Resumé: Kansler Merkel og EU præs. van Rompuy har sagt, at hvis euroen falder, falder Europa. Mange mener, at euroen er ved at falde - men det skal man nok ikke glæde sig over: Som Brzezinski sagde, er et nødvendigt led i skabelsen af verdensregering regionalisering. For at en verdensvaluta, bancoren efter Keynes, kan indføres, må dollar og euro bryde sammen.
Men EU fortsætter maskeraden: Barrosos kære ven, Rothschildhåmdlangeren og tidl. Trilaterale Kommissionist, Jacques De Larosière, har med virkning fra 1. jan. 2011 lavet en tilsynsordning med de samme kræfter, som så udmærket overså faresignalerne på den for London- og Wallstreetbankiererne så gunstige finanskrise, der indbragte bagmændene kolossale pengemængder fra husejere, der måtte gå fra hus og hjem,  og skatteydere gennem bail-outs som tak for deres hensynsløse spekulationer. En Europæisk Systemrisiko-bestyrelse (ESRB) er propfuldt af Rothschilds ECB- og nationalbankledere. Endv. er der tale om ESA: Den Europæiske Tilsynsmyndighed:  En Europæisk Banktilsynsmyndighed (EBA), en Europæisk Forsikrings-og Arbejdsmarkedspensionsordnings-Myndighed (EIOPA), og  en Europæisk Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA).

Efter at have indført meget barske sparekrav i PIIGS- og andre EU-lande, siger EU-toppen nu, at de slet ikke slår til - trods svære protester mod dem. Der skal spares meget mere, især skal velfærdsstaterne slankes meget, bl.a. skal pensionsalderen op - lige som skatterne og beskatningsbasen udvides. EU forlanger selv ret til at beskatte os. Dette mener kommissionen vil øge beskæftigelsen - skønt folk ikke har penge til at stimulere efterspørgslen. Dette sammen med ETS-afgifter og udgifter til unyttigt CO2-salg på bankiernes klimabørser er opskriften på uro i  EU. Det ser ud, som om EU tilstræber dette. For så at føje spot til skade har EU Kommissionen med Domstolens hjælp bevilget sig og 50.000 EU embedsmænd - herunder Domstolens dommere - en lønforhøjelse på 3.7% for så bravt at have gjort millioner af Europæere arbejdsløse. Fagforeningerne er rasende.

EU forlanger af protesterende gældsatte lande, at de skal tage imod en EU redningspakke, hvorved disse lande mister al suverænitet til Bruxelles. Næste på listen er nu Portugal, skønt landet siger, at det ikke behøver nogen redningspakke. Specialister mener, at disse redningspakker er helt nytteløse: 1. De hindrer ikke smitten fra EUs dødssyge eurokoncept  2. Undsætningsmekanismen er noget rod. 3. Der er ingen plan for at få landene ud af redningsmekanismen. 4. Endelig har alle fejlene i forbindelse med redningsmekanismen gjort en opløsning af euroen mere sandsynlig. Investorerne  kan se ganske klart, at EU- og IMF-medicinen ikke virker.

Personligt tror jeg ikke, at euroen falder, før disse finansgenier har trukket den sidste cent op af vore lommer. Overvågningen gælder ikkke blot euro-områdets statsbudgetter – men alle EU-staters. Med det forestående diktat om, at alle nationale budgetter skal godkendes af EU, før de forelægges de nationale parlamenter, har EU gjort Europas stater til vasaller – og sat punktum for “velfærden”.

Angela Merkel sagde - lige som EU-præs. van Rompuy: “Hvis Euroen falder, falder  Europa” - som om der var en tragedie. Hvad det er i virkeligheden er, for efter euroen følger bancor verdensvalutaen (se IMF’s ““Reserve Accumulation and International Monetary Stability“). Ogden allerede eksisterende verdensregering, der iflg. EU præs. van Rompuy blev introduceret i 2009, som G20, vil åbent regere verden, som naturligvis ikke kan regeres selv af regionale regeringer som EU. Zbigniew Brzezinski understregede, at verdensregering kun var mulig gennem regionalisering. Så lad os se, hvordan denne plan skrider frem.

