Resumé: Før afstemningerne om EU-Forfatningen og dens aflægger, Lissabon Traktaten, var der ingen ende på forsikringerne om, at nationalstaternes suverænitet ville være intakt under disse traktater. Kun      franskmænd, hollændere og irere fik lov at stemme. For, som Sarkozy udtrykte det: Europæerne er alt for farlige til at man kan overlade dem afstemninger om elitens Europa.de stemmer uvægerligt nej! Men nu er der ingen ende på alle de statssymboler, EU energisk arbejder på at lancere. Den af illuministiske bankfolk skabte finans/eurokrise benytter det illuministiske EU nu til at kræve økonomisk regeringsmagt over alle EU-lande, forlanger endog kritisk at gennemgå statsbudgetterne, før de sendes til behandling i de nationale parlamenter. EU har oprettet sine egne finanstilsynsråd til at koordinere økonomien i kriseramte EU-lande, bestående af de samme folk, der tillod finanskrisen  at opstå,  Rothschilds folk. Forunderligt nok mener 75% af europæerne, at det er en god  ide, skønt mindre end halvdelen støtter EU. Kommissionen vil også indføre både direkte beskatning af europæerne og CO2-beskatning samt EU-obligationer, for at få et større budget til bureaukraterne og mere statslignende pondus. Endvidere har EU meldt sig til den Europæiske Menneskeretighedskonvention for at få samme status som nationalstaterne. Justitskommissær, Viviane Reding, er stolt af, at EU pr. 1. juli de facto har fået både et indenrigs- og et justitsministerium, der skal arbejde intimt sammen om at sikre EU grebet om - hvad mon? Den Europæiske domstol er Kommissionenes redskab til sikre den størst mulige magt over nationalstaterne. Endvidere vil Reding nu konkretisere unionsborgerskabet til at omfatte næsten alle dagligdags foreteelser - med fortinsret over nationalstaternes borgerrettigheder. Som en nationalstat brugte EU vore skattepenge til at garantere, at ansvarsløse PIIGS-lande som Grækenland  ikke går fallit - men kan blive i den euro, der ikke er fornuftig basis for. Ja, Trichet fra Den Europæiske Centralbank vil hellere risikere borgerkrig pga. EUs sparekrav til Grækenland end slippe landet ud af sine klør. Ikke desto mindre er Grækenlandsredningspakken ulovlig - både i henseende til tysk og EU-lov. EU har endv. fået lov til at tale på FNs generalforsamling, en ret, som kun nationalstater har - og som er en tom gestus, så længe EU ikke har plads i sikkerhedsrådet, hvad den nok skal få. EU står for 72% af Storbritanniens forordningsudgifter - og 50% af dets love. EU er nu en selverklæret superstat over magtesløse nationalstater - trods alle løfter om det modsatte før traktatafstemningerne, og trods det, at europæerne ikke har sagt ja dertil.

EU hader folkeafstemninger men kunne ikke undgå nogle omkring sin forfatning. Den danske statsminister snød danskerne for en lovet folkeafstemning - og blev modtaget med stående bifald i Det Europæiske Råd! Forfatningen blev derefter afvist af franske og hollandske vælgere - der ligesom alle andre europæere, undtagen irerne, blev nægtet en folkeafstemning om efterfølgeren, forfatningen igen - i en mere raffineret og tildækket form, Lissabon-traktaten. Den var forfatningen (ifølge  dens forfatter, Valéry Giscard d´Estaing) renset for uacceptable paragraffer, som smart  nok var blevet taget ud og overført til andre traktater, som tidligere var blevet godkendt i folkeafstemninger. Dette var selvfølgelig et åbenlyst bedrageri. EU lokkede os før disse folkeafstemninger til at tro, at der ikke var fare for vores nationale staters suverænitet under den nye traktat, selv om modstandere blev behandlet som "fjender af staten". Der brugtes løgne, bestikkelse, fortielse og overtrædelse af de nationale forfatninger for at tvinge bange irere til at stemme ja i deres 2. afstemning. Bemærk: EU fortsætter med at lave folkeafstemninger, indtil en nation siger ja - og det var så den sidste afstemning, da europæerne anses for at være for farlige for den europæiske elites planer - de vil ang. uvægerligt stemme nej! Følgende viser, hvad Lissabontraktaten egentlig betyder.

