Resumé: Man kan se CO2-klimahysteriet med elitens beskyldninger mod menneskeheden for at producere harmløst CO2 i minimale mængder, en forøgelse af atmosfærens CO2 med 0.00037%  siden industrialiseringen begyndte, som en cirkusforestilling med tragiske klovnenumre.  Seriøse videnskabsfolk har for længst vendt denne humbug ryggen. Men sagen har en anderledes alvorlig side: Eliten gør, hvad den kan, for at skabe klimaforandringer og vejrkatastrofer med fysikkens mest avancerede teknikker: nanopartikler og partikler (chemtrails), partikelstråling og især med HAARP, et frygteligt militært våben, der nu rettes mod - hele mennskeheden. HAARP-våben haves af både USA, Rusland og Kina. Press Core hævder, at  USA fører vejrkrig mod Rusland og Kina - et farligt spil.

USAs officielle HAARP-hjemmeside har offentliggjort sine aktiviteter i årevis. Men siden Press Core begyndte at skrive om de kortvarige mønsterændringer, der kunne forbindes med voldsomme vejrforandringer, har USAs regering beordret hjemmesiden lukket i 3 uger - og herefter, at HAARP-impulserne fjernes, hvad der dog efterlader synlige spor.

I 1996 forelagde militærpersoner et skrift, “Vi Ejer Vejret i 2025″, hvoraf fremgår, at elektromagnetisk opvarmning af ionosfæren er et middel til at ændre vejret for at skade fjenden og hans kommunikationssystem i krig. Denne vejrændring bliver bestanddel af USAs sikkerhdspolitik.

EU-Parlamentet har i 1999 udsendt en beretning om HAARP. Det beskrives som et våben, der kan afstedkomme katastrofale klimaforandringer og økomilieu-forandringer, er en overtrædelse af international lov og derfor bør forbydes. USA siges at have lavet århundreder-varende forstyrrelse af van Allen Bæltet og store huller i ionosfæren (og jordens magnetfeltskjold) med øget strålingsrisiko og uoverskuelige konsekvenser for mennesker. USA har konsekvent afslået at sende repræsentanter til EU-høringer derom.

Men derudover angiver EU-Parlamentet, at man ønsker HAARP forbudt, fordi det kan påvirke hjernen og manipulere mennesker. HAARP siges at kunne påvirke enhvers stemning og tanker - og dermed bruges til styring af befolkningers sindelag, hvad jo nok i dag kunne være i EUs interesse! Dvs. eliten bruger CO2–klimaløgnen og dermed menneskehedens eksistens som syndebuk for de vejrkatastrofer, som dens HAARP, chemtrails m.m. afstedkommer. Deres motiv ud over  militær dominans: Muligvis deres erklærede affolkninspolitik.

*

Mit sidste indlæg viste dybt tragiske klovnerier mht. CO2–klimafuppen. Et tragisk aspekt er, at eliten permanent anklager menneskeheden for at være skyldig i at øge atmosfærens CO2 fra førindustriel 0,027% til nu 0,037%, idet dette bruges som argument for at plyndre os gennem CO2-afgifter og gebyrer, at tilrive sig diktatorisk verdensregering, der iflg EU-Rådspræs. van Rompuy består siden 2009, og at argumentere for reduktion af verdensbefolkningen. Af denne meget lille mængde CO2 stammer kun 1% fra menneskelige aktiviteter (0.00037%). Men som det vil fremgå af nedenstående, kan denne beskyldning meget vel være et skalkeskjul for reelt menneskeskabte klimaforandringer - skabt af af elitisterne! Således afslørede d. 28 April 28, 1997 US forsvarsminister William Cohen, at der er dem, der er sågar “engagerer sig i en øko-type terrorisme, hvorved de kan ændre klimaet, igangsætte jordskælv og vulkanudbrud eksternt ved hjælp af elektromagnetiske bølger.” Om, hvilke specifikke terrorister talte han , og hvordan kunne de bruge elektromagnetiske bølger til at ændre klimaet og igangsætte jordskælv

