område og 130.000 kvadratkm. hav som beskyttet område.

Farcen startede med FN-verdenskonferencen i Rio i 1992 - hvor successen skal gentages og fuldendes i 2012. Rothschilds højre hånd, Maurice Strong, der stjal 1 mio. dollars fra FN og måtte flygte til sit idealland, Kina, hvor han er rådgiver for regeringen, skrev Agenda 21 og fik 179 lande til at undeskrive den. Sammen med Agenda 21 hørte Rothschilds World Conservation Bank, der blev til The Global Environment Facility. I dens bestyrelse sidder nu repræsentanter for 182 lande, der stikker penge i denne Rothschildbank, der også omfatter Verdensbanken og er ved at overtage verdens banker. Dette bliver lettere og lettere efterhånden som den konstruerede finanskrise sender banker og nationer ud i bankerot. GEF Låner penge ud til lande, som er ved at gå fallit. Som sikkerhed tager banken skyldnerlandes “vildnisområder”, der ved insolvens med deres naturrigdomme hjemfalder  som forfaldent pant til banken/Rothschild.

Folketinget har pålagt Teknologirådet at sørge for gennemførelse af Agenda 21 på kommunalt plan som forordnet af Maurice Strongs Lokale Agenda 21 Vejledning ved at  gøre det til del af planloven, at kommunerne hvert 4. år laver en aktionsplan for, hvordan de vil gennemføre agenda 21. ICLEI indsamler rapporter fra lokalområderne til FN, der trække i trådene. Herunder skal rapporteres om fremgang  i retning af urbanisering. Kina er her foregangslandet: Er ved at lave en megaby med 42 mio. mennesker!

Dette er karakteren af den nye verdensorden/det “internationale samfund”: Det er indført i smug under absolut tavshed fra de korrupte elitært kontrollerede massemedier. Det foregiver at at handle til  menneskehedens bedste  - men er bygget på  løgne, f.eks. den menneskeskabte og forarmende CO2-globale opvarmningssvindel/ religion, tyveri af staternes suverænitet (EU Forfatning/Lissabon Traktat gennem folkeafstemningsunddragelse/diskvalificering, Europæisk Semester), forløjet krig mod terror, fortiede Euromediterranien aftaler og  muslimsk indvandring, der erklæret har til formål at nedrive de vestlige samfund og kulturer.

*

“Psykologisk bearbejdet vil offentligheden acceptere Den Nye Verdensordens faser, som om de var indlysende.” - HG Wells

[1] Agenda21-wildlands_map

Efter at jeg i 2010 blev inviteret til et møde arrangeret af Region Sjælland og Teknologirådet med Agenda 21 dagsorden, bekymrer  en ting mig mere og mere. Ingen - i hvert fald i Danmark– synes at have hørt om [2] Agenda 21, som jeg har beskrevet i detaljer og [3] her - bortset fra små kliker i kommunerne. Agenda 21 gør naturen til Gud og mennesket til slave. Agenda 21 er [4] Adam Weishaupts program for kommunistisk verdensregering – se [5] Video og the [6] Financial Times´artikel om verdenregering.

[7] Battery hensAt [2] Folketinget har besluttet at indføre Agenda 21  skræmmer mig endog
[7] Dette er elitens plan for din fremtid: Koncentration af mennesker for at kontrollere dem og hjernevaske deres børne ideologisk og opdrage dem i deres kommunistiske Adam Weishaupt / / Club of Rome religion: en [8] bæredygtig udvikling – hvor kommunerne tages som gidsler med mafialignende metoder. Mennesker skal bebo en meget lille andel af jordens overflade uden adgang til Moder Natur. Lær mere af denne [9] video, som forklarer Agenda 21 - og denne [9] video, som forklarer menneskehedens fremtid som dyr i bure, klumpet sammen i skyskrabere langs jernbanerne uden adgang til 90% eller mere af Moder Natur. På USA-kortet til højre er kun sorte punkter forbeholdt en reduceret menneskehed. Resten ville være til bøfler og Rothschilds [10] Globale Miljøfacilitet (verdens største bank) til udnyttelse! Det er, hvad eliten og dens marionet, Præs. Obama ønskede. Men nu synes [11] Kongressen at have sat en stopper for det vanvid.