I: EU's samlede økonomiske styring
EurosEUObserver 3 sept. 2010: Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EUs medlemslande nåede en politisk aftale om at oprette et Europæisk Systemisk Risiko-Tilsynsråd - med de samme folk, der tillod finanskrisen, Rothschilds folk - og tre separate organer til at overvåge værdipapirer, banker og forsikringsselskaber. I sidste ende har et kompromis givet medlemsstaterne mulighed for at appellere afgørelser, der er truffet af de nye organer, noget MEPerne satte sig indædt imod. Aftalen vil faktisk gøre den nuværende ECB chef, Jean-Claude Trichet, til chef i det nye opsynsorgan, men kun i fem år, hvorefter en ny leder vil blive forhandlet en gang mere. Medlemsstaterne skal være dem, der erklærer, at der er en nødsituation, ikke Europa-Kommissionen eller Parlamentet.
Desuden vil direkte tilsyn af selskaber forblive under de nationale tilsynsmyndigheder. De nye agenturer skal kun koordinere aktioner.
Europa-Parlamentet "forventes" at ratificere disse organer. De vil så begynde at "fungere som planlagt" fra 1. januar 2011.
I stedet for, at alle disse organer er baseret i Frankfurt, vil de nu blive placeret i London, Paris og Frankfurt. EU-kommissær for det indre marked, Michel Barnier: "Ingen aktør, ingen vare, ingen sektor, intet område bør længere være i stand til at undslippe fornuftig og intelligent regulering og tilsyn". Open Europe's Director Mats Persson: "Når de først er etableret, vil EU's tilsynsmyndigheder sandsynligvis udvide deres beføjelser trinvist, idet forslaget har til formål at give mulighed for, at flere og flere love kommer under deres myndighed".

EU-Kommissionen ønsker at kontrollere de nationale budgetter, før de sendes til behandling i de nationale parlamenter
The Telegraph 12 maj 2010: Kommissionens formand, Jose Barroso, afslørede planer om EU-kontrol over de nationale budgetter, herunder et brandfarligt krav om, at Bruxelles bør granske budgetter før deres førstebehandling i Westminster, Forbundsdagen, og andre parlamenter. Budgettets løbende poster og vækst i kreditterne vil blive overvåget. Bruxelles kan pålægge sanktioner over for stater, hvis økonomier bliver overophedede og kommer ud af kontrol. "Vi må komme til roden af problemerne," sagde han. En sådan plan vil i høj grad forbedre arbejdsmiljøet i ØMU-systemet, men det ville også medføre en drastisk forringelse af suveræniteten.

EU Presse meddelelse 26. aug. 201075% af europæerne mener, at stærkere koordinering af de økonomiske og finansielle politikker blandt EUs medlemsstater vil være effektiv i bekæmpelsen af den økonomiske krise iflg. Forår 2010 Eurobarometer, den halvårlige meningsmåling arrangeret af EU. Europæernes vigtigste problemområder i krisen var den aktuelle økonomiske situation (40%, uændret i forhold til efteråret 2009), arbejdsløshed (48%; -3 procentpoint) og stigende priser (20% +1). Krisen havde også en indflydelse på borgernes opfattelse af EU: 40% af europæerne forbinder EU med euroen (+3), 45% med friheden til at rejse, studere og arbejde overalt i EU (-1), og 24% med fred (-4). The Express 27 Aug. 2010: Offentlig støtte til Den Europæiske Union er brudt sammen til et ni-årigt lavpunkt i alle 27 lande, har en meningsmåling afsløret. Europa-Kommissionen siger, at færre end halvdelen af vælgerne i hele Europa går ind for unionen.

II: EU vil indføre sin egen direkte beskatning af os
Earth Times 10 Aug. 2010:  EU planlægger direkte beskatning af europæerne.  Le Monde 13 juli 2010: "Jeg tror, at der er et flertal for det," sagde den franske socialist, Stéphane Le Foll. Parlamentets Eu retfærdighedSocialdemokratiske Gruppe går enstemmigt ind for, at budgettet skal financieres gennem en procentsats af skatter og gebyrer på nationalt plan. Foranstaltningen skal være skattemæssigt neutral og må ikke pålægge borgerne yderligere skatter, siger MEPer. Dette ville betyde et underskud for staterne, som kunne opvejes af en reduktion i deres bidrag til EUs budget. Endv. vil Barroso have EU-obligationer indført for at give "unionen" mere statsmagt på markedet.

