North-south5
Link til poster

Resumé: EU er i fuld gang med at indfri sit løfte fra 6. Euromediterrane Udenrigskonference i 2003 om tildeling af EUs 4 friheder, herunder fri indvandring til EU. Først gav man Marokko, så nu Jordan disse 4 rettigheder - og EU meddeler, at Ægypten og Tunesien står for tur som de næste. Traktaten med Jordan er den første inden for rammerne af ENP - Den Europæiske Naboskabspolitik. Denne artikel viser inndholdet i aftalen: Den erklærer at sigte mod at styrke verdensregeringens multilaterale institutioner!  Endv. vil aftalen bringe visumlettelser og fremme den frie cirkulation af personer og arbejdstagere mellem Jordan og EU – og jordaniere i EU skal have samme sociale rettigheder som indfødte europæere. Den vil koordinere deres sociale sikringsordninger  Den vil styrke kampen mod terrorisme og harmonisere retsvæsenet i Jordan samt indlemme Jordan i Europol og Cepol samt udveksle kriminaloplysninger og i det hele taget fremme samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder. Man vil øge udvekslingen af skoleelever og uddannelsessøgende og lukke mange flere jordanske studenter ind på Erasmus Mundus og  Tempus-programmerne. Man vil øge det kulturelle samarbejde og øge Jordans deltagelse i relevante EU-kulturelle samarbejdsprogrammer. Samt meget mere. Efter 3 år skal man forhandle om “at løfte samarbejdet op på et højere niveau..”
Alle disse tiltag i forhold til de muslimske partnerlande i forbindelse med den allerede rekordhøje muslimske indvandring kan roligt ses som Europas dødsattest efter politiker- og mediemord på Europas kultur og racemæssige sammensætning v.hj.a.list, løgn/fortelse, demoralisering, afkristning og korruption. Dette er den luciferiske Nye Verdensorden, baseret på Talmud.
*******************************************************************************************************

“I har Djævelen til far. Der er ikke sandhed i ham. For han er en løgner, ja, løgnens far.”  Johs. 8:44, til farisæerne, som er forfatterne af Talmudden Nye Verdensordens fundament og her og her. Præs. Obamas mediezar, Julius Genachowski, er Talmudfanatiker og skal sikre “internetneutralitet” - a la en anden jøde, Jay Rockefeller?

******************************************************************************************************

Euromed-coop.Vi har aldrig fået fortalt om Euromediterranien-processen og her. Og da jeg bad ministre og folketingsmedlemmer om en forklaring, blev enhver kommentarer afslået. To MEPer fra Dansk Folkeparti nedgjorde problemet så hårdnakket, at det var meget mistænkeligt. Vore købte and her medier har hemmeligholdt det helt, den mest kujonagtige måde at lyve på, når samtidig vor selvstændighed og sågar vore sjæle med går fløjten - og meget få har nogensinde hørt om det. Ikke desto mindre er det Europas dødsattest. Euromediterranien er den største løgn i historien sammen med den globale opvarmningsløgn.

**************************************************************

Uden videre, uden at vore medier har fortalt os om det, har EU d. 26. oktober 2010 givet Jordan en “avanceret status” i henhold til sit løfte til de daværende 10 “partnerlande” på 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli den 2-3 december 2003 om EU’s 4 frihedsrettigheder, inkl. fri bevægelighed for deres borgere i Euromed området.  Den eneste betingelse var fremskridt for demokratiet og økonomien.  Det er så vigtigt med den fri bevægelighed af alle euromediterrane personer, at EU nu bl.a. af den grund truer Schweiz, der har strammet indrejsereglerne. Den 13. juli 2010 blev lige så stiltiende Middelhavsunionen og her med eget parlament og sekretariat udråbt for alle lande ved Middelhavets kyster undtagen Libyen men inkl. alle EU-medlemmer. Denne enorme organisation er stort set ukendt, da den er en brik i puslespillet for at skabe verdensstaten, der består af en genopvågnende Rockefeller plan om en Nordamerikansk Union via Middelhavsunionen til Den Persiske Golf samt ASEAN + 3 (Kina , Japan, Australien). Det er derfor, EU lidenskabeligt støtter en FN Parlamentarisk Forsamling, et verdensparlament. Og det er grunden til, at Iran skal kues på eller anden måde. Nedenstående ENP handlingsplan  nævner tydeligt “global governance” som mål - som det også fremgår af  Bilderbergermarionetten, EU-præsident van Rompuy.

