SENESTE NYT: The Telegraph 29 Oct. 2010, IPCCs næstformand, professor Jean-Pascal van Ypersele, erkendte, at IPCC har været "naiv og inkompetent" i sin håndtering af den ukorrekte påstand om, at hver gletsjer i Himalaya kan være bortsmeltet inden 2035, og accepteret, at der "sandsynligvis ville være fejl" i en større rapport, der er er planlagt til 2013-14.

Resumé: Tør du overlade dine børns fremtid til en korrupt,  ideologisk folkeforførers og stærkt mistænkt tyvs opkog af Lenins og Maos kommunistiske ideologi, serveret af vore "egne" politikere med et godt lag sukker på befaling af fascistiske elitister - som et vidundermiddel mod alle de problemer, de selv ideligt opdigter og skaber for at  udplyndre og beherske os, for så under deres verdensregering at få os til at græde over det slaveri, som de først gennem deres nu døende velfærdsstat fik os til at elske? Det er ikke desto mindre, hvad der nu sker i Danmark. Folketinget har vedtaget Rothschild/Rockefeller-lakajen Maurice Strongs Agenda 21 til gennemførelse på lokalt niveau: FNs kommunistiske program for hver detalje i vores liv, som kan påvirke milieuet - dvs. alt, hvad vi gør. Teknologirådet har fået pålagt at manipulere regioner og kommuner - nu Region Sjælland, der inviterede mig til møde - til at gennemføre  Lokal Agenda 21 via CO2-løgnen. Og det skønt IPCCs formand og verdens førende videnskabsfolk i InterAcademy Council (IAC) erkender , at IPCCs klimaprognoser, som Agenda 21-forførelsen baserer sig på, kun var efterkommet politisk bestillingsarbejde og ikke baseret på videnskab. IAC formaner sågar IPCC til at opgive det profitable politiske bestillingsarbejde og fremover basere sine prognoser på bevist videnskab! Ærkeskurken fra Climategate, Phil Jones, har indrømmet, at der ikke har været global opvarmning siden 1995 - og der er kommet utallige løgne frem, samt solidt videnskabeligt belæg imod opvarmningen. "Klimaproblematikken" er opfundet af Edmund de Rothschild på 4. Internationale Wilderness Conference i 1987, og hans gode ven, Maurice Strong, der var FNs stedfortrædende generalsekretær på Rio Jord-topmødet i 1992, fik overtalt 179 af verdens stats- og regeringschefer til at "beskytte klimaet" gennem Lokal Agenda 21, der skal vække religiøs begejstring hos masserne og deres lokale politikere. Hvervning sker ved knopskydning, idet øko-hold dannes - og hvert af dem skal sørge for 2 nye af slagsen. Maurice Strong måtte flygte til Kina, hvor hans kusine levede i 2 år sammen med Mao Tse Tung. Årsag: Under FNs Olie-for-mad program for Irak  udstedte Strong hemmeligt en chek til sig selv på 1 mio dollars. Artiklen gennemgår Maurice Strongs liv og bedrifter - og har som appendiks et uddrag af Strongs Lokal Agenda 21 Vejledning, en håndbog i diktatur: Alting skal være ensrettet, al individualitet ødelægges, vores hårdt-tjente velstand omfordeles ligeligt globalt efter behov (1.0), “de rigtige personer” vælges udemokratisk (.2.2.6),  lydighed belønnes og afvigere straffes (6.4), indberetninger skal gøres (6.1) og et systemisk/globalt perspektiv (4.0) indflettes i enhver lokal afgørelse – en standardisering af Rothschild/Rockefellers  verdensstats elementer lokalt til den store skruetrækker - altsammen i et uoverskueligt bureaukrati. Tyskerne ved, at sådan er diktaturets væsen – hvadenten nazistisk eller kommunistisk.  Et formål med Agenda 21 er "urbanisering": Sammenklumpning af mennesker i højhuse langs motorveje og jernbaner, hvor man kan observere dem og indoktrinere deres børn i den Nye Verdensordens ideologi. Til gengæld gøres større og større arealer til "Wilderness" - som kan tilfalde Rothschilds "Global Environmental Facility"  (GEF) som hjemfaldent pant med alle naturrigdomme. Dette blev også godkendt af 179 statschefer i Rio i 1992 - og lanceres stadigvæk. GEF blev på Københavnskonferencen udset til sammen med elitisternes Verdensbank at skulle formidle  indbildt "klimaafbødningshjælp" til U-landene - vore penge - mod  gebyrer af ukendt størrelse! Denne hjælp anslås af OECD til mellem 350 mia. og 1 billion dollars årligt!

