*Resumé: Gang på gang fremhæver både EU og andre illuminister EU som modellen for énverdensstaten. Andre lignende konstruktioner, f.eks. ASEAN og NAFTA er forsøgt med EU som model - men slet ikke med samme grad af integration. Ja, EU-Kommissionspræsident José Barroso siger, at EU har opfyldt sin del af aftalen om verdensregering, mens EU-Rådspræsident, van Rompuy, har er klæret år 2009 som det første år med verdenregering  - efter G20 mødet i  London. I samme åndedræt sagde han, at  “klimakonferencen i København er endnu et skridt i retning af global regering af vores planet”. Iflg. The Daily Mail er den mand faligere end han ser ud til: han skal stå for Europas “belgianisering”, dvs. opløsning af nationalstaterne.  Med Lissabon Traktaten fik EU storhedsvanvid med ønske om at fremme “det internationale samfund”, dvs. den Nye Verdensorden (som de alle taler om - videoer)  militært. Endv. har EU etableret en meget dyr udenrigstjeneste med embassader parallelt med de nu helt umyndiggjorte nationalstaters. I spidsen for denne parodi står EUs “Høje Repræsentant”, den lille Catherine Ashton, der for 2 mdr siden erklærede: “Vi har gjort en mangeårig indsats for effektiv multilateralisme med et stærkt FN i centrum. Regionale  organisationer er byggesten for global regering”  - efter topilluminaten Brzezinski. EU har altså store ambitioner om at spise kirsebær med supermagterne.

»Global regering« henviser iflg. “EurActiv” til et meget gammelt spørgsmål: samarbejde mellem “suveræne” stater om fælles udfordringer: 1. fred og sikkerhed 2. handelsforhandlinger om toldnedsættelser, 3. landbrug og 4. intellektuelle ejendomsrettigheder, 5. reaktioner på de økonomiske og finansielle kriser, 6. miljøspørgsmål såsom klimaændringer og 7. biodiversitet, 8. terrorbekæmpelse, 9. spredning af atomvåben, 10. folkevandring, 11. narkotika-og menneskehandel, og 12. sundhedsmæssige risici såsom pandemier.
I praksis udvikler samarbejde om disse spørgsmål sig gennem formelle institutioner - såsom De Forenede Nationer, Verdenshandelsorganisationen og endda selve EU - og gennem mere uformelle topmøder, som G8-G20 og mellemstatslige konferencer om klimaændringer og biodiversitet. En fælles rapport fra US National Intelligence Council og EUs Institut for Sikkerhedsstudier definerer global regering mere bredt som “alle institutioner, regimer, processer, partnerskaber og netværk, der bidrager til kollektive handlinger og problemløsning på internationalt niveau. Institutionerne er planmæssigt bygget op siden 1945 - og styres af en meget lille elite.

Ser man nu på, hvad EU har opnået på disse felter, er resultatet ynkeligt - og EUs storhedsvanvid pinligt:
Med hensyn til demokrati forsvandt de sidste rester med Lissabon-traktaten/forfatningen, der ignorerede afvisning i de få folkeafstemninger i lande, som ikke kunne snyde deres borgere for en lejlighed til at sige “nej” til at give deres suverænitet bort. EU opnåede et Irsk “Ja” gennem intimidering, korruption og løgne. Nu er “vore” politikere ved at snuble over hinanden for at opgive vores suverænitet til at bestemme vore egne nationale budgetter til Barroso & Co. Hvad med kontrol af narkotika, menneskehandel og migration?  EU har haft netop den modsatte effekt:  Disse onder tager kolossalt til. Fred og sikkerhed? EU er nu blevet en høg i Rothschild´s/ George Soros´tjeneste - truer med at angribe alle “lukkede” samfund, hvis de ikke er for store eller har kernevåben! Landbrugsstyring har medført afvikling af velfungerende europæiske landbrugsenheder, stigende fødevarepriser og bedrageri. Spredning af atomvåben? Iran, Korea? Sundhed? I den største skandale i den medicinske historie efter Anden Verdenskrig, massevaccinationer mod harmløs “svineinfluenza” i 2009/10, var WHO’s eksperter i seng med med vaccineproducenterne - og kampagnen blev stærkt anbefalet af EUs EMEA og de nationale Sundhedsstyrelser, endog  på børn, skønt ingen vidste, hvad bivirkninger der ville følge. Nu synes  narkolepsi at være en bivirkning hos børn. Denne vaccine indeholdt op til 1 mio. gange mere squalen, der var stærkt mistænkt for at have gjort 125,000 soldater syge i den første Golfkrig, end den vaccine, de soldater fik!