III: Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder
EUbusiness 7 July 2010: Den Europæiske Union har skudt fælles drøftelser med Europarådet i gang for tiltrædelse til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvilket vil strømline menneskerettighedernes beskyttelse i Europa. "Men EUs tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention ville placere EU på lige fod med medlemsstaterne.

Eu-ueber-allesIV: Sammenfletning af EUs indenrigsministerium og justitsministerium
Viviane Reding, EU Pressemeddelelse 1. juli 2010
Generaldirektoratet for Retsvæsen vil arbejde hårdt under min kommando (Viviane Reding's) for at sikre, at vores borgere vil se konkrete resultater af disse institutionelle forbedringer.  Det er en meget normal situation i vores medlemsstater, at der både er et ministerium for indre anliggender og et justitsministerium. Det er gode nyheder for vores borgere, at fra i dag vil vi have en lignende situation på EU-plan. I fremtiden kan borgerne være sikre på, at der nu et sted for dem at gå til i Bruxelles, der vil passe deres interesser, når vi taler om følsomme borgerrettighedsspørgsmål. Der vil i fremtiden være en konstruktiv dialog mellem det nye Generaldirektorat for Retsvæsen og det nye Generaldirektorat for indre anliggender om den bedste vej frem til at forsvare borgerrettighederne og til at sikre, at borgerne ikke bliver glemt, hvor EU forsøger at beskytte vigtige offentlige interesser.

V: Unionsborgerskab: EU griber status som en enkelt stat - og indfører et unionsborgerskab, som europæerne har afvist eller ikke blev spurgt om
Viviane Reding EU Press Release 1 July 2010:  Efter ikrafttrædelsen af Lissabon-traktaten behøver EU-borgerskabet nu at udvikle sig fra et begreb, der er nedfældet i traktaterne til en håndgribelig realitet i borgernes dagligdag. Unionsborgerskab er det væsentlige link, som alle europæere har med Den Europæiske Union. European-citizenship2Unionsborgere og deres familiemedlemmer fra tredjelande står stadig med besværlige og dyre administrative procedurer og uacceptable forsinkelser, når de flytter til en anden medlemsstat.

Da han oprettede min portefølje i Kommissionen, betroede præsident Barroso mig konkrete politiske instrumenter, som vil muliggøre for mig at fylde begrebet medborgerskab med konkrete resultater i løbet af de næste år. Disse politiske instrumenter omfatter ansvaret for den frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union; civilret og aftaleret, forbrugerbeskyttelse, lovgivning, fra pakkerejsedirektivet og til forslaget om et direktiv om forbrugerrettigheder, databeskyttelse, børns rettigheder; ligestilling og anti-diskriminationslovgivning og også ansvaret for at sikre en effektiv anvendelse af EUs charter om grundlæggende rettigheder.

VI: EUs redningspakke til Grækenland er en ulovlig stats-handling
Die Welt 5. Juli 2010A: Resolutionen om EUs Euro-rednings-pakke er en grov krænkelse mod den tyske forfatning, men også mod EU-lovgivningen. Dette er resultatet af en undersøgelse foretaget af Center for Europæisk Politik (CEP).
B: Offentligheden blev også vildledt om udformningen af Euro-redningspakken på nogle punkter. Som reaktion på tillidskrisen på de finansielle markeder enedes  EU-lederne d. 11. maj  2010 om en € 500 mia. redningsfond. EU-Kommissionen fik ved resolutionen mandat til at påtage sig gæld med henblik på at yde lån til trængende €-stater. 1. "I offentligheden blev det udspredt, at EU maksimalt kan absorbere op til 60 milliarder euro i obligationer. Der er imidlertid ingen tilsvarende bestemmelse i forordningen." Det samme gælder for treårsfristen. 2. Eurolandene stiller også 440 mia. € garantier til rådighed som støtte for euro-lande, der er ved at bryde sammen. Undersøgelsen beklagede, at EU uretmæssigt har påberåbt sig "ekstraordinære begivenheder" vedr. sin bistand. For først da er der i henhold til EU-retten tilladt en afvigelse fra det princip, at hver medlemsstat skal være ansvarlig for sin egen gæld alene. Desuden er det et brud på EU's retsorden også fordi 3. Europa-Parlamentet skulle have accepteret den, hvilket man undlod. "Forordningen opfylder således ikke de formelle krav i EU-lovgivningen. 4. Advokaten hævder, at  Forbundsdagens og Forbundsrådets deltagelse som krævet af forfatningsdomstolen var utilstrækkelig. Selv om det nationale parlament og delstatskammeret havde sanktioneret Tyskland« s overtagelse af sit bidrag, var den del af paraplyen, som omhandler finansielt tilskud over EU-Kommissionen ikke til afstemning. Iflg. EU-UNeuropaeksperten er dette i strid med forfatningen. Undersøgelsen giver skeptikerne mod redningspakken medhold. Den tyske forfatningsdomstol har flere verserende retssager desangående. Men  den tyske højesteret afviste at stoppe redningsplanen straks ved fogedforbud.
Pengene administreres af European Financial Stability Facility, der ledes af tyskeren, Klaus Regling, som håber, at selve eksistensen af EFSF vil berolige kreditorerne, så at EU pengene ikke behøver at bruges.