 

"Intet undslipper den nye verdensordens tidevandsbølge, som skyller alt væk foran sig." (Club of Rome Erklæringen, Maurice Strong´s og  Al Gores Klub).  "Og hele Jorderig fulgte undrende efter det (skarlagensrøde) dyr…og de tilbad det" (Åb. 13.3-4).

Sheeple_deesDu kan være med til at standse tidevandsbølgen ved offentligt at tage afstand fra og at gøre andre opmærksom på fakta om Agenda 21, der er en sammensmeltning af Lenins og Gorbatjovs kommunisme og fascisme i Mussolinis forstand: Regeringer i afhængighed af ejerne af koncerner, der bestemmer verdens økonomi, og som vil have slaver. Som Aleister Crowley (Golden Dawn) (Golden Dawn) skrev: "Vi  insisterer ikke på at forsøge at træne får til at jage ræve eller holde foredrag om historie, vi sørger for deres fysiske velvære og nyder deres uld og fårekød. På denne måde får vi en tilfreds klasse af slaver, der accepterer betingelserne for eksistensen, som de virkelig er, og nyder livet med kvægets stille visdom." Eller foretrækker du at fortsætte med at sove?

Agenda-21-sjaellandJeg har netop afslået en mødeinvitation fra Region Sjælland – med temaet ”Hvordan styrker vi klimaindsatsen i Region Sjælland?” Mødet sker i samarbejde med Teknologirådet. Endv. står: “Du får muligheden for at give dine forslag, vurderinger og prioriteringer til politikerne om, hvordan vi i Region Sjælland kan bidrage til at bruge mindre energi, udlede mindre CO2 og skifte til brug af vedvarende energi. Olien er ved at slippe op (Club of Rome, “Limits to Growth) … Det er altsammen klimamål, som Danmark og resten af EU har forpligtet sig på at nå til dels allerede inden for det næste årti.”

Dette på trods af total videnskabelig tilbagevisning af IPCCs (politikernes klimapavestol) globale opvarmningsforkyndelse; trods IPCC-chefen, Pachauris, indrømmelse i Times of India 3. sept. 2010 af, at IPCCs klimaprognoser, f.eks. “bibelen” AR4) blot er efterkommet politisk bestillingsarbejde og ikke baseret på videnskab; trods InterAcademy Councils konstatering (verdens førende videnskabsfolk, incl. Royal Society) af, at der er meget lidt belæg for IPCCs påstande om global opvarmning og at IPCC skal gå over til videnskab i stedet for politisk bestillingsarbejde; trods indrømmelse fra hovedskurken, prof. Phil Jones,  i Climategate skandalen af, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995; trods det, at 1.  NASA-GISS gentagne gange er taget på fersk gerning i at forfalske globale temperaturer; 2. Climategate-, 3.  Jamal-, 4. IPCC-Worldgate-, 5. Amazongate-, 6. Himalayagate-skandalerne og endnu flere; trods det, at 7. ca 700 protesterende, uafhængige klimavidenskabsfolk kalder CO2–forkyndelsen for den største skandale i videnskabens historie. Alligevel kører EU, Danmark og Region Sjælland altså videre med at postulere, at vi skal have tommelskruerne drejet endnu mere for at sænke udledningen af “livets gas”, CO2, som USAs Milieustyrelse EPA oven i købet har udnævnt til at være en giftgas!!  Uden CO2 ville der ikke være iltproducerende planter og dermed heller ikke dyre/menneskeliv på jorden. CO2 er steget fra 0,27 % før industrialiseringen til nu 0,37% af atmosfæren – en følge af – ikke årsag til – opvarmning af oceanerne efter ophør ca. 1860 af den seneste “lillle istid, der begyndte ca. år 1500 – som altid i Jordens historie. Kun 1% af atmosfærens CO2 stammer fra menneskelig aktivitet. 
   