Men ikke desto mindre er EU et trofast, krybende væsen for sine højrøde mestre og deres kommunistiske fremtidsdiktatur for en menneskehed, der er ideologisk ensrettet og indespærret i urbaniserede bure: Agenda 21. Det var den fremtid, Præs Bush sr. talte om i sin Tale om Unionens Tilstand i 1991: Hvad der er på spil, er … en ny verdensorden … at nå menneskehedens universelle forhåbninger  … baseret på fælles principper og retsstatsprincippet, (illuminat-)lov …. Belysningen af de tusind lyspunkter (topfrimurere som guvernører)….  Forandringens vinde  er er med os nu”.

*


Åb. 13: “….7 Der blev givet det (uhyret fra folkehavet) magt over alle stammer og folk og tungemål og folkeslag… 5 Der blev givet det mund til at tale store ord og bespottelser, og der blev givet det magt til at virke i 42 måneder. 3–4 Hele Jorderig fulgte undrende efter dyret. Og de tilbad dragen, som havde givet dyret magten. De tilbad også dyret og sagde: Hvem er dyrets ligemand og hvem formår at kæmpe imod det?” Åb. 17:13 -  “De har én og samme tanke, og deres kraft og magt stiller de til dyrets rådighed.”

Rothschild´s-hexagramÅh, nej! Jeg anser ikke det korrupte, kommunistinficerede EU eller småfisk som Barroso eller van Rompuy for at være Åbenbaringens store dyr – selv om EUSSR er lige så rød som Åbenbaringens store dyr (Åb. 17) og Mayer Amschel Rothschilds røde skilt i Frankfurt (venstre), der gav anledning til den røde revolutionsfarve. Men denne elite kontrollerer medierne og her og dermed den offentlige mening. Da disse personer og samtlige politikere erklærer og viser at have stillet al deres energi og deres sorte sjæle til rådighed ikke blot for dette røde EUSSR – men især for “Det Internationale samfund”, dvs. Rothschild/Weishaupts kommunistiske Nye Verdensorden – i konsensus, er det nærliggende at drage en parallel.  Så meget mere som historikeren Wolfgang Eggert gennem livslang forskning kan påvise, at jødiske, katolske og evangeliske dommedagssekter med meget stor indflydelse i  Washington og på Netanyahu bruger bibelprofetierne som deres arbejsprogram hen imod Bibelens dommedagsscenario (f.eks. Matth. 24, Luk. 21, Ezekiel 38–39, Habakkuk:3) som anvist af illuminat-guruen Albert Pike. Så hvis man ønsker at kende verdens fremtid, kan man med fordel læse Bibelens dommedagsprofetier.

Som så ofte påpeget i denne blog, er EU modellen for Den Nye Verdensorden/det “internationale samfund” - også mht. dennes geografiske udvidelse gennem europæisk og euromediterran ekspansion mhp. énverdensstat og -regering, som så tit er nævnt af EU’s ledere (se videoer i højre margen af denne blog). EU-Rådets præsident,
*

*

Herman Van Rompuy, har endda erklæret, at 2009 var det første år med global regering - som blev indført uden vores viden på G20-mødet i London i april 2009. EU-Kommissionens præs, José Barroso: EU Pressemeddelelse d. 24. marts 2011 bekræftede, at EU spiller en rolle i den globale regering: “Vi gør faktisk nu, hvad der var en meget vigtig målsætning for alle dem, der ønskede et stærkere EU: at fuldføre den monetære union med en økonomisk union. Og jeg vil gerne sammenkæde dette også med de forpligtelser, som vi alle, som EU har påtaget sig over for omverdenen, nemlig i G20-processen. Vi har lovet…. regeringsførelse. Og Europa kan sige, at Europa har leveret sin del af aftalen om global regering.”