[11]

[11] Teknologirådet 31 oktober 2001, Agenda 21
I Rio de Janeiro i 1992  vedtog stats- og regeringschefer fra 181 lande et handlingsprogram for det 21. århundrede: Agenda 21.…for at fjerne overhængende miljøtrusler, begrænse overdrevne ressourceforbrug og i fællesskab forsøge at styre udviklingen i en mere [8] bæredygtig retning i samarbejde mellem verdens befolkninger om lokale aktionsplaner – lokal Agenda 21.” (Fra miljøministeriets præsentation af agenda 21)

[12] Teknologirådet: Borgerhøringer: Agenda 21 – Farum og Randers
En Agenda 21-strategi er en plan for, hvordan vi synes, udviklingen skal være. Høringerne afholdes i et samarbejde med kommunerne og Teknologirådet. Folketinget har besluttet at tildele landets kommuner et særligt ansvar i arbejdet med at sikre en “[8] bæredygtig udvikling”. Alle landets kommuner har nu pligt til at udarbejde en lokal Agenda 21 strategi hvert fjerde år, første gang inden [13] Lokal-agenda21udgangen af 2003.

Internettet er fuldt af lignende meddelelser fra danske kommuner som medenstående fra [14] Bornholms kommune 5 Nov. 2010.

[14] Bornholms Agenda 21 Hjemmeside har baggrund i det verdensomspændende Agenda 21 arbejde for bæredygtighed. Grønt Dialogforum varetager de funktioner, der i andre kommuner varetages af agenda 21-styregrupper eller grønne råd.
Agenda 21 aftalen blev vedtaget i 1992 på FN’s konference for miljø og udvikling i [10] Rio de Janeiro, Brasilien. Den blev underskrevet af 179 nationer verden over. En unik tilslutning og udtryk for en [15] global konsensus og politisk forpligtigelse til samarbejde om udvikling og miljø på højeste niveau. Med bæredygtig udvikling menes, at udviklingen ikke må medføre et uopretteligt forbrug af ressourcer - så ressourcerne [16] Agenda 21-sjaellandogså er tilgængelige for fremtidige gene-rationer.

Det væsentligste ved aftalen er, at den skal omsættes i lokale initiativer. Der står bl.a.: Eftersom så mange af de problemer og løsninger, der behandles i Agenda 21 har deres udspring i lokale aktiviteter, kommer de lokale myndigheders deltagelse og samarbejde til at spille en afgørende rolle for, at målene nås. Hver myndighed bør indlede en dialog med sine medborgere, lokale organisationer og private virksomheder og vedtage en ”lokal Agenda 21”. Dialogen/rådføringsprocessen vil forøge hver husholdnings bevidsthed om bæredygtigheds-spørgsmålet.
Da Agenda 21 handler om at opnå global bæredygtig udvikling og mange af de globale problemstillinger har rødder i vores vaner og livsstil kræver det, at miljøet tænkes ind i alle dagligdagens handlinger. Sloganet er: Tænk globalt – handl lokalt.
Planloven fastlægger, at kommunalbestyrelsen hvert 4. år skal offentliggøre en lokal Agenda 21-redegørelse, som beskriver strategien for hvordan man lokalt vil bidrage til en miljømæssigt bæredygtig udvikling.

Jeg har her kommenteret på [17] Lokal Agenda 21 Planlægningsvejledningen forfattet af Rothschild’s højre hånd, tyven Maurice Strong, der uretmæssigt tilegnede sig 1 mio. dollars fra sin arbejdsgiver, FN, og måtte flygte til Kina, hvor denne kommunist nu er konsulent for den diktatoriske regering. Hans kusine levede i flere år sammen med verdens største massemorder nogensinde, Mao Tse Tung. Jeg har også skrevet udførligt om, hvordan [10] Strong introducerede Agenda 21 for at fremme Vildnis-Projektet: Grundlaget for en klimabank ved navn World Conservation Bank - senere Den [10] Globale Miljøfacilitet og [18] her, der skal [19] opsluge alle andre banker for Rothschild.
[20] Agenda21-ringstedI dens bestyrelse er der repræsentanter fra nu 182 regeringer - der betaler til denne facilitet, for at den kan låne penge ud til fattige lande - og derpå ved insolvens tage deres vildnisområder med deres mineralske rigdomme som fortabt sikkerhedsstillelse i - Rothschild’s besiddelse. Så det er selvfølgelig af interesse for banksterne bag Agenda 21 at gøre størstedelen af verden til “vildmarker” - og at gøre verdens lande til skyldnere til Rothschilds banker -næsten alle banker, da den  [21] konstruerede krise og [22] her og [23] her fører til bank-og nationale krak - med skyldnernes underkastelse. Bl.a. pga. [24] 6 lån fra Rothschild gik Danmark fallit i 1813 – og måtte indføre en [25] Rothschild-kontrolleret nationalbank.