Gorbie-sustainableJeg kom i tanker om mine artikler om kommunisternes “Bæredygtighed” efter Steven Rockefellers, Michael Gorbatjovs og Maurice Strongs opskrift i “Earth Charter” – en re-lancering af Lenins og Gorbatjovs Perestrojka, samt det kommunistiske Agenda 21 og her. Og jeg mindedes den kommunistiske Club of Rome´s dommedagsprædikener om for mange mennesker til for få ressourcer – især “Oil Peak.” 
Faktisk viser det sig, at Teknologirådet af Folketinget har fået pålagt at mobilisere regionale myndigheder til indførelsen af Den Nye Verdensordens (se videoer i højre margin af denne blog) Agenda-21–kommunisme, der som øverste myndighed  har: FN (se nedenfor).  

Teknologirådet 31. okt. 2001, Agenda 21
I Rio de Janeiro i 1992  vedtog stats- og regeringschefer fra 181 lande et handlingsprogram for det 21. århundrede: Agenda 21.…for at fjerne overhængende miljøtrusler, begrænse overdrevne ressourceforbrug og i fællesskab forsøge at styre udviklingen i en mere bæredygtig retning i samarbejde mellem verden befolkninger om lokale aktionsplaner – lokal Agenda 21.” (Fra miljøministeriets præsentation af agenda 21)

Teknologirådet: Borgerhøringer: Agenda 21 – Farum og Randers
En Agenda 21-strategi er en plan for, hvordan vi synes, udviklingen skal være.  Høringerne afholdes i et samarbejde med kommunerne og Teknologirådet. Folketinget har besluttet at tildele landets kommuner et særligt ansvar i arbejdet med at sikre en bæredygtig udvikling”. Alle landets kommuner har nu pligt til at udarbejde en lokal Agenda 21 strategi hvert fjerde år, første gang inden udgangen af 2003. Så blev Teknologirådet pludselig tavs om Agenda 21 indtil indbydelsen til borgermødet i Region Sjælland, hvor Agenda 21 ikke nævnes! – Måske ikke så mærkeligt:
Ringsted Kommune: Med regeringsskiftet 2001 skete der en generel nedprioritering af miljøtiltag og dermed også Agenda 21. Bl.a. blev Grøn Guide ordningen standset, hvilket betød at den brede inddragelse af borgerne, som er en af grundpillerne i Agenda 21 arbejdet fik det meget svært. Og i mange kommuner blev Agenda 21 arbejdet reduceret til det allernødvendigste.
Hvad har genoplivet Agenda 21?
   

Hvad står der i Lokal Agenda 21 Guiden? Video
Alt skal ensrettes, standardiseres, al individualitet ødelægges; vores hårdt-tjente velstand omfordeles globalt efter behov (1.0); “de rigtige personer” vælges udemokratisk – jvf.2.2.6;  lydighed belønnes og afvigere straffes (6.4); indberetninger (6.1) og et systemisk/globalt perspektiv (4.0) indflettes i enhver lokal afgørelse – standardiserer verdensstatens elementer lokalt for den store skruetrækker; grundelementer er konsensus og bæredygtighed (1.3.2), hvilket udelukker meningsforskelle og udtrykker Gorbatjovs & Strongs leninisme. og så dette uoverskuelige bureaukrati indføres! Nå, ja. For at vi ikke skal kunne formå at tænke selvstændigt, at blive regelbrydere og kontrollere eller kritisere diktatorerne, formoder jeg. Tyskerne ved, at sådan er diktaturets væsen – hvadenten nazistisk eller kommunistisk. Agenda 21 er Adam Weishaupts program til kommunistiskverdensregering.