**********************************************************************************************************

EU Pressemeddelelse 6. Dec. 2010: Vi er blevet enige om en “avanceret status” for Marokko, et land, der har foretaget et klart valg for at modernisere og styrke forbindelserne med EU. Med Jordan, har vi indgået en ny “avanceret status” handlingsplan, og vi drøfter lignende aftaler med andre naboer, som Egypten og Tunesien.
Imidlertid har Middelhavsunionen ikke fremkaldt den grad af fremskridt, vi havde håbet på i vores nabolag - især vedrørende demokrati, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettighederne. Både EU’s medlemsstater og partnerlandene vil stærkere forbindelser baseret på en høj grad af politisk samarbejde og dybere økonomisk integration. Civilsamfundets organisationer er også meget positive over for EU’s naboskabspolitik som et redskab til at fremme fælles værdier og god regeringsførelse. Vi udvikler en ramme, hvor vores forventninger til partnerne forklares tydeligere, og det samme gælder “belønninger”, som vores partnere vil opnå, hvis disse forventninger indfries. Kommentar: Her er Morokkos Handlingsplan. Ikke engang det, at Marokko bryder præmisserne for denne avancerede status omtales i medierne. EU er nu ved at opfylde sine løfter ved at yde sine “partnere” (i den Nye Verdensorden - se videoer i højre margen på denne blog) “avanceret status” én ad gangen! Grundlaget for dette nye verdensordenprojekt er Barcelona Deklarationen fra 1995.

*******************************************************************************************************

EU Pressemeddelelse 26. okt. 2010: I anledning af det niende EU-Jordan Associeringsrådsmøde den 26. oktober 2010, blev de to parter enige om “ avanceret partnerskabsstatus”. Jordan er blevet en stadig vigtigere aktør, en regional aktør og en vigtig samtalepartner for EU i Mellemøsten,” udtalte Catherine Ashton, EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/vicepræsident i Europa-Kommissionen.
Det “avanceret status-partnerskab” vil blive baseret på den overordnede målsætning om at fremme fred, stabilitet og velstand i EU’s nabolande. Den avancerede status er baseret på Jordans og EUs fælles værdier, dvs retsstaten, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne.
Det “avanceret status-partnerskab” udvidede yderligere samarbejdsområderne mellem Jordan og EU og åbner op for nye muligheder i de forberedelser af de fremtidige forhandlinger om en dybtgående og omfattende frihandelsaftale, samt styrket samarbejde med visse europæiske agenturer og programmer. Flere EU-informationer her.
The Jordan Times 28 Oct. 2010: Jordan og Den Europæiske Union blev enige om den europæiske naboskabspolitiks (ENP)-handlingsplan, hvorefter Kongeriget indgår i et “avanceret statuspartnerskab med overnational institution. “Dette er en stor præstation for jordansk diplomati. Jordan er det andet arabiske land der får avanceret status efter Marokko,” siger minister for industri og handel, Amer Hadidi, til Jordan Times i går, og han opfordrer erhvervslivet til at udnytte de muligheder, som aftalen indebærer.

