North-south5

På det mexicanske feriested, Cancún, faldt de lokale temperaturer også til det laveste til dato, siden
Cancún-fans

optegnelserne begyndte for 100 år siden. Ikke desto mindre jubler Greenpeace activister (Spiegel 12. December 2010) over den Nye Verdensordens (NVO) klimaløgn. Cancúnaftalen henviser  udtrykkeligt til beregninger fra det bedrageriske og erklæret uvidenskabelige samt koncerntilknyttede IPCC, hvis formand også er i bestyrelsen for Rockefeller Foundation. Det er stadig uklart, hvordan der kunne bygges bro over uoverensstemmelserne.
The Council on Foreign Relations 11 Dec. 2010: Aftalen bevæger sig fremad på en rimeligt afbalanceret måde på hver søjle af Københavnsoverenskomsten. Den omfatter en stærk ledelse og en central rolle for Verdensbanken - en Rockefellermarionet (og for Rothschild´s GEF, red.). Kyoto Protkollen kan sandsynligvis ikke  forlænges. Hvis Kyoto Protokollen forlænges på Durban-konferencen næste år, vil Kina fortsat blive sparet for at skulle gøre bindende tilsagn om at skære sit CO2-udslip ned. Det samme gælder for USA, det eneste industriland, som aldrig har ratificeret Kyoto-protokollen. Cancún-aftalen indeholder også en forpligtelse til at begrænse opvarmningen med mindre end 2 grader Celsius over den den før-industrielle tids temperaturer - et langtidsmål, som videnskabsmænd insisterer på er nødvendigt for at afværge de værste klimaforandingsvirkninger. Men målet er ikke retsligt bindende , fordi landene kun stemte for at “tage det til efterretning”. Aftalen indeholder ingen konkrete mål for nedskæringer i CO2-udledningen inden 2050. BUND-chef Hubert Weiger sagde: “Cancún-aftalen vil ikke holde den globale opvarmning under to grader.” Chris Huhne, britisk milieuminister og FN særlige rådgiver:” Jeg tror, at dette viser, at der stadig er en reel konsensus internationalt - en voksende konsensus på steder som Kina og Indien. Skovaftalen, der er kendt som REDD +, forudser den endelige “monetarisering” af de store regnskove i lande som Brasilien, Congo og Indonesien, hvor værtsnationerne modtager støtte til ikke at fælde dem, hvorved de ville afskære CO2 optagelse, måske i sidste ende i form af CO2 “kreditter”, der kan handles i emissionshandelsordninger (og betales af vestlige skatteydere - red.) - IPCC´s og WWF´s Amazongate Skandale.

********************************************************************************************************

Her er en samling af Cancún-aftalerne - alle vel aftalte forud for konferencen. En af dem er UNFCCCs bøn til Rothschild’s Global Environment Facility - så  sammenvævet med verdens  regeringer - til at tage sig af finansieringen af UNFCCCs verdensregerings projekt, kaldet klimaafbødning og tilpasningsforanstaltninger - NVOs internationale kommunistiske projekt gennemført af fascister i Mussolinis forstand af ordet - korporative regeringer.

******************************************************************************************************

Lord Monckton of Brenchley 11 Dec. 2010

var til stede ved Cancún “Klima”-konferencen, og rapporter, hvad han hørte og ved fra “Ad hoc-arbejdsgruppens” formands 33-siders notat (FCCC/AWGLCA/2010/CRP.2) (uddrag):
Den centrale hensigt med processen har ikke længere noget med klimaet at gøre, hvis den nogensinde har haft det. Målet er i høj grad at styrke og i endnu højere grad at berige den internationale politikerklasse på bekostning af befolkningerne i Vesten, med klimaet som et påskud ved at kopiere EU og installere i al evighed, hvad nogle delegerede her kalder “tværnational permasocialisme” uden for vælgernes rækkevidde eller tilbagekaldelse. Hensigten med UNFCCC-dokumenterne på Cancún-konferencen er, at dokumenterne ikke skal forstås, men at vi senere skal få at vide, at de var i det offentlige domæne hele tiden, så hvad har vi at klage over? I udkastet foreslås, at hensigten stadig er at udføre de udtrykkelige bestemmelser i det hedengangne Osiris - Horus  Eye PyramidKøbenhavnstraktatudkast af 15. september 2009 herom.