Maurice-strongI det flg. vil jeg gå ind på Maurice Strong, Agenda 21s fars, karakter. For han er uden tvivl vor tids farligste falske profet.
Så vi ser, at Agenda 21 stammer fra det skandaløse Gaia-religiøse Verdensmiljøtopmøde i Rio i 1992, hvor hjernen bag det var topmødets generalsekretær, UNEP-formanden, Maurice Strong. Han kaprede godtroende verdensledere på vegne af Edmund de Rothschild, fik CO2 kriminaliseret på foranledning af sin ven, Edmund de Rothschild, og introducerede Den Globale Miljøfacilitet, en Rothschildbank, der har regeringsrepræsentanter fra 179 lande i sin bestyrelse for at sikre, at vi betaler Rothschild for at tilrive sig op til 30% af Jordens landareal som hjemfaldet pant - "vildmarker" - hvis areal  Agenda 21 skal øge voldsomt ved at fjerne folk til byer langs motorveje og jernbaner Video- med henblik på at overvåge os og indoktrinere vore børn i den korporative Nye Verdensordens herredømme på Jorden og dens luciferiske ideologi. Iflg. The Wall Street Journal. 11 Oct. 2008 er Maurice Strong "socialist” og presser på for kollektivistisk verdensregering - og han bor nu i Beijing, hvor han til Earth-charter-initiativetider er uformelt i kontakt med (den kommunistiske) generalsekretær Ban Ki-moon. Grunden til Strong's eksil i Kina er en skandale i FN's korrupte Olie-for-Mad Afbødningsprogram for Irak, hvor Strong udstedte en FN-chek på $ 988,885 - hvilket beløb hemmeligt blev  leveret til - Strong. Gennem mange år manøvrerede Strong på at udforme en FN-dagsorden, hvor offentlige konferencer i vid udstrækning  blev en facade for beslutninger, der allerede var formidlet bag kulisserne af Strong. Han er rådgiver for den kommunistiske kinesiske regering". Strong menes at have fristed  i Kina pga. sin kusine, Anne Louise Strong, en marxist som levede med Mao Tse Tung (historiens største massemorder) i to år, og da hun døde i 1970, blev hendes begravelse arrangeret af Premier Chou En-Lai. Anne Louise Strong var Komintern-medlem.

The Vigilante, 12 May 2010: Fra 1971 tjente  Maurice Strong som administrator for Rockefeller Foundation og Aspen Institute. Senere fungerede han også som rådgiver for Rockefeller Foundation og medlem af Club of Rome. Han var medstifter af The Canada and China Business Council i 1978. I 1978 informerede en mystiker  Hanne og Maurice Edmund_d_rothschildStrong om, at "deres Baca ranch ville blive centrum for en ny planetarisk orden, der ville udvikle sig fra et økonomisk sammenbrud og milieukatastrofer, der i de kommende år ville feje hen over jorden.” Han fik rundhåndet finansiel støtte fra Laurance Rockefeller [ den afdøde pengebidragsyder til UFO/Korncirkelundersøgelser]. På ranchen er der repræsentanter for mange af verdens religioner, spirituelle bevægelser, og New Age sekter. Under de travle UFO bølger i slutningen af 1960'erne var der fantastisk opvisning af ukendt lys (HAARP?), som hoppede rundt på himlen over det Store Sand Dunes/Dry Lakes område. Maurice Strong introducerede Edmund de Rothschild (til venstre) på den  4.Internationale Wilderness Conference,  i september 1987, se George Hunts video: "Et af de vigtigste initiativer, der er åbent her for jeres overvejelse, er et Bevarelses-Bankprogram. Som nævnt i morges, har vi her den person, der virkelig er kilden til dette meget store begreb. … Meget af den energiudvikling, vi har set, er kommet fra hans tidlige foregribelse af vores energibehov …, Edmund de Rothschild." Edmund taler om global opvarmning og transport af CO2 til polerne og Sahara - "men vi har brug for penge" - dine og mine!  George Hunt, David-rockefeller2der deltog i konferencen, blev advaret af David Rockefeller (til højre) om ikke at distribuere nogen irettesættelser af, hvad der blev sagt eller "han ville fortryde det". Medstifter af Earth Copuncil Institute i 1992 og Strong har været dens formand lige siden (han er det stadig er anno 2005). Mikhail Gorbatjov (præsident for USSR frem til 1991) hjalp med dens tilblivelse. I 1994 gik disse mennesker, Maurice Strong, Mikhail Gorbatjov, og Ruud Lubbers sammen igen for at starte et civilt samfund, Earth Charter Initiative. Mission Earth Charter Initiative skal, "skabe et sundt etisk grundlag for det nye globale samfund og hjælpe med at opbygge en bæredygtig verden baseret på respekt for naturen, Agenda-21-plakatuniverselle menneskerettigheder, økonomisk retfærdighed og en fredens kultur." Præsident for World Federation of United Nations Associations og meget, meget mere

Uddrag af Maurice Strongs Forord til  Local Agenda 21 Planning Guide – Planlægningsvejledning (1996)
“De i 1992 samledede ledere fra 179 lande i Rio de Janeiro erkendte, at fordi "så mange af de problemer og løsninger, der bliver behandlet af Agenda 21, har deres rødder i lokale aktiviteter, vil deltagelse og samarbejde med de lokale myndigheder være en afgørende faktor for at opfylde dens mål." Agenda 21 opfordrer endvidere de lokale myndigheder i hvert land "til at gennemføre en høringsproces med deres befolkninger og opnå konsensus om "Lokal Agenda 21" for deres samfund."