EU’s stats-redningsmedicin er ubrugelig - synes at være et komplot for at tvinge EU-landene under Bruxelles kontrol
Jan. 18 Bloomberg Business Week: Denne gang er det Portugal. Og dog virker scriptet meget lig det, der blev brugt over for  Grækenland og Irland. Obligationsrenten skyder i vejret. Regeringen benægter rasende, at der er behov for en redningsplan. Franske og tyske ledere genopkoger nogle af deres fraser om betydningen af europæisk solidaritet. Og fyrene i Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Union pakker deres tasker og tjekket fartplaner. Før man ved af det, er de trodsige ord forsvundet, og redningen er begyndt.
Larosiere+barrosoDet giver ingen mening: 1.Det vil ikke stoppe smitten. 2. Undsætningsmekanismen er noget rod. 3. Der er ingen plan for at få landene ud af rednings-mekanismen. 4. Endelig har alle fejlene i forbindelse med redningsmekanismen gjort en opløsning af euroen mere sandsynlig. Investorerne  kan se ganske klart, at EU- og IMF-medicinen ikke virker.

EU Pressemeddelelse 17 Nov. 2010: (dokumenter 39/10, 40/10, 41 / 10, 42/10, 43/10 og 13694/10).
Rådet vedtog forordninger om oprettelse af en 1. Europæisk Systemisk Risiko Bestyrelse (ESRB), som vil stå for makrotilsynet med det finansielle system, og tre nye tilsynsmyndigheder på mikro-finansielt plan, nemlig (bygget af Rothschild marionetten, De Larosière – til højre for sin “kære ven”, José Barroso). De Larosière er også en gammel Trilateral Kommissionist, der lader de tidligere marionetter, der undlod at gribe ind mod det grundlæggende økonomiske vanvid før den første finanskrise i 2008, fortsætte med deres “tilsyn”):
2. En Europæisk Banktilsynsmyndighed (EBA) 3. en Europæisk Forsikrings-og Arbejdsmarkedspensionsordnings-Myndighed (EIOPA) og 4. en Europæisk Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA). Disse 3 kaldes ESA: Den Europæiske Tilsynsmyndighed.

De fire nye organer vil blive en del af et europæisk system for finansielle tilsynsmyndigheder, som vil medinddrage tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne. ESRB og EIOPA vil blive placeret i Frankfurt, EBA i London og ESMA i Paris. Det nye system vil være klar fra den 1. januar 2011.

ESRB’s rolle er at overvåge og vurdere potentielle trusler mod stabiliteten i det finansielle system. Når det er nødvendigt, vil det udstede advarsler og anbefalinger til handling og vil overvåge deres gennemførelse.
Risikoadvarsler og anbefalinger vil enten være af generel karakter eller vedrøre enkelte medlemsstater eller grupper af medlemsstater. De vil blive rettet til Rådet og i givet fald til de tre nye tilsynsmyndigheder.
ESRB’s henstillinger forventes at øve en væsentlig indflydelse på adressaterne, med høj kvalitet i analysearbejdet, mens adressaterne vil være forpligtet til at give en fyldestgørende begrundelse (”handling eller forklar”). Hvis ESRB vurderer, at reaktionen  er utilstrækkelig, vil den underrette Rådet, hvis det er er relevant. Fra sag til sag kunne ESRB beslutte at offentliggøre henstillingerne efter konsultation med Rådet.  ESRB vil blive ledet af formanden for ECB for en indledende periode på fem år.

Trichet-bangtAl magt til Rothschilds centralbanker: En lille styregruppe vil sætte ESRB’s arbejdsdagsorden og danne grundlag for beslutninger. Det vil omfatte bestyrelsens formand og næstformand, fem andre medlemmer af det generelle råd, der også er medlemmer af det generelle råd for ECB (tre fra eurolande og to fra ikke-eurolande), formændene for de tre ESA’er, et medlem af Kommissionen og formanden for det økonomiske og finansielle udvalg (EFC).

ESRB Bestyrelsens generelle råd vil bestå af  formand og næstformand, cheferne for centralbankerne i medlemsstaterne (Rothschild-styrede - undtagen i 5 lande i verden), formanden for ECB - CFR og Rothschild-marionetten, Jean-Claude Trichet - (eller dens næstformand, hvis formanden også har formandskabet for ESRB), formændene for de tre ESA’er, et medlem af Kommissionen, og (som ikke-stemmeberettigede medlemmer) Formanden for EFC og repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder.