**********************************************************************’

Københavnstraktatudkastet 15. september 2009, pkt. 38.
Kort sagt, der skulle være en ny verdensorden, med en ny FN-”regering” med rådighed over en “finansiel mekanisme” i form af ubegrænset ret til at beskatte verdens borgere direkte, og en “befordrende mekanisme”, der ville bringe reglerne for alle tidligere frie markeder under direkte kontrol af FN’s nye “regering”, hjulpet af en allerede voksende række af bureaukratier.
På intet tidspunkt noget steds i den 186 siders i tiltrædelsestraktat nævnes ordene “demokrati”, “valg”, “afstemning”, eller “stemme”. Som EU allerede har vist, bringer overførsel af beføjelser fra suveræne demokratier til overnationale enheder sådanne demokratier til ophør. På overnationalt niveau, i FN, i EU og i den foreslåede verdensregering, tages beslutninger ikke af nogen, som vi vælgere har valgt til at træffe sådanne beslutninger.
Afsløringen af udkastet til traktaten i de store internationale nyhedsmedia fik FN til at gå i panik og opgive udkastet endog før konferencen begyndte. I stedet lovgiver FN nu stykke for stykke
, som EU gør, med en række på hinanden følgende årlige aftaler, hvoraf den sidste var Københavnsaftalen, og hver overfører mere magt og rigdom fra de enkelte nationer til det supranationale bureaukrati. Den seneste af disse aftaler er ved at blive færdiggjort her i Cancún.
Den Europæiske Union har været rådgiver for sekretariatet om, hvordan man gør det samme på global skala.

*********************************************************************************************************

Følgende er formandens udkast i Cancún.
Bellpyramid172Verdens-regerings-sekretariatet: I alt andet end navnet vil FN’s konventionssekretariat blive verdensregering, der direkte kontrollerer hundredvis af globale, overnationale, regionale, nationale og under-nationale bureaukratier. Den vil modtage enorme summer af skatteydernes penge, der angiveligt betales af Vesten til den tredje verden for tilpasning til de formodede negative følger af forestillet (og imaginær) “global opvarmning”.

Verdensregeringens beføjelser
: Sekretariatet vil have magt ikke blot at opfordre nationalstater til at varetage deres forpligtelser i henhold til klimaændringskonventionen, men til at tvinge dem til at gøre det. Nationalstater skal pålægges at indsamle, bearbejde og forelægge enorme mængder af information, på en måde og form, som angives af sekretariatet og dets voksende hær af underorganer. Indbyrdes vil de blive tildelt nye beføjelser til at kontrollere oplysningerne, til at gennemgå dem og på grundlag af denne undersøgelse og til at fortælle nationalstaterne, hvad de kan og ikke kan gøre.

********************************************************************************************

PachauriOpsigelse: Kontrakter har opsigelsesbetingelser, der siger, hvad der sker, når aftalen udløber. Intet illustrerer bedre den hensigt at skabe en permanent verdensregeringsstruktur end mangelen på opsigelsesbestemmelser overhovedet i Cancún aftalen. Processen er ligesom diamanter for evigt.
*****************************************************************”
Bureaukrati:
Hundredvis af nye sammenflettede bureaukratier med ansvar over for verdensregeringens Sekretariatet vil  udvide dens magt og rækkevidde enormt. I en udtrykkelig genspejling af EU’s metode til at håndhæve sine ikke-folkevalgte kommissærers vilje over de stønnende folkeslag på det formørkede kontinent, vil nationalstaternes embedsmænd komme til at se sig selv som ansatte i sekretariatets større imperium og udføre deres edikter og diktater uanset hvad nationalstaternes regeringer vil. Hvem betaler? Det gør du, blide skatteyder.
*********************************************************************************************************
Vedvarende ekspansion: Verbet “styrke” i dets forskellige former, forekommer mindst 28 gange i formandens notat, og lignende verber, såsom “styrke”, “udvide”, og adjektiver såsom “forøget”, “ny” og “ekstra”, er også ofte indsat, specielt med hensyn til finansiering på bekostning af vestlige skatteydere. Hvis alle de “forbedringer”, der foreslås i notatet blev gennemført, ville udgifterne langt overstige de årlige 100 milliarder dollar (eller 1,5% af BNP, 30 mia. dollars i 2011), som notatet nævner som udgifterne for Vesten i det kommende årti.

********************************************************************************************************

Videnskaben omtales ikke. I stedet er der kun en pietistisk bekræftelse af den overtroiske tro på IPCC, hvor konferencen vil “anerkende, at dybe nedskæringer i de globale [drivhusgas] emissioner er påkrævet i henhold til videnskaben, og som dokumenteret i [IPCC's] Fjerde Hovedrapport. ” (Fuld af åbenlys svindel og fejl, red.) Der er ingen vurdering af, i hvilket omfang nogen af de foreslåede tiltag til at afbøde “global opvarmning” ved at nedskære udledningen af kuldioxid eller at tilpasse verden til dens konsekvenser vil være omkostningseffektiv.

*********************************************************************************************************
Demokrati:
Glem regering af folket, ved folket og for folket. Glem alt om princippet “ingen beskatning uden repræsentation”, der førte til selve grundlaget for De Forenede Stater. Bestemmelser om demokratiske valg af det nye, almægtige, lovgivende, skatte-opkrævende verdensregeringssekretariatet for verdens befolkninger: Ingen.