Siden 1992 har mere end 1.300 lokale myndigheder fra 31 lande deltaget i Agenda 21 mandatet ved at udvikle deres egen Lokale Agenda 21 handlingsplaner for bæredygtig udvikling.
Global-summitOpgaven med at mobilisere og yde teknisk støtte til lokal Agenda 21-planlægning i disse samfund har været foranlediget af Det Internationale Råd for Lokale Miljøinitiativer (ICLEI) og nationale sammenslutninger af lokale myndigheder.
Planlægningen, der præsenteres i vejledningen, er afledt fra det virkelige livs Lokal Agenda 21 planlægningsindsats rundt omkring i verden. Overgangen til en bæredygtig udvikling er ikke en blød mulighed, men en absolut nødvendighed for vores overlevelse og velbefindende. Det vil kræve stort mod og engagement fra alle sektorer, herunder kommuner, at sikre dens succes.
Selv om Byområder i stigende grad har en høj koncentration af vores største sociale, økonomiske og miljømæssige problemer, tilbyder de  muligheder for Rio-1992nogle af de mest effektive løsninger.
Den virkelige verdens handlinger og beslutninger afgør i sidste ende, om visionen fra Rio vil blive opfyldt, og om aftalerne derfra bliver gennemført. Af de mange programmer, der er resulteret fra Jord-topmødet er ingen mere lovende eller vigtigere end dette ene. Maurice Strong, 1996.

Kommentar
Konsensus er et godt diktatorisk ord: Ingen diskussion bare acceptér lederens plan - eller …! Lumske hilsener fra Rockefellers og Al Gores Club of Rome.
Har du nogensinde hørt om Agenda 21? Nej? Mærkeligt, for som du kan se af den lokale Agenda 21 Planlægningsvejledning, er det intet mindre end Lenins og Gorbatjovs verdenskommunisme i Rothschild/Rockefellers og deres multinationale selskabers interesse, genemført af  af “vore egne” politikere, som er meget flittige til at gennemføre denne Nye Verdensordens ideologi - uden at fortælle os om det. Agenda 21 er barn af en maoistisk New Age og Rothschild/Rockefeller-lakaj, Gorbatjov-kollega og stærkt mistænkt tyv!  Det er derfor ikke overraskende, at Agenda 21 primært bruger CO2–løgnen som påskud: Denne løgn stammer fra Edmund de Rothschild og blev i Rio af Maurice Strong indpodet i verdens uvidende politikere - uudsletteligt trods al logik.
Forvirret? Lad være med det. Kommunismen er et redskab for koncernernes  kapitalister, der ejer verden. For de ønsker at afskaffe middelklassen, så de kun skal kontrollere proletariatet, de "unyttige spisere", hvis antal de forsøger med alle midler at reducere og her. Mindst vil den kinesiske et-barns politik blive håndhævet. Agenda 21 handler ikke kun om klima. Agenda 21 er en nøjagtig planlægning af alle aspekter af dit liv efter kommunistiske principper - som du vil finde ud af, hvis du læser Local Agenda 21 Planning Guide. Det kan hjælpe dig at tage et hurtigt kig på tillægget nedenfor. Hvis du læser det bagfra Pyramid-dollarfremad, vil du se  den nye verdensordens  manipulerende pyramide: 1. FN og andre globalistiske institutioner øverst. 2. Verdensbanken  har udarbejdet måleparametre for fremskridt i retning af bæredygtighed. 3. I.C.L.E.I: - Local Governments for Sustainability - er en international sammenslutning af lokale myndigheder og nationale og regionale og lokale statslige organisationer, der har forpligtet sig til bæredygtig udvikling. Mere end 1000 byer, amter og deres organisationer i 68 lande omfatter ICLEI's voksende medlemsskare. Dets sekretariat er i Bonn, Tyskland 4. Kommuner og deres forskellige interessegrupper 5. Arbejdsgrupper. Som du vil se, omgår denne plan nationalstaters regeringer i opbygningen af den kommunistiske verdensstat ved hjælp af 5-års planer. Den belønner fremskridt og straffer uagtsomhed samt omfordeler vores velstand. Agenda 21 er sikker på at producere fattigdom som i Sovjet, da den bare belønnner bæredygtighed, idet 2.2 ordinære job dræbes for hvert nyt (uproduktivt) grønt oprettet job – jf. Spanien, 20 % arbejdsløshed  Det betaler sig ikke at arbejde - og dermed er man sikker på at mindske produktionen (og forureningen) drastisk, hvilket skaber varemangel,  f.eks. fødevarer og energi – alt kendt fra Sovjet. Som det fremgår af Vejledningens afsnit 6.5.2 sker rekruttering ved infiltration – eller vampyrvirksomhed.  Agenda 21 formerer sig ved knopskydning efter den gamle religiøse og illuministiske metode ved at overtale venner til at deltage i "frelserbevægelsen"). Samt ved afpresning af lokale politikere.  Og den har helt antaget Rockefellers kommunistiske Club of Romes udokumenterede ressourceknaphedsfilosofi, f.eks. "olieknapheden". Det mærkelige er, at den nye verdensorden i et topmål af frækhed prøver at mobilisere os til at hjælpe dem med at iværksætte vores slaveri i deres 2–klasser-samfund: en lille fabelagtigt rig elite og "unyttige spisere". Som Aldous Huxley udtrykte det: "Vi vil få dem til at elske deres trældom"  - i deres Novus Ordo Seclorum, deres Nye Verdensorden, så kendt fra påmindelsen på hver 1-dollarseddel!  