At Lave om på vejret
Press Core Updated April 21, 2011HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) hjemmesiden har været nede de sidste 3 uger. Den fik besked på at blive taget ned af den amerikanske regering for at skjule amerikansk vejrmodifikation. HAARP’s vandfaldsdiagrammer og magnetometerkort gav bevis for en løbende vejrkrig mellem den amerikanske regering og udenlandske stater. Beviser fra HAARPs egen hjemmeside afslørede, at den amerikanske regering handlede i strid med ENMOD traktaten om brug af vejrmodifikation (HAARP) med henblik på at fremkalde skader eller ødelæggelse. HAARP-transmissionsdata offentliggøres på HAARPs hjemmeside og faldt sammen med en række nylige større katastrofer såsom i 2010 Haiti jordskælvet, 2010–HAARP-weather-modification Hedebølgen i Rusland , de store oversvømmelser i 2010 i Kina og Pakistan og de store jordskælv i Haiti og Japan - alle begivenheder indtruffet, siden USA’s præsident og HAARP-20.-apr.øverstbefalende for De Forenede Staters militær, Barack Hussein Obama, tiltrådte.

Se på HAARP waterfall chart for April 20, 2011 (venstre). Diagrammet mangler data for ca 1 time. Efter at Press Core har studeret og skrevet om HAARP og om, hvordan man kan genkende en vejrmodifikationshændelse, bliver HAARP data censureret på nøjagtig samme måde som det ses af diagrammet for 20. april 2011. HAARP vandfaldsdiagrammet for 28 juli, 2010 (højre) viser, hvordan en HAARP vejrmodifikationstransmission ser ud. Det snævre farvebånd fra 14:30 til 5:00 er tegn på en HAARP vejrændringstransmission. Denne type data er ved at blive slettet fra vandfaldsdiagrammerne - se kortet for 20. april 2011.

Vejret som magtforstærker: “Vi ejer vejret i 2025- Et forskningsdokument præsenteret for US Air Force 2025 af Col Tamzy, J. House Lt Col James B. Near, Jr LTC William B. Shields (USA), Maj Ronald J. Celentano, Maj David M. Husband, Maj Ann E. Mercer, Maj James E. Pugh (1996).

Synspunkterne i denne rapport, er forfatternes og afspejler ikke den officielle politik eller United States Air Forces´, Forsvarsministeriums eller den amerikanske regerings holdning.

I 2025 kan de amerikanske luftstyrker “eje vejret” ved at udnytte nye teknologier og fokusere på udviklingen af disse teknologier til krigsførelsesformål. Sådan en kapacitet tilbyder den krigsførende værktøjer til at forme slagmarken på måder, der aldrig før var mulige.

I USA, vil vejrmodifikation sandsynligvis bliver en del af den nationale sikkerhedspolitik med både indenlandske og internationale anvendelser. Forud for angrebet, der er koordineret med forventede vejrforhold, påbegynder UAV’er (ubemandede Luftfartøjer) skydannelse og partikeludstrøningsoperationer. UAV’er spreder et Cirrusskjold for at nægte fjenden visuel og infrarød (IR) overvågning. Samtidig skaber mikrobølgeoopvarmere lokaliseret svingning for at forstyrre aktiv registrering via syntetisk-blænde-radar (SAR) systemer. Andre skydannelsesprocesser forårsager et sig udviklinde tordenvejr, der intensiveres over målet og alvorligt begrænser fjendens evne til at forsvare sig.

Haarp6Kommunikationsdominans via ændring af Ionosfæren
En række metoder er med held blevet udforsket eller foreslået til at ændre ionosfæren, bl.a. opladning via elektromagnetisk stråling eller partikelstråler 45  Jordbaserede modifikationsteknikker anvendt af FSU omfatter lodret højfrekvemsopvarmning, skrå højfrekvensopvarmning, mikrobølgeopvarmning og Haarplys-norge2magnetosfærisk modifikation. 46 betydelige militære anvendelser af sådanne operationer omfatter lav frekvens (LF) kommunikationsproduktion, højfrekvens-kanaliseret kommunikation og skabelse af en kunstig ionosfære.