Maurice-strong
Hvordan har denne uhyrlige overførsel af magt fra engang så stolte, engang suveræne, engang demokratiske nationer til det korrupte, ikke-valgte sekretariatet kunnet ske? Historien begynder med Sir Maurice Strong, der for et kvart århundrede siden etablerede IPCC som et mellemstatsligt, politisk organ snarere end som et videnskabeligt organ, netop for at det kunne manøvreres ind til bistå i FN’s langsigtede mål, der blev gentaget af Ban Ki-Moon selv på et topmøde mellem højtstående FN-embedsmænd i maj, nemlig at national suverænitet skal udslettes og  en verdensregering oprettes. Processen begyndte for alvor i 1988, da IPCC blev oprettet.

************************************************************************************************
Den Nye Verdensordens lovgivningsprocedure
Efter den spektakulære blodtud, som Sekretariatet fik i København, var det mest opsat på ikke at lide endnu en fiasko i Cancún. Med henblik herpå, opnåede det efter aftale med den tyske regering at være vært for en månedlig række konferencer i Bonn først på året 2010, hvoraf nogle var åbne for udenforstående observatører, og nogle var bag lukkede døre, hvor den nye måde at lovgive om verden i hemmelighed først kom i brug.

Det kinesiske regime gik med til at være vært for et ekstra møde i Tientsin for et par uger siden. Formålet med denne evindelige internationale elitefest var at sikre, at næsten alle elementer i Cancúnaftalen blev fastlagt i udkastet og aftalt længe før CancÚn”. Den kan stadig pålægges os af den stærkt venstreorienterede højesteret, som ikke længere gør noget krav på retslig upartiskhed og meget vel kan beslutte, selvom Kongressen ikke gør det, at Cancún aftalen skal bestå som en del af amerikansk lovgivning med den begrundelse, at det er “almindelig international lov“.

*********************************************************************************************************

Medierne
Men efter Københavnskatastrofen tager vores grumme fremtids nye herrer ingen chancer. De overtalte deres venner i massemedierne, som nu ikke nemt kan trække sig ud af deres oprindelige erklæringer om blind tro på den “globale opvarmnings”kirke og er ivrige efter ikke at tabe ansigt, som sekretariatet gør, at sætte i omløb, at der i Cancún i år og endda i Durban næste år kommer meget lidt substans ud af det.

***********************************************************************************************************
Finanser: Vestlige lande vil i fællesskab give 100 milliarder dollar om året inden 2020 til en unavngiven ny FN-fond (Det drejer sig om Rothschilds GEF red.). For at holde denne sum i trit med BNP-vækst, kan Vesten forpligte sig til at betale 1,5% af BNP til FN hvert år. Det er mere end dobbelt så meget som den 0,7% af BNP, som FN har anbefalet Vesten at betale i u-landshjælp i det sidste halve århundrede. Flere hundrede af bestemmelserne i formandens notat vil pålægge nationerne i Vestenstore finansielle omkostninger.

*********************************************************************************************************

Propaganda: Formandens notat indeholder flere omtaler af forestillingen om, at folkeslagene i verden har brug for at få mere at vide om klimaændringer. Også her er der en parallel til EU. Sekretariatet har allerede fordelen af ukritiske, føjelige, videnskabeligt analfabetiske, økonomisk regneuduelige og bare dumme nyhedsmedier: Men nu vil det få en propagandafond at lege med også.

*********************************************************************************************************

Skader som følge af processen: Efter krav fra fornuftige nationalstater som De Forenede Stater, Den Tjekkiske Republik, Japan, Canada, og Italien, erkender Cancúnaftalen, at processen er årsag til og vil forårsage betydelige økonomiske tab, smart beskrevet i formandens notat som “utilsigtede bivirkninger af gennemførelsen af klimaændrings-modforanstaltninger“. Løsningen? Behandling af de katastrofale økonomiske konsekvenser af sekretariatets heroiske galimatiasbeslutninger vil falde under sekretariatets kontrol!!!

**********************************************************************************************************

Knudsbestemmelse: Konferencen vil bekræfte  sin forgængers beslutning i København tid sidste år “om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur under 2 grader celsius over det førindustrielle niveau”, bare sådan. Faktisk steg temperaturen i det centrale England og indirekte globalt 2,2 Celsius i de 40 år fra 1695-1735, idet solen begyndte at komme sig efter sit 11.400 års aktivitetsminimum, og den steg igen med 0,74 C i det 20. århundrede. Der har ikke været nogen opvarmning i det 21. århundrede, men vi er allerede et godt stykke over 2 grader Celsius over det førindustrielle niveau.
Cop16_650_23