Appendix

Uddrag (for dem, der kan tage mere)fra Local Agenda 21 Planning Guide (Grøn Guide)

1,0: Der er en voksende konsensus om, at det skal ske på lokalt niveau, hvis det nogensinde skal nås på global basis. På lokalt plan kræver bæredygtig udvikling, at lokal økonomisk udvikling understøtter samfundsliv og -magt ved hjælp af de de lokale beboeres talenter og ressourcer. Den  udfordrer os yderligere til at fordele fordelene ved udvikling ligeligt, og at opretholde disse fordele for alle sociale grupper på lang sigt. Dette kan kun opnås ved at forhindre spild af økologisk rigdom og nedbrydning af økosystemer efter økonomiske aktiviteter.

1.0.2 Bæredygtig udvikling er et program til at ændre den økonomiske udvikling, således at den sikrer en grundlæggende livskvalitet for alle mennesker, og beskytter økosystemerne og samfundssystemer, der gør liv muligt og hensigtsmæssigt. Bæredygtig udvikling er en udvikling, der leverer grundlæggende miljømæssige, sociale og økonomiske ydelser til alle, uden at true levedygtigheden af økologiske og samfundssystemer, som disse tjenester er afhængige af.

1,1: Nationale kampagner for Lokal Agenda 21 findes i Brasilien, Colombia, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Kina, Japan, Australien og New Zealand (1996)

1.3.2. Bæredygtig udviklings planlægning engagerer beboere, centrale institutionelle partnere, og interessegrupper, ofte kaldet "interessenter" i udformningen og gennemførelse af handlingsplaner. Generelt er oprettelsen af en særlig struktur eller "interessentgruppe" til at koordinere og føre tilsyn med de berørte parters deltagelse i planlægningen et vigtigt første skridt i enhver bæredygtig udviklings planlægningsindsats. Typisk er den første opgave for en sådan interessentgruppe at formulere en fælles vision, der omhandler samfundets ideelle fremtid og udtrykker en lokal enighed om de grundlæggende forudsætninger for bæredygtighed

1.3.5. Gennemførelsen af partnerskabs-baserede handlingsplaner kræver justeringer i standardoperationelle procedurer og ofte nogen institutionel omorganisering. Præ-eksisterende administrative procedurer, ansvarsfordelingen mellem kommunale afdelinger, kontraktarrangementer og andre former for praksis skal tilpasses for at muliggøre aktiv deltagelse af brugere og partnerinstitutioner i gennemførelsen af en handlingsplan. Mens kommunens institutter reformerer sig internt  til støtte partnerskaber, skal eksterne projekter og / eller service partnerskaber være formaliserede.