VII: EU har opnået repræsentation på FNs Generalforsamling, en rolle, som tilkommer en stat

Deutsche Welle 20 July 2010: Der er modstand bl.a. fra Storbritannien - men dette er en del af Lissabon-traktatens eksterne tjeneste. Nogle EU-lande ser dette som en fare for den nationale suverænitet i en superstat. Imidlertid vil EUs indflydelse være næsten lig nul, så længe den ikke har sæde i Sikkerhedsrådet.

Kommentar
EU er i knibe: Folk forventede, at EU kunne klare finanskrisen - men kan ikke lide EU. EU fordeler vores penge til f.eks. Grækenland - men gør det ulovligt! En berømt tysk økonom Hans-Werner Sinn, IFO München, siger nu, at EUs sparekrav ikke kan forhindre græsk statsbankerot, og at det sandsynligvis vil føre til borgerkrig - samt at den mindst katastrofale løsning er, at Grækenland forlader euroen! Men Trichet fra ECB  ser dette som det værst tænkelige løsning! Så kaos synes at true forude.
EU lægger konstant omkostninger på industrien, som sender regningen videre til os - f.eks ECX cap-and-trade fupnummeret - og nu planlægger EU CO2–skatter. Sådanne latterlige regler som agurkekrumnings-regulativet tager en masse tid for EU, landene og for brancherne at gennemføre. Og til hvilket formål?
Nu har EU bureaukraterne fået den geniale idé direkte at beskatte os - på bekostning af nationalstaterne, der bliver nødt til at bruge mindre på f.eks velfærd! Men hvem mener, at skatterne vil Greece_riotsforblive neutrale? Resultatet vil blive stadigt højere direkte skatter ud over de indirekte (CO2) skatter og afgifter.

Den europæiske menneskerettighedskonvention har allerede sine instrumenter, Den Europæiske Rammeafgørelsen om Racisme og fremmedangst og den Europæiske Arrestordre vendt mod indfødte europæere, der automatisk anses som racister og fremmedangste, fordi de ikke er glade for den muslimske indvandring og frie bevægelighed i EU, som eliten har erklæret er ønskelig og nødvendig for at ødelægge vores atavistiske gamle kristne og nationale kulturer, som vores forfædre var så utroligt dumme at kæmpe og dø for!!
Vi ser nu det EU, som Jean Monnet erklærede som målet - ved at bedrage europæerne gennem at holde dem hen i uvidenhed. At EU er en stat klargøres af  Viviane Reding, som de facto taler om både et indenrigs- og et justitsministerium. Den Europæiske Domstol er det virkelige instrument til at gennemføre EU-kommissionens vilje, ved at fortolke EU-lovgivningen (vag på grund af politiske kompromisser) i den retning, som Kommissionen ønsker, dvs. mere union

ECJ har aldrig underkendt et EU direktiv.  Kommissionen ønsker endog at kontrollere vores nationale budgetter, før de sendes til behandlinger i vores nationale parlamenter! Vi bliver nu pålagt et helt uønsket EU-borgerskab som et første skridt til at afvikle nationalstaterne totalt. Og vores nationale suverænitet er næsten væk: Think Tank Open Europe 16 April 2009: EU er uden tvivl den vigtigste drivkraft for omkostningerne ved forordninger i Storbritannien - 72% af omkostningerne ved forordningerne i løbet af de sidste ti år stammer fra i EU. Vi vurderer antallet af nye love til omkring 50% fra EU.