Nanoteknologi byder også på muligheder for at skabe kunstigt vejr. En sky, eller flere skyer, af mikroskopiske computerpartikler, der alle kommunikerer med hinanden og med et større kontrolsystem kan give enorm kapacitet. De kunne også give en atmosfærisk elektrisk spændingsforskel, som ellers måske ikke eksisterer, for at opnå præcist sigte og tidsbestemte lynnedslag. En stor fordel ved at bruge kunstigt vejr til at opnå den ønskede effekt er, at resultaterne af bevidste handlinger synes at være konsekvenser af vejrliget

Det Europæiske Parlament 14 Jan. 1999 PE 227.710/fin. A4-0005/99
7. Mener, at HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) i kraft af sine vidtrækkende konsekvenser for miljøet er til global bekymring, og vi opfordrer til, at dets juridiske, økologiske og etiske konsekvenser skal undersøges af en international, uafhængig instans, før yderligere forskning og testning; beklager de gentagne afvisninger fra den amerikanske regering af at sende nogen person til at afgive vidneforklaring til den offentlige høring eller det senere møde i EUs kompetente udvalg om milieuet og de offentlige risici, der er forbundet med HAARP-programmet, som løbende finansieres i Alaska;

29. Opfordrer Kommissionen til i samarbejde med regeringerne i Sverige, Finland, Norge og Den Russiske Føderation, at undersøge milieu-og sundhedsmæssige konsekvenser af HAARP-programmet for Arktisk Europa;

30. Opfordrer især til en international konvention om et globalt forbud mod al forskning og udvikling, hvad enten militært eller civilt, som søger at anvende viden om de kemiske, elektriske, lydvibrationer eller andet med indvirkning på den menneskelige hjerne til udvikling af våben, som kan muliggøre enhver form for manipulation af mennesker, herunder et forbud mod enhver HAARP-russianaktuel eller mulig udbygning af sådanne systemer.

HAARP - et våbensystem, der forstyrrer klimaet
Den 5. februar 1998 holdt Europa-Parlamentets Underudvalg for Sikkerhed og Nedrustning en høring om bl.a. HAARP. NATO og USA var blevet indbudt til at sende repræsentanter, men valgte ikke at gøre det.

Haarp-cloud2Russerne, (venstre) har også HAARP-våben ligesom kineserne. Og Russerne markedsfører åbent en lille version af deres vejrkontrolsystem, kaldet Elate, som kan finjustere vejrmønstre over et 300 km område og har samme størrelsesorden som en GWEN-enhed. Et Elate system fungerer i Moskvas lufthavn.
Som det fremgår af EU’s dokument af 14. Jan 1999, siges HAARP at kunne påvirke enhvers stemning og endda tanker og her sindelagskontrol hos ubefæstede.  Det er måske grunden til, at alle danske politikere har underkastet sig, ja elsker den Nye Verdensorden og dens befalinger. Eller kunne det skyldes Rothschilds penge? Højre: HAARP skyer - ses dagligt i Danmark.

HAARP drives i fællesskab af US Luftvåben og Flåde sammen med det Geofysiske Institut ved University of Alaska, Fairbanks. Lignende forsøg er også gennemført i Norge, sandsynligvis i Antarktis, såvel som i det tidligere Sovjetunionen (22). HAARP er et forskningsprojekt ved hjælp af en jordbaseret udstyr, en vifte af antenner, som hver for sig drives af sin egen sender (23). Den genererede energi opvarmer dele af ionosfæren.

Det er et våben. Projektet vil også give mulighed for bedre kommunikation med ubåde og manipulation af de globale vejrmønstre, men det er også muligt at gøre det modsatte, at forstyrre kommunikation. Ved at manipulere ionosfæren kunne man blokere den globale kommunikation, mens ens egen transmission forbedres. En anden anvendelse er jord-gennemtrængende tomografi, røntgenfotografering af jorden i flere kilometers dybde, for at opdage olie-og gasfelter, eller underjordiske militære anlæg. Systemet holder øje med indkommende objekter trods Jordens krumning.