ESA’erne vil være ansvarlige for at sikre, at et enkelt sæt harmoniserede regler og en konsekvent tilsynspraksis anvendes af tilsynsmyndighederne i medlemstaterne. Men på grund af de finansielle forpligtelser, der kan være involveret for medlemsstaterne, må afgørelser truffet af ESA’erne ikke på nogen måde kollidere på med finanspolitisk ansvar i medlemsstaterne. Enhver bindende afgørelse truffet af ESA’erne vil blive underkastet revision af EU’s domstole. ESA’erne vil bestå af højtstående repræsentanter fra alle medlemslandenes tilsynsmyndigheder under permanente formandskaber. De nationale myndigheder vil fortsat have ansvaret for dag-til-dag tilsyn med de enkelte virksomheder, og en styregruppe vil blive nedsat til at sikre samarbejde og koordinere udvekslingen af oplysninger mellem ESA’erne og ESRB.

Dette tilsyn skal gælde for alle EU-lande – og EU-godkendelse af nationale budgetter før de forelægges nationale parlamenter reducerer alle  europæiske EU-medlemstater til vasaller
The Telegraph 18 Jan. 2011: EU søger nye “budgetovervågningsbeføjelser” til at undersøge det britiske (og alle andre EU medlemstates) budget, før det præsenteres for parlamentet, ifølge regeringens embedsmænd. En EU-Kommissionenembedsmand sagde, at direktivet var nødvendigt for alle EU-lande for at sikre “opfyldelse af gælds- og underskudstærskler”. “Medlemsstaterne skal sikre, at disse regler gælder for alle politiske institutioner og offentlige delsektorer, for at det virker,”sagde han.

The Financial Times Tyskland 20 Januar 2011: Overrepræsentation af (Rothschilds) ECB og de nationale centralbanker i ESRB. De nationale tilsynsmyndigheder har stemmeret!

Nogle økonomer er bange for, at Fed vil kunne få et dobbeltmandat igennem bagdøren: Interessekonflikt truer på mellemlangt sigt mellem pris- og finansstabilitet. Den monetære politik for ECB og de nationale centralbanker er fortsat uden overvågning (jf. Alan Greenspans katastrofale lavrentepolitik!)

Bloomberg 20. jan. 2011: “Problemet er, at disse faciliteter er bygget til at løse gårsdagens problemer,” siger Peter Hahn, en tidligere bankmand i Citigroup Inc., nu finanslektor ved Cass Business School i London. “Man kan aldrig gøre mere end at signalisere et problem, og om de kan stoppe en krise er tvivlsomt.” “Hvis man er på udkig efter en institution, der vil redde os før den næste krise, så det er bestemt ikke denne, ” sagde Carsten Brzeski, økonom ved ING Group i Bruxelles.

Budget-nedskæringerEU Pressemeddelelse 12 Jan. 2011Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender: Uden intensiveret finanspolitisk konsolidering er vi prisgivet markedskræfterne, som vi har set. Uden væsentlige ændringer i den måde, den europæiske økonomi fungerer på, vil Europa stagnere og vil blive dømt til den onde cirkel med høj arbejdsløshed, høj offentlig gæld, og lav økonomisk vækst. Vi kan undgå det ved en beslutsom finanspolitisk konsolidering og forstærkede strukturreformer. Alle medlemstater bør først og fremmest tilpasse deres udgifter og samtidig beskytte vækstfremmende Olli-rehnudgifter, særlig uddannelse, forskning og innovation. Når skattestigninger er nødvendige, og i mange tilfælde er de er nødvendige, bør de økonomiske forvridninger minimeres. Indirekte skatter er mere vækstvenlige end direkte skatter, og udvidelse af skattegrundlaget er normalt bedre end at hæve satserne. Vi er også nødt til at tackle makroøkonomiske ubalancer for medlemsstater med store betalingsbalanceunderskud. Reformerne af løndannelses-systemer og servicemarkeder er af afgørende betydning for at forbedre deres samlede økonomiske konkurrenceevne. Ligeledes må medlemstater med store betalingsbalanceoverskud identificere og håndtere kilderne til svag indenlandsk efterspørgsel. I år vil uden tvivl blive meget udfordrende for Europa igen, men det kan også gøres til året, hvor Europa overvinder sin suveræne gældskrise, løfter sit vækstpotentiale og reformerer sin økonomiske styring. Dette kræver modige finanspolitiske foranstaltninger og strukturelle reformer i hver enkelt medlemsstat.