2,1. Processen med at opbygge partnerskaber blandt aktører skal gøres lettere af en eller anden institution, der ses som lovlig af forskellige samfundsinteresser. Sommetider er denne institution den lokale myndighed. I andre tilfælde skal nye institutioner skabes til at tjene som en acceptabel formidler mellem disse interesser. I løbet af det seneste årti, har de lokale myndigheder på verdensplan opretet nye strukturer for partnerskabsplanlægning for at engagere interessenter i håndteringen service problemer og at udvikle nye tjenestetilgange. Disse partnerskabsstrukturer, kaldet "interessentgrupper," spænder fra rundbordssamtaler og fora med specifikke, tidsbegrænsede mandater til nye lovbestemte udvalg og råd med langsigtede planlægningsmandater. Disse mål er: • at skabe en fælles samfundsvision for fremtiden • at identificere og prioritere centrale spørgsmål, hvilket vil lette øjeblikkelige foranstaltninger til at afbøde akutte problemer; • at støtte lokalsamfundet-baseret analyse af lokale spørgsmål, herunder omfattende revision af langsigtede, systemiske problemer, som konfronterer særlig service-systemer og behovet for at integrere forskellige servicestrategier, så de støtter hinanden • at udarbejde handlingsplaner til behandling af vigtige spørgsmål, idet der trækkes på erfaringer og nyskabelser i forskellige lokale grupper; • at mobilisere samfunds-dækkende ressourcer for at opfylde servicebehov, herunder fælles gennemførelse af projekter for bæredygtig udvikling, og • at øge den offentlige støtte til kommunale aktiviteter og lokal forståelse for kommunal udviklingsbehov og begrænsninger.

2.2.2: Partnere er ikke ad hoc deltagere, der lejlighedsvis deler deres synspunkter. Tværtimod forventes de at dele ansvaret for planlægningen og dens resultater. Deres deltagelse skal lettes gennem en organisatorisk mekanisme. I de tilfælde, som dette kapitel behandler, fastsætter hver kommune særlige organisatoriske strukturer til at føre tilsyn med partnerskabs-planlægningsprocessen. For nogle var denne koordineringsmekanisme uden for kommunen. For andre var det interne i den kommunale institution. Interessentgrupper tjener som bestyrelsen for planlægningsindsats og styrer planlægningsprocessen.

2.2.6: Den korrekte udvælgelse af deltagere til interessentgruppen er måske det mest kritiske skridt i etableringen af et partnerskabs planlægningsproces. Interessentgruppe eller kommune kan betragte det som nødvendigt at etablere en ny organisation eller institution til at koordinere gennemførelsen af visse aspekter af en handlingsplan. Overvågning begynder i implementeringsfasen, ikke bagefter.

4,0: Handlingsplaner siges at være strategiske. Ligegyldigt hvor fokuseret planen kan være på et bestemt spørgsmål, beskæftiger en strategisk plan sig af problemer og behov på et systemisk niveau og med et langsigtet perspektiv. Den mobiliserer lokale ressourcer, og skaber "synergier" ved at kombinere indsatsen fra forskellige interessenter for at nå et fælles mål. For at sikre, at strategiske mål gennemføres, knyttes en handlingsplan til de eksisterende, formelle planlægningsprocesser, såsom  udviklingsplaner med mandat i fem år , generelle planer, og drifts-og kapitalomkostningsbudgetter

6,1: Et effektivt system skal tage sig af to beslægtede, men særskilte behov. Det første er rapportering om interessenters og lokale institutioners indsats for at nå de forpligtelser og mål, der opstilles i handlingsplanen. Det andet er, rapportere om, hvorvidt denne forestilling er resulteret i fællesskabets fremskridt mod Fællesskabets Vision og bæredygtighed.

6.1.1: Instituér et "ansvarligheds"-system til interessentfora til regelmæssig rapportering af den enkelte sektors præstationer mht. at gennemføre handlingsplanen og periodisk fælles undersøgelse af handlingsplanen.

6,2. Ud over rapportering kræver evaluering konkrete værktøjer til at måle virkningerne af aktionerne. Indikatorer er et måleredskab, der kan anvendes omkostningseffektivt til at tillade alle interesserede interessenter at evaluere et samfunds løbende udførelse  i forhold til dets faste præstationsmål og forpligtelser. Som forberedelse for FN's konference om menneskelige bebyggelser i 1996, begyndte UNCHS og Verdensbanken at tilskynde byerne og de nationale regeringer til at forberede byindikatorer, som kunne rapporteres til et centralt FN-Urbant Indikatorsystem for at afgøre byudviklingen på globalt plan. UNCHS / Verdensbankens Indikatorproject udviklede et sæt af generiske indikatorer, som alle deltagende lande / byer blev tilskyndet til at bruge. Det primære formål med projektet er at give oplysninger til vejledning og styrke den nationale bypolitik.