Fra 1950′erne gennemførte USA eksplosioner af nukleart materiale i Van Allen Bælterne (24) for at undersøge effekten af elektro-magnetiske stød genereret af atomeksplosioner i disse højder på radiokommunikation og drift af radar. Det skabte nye magnetisk strålingsbælter, som dækkede næsten hele jorden. Elektronerne vandrede langs magnetiske kraftlinjer og skabte et kunstigt Nordlys over Haarp-hole-in-skyNordpolen. Disse militære tests risikerer at forstyrre Van Allen bæltet i en lang periode. Jordens magnetfelt kan ødelægges over store områder, hvilket ville hindre radiokommunikation. Ifølge amerikanske videnskabsmænd kan det tage mange hundrede år for Van Allen bæltet for at vende tilbage til normal. HAARP kan resultere i ændringer i vejrmønstrene. Det kunne også påvirke hele økosystemer, især i det følsomme antarktiske område.

En anden alvorlig konsekvens af HAARP er forekomsten af huller i ionosfæren forårsaget af kraftige radiobølger. Ionosfæren beskytter os mod kosmisk stråling udefra. Håbet er, at hullerne bliver fyldt igen, men vores oplevelse af ændringer i ozonlaget peger modsat. Dette betyder betragtelige huller i ionosphären, som beskytter os mod kosmisk stråling. Denne form for forskning skal betragtes som en alvorlig trussel mod miljøet, med uoverskuelige konsekvenser for menneskers liv. Selv nu ved ingen, hvilke virkninger HAARP kan have.
En række internationale traktater og konventioner rejser stor tvivl om, hvorvidt  HAARP er lovlig såvel som om humanitære og politiske bevæggrunde. Traktaten om Antarktis, fastsætter, at Antarktis udelukkende må anvendes til fredelige formål. (25) Dette ville betyde, at HAARP er et brud på international lov.

Kommentar
Som det fremgår af ovenstående er HAARP  ikke “konspirationsteori”: Det er et forfærdeligt våben mod menneskeheden som oplyst af US Air Force og EU - måske endda værre end atomvåben, fordi Chemtrail_poster360usa-231x300- som det fremgår af US Air Forces dokument - resultaterne af et HAARP angreb simulerer naturkatastrofer. EU peger på hemmelighedskræmmeriet omkring HAARP, der er en forbrydelse mod international lov. Press Core leverer sandsynligheden for, at USA fører en hemmelig krig mod fremmede stater som Rusland, Kina, Pakistan med tørke og oversvømmelser.

Nu er det naturligvis et problem at afgøre, om naturkatastrofer er HAARP-relaterede eller ej. Men på grund af manglende gennemsigtighed er der nu er en tendens til at knytte alle naturkatastrofer eller jordskælv – dog ikke klimaændring!! -til HAARP angreb - hvilket synes så ugunstigt for USA, at det ville være fordelagtigt at åbne deres HAARP aktiviteter for offentlighedens søgelys. Men de gør det ikke. Har de faktisk HAARP-forbrydelser at skjule?

Georgia_guidestonesMht. huller i Ionosfæren har NASA for nylig opdaget et gigantisk hul i magnetskjoldet omkring Jorden, hvilket øger den kosmiske radioaktive stråling samtidig med fallout fra Fukushima og USAs bomber med forarmet uran i Libyen. Det kræver et godt helbred at overleve nu.

Nu har eliten med utrolig energi forsøgt at gøre menneskeheden skyldig i CO2-”forurening” - og fortsætter  skamløst med at gøre det, selv en stor del af menneskeheden har fundet ud af CO2 svindelen. Noget tyder på, at en lille elite afstedkommer klimaforstyrrelser, at en lille elite af superrige én-verdenstilhængere er de reelle klimaforbrydere – skønt der jo ikke er nogen global opvarmning. Og de har et motiv: De vil have befolkningsreduktion og her og her og her. Til højre: Georgia Guidestones formaner eliten til ikke at lade antallet af mennesker overstige 500 mio.

Jeg ser en parallel mellem Air Forces militære skriveri om brug af nanopartikler til skydannelse / skyberigelse og den chemtrailing, der bliver koodineret af Royal Society of London og støttes af nationale regeringer og EU. Chemtrailing og her spreder barium, arsen, strontium osv. partikler – uden forklaring på hvorfor. Afskærmning mod solstråler? Affolkningstaktik i apokalypsens 4 rytteres tjeneste?