EUObserver 12 Jan. 2011: - På trods af de hundreder af milliarder, der allerede er blevet skåret ned i EU-landenes budgetter i kølvandet på den økonomiske krise, sagde EU-Kommissionen, at  nedskæringerne ikke har været dybe eller radikale nok, og krævede endnu flere stramninger af de europæiske regeringer. EU-lederen skitserede en række strenge anbefalinger, døbt ‘den årlige vækstoversigt”, som han ønsker, de nationale hovedstæder skal overholde.

I en demonstration af tværideologisk enhed, skitserede en trio af Europas førende embedsmænd, centrum-højre præsident Jose Manuel Barroso, den liberale kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn og den venstreorienterede beskæftigelseschef, Laszlo Andor, planerne. Bruxelles ønsker at se yderligere nedskæringer af budgetterne i 2012 på velfærdsreform - herunder flere betingelser knyttet til ydelser og en forhøjelse af “forhastet” pensionsalder.

France-pension-demonstrationsPensionsreformer har imidlertid vist sig at være meget kontroversielle med massestrejker i Frankrig pga. pensionsalderændringer, hvorved de lammede landet sidste år.

De tre efterlyste også en forøgelse af den effektive udlånskapacitet for EUs redningspakke-mekanisme midt i voksende frygt for, at euroområdets redningsfond kan være utilstrækkelig, skulle Spanien eller Belgien banke på døren. Dog erklærede både Frankrig og Tyskland, at den nuværende fond var stor nok. Der er udbrudt magtkamp mellem Merkel og Barroso om dette. EUs regeringer vil i foråret overveje forslagene. Kommissionens forslag har straks provokeret chok og forargelse fra fagforeninger.

EUbusiness 10 Jan. 2010: Tyskland og Frankrig ønsker at presse Portugal til at søge en redningspakke for at hindre, at Spanien og Belgien blive de næste Euro-krisetabere. Paris og Berlin vil også have medlemmer af euroområdet til at fastslå, at de er parate til at gøre, hvad det kræver at redde møntunionen, såsom en udvidelse af en 750-milliarder stor euroredningsfond. Tyske og franske eksperter er bekymrede over de høje renter, som Portugal er ved at blive tvunget til at betale for at låne penge fra investorer, der er berørt af Lissabons offentlige finanser. Spanien er af langt større interesse for Paris og Berlin, idet dets økonomi er dobbelt så stor som Portugals, Grækenlands og Irlands tilsammen, en banksektor, der kæmper med dårlig gæld og arbejdsløshed på næsten 20 procent. Investorerne er også blevet berørt af Belgien, som har været uden en regering i næsten syv måneder.

The Express 16 Dec. 2010: Næste års EU-budget blev vedtaget i går - et kontroversielt øget udgiftsniveau med 2,9 pct midt i et Europa-dækkende program med drastiske stramninger i medlemslandene. Euro-parlamentsmedlemmer pressede på for en seks procent stigning tidligere på året, men gik med til et kompromis, som ser EUs årlige budget vokse til € 126.500.000.000  EurActiv 22 Nov. 2010: Den Europæiske Domstol fastslog, at en 1,85% lønforhøjelse for EU-tjenestemænd, der bevilgedes af medlemsstaterne, ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne og bekræfter en 3,7% lønforhøjelse, der oprindeligt blev vedtaget af Europa-Kommissionen. Lønforhøjelsen vil have indvirkning på omkring 50.000 EU-embedsmænd, herunder dommere ved EF-Domstolen.
Kommentar: Dette er direkte foragt for de millioner af europæiske arbejdstagere, der er sendt ud i arbejdsløshed som følge af stramninger, som er opfundet af disse EU-tjenestemænd.