Følgende er, hvad EU handler om - en Illuministisk (s. 29) konstruktion til at ødelægge nationalstaterne og til at være model for Zbigniew Brzezinski´s regionalisering som springbræt til NWOs/Det “Internationale Samfunds” énverdensstat
Deutsche Welle 10 Nov. 2010:  EU-Rådets formand Hermann van Rompuy: “Nationalisme er en trussel mod kontinentet, da det ikke længere skaber “en positiv følelse af stolthed over ens egen identitet, men en negativ følelse af frygt for de andre i hver medlemsstat; der er mennesker, der mener, at deres land kan overleve alene i den globaliserede verden. Det er mere end UNPA_Allocationen illusion: Det er løgn.” The Daily Mail 10 Nov. 2010: Van Rompuy er  farligere end han ser ud til. Han er manden, der skal lede Europas belgianisering .

Dette er hvordan det gøres - med allerede fallerede metoder: Økonomisk integration med “partnere” i syd og øst
EurActiv 13 Apr. 2011 – EU-Kommissær, Stefan Füle:Vi er klar til at kaste os ud i økonomisk integration med (Euromed) landene: Ud over at styrke civilsamfundet og her, støtter vi  deres demokratiske udvikling, udvikling af demokratiske institutioner og deres rummelige og bæredygtige vækst. Alt dette, kunne man gøre meget bedre, hvis man engagerer vores naboer med tanken om gradvis at indføre den form for europæisk økonomisk område, der fungerer så godt i Europa.” Füle sagde, at på samme måde kræves et klarere perspektiv for de østlige Unpa-logopartnere, mens de leverer deres del af smertefulde reformer.

Siden 1994 har EU-Parlamentet haft travlt med at arbejde for etablering af FNs Parlamentariske Forsamling (UNPA), Verdensparlamentet.
UNPA logo (ve.)  og UNPA stemmeindflydelse (hø). Schwartzberg´s vægtede stemmeret giver små stater minimal indflydelse.

Euractiv 4 April 2011: Det Europæiske Råds præsident, Herman Van Rompuy, sagde, at “klimakonferencen i København er endnu et skridt i retning af global regering af vores planet“. I en tale til FN i februar, sagde EU’s højtstående repræsentant, Catherine Ashton, “vi har gjort en mangeårig indsats for effektiv multilateralisme med et stærkt FN i centrum. Regionale organisationer er byggesten for global regering”.

En voksende overflod af internationale institutioner og aftaler forsøger at løse verdens store udfordringer: økonomisk, miljømæssigt eller sikkerhedsmæssigt.
Milepæle i denne nye verdensorden (NVO)
* 24 okt 1945: Ikrafttrædelse af FN-charteret.
* Oktober 1947: Undertegnelse af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT).
* 15-17 november 1975: Første topmøde mellem G 6 stats-og regeringschefer i Rambouillet i Frankrig.
* Juni 03-14 1992: Første Globale topmøde i Rio de Janeiro.
* 1 Januar 1995: Oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO).
* 20-22 juni 1997: Rusland indtræder i G7, der derved bliver til G8.
* 11. december, 1997: Vedtagelse af Kyoto-protokollen til at reducere udledningen af drivhusgasser.
* 15-15 december 1999: Første topmøde mellem G20-landenes finansministre og centralbankchefer.
* 14-15 november 2008: Første topmøde mellem stats-og regeringschefer fra G20-landene til en fælles reaktion på den globale økonomiske og finansielle krise (”nye” G20).
Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150* 7-18 december 2009: COP 15 -FN’s klimakonference i København.
* December 1, 2010: Lancering af EU’s Udenrigstjeneste, et år efter ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten.
* 29 november-10 december 2010: COP 16 - FN’s klimakonference i Cancún, Mexico.
* 3-4 november 2011: G20-topmøde i Cannes, Frankrig.
* 28 november-9 december 2011: COP 17 – FN’s klimakonference i Durban, Sydafrika.
* 04-06 juni 2012: »Rio +20” - Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (tredje»verdenstopmøde«). Det betyder FN’s diktatoriske system til at regere verden, Agenda 21 og her.

Venstre: EU plakat - Babelstårnet (Verdensstaten) nu ved at være færdigt i trods mod Gud (1. Mos. 11:1-8). Bemærk de omvendte luciferiske pentagrammer. Læg mærke til de kubiske mennesker = “det internationale samfunds/NVOs robotter i Agenda 21.