6,3: det anbefales, at fremskridt hen imod bæredygtighed periodisk evalueres (hver 2-5 år) gennem en omfattende revision. Sådan en bæredygtig udviklingsrevision bør generelt gennemgå de lokale forhold og tendenser, angive  betingelsernes systemiske karakter og beskrive, hvordan disse lokale forhold vedrører regionale og globale tendenser. Som et praktisk anliggende kan ordningen med indsamling af data til indikatorer og en bæredygtighedsudviklingsrevision integreres til at forbinde resultater og fremskridtsevalueringer, men en fremgangsevaluering skal søge at foretage en dybere analyse af situationen og tendenserne i  lokal, regional og global sammenhæng.

6,4:. Et feedback-system bruges til at udbrede information, så enkeltpersoner og organisationer kan træffe kloge valg. Et sådant system vil give både anerkendelse eller belønning for en positiv adfærd og misbilligelse eller straffe for skadelig adfærd med henblik på at vejlede et samfund til at regulere sin egen adfærd uden ekstern kontrol. Virkningen af disse oplysninger er stærkt præget af, hvem der forbereder dem (fx en kommunal afdeling, en ekspert, en virksomhed), hvem, der formidler dem (fx en nabo, et samfund organisation, et borgmesterkontor), og af det anvendte middel til formidling (f.eks et personligt møde, print, radio). Generelt set bør fortrolighed, troværdighed og tilgængelighed af informationskilder optimeres ved udformning af et lokalt feedback system. Incitamenter kan indbygge belønninger fra offentlig anerkendelse til økonomiske belønninger eller rabatter. Misbilligende faktorer kan variere fra simpel anmeldelse af problemer til pålæggelse af bøder og regler.

ICLEI
 fortsætter med at spille en aktiv rolle for at fremme og lette gennemførelsen af Local Agenda 21, og i rapportering om lokale fremskridt og resultater på globalt plan gennem FN og andre internationale fora.

Vampire56.5.2: Global Aktionsplan for Jorden (GAP) er en amerikansk-baseret, almennyttig organisation, der har arbejdet i en femårig periode på at designe og teste en effektiv metode til måling af reel ændring i adfærdsmønstret til husstande i den avancerede industrialiserede verden. Denne metode kaldes Household EcoTeam Program. I det sjette indsatsområde, hjælpes hvert Eco Team af træneren til at føde to eller flere nye Eco-Teams ved at være vært ved en sammenkomst for venner og naboer. På disse møder, bliver Eco Teams resultater rapporteret og gæster informeret om, hvordan de kan danne deres eget Eco Team.

GAP har anført, at Eco Teams tilgang er langt mere effektiv end blot at levere lister over "ting, der skal gøres," fordi gensidig støtte og direkte kontakt med mennesker er afgørende for at opretholde livs-stilsændringer. Baseret på fem års erfaring med Eco Team-modellen anvender GAP nu et system til at etablere en "kritisk masse" (50-85% deltagelse) af Eco Teams i vigtige samfund, således at den samlede påvirkning af Eco Teams indsats kan få en samlet positiv virkning for hele samfundet. Denne "Fællesskabslivsstils-kampagne" bygger på den GAP iagttagelse, at de fleste Eco hold blev oprettet ved mund-til-øre gennem de eksisterende sociale netværk. Ved at støtte hver Eco Teams proces med personligt at invitere venner og naboer til at udvikle to andre Eco Teams, sker en fordobling af antallet af Eco Teams  med en minimal indsats hvert halve år. (Denne rekrutteringsmetode er pilottestet med 20 hold, og hvert var i stand til at danne et gennemsnit på to nye hold.) Som Eco Teams mangfoldiggør sig og mobiliserer deres virkning har de en stadig større effekt på samfunds-plan. Denne øgede indflydelse skaber til gengæld nye muligheder for positiv feedback gennem medierne og den lokale politiske ledelse.

.