Agenda 21 handler om, hvordan man skal gennemføre [10] Maurice Strong’s / Rothschilds kommunistiske [8] bæredygtighed
[2] Jeg bragte et uddrag af Maurice Strongs  [17] Lokale Agenda 21 Planlægningsvejledning. Blandt andet: 4,0: Handlingsplaner siges at være strategiske. Ligegyldigt hvor fokuseret planen kan være på et bestemt spørgsmål, tager en strategisk plan fat på problemer og behov på et systemisk niveau og med et langsigtet perspektiv. Den mobiliserer lokale ressourcer og skaber “synergier” ved at kombinere indsatsen fra forskellige interessenter for at nå et fælles mål. For at sikre, at strategiske mål er gennemført, knyttes en handlingsplan til de eksisterende, formelle planlægningsprocesser, såsom fem års udviklingsplaner, generelle planer, og drifts-og kapitalbudgetter.
Og 6,2: Som forberedelse til FNs 1996-konference om Menneskelige Bebyggelser  begyndte UNCHS og Verdensbanken at tilskynde byerne og de nationale regeringer til at forberede urbaniseringsindikatorer (Målestok for udvikling af byer), som kunne rapporteres til et centralt FN-Byindikatorsystem for at afgøre byudviklingen på global skala. UNCHS / Verdensbankens Indikatorproject udviklede et sæt fælles indikatorer, som alle deltagende lande / byer blev tilskyndet til at bruge. Det primære formål med projektet er at give oplysninger til vejledning og styrkelse af de nationale bypolitikker. Og så 6,4: ICLEI fortsætter med at spille en aktiv rolle for at fremme og lette gennemførelsen af Lokal Agenda 21 samt med at rapportere om lokale fremskridt og resultater på globalt plan gennem FN og andre internationale fora.
Kommentar:
Så der er ingen tvivl om formålet med Agenda 21: Handle lokalt for at afskære dig fra Moder Natur og bure dig inde - tænk globalt til fordel for dine globalistiske korporative mestre, som kontrollerer dig gennem deres organisationer som FN samt det orwellske [26] Big Brother samfund og [27] her med dets [28] sikkerhedsapparat - og tager din jord og dit hus fra dig uden kompensation for at gøre dem til  ”vildmark”, der potentielt kan blive hjemfaldent pant til Rothschilds [29] Agenda21-globalGEF - som vi skal se nu:

[30] Activist Post 5 May 2011Under dække af økologi er byen Kingwood i New Jersey et mønstereksempel på ekspropriation i kommunistisk stil, hvilket er kernen i en global bevægelse mod begrænsning af personlig ejendomsret.
Gennem diktat fører borgmester Phillip Lubitz an i fornyet zoneinddeling af et område langs Rute 12 for at bevare, “den landlige karakter og eksisterende naturskønne udsigtspunkter og perspektiver inden for og langs Rute 12 korridoren.” Lyder ædelt, bortset fra, at der ikke har været nogen diskussion af handelsværdien som kompensation for jord, der vil blive beslaglagt. Og Lubitz er ikke stoppet der, han har nu foreslået en ændring af Solarbekendtgørelsen, der vil udstede en permanent skødebegrænsning på 50% af private ejendomme. Dette er en præcis demonstration af kriminel uafhængighed gennem lovgivning - en tendens, vi ser over hele spektret af den amerikanske livsstil, fra FDA-mad og supplementkontrol til træk på forbundsniveau til at stjæle jord fra staterne gennem “beskyttede områder”, f.eks som “Værdifulde Landskaber” og anden sødt-klingende propaganda designet til at maskere direkte tyveri. Kort sagt, er det diktatur gennem bureaukrati.