******************************************************************************************************

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-MediterraneanENP handlingsplan for Jordan - et uddrag
Efter tre år, kan afgørelser truffet af Jordan og EU løftes op på næste trin i udviklingen af bilaterale forbindelser, herunder muligheden for at indgå nye traktatlige aftaler.
“Effektiv styring af migrationsstrømme og lettelse af bevægelighed for personer i overensstemmelse med EU-retten, navnlig undersøge mulighederne for lempelse af visumreglerne for korte ophold for visse kategorier af personer skal fastlægges i fællesskab.” Gennemføre den jordanske strategi for bæredygtig udvikling, og gennemføre regeringens strategi for at mindske fattigdommen • Udvikle transport, energi og informationssamfundets sektorer og netværk gennem liberalisering af sektoren, investering i infrastruktur og sammenkobling med EU-net. Bemærk i især de markerede tekster: (28), (40), (41), (46), (48), (63), (64), (65): Disse sammen med de mange andre aftaler betyder dødelig fare for Europas stabilitet, velstand og kulturelle overlevelse.
Helt klart nævnes global regeringsførelse som målet.

*********************************************************************************************************

Kommentar
Som jeg ser det, er disse handlingsplaner med EU den Nye Verdensordens dødsattester for de europæiske nationalstater, deres kultur og religion. Det er en tavs likvidation, folk ser det ske for deres øjne - men stadig fatter de ikke, hvad der egentlig foregår. Det er højforræderi i sædvanlig forstand af ordet - men som godt og ondt, rigtigt og forkert, sandhed og løgn får alle andre begreber i den Nye Verdensorden betydninger, der er fordrejet 180 grader i forhold til, hvad vi er vant til - så lige pludselig er traditionelle europæiske værdier forræderiske - mod den Nye Verdensordens antiværdier.
Handlingsplanerne åbner op for en strøm af borgere fra “partnerlandene”. Nu fra 1 januar 2011 vil muslimer fra Bosnien-Herzegovina og Albanien  have visa-fri indrejse ind i Schengen-området. Og gæt hvor de vil hen? Nå ja, hvor de sociale tilbud for dem er de bedste, naturligvis. Så en folkevandring er ved at finde sted, idet 1.3 mio albanere har ansøgt om pas til EU, og efterhånden som “partnere” syd for Middelhavet også får fri adgang, vil indfødte europæere snart være en minoritet, der skal forsørge alle disse “partnere”, for det indvandrede herrefolk arbejder ikke - ifølge en af deres imamer. Indfødte europæere bliver slaver eller jaget vildt - med mindre de konverterer til islam, som overalt, hvor muslimerne har taget magten i tidligere kristne lande. De beslaglagde 30% af vores statslige budgetter i Danmark og Sverige i 2001.
Nå, det rører ikke de dekadente indfødte europæere. Den Euromediterrane proces betragtes blot som en ubetydelighed af de få europæere, der blot har hørt derom. Dette er i virkeligheden det største og mest intelligente forræderi i historien, gennemført ved list løgne/fortielser, demoralisering, afkristning og korruption. Dette er virkelig luciferisk.