Hvad er EU’s rolle i denne nye verdensorden?
»Global regering« henviser til et meget gammelt spørgsmål: samarbejde mellem suveræne stater om fælles udfordringer: 1. fred og sikkerhed 2. handelsforhandlinger om toldnedsættelser, 3. landbrug og 4. intellektuelle ejendomsrettigheder, 5. reaktioner på de økonomiske og finansielle kriser, 6. miljøspørgsmål såsom klimaændringer og 7. biodiversitet, 8. terrorbekæmpelse, 9. spredning af atomvåben, 10. folkevandring, 11. narkotika-og menneskehandel, og 12. sundhedsmæssige risici såsom pandemier.

I praksis udvikler samarbejde om disse spørgsmål sig gennem formelle institutioner - såsom De Forenede Nationer, Verdenshandelsorganisationen og endda selve EU - og gennem mere uformelle topmøder, som G8-G20 og mellemstatslige konferencer om klimaændringer og biodiversitet. En fælles rapport fra US National Intelligence Council og EUs Institut for Sikkerhedsstudier definerer global regering mere bredt som “alle institutioner, regimer, processer, partnerskaber og netværk, der bidrager til kollektive handlinger og problemløsning på internationalt niveau

Udenrigstjenesten
EUs udenrigspolitiske ambitioner blev forstærket med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009. Blandt dens nyskabelser er oprettelsen af posten som EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender, fuldt udbyggede EU-ambassader, og oprettelsen af EU’s Udenrigstjeneste. Siden da har resultaterne dog været noget skuffende. Igen og igen kæmper EU for at finde en enkelt stemme og synes ofte at finde sig selv marginaliseret af andre lande. I september sidste år klarede EU ikke nær at sikre sig fuld repræsentation på FNs Generalforsamling, og de europæiske lande har oplevet, at deres repræsentation reduceres i IMF og Verdensbanken for at gøre plads til de nye vækstøkonomier. EU-lande er stærkt Bellpyramid172overrepræsenterede i FN’s Sikkerhedsråd.

Venstre: USAs Store Segl, givet til de amerikanske illuminater af Mayer Amschel Rothschild gennem hans håndplukkede budbringer, Haym Solomon. Et symbol, der ses på hver 1 dollarseddel som en påmindelse om at bygge verdensstaten færdig. Pyramiden med afløftet Dollar-billslutsten repræsenterer den ufærdige Nye Verdensorden, Novus Ordo Seclorum - som skrevet under pyramiden i folkehavet. Denne opgave bliver nu kraftigt gennemtrumfet til det punkt, hvor kun en verdenskrig kan fuldføre den - hvorefter slutstenen er på plads, ligesom Lucifers altseende øje er væk - og hans stjerne, Venus, den farisæiske/ dvs. talmudiske Illuminat-Messias, er på toppen: Han regerer verden - som præs. Bush Sr. i sin Tale om Unionens  Tilstand i 1991 siger: “Hvad der er på spil, er mere end et lille land, det er en stor idé - en ny verdensorden … at nå menneskehedens universelle forhåbninger  … baseret på fælles principper og retsstatsprincippet, (illuminat-)lov …. Belysningen af de tusind lyspunkter (nu skjulte topfrimurere- se dem på himlen til højre )….  Forandringens vinde  er er med os nu”. Denne pyramide fortæller samme luciferiske historie som genopførelsen af Babelstårnet.

Styring af miljøet
Internationale bestræbelser blev stort set udviklet efter det globale topmøde i juni 1992 i Rio de Janeiro, hvorefter de vigtigste konventioner om klimaændringer og biodiversitet blev vedtaget. På globalt plan er de to vigtigste institutioner, der i øjeblikket er involveret, De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP), som blev oprettet i 1972, og FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling (CSD), der blev oprettet i 1992. I løbet af de seneste ti år er miljøkonventioner mangedoblet og offentlige instanser og afdelinger er skudt op på alle niveauer, hvilket fører til et sammensurium af aftaler og regler. Virksomhederne har skabt deres egne miljøafdelinger, og mange nye forsknings-og akademiske institutioner er også blevet etableret.

I maj 2012 vil et ny Rio +20 såkaldt »verdenstopmøde« blive afholdt i samme by (se EurActiv Links Dossier om  Rio +20 - det skøreste, jeg længe har set). Landene vil bl.a. undersøge idéen om at skabe en Verdensmilieu-Organisation’ samt søge at beskatte miljøskadelige tiltag. Hidtil har EU gjort begrænsede fremskridt i at overtale andre lande til at reducere deres kulstofemissioner

CarbonPositive 11 Apr. 2011: En ny FN-mæglet global klimaaftale syntes så langt væk som nogensinde efter seneste runde af forhandlinger i Bangkok i sidste uge. Japan og Rusland afviser enhver udvidelse af Kyoto medmindre USA og de store udviklingslands-udledere som Kina og Indien forpligter sig til bindende udledningsløfter løfter først. Den Europæiske Union ønsker en foreløbig forlængelse af Kyoto-målene efter 2012. Japan og Rusland er imod dette.