Et landrov som dette synes kun at have ét sandt mål, og det er det mål,  der står i den FN-styrede bæredygtige udviklingskontrolmekanisme Agenda 21. Underkategorier af Agenda 21 omfatter The Wildlands Project og dets orwellsk-navngivne modstykke, Smart Growth, som begge indeholder en handlingsplan for at fjerne folk og ressourceudvinding fra over 50% af USA’s landskab. Det er en [31] Chinese-megacitybevægelse, der først og fremmest fremmer en udvikling med stor befolkningstæthed. Ca. 600 lokale regeringer har underskrevet Agenda 21-stil initiativer.

Kina viser vejen
[32] The Daily Mail 26 Jan. 2011: Kina er indstillet på at vise sin industrielle styrke på en skala, som verden aldrig har set - med en ‘mega-by “dobbelt så stor som Wales og en befolkning på 42millioner. Tegninger er blevet lavet for at sammensmelte 9 eksisterende centralebyområder  i landets produktionskerneland til en enkelt storby designet til at rivalisere med den produktive ildkraft i Beijing og Shanghai. Projektet vil være 26 gange større end Stor-London.

[33] The Earth Institute Columbia University 3 Aug. 2005: De fleste af verdens befolkning vil snart bo i byerne i stedet for i landdistrikter. Så meget som 3% af jordens landareal skønnes allerede at være blevet urbaniseret, hvilket er en fordobling af tidligere skøn.

[34] ANSAmed 10 Jan. 2011 - Netværket af naturområder, som beskyttes af EU, kaldet »Natura 2000«, dækker 18% af territoriet i EU, og omfatter 130.000 kvadratkilometer hav.

Kommentar
Dette er karakteren af den nye verdensorden/det “internationale samfund”: Det er indført i smug under absolut tavshed fra de [35] korrupte elitært kontrollerede massemedier. Det foregiver at at handle til  menneskehedens bedste  - men er bygget på den største løgn i historien – den menneskeskabte og forarmende CO2-globale opvarmningssvindel/ [36] religion, og [37] her. “Nu har [38] Phil Jones, Climategate chefbedrageren, tilstået, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995, og [39] Rajendra Pachauri, [40] IPCC chef, indrømmer åbent, at “klimaproblemet” bare er politisk bestilt arbejde. Agenda 21 blev indført i Danmark ved lov af det danske Folketing, som derved blot atter stillede sig på Det Internationale Samfunds/Den Nye Verdensordens side, som det havde gjort i mange år: Det åbnede op for [41] muslimsk masseindvandring for knuse det gamle samfund, samt [42] Euromediterranien Projektet og Folketingets tilslutning til den enorme mængde af yderligere forræderisk lovgivning som den [43] Europæiske Arrestordre og [44] Rammebeslutningen om Racisme og Fremmedfrygt - kun rettet mod europæere, ikke mod muslimer, [45] VI. Euro-Mediterrane Udenrigsminister Konference i 2003 med løfte om de 4 EU friheder – herunder fri bevægelighed i EU - til EU’s arabiske “partnere”, [46] Middelhavs-Unionen, afskaffelsen af den danske suverænitet gennem en forfatningsstridig accept af EU-forfatningen / Lissabon Traktaten, tilsidesætelse af det danske folkeafstemningsnej til euroen. I stedet tilsluttede Folketinget sig [47] EU’s Konkurrenceevnepagt og [48] EU Semesteret – hvorefter myndighed til at planlægge statsbudgettet overdrages til EU-Kommissionens godkendelse før det forelægges Folketinget. Dette sluttede sig endv. til den [49] usande krig mod terror, og [50] her - og nu lader Danmark bombe et Libyen, der aldrig har gjort Danmark noget ondt - for at behage “Det Internationale Samfund”. Altsammen besluttet i smug, uden at de korrupte medier informerer en hjernevasket, sløvet befolkning om andet end de unødvendige krige, der ikke kan forties  !
Jeres fremtid vil blive som burhøns - eller måske snarere som aber i bur. Folk ved det ikke - og de hjælper til med at udarbejde denne fremtid i rådsforsamlinger for en lille superrig og samvittighedsløs elitær klike og deres medløbere i den tro at de redder planeten fra en usand global opvarmningskatastrofe. Dette er tyveri af en nations sjæl. Det er satanisk. Jeg var for 3 / 4 for et år siden inviteret til at tilslutte mig sig et sådant råd, der skal manipulere til at ødelægge menneskelivet under påskud af at redde planeten. Jeg vil ikke gentage mine hyppige advarsler mod dette “Internationale Samfunds” affolkningshensigter.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=23295