********************************************************************************************************

Vedføjelse til ENP handlingsplan for Jordan - et uddrag

Fremme stabiliteten og effektiviteten i institutioner gennem styrkelse af demokratiet og retsstaten, herunder god regeringsførelse og gennemsigtighed.
Yderligere styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, opgradere dens kvalitet og styrke dens administrative kapacitet.
Støtte til frie medier og styrkelse af ytringsfriheden
Sikre overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med Jordan’s internationale forpligtelser
Fremme ligebehandling af kvinder.
Fremme af grundlæggende sociale rettigheder og grundlæggende arbejdstagerrettigheder
Udvikle en udvidet politisk dialog og regelmæssig udveksling af oplysninger om fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik og forsvarspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds-og forsvarspolitik (ESFP). - Arbejde med EU om at gøre multilaterale institutioner og konventioner mere effektive for således at styrke den globale regeringsførelse
Bekæmpelse af terrorisme.
Fortsæt fremskridt med etableringen af velfungerende markedsøkonomi gennem strukturelle reformer.
Fremme investeringer i Jordan
Fremme af bæredygtig udvikling
Liberalisering af handelen med varer
Lette markedsadgangen for industrivarer. Gennemføre Palermo-handlingsplanen for den frie bevægelighed af industrivarer, der er godkendt af i juli 2003 af Euromediterranien-konferencens handelsministre.
Fjerne hindringer for etablering og drift af virksomheder.
Gradvis ophævelse af restriktioner for levering af tjenesteydelser.
Udvikling af finansielle tjenesteydelser.
Videreudvikling af kapitalmarkederne. Liberalisering af betalinger, kapitalbevægelser.
(28) lette den frie bevægelighed og integrationen af arbejdstagere. - Ligebehandling af jordanske og EF-arbejdstagere, der har lovligt ophold og arbejde i Fællesskabets område eller Jordan, afskaffelse af diskrimination.
- Koordinering af de sociale sikringsordninger.
Skabe betingelserne for konkurrence mellem EUs og Jordans selskaber og blandt jordanske virksomheder.
Fastsætte gennemførelsesbestemmelser om konkurrence, herunder navnlig en høringsmekanisme.
(40) Forvaltning af migrationsstrømmene og forebyggelse af ulovlig indvandring - Dialog om asylspørgsmål. - Udveksling af oplysninger om migration (indrejse og ophold, integration) og illegal indvandring - Debat om muligheden for at samarbejde om transitmigration.
(41) Starte og udvikle en dialog i visumspørgsmål – Udvikle visumsamarbejde, herunder eventuel tilpasning af visumsystemer, visum og rejsedokumentudstedelsesproceduren, herunder deres sikkerhed. - For at lette personers cirkulation undersøges inden for rammerne af de eksisterende strukturer mulighederne for lempelse af visumudstedelse (forenklede og hurtige procedurer i overensstemmelse med EU-retten)
Styrke kampen mod narkotika
Udvikle samarbejdet i kampen mod hvidvaskning af penge
(46) Udvikle samarbejdet mellem Jordan og EUs medlemsstaters retslige og retshåndhævende myndigheder - Gennemførelse af relevante internationale konventioner og, hvor de allerede ratificeret, begynde at udvikle den nationale lovgivning til gennemførelse heraf
- Udveksling af oplysninger mellem EU, EU’s medlemsstater og jordanske retshåndhævende myndigheder, herunder spørgsmål i forbindelse med Den Internationale Straffedomstol. - Samarbejde inden for området uddannelse af politiet mellem det jordanske og europæiske politis akademier og læreanstalter, samt med Cepol - Undersøge mulighederne for samarbejde mellem Jordan og Europol (Europæiske Politienhed).
(48) Styrkelse af samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme - Udvikling af samarbejdet for at styrke kampen mod finansiering af terrorisme i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i FATFs anbefalinger om finansiering af terrorisme. - Udvikling af samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder for at bekæmpe terrorisme. - Udvikle det retlige samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme.
Tage skridt til at vedtage en opdateret samlet energipolitik, der konvergerer med EU’s energipolitiske mål.
Fremskridt inden for energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder.
Tage skridt til at sikre, at betingelserne for god miljøforvaltning er på plads og begynde at iværksætte dem.
(63) Reformere og opgradere uddannelsessystemerne og arbejde inden for rammerne af det jordanske nationale program, mod konvergens med EU’s standarder og praksis - Tilskyndelse til deltagelse i Erasmus Mundus-programmet.
(64) Styrke samarbejde inden for uddannelse og ungdom - Etablere en politisk dialog mellem EU og jordanske myndigheder på området for uddannelse og erhvervsuddannelse - Undersøge muligheden for at udvide samarbejdet inden for områderne skoleuddannelse, erhvervsuddannelse undervisning og uddannelse gennem en eventuel udvidelse af Tempus-programmet. - Tættere forbindelser mellem jordanske uddannelsesinstitutioner og med EU - Øge ungdomsudveksling og samarbejde på området for ikke-formel uddannelse og interkulturel dialog.
(65) forbedre det kulturelle samarbejde - Øge Jordans deltagelse i de relevante EU-kulturelle samarbejdsprogrammer.
Højne sundhedssikkerhed, sundhedsinformation og viden.
Overvågning af overførbare sygdomme og sundhedssikkerhed (epidemiologisk overvågning og kontrol).