Europa fører an med et eksempel på kontinental regeringsførelse
Regionale integrationsindsatser, undertiden udtrykkeligt inspireret af EU: ASEAN, NAFTA, Mercosur, Golfstaternes Samarbejdsråd. Pan-regionale organer har generelt opnået meget begrænset integration: Den Afrikanske Union, Unasur og Den Arabisk Liga.

Sarcozy-satanic293hKommentar
Kig på denne blogs synbolik over overskriften – og “Symbolism-teksten”, og man vil se EUs rolle i dens selvforkyndte verdensregering illustreret. Det er der altsammen: Frimureropbygningen under Luciferiske omvendte pentagramstjerner af Babelstårnet/verdensstaten, dvs deres illuministiske - (explanatory statement, p.29) - Nye Verdensorden, der så ofte er annonceret af José Manuel Barroso og Sarkozy (Se øverste video i højre margen), Gordon Brown, Angela Merkel osv. Man kan se den muslimske indvandring for “radikalt at ændre” vores kultur og religion - som EU-politikere selv har udtrykt det. Kig på menneskene på ovenstående EU-plakat: De har kubiske hoveder og kroppe - de er den Nye Verdensordens Agenda 21 -robotter!

Berlusconi-satanstegnMen bortset fra at være modellen for NVO har EU klaret sig ynkeligt med hensyn til sin mission som springbræt til en verdensstat. Dens utopiske Euromediterrane Projekt ligger nu i ruiner. Dens utopiske og løgnebaserede klimaambitioner ligeså - uden samtykke fra USA, Rusland, Kina - og endda fra  egne befolkninger. Dens flagskib, Euroen, som  dens “far”, Robert Mundell, forestillede sig skulle være mellemled til énverdensvalutaen, som nu Rothschild/Soros presser på for - er en tiltagende katastrofe: flere og flere af dens medlemsstater har brug for redningsaktioner, kunstig åndedræt - og dermed forarmes også de “solidarisk” heftende ikke euro-medlemmer. Dette kan naturligvis være tilsigtet mhp. udskiftning med verdensvalutaen. Med hensyn til demokrati forsvandt de sidste rester med Lissabon-traktaten/forfatningen, der ignorerede afvisning i de få folkeafstemninger i lande, som ikke kunne snyde deres borgere for en lejlighed til at sige “nej” til at give deres suverænitet bort. EU opnåede et Irsk “Ja” gennem intimidering, korruption og løgne. Nu er “vore” politikere ved at snuble over hinanden for at opgive vores resterende suverænitet til at bestemme vores egne nationale budgetter til Barroso & Co. Hvad med kontrol af narkotika, menneskehandel og migration?  EU har haft netop den modsatte effekt:  Disse onder tager kolossalt til. Fred og sikkerhed? EU er nu blevet en høg i Rothschild´s/ George Soros´tjeneste - truer med at angribe alle “lukkede” samfund, hvis de ikke er for store eller har kernevåben! Landbrugsstyring har medført afvikling af velfungerende europæiske landbrugsenheder, stigende fødevarepriser og bedrageri. Spredning af atomvåben? Iran, Korea? Sundhed? I den største skandale i den medicinske historie efter Anden Verdenskrig, massevaccinationer mod harmløs “svineinfluenza” i 2009/10, var WHO’s eksperter i seng med med vaccineproducenterne - og kampagnen blev stærkt anbefalet af EUs EMEA og de nationale sundhedsstyreler, endog på børn, skønt ingen vidste , hvad bivirkninger der ville følge. Nu synes  narkolepsi at være en bivirkning hos børn. Denne vaccine indeholdt op til 1 mio. gange mere squalen, der var stærkt mistænkt for at have gjort 125,000 soldater syge i den første Golfkrig, end den vaccine, de soldater fik!
Men ikke desto mindre er EU et trofast, krybende væsen for sine højrøde mestre, og her. Med hensyn til baggrunden: Se her.