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederagenda21-2dwildlands-map3.jpg
[2] Agenda 21, som jeg har beskrevet i detaljer : http://euro-med.dk/?p=17981
[3] her: http://euro-med.dk/?p=11477
[4] Adam Weishaupts program for kommunistisk verdensregering: http://euro-med.dk/?p=13842
[5] Video: http://www.disclose.tv/action/viewvideo/51310/Agenda_21_For_Dummies/
[6] Financial Times´artikel : http://euro-med.dk/?p=5141
[7] Image: http://euro-med.dk/bil/billederbattery-20hens2.jpg
[8] bæredygtig udvikling: http://euro-med.dk/?p=9541
[9] video: http://www.youtube.com/watch?v=TzEEgtOFFlM
[10] Globale Miljøfacilitet: http://euro-med.dk/?p=13605
[11] Kongressen at have sat en stopper for det vanvid.: http://www.bellinghamherald.com/2011/06/01/2040392/apnewsbreak-obama-abandons-wilderness.html
[12] Teknologirådet: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=966&language=dk&category=7&toppic=kategori7
[13] Image: http://euro-med.dk/bil/billederlokal-agenda212.jpg
[14] Bornholms kommune 5 Nov. 2010: http://www.brk.dk/brk/site.aspx?p=3044
[15] global konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[16] Image: http://euro-med.dk/bil/billederagenda-2021-sjaelland1.jpg
[17] Lokal Agenda 21 Planlægningsvejledningen: http://www.idrc.ca/openebooks/448-2/
[18] her: http://www.thegef.org/gef/whatisgef
[19] opsluge alle andre banker: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Conservation_Bank
[20] Image: http://euro-med.dk/bil/billederagenda21-ringsted1.jpg
[21] konstruerede krise: http://euro-med.dk/?p=13896
[22] her : http://euro-med.dk/?p=11738
[23] her: http://euro-med.dk/?p=5887
[24] 6 lån fra Rothschild : http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/rothschild_02.htm
[25] Rothschild-kontrolleret nationalbank: http://euro-med.dk/?p=8191
[26] Big Brother samfund : http://euro-med.dk/?p=10899
[27] her: http://euro-med.dk/?p=13103
[28] sikkerhedsapparat: http://euro-med.dk/?p=14697
[29] Image: http://euro-med.dk/bil/billederagenda21-global1.jpg
[30] Activist Post 5 May 2011: http://www.activistpost.com/2011/05/property-rights-under-attack-in-nj-re.html
[31] Image: http://euro-med.dk../bil/billederchinese-megacity1.jpg
[32] The Daily Mail 26 Jan. 2011: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1350483/Largest-city-world-China-build-metropolis-twice-size
-Wales.html

[33] The Earth Institute Columbia University 3 Aug. 2005: http://www.earth.columbia.edu/news/2005/story03-07-05.html
[34] ANSAmed 10 Jan. 2011: http://www.ansamed.info/en/top/me.xam42617.html
[35] korrupte: http://www.youtube.com/watch?v=0lnJL1kp0x8
[36] religion: http://euro-med.dk/?p=12075
[37] her: http://euro-med.dk/?p=12214
[38] Phil Jones, Climategate chefbedrageren: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/climategate-u-turn-astonishment-scientist-centre-glo
bal-warming-email-row-admits-data-organised.html?ito=

[39] Rajendra Pachauri: http://euro-med.dk/?p=17101
[40] IPCC chef: http://euro-med.dk/?p=
[41] muslimsk masseindvandring for knuse det gamle samfund: http://euro-med.dk/?p=11344
[42] Euromediterranien Projektet : http://euro-med.dk/?p=8949
[43] Europæiske Arrestordre: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2195
[44] Rammebeslutningen om Racisme og Fremmedfrygt : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[45] VI. Euro-Mediterrane Udenrigsminister Konference i 2003: http://euro-med.dk/?p=1212
[46] Middelhavs-Unionen: http://euro-med.dk/?p=1213
[47] EU’s Konkurrenceevnepagt : http://euro-med.dk/?p=21349
[48] EU Semesteret: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/14
[49] usande krig mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[50] her : http://www.foreignaffairs.com/articles/64932/john-mueller/how-dangerous-are-the-taliban