EU Pressemeddelelse 24 nov. 2010: EU Komissionens præs., José Barroso, om EU’s økonomiske styring: Stats-og regeringscheferne besluttede enstemmigt, at ændring af traktaten kræves for at etablere mekanismen. “Vi bør ikke acceptere en revision af traktaten, der sætter spørgsmålstegn ved stemmeret i medlemsstaterne. Jeg er glad for, at dette argument blev accepteret.”

Business.dk 17 jan. 2011: Grækenland og muligvis andre af de hårdest gældsatte eurolande er nødt til at standse betalingerne og opgive at afdrage på deres gæld.
Forslaget fremsættes fra flere sider i dag, blandt andet fra Goldman Sachs, Barclay’s og det britiske ugemagasin the Economist.
Flere mener, man skulle lade sig inspirere af de såkaldte Brady-planer, som i 1980erne blev brugt til at styre en række ulande gennem en kontrolleret betalingsstandsning. De store banker, som havde lånt penge til lande som Ecuador og Costa Rica, fik ombyttet deres tilgodehavender til nye statsobligationer, som enten havde en lavere rente eller en lavere pålydende hovedstol end de oprindelige lån. Samtidig skulle debitorlandene på forskellig vis stille garantier for, at ydelserne på de nye obligationer ville blive betalt.
I 2015 vil Grækenlands gæld være oppe på 165 procent af BNP, og landet vil altså på det tidspunkt skulle bruge otte-ni procent af sit BNP på at betale renter. ”Det er ubærligt for et lille land med en skrøbelig økonomi. Grækenland ser ud til at gå fallit”, skriver the Economist.
Irlands statsgæld vil i 2015 være oppe på 125 procent af BNP, mens Portugals gæld vil svare til 100 procent af BNP. Det er gældsniveauer, som er til at klare, hvis man kan nøjes med at betale omkring fire procent i rente. Det kan Belgien i dag. I sidste uge fik Portugal og Spanien begge solgt statsobligationer for henholdsvis 1,25 og tre milliarder euro, men til høje renter. Portugal måtte betale 6,7 procent i rente, hvilket er mere, end kriselånene fra EU og IMF koster, og et renteniveau, som landet ikke har råd til på længere sigt. Og markedsrenten for tiårige irske statsobligationer er oppe på 8,5 procent.

OneeyeKommentar
Med yderligere strenge sparekrav fra EU kan mere oprør/strejker forventes - og PIIGS-landenes umættelige redningsbehov samt Storbankernes do. grådighed vil formentlig føre til euroens fald, når EU har overtaget landene helt og fuldendt deres EUSSR-planøkonomi - dvs. når EU har trukket den sidste cent op af nordeuropæernes lommer!

Hvem er de EU-observatører, der ignorerede alle faresignaler før den første finansielle krise? De samme mennesker, der har opsyn med økonomien i EU-landene i dag - forstærket af Rothschilds marionetter fra Den Europæiske Centralbank og centralbankerne. ECBs formand er også formand for det Europæiske Råd for Systemiske Risici (ESRB). ESRB og ESA’erne repræsenterer et enormt tab af national souverænitet til det overstatslige EU.

Og det er fint for de ambitiøse EU Bureaukrater: EUbusiness 24 Jan. 2010: ‘Europa’ gør et magtgreb efter pung-snøren i de medlemsstater, der finansierer det. “Europas svar vil forme budgetmæssig koordination i de kommende årtier.” Problemet, som altid, er“overførsel af suverænitet fra de nationale hovedstæder til Bruxelles”, sagde Belgiens finansminister Didier Reynders.
EU har travlt med at skære velfærdsstaterne væk - på trods af alle de optøjer dette allerede  har medført i Frankrig, Grækenland, Portugal, Irland - og på trods af uforstående fagforeningsledere. Denne arbejdsløshedskrise, plyndringen af europæerne via hensynsløse NWO-eurokrater og politikere gennem deres totalt uprofessionelle europrojekt, der tjener som foder for bankhajer, hjemmelavet finansiel/ økonomisk krise: Alt det er den Nye Verdensorden, som skabte EU og her - og som EU nu er med til at fuldbyrde på vor bekostning med sin diktatoriske godkendelse og overvågning af alle nationale budgetter. Det koster “velfærden”.