Formålet med Miljøbevægelsen Er Befolkningskontrol

Posted By Anders On September 13, 2010 @ 00:10 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Denne artikel er en fortsættelse af Andrew Gavin Marshall´s artikel (bragt i uddrag d. 16. juli) om racehygiejnebevægelsen. Efter tragedierne i bl.a. Kina og Indien med statslige og korporative tvangssteriliseringer, undertiden under foregivelse af vaccinationskampagner for reelle sygdomme, og ofte af kvaksalvere,  forlangte 3. verdenslandene i 1994 udviklingsbistand i stedet for sterilisationer. Racehygiejnikerne slog sig derpå sammen med miljøbevægelsen og lancerede overbefolkning som en kræftform, en ukontrolleret udbredning ikke af  celler, men af mennesker, der dræber kloden pga. global opvarmning og ressourceoverforbrug. Som Paul Ehrlich skrev: Sygdommen er nu så alvorlig, at kun radikal kirurgi (læs udryddelse af mennesker i stor stil) kan redde planeten! Hvad eliten bag racehygiejnebevægelsen/miljøbevægelsen frygter, er, at deres egen uforlignelige slags skal blive udslettet ved overlevelsen af de mest uegnede, dvs. den store uvaskede hob! Derfor er det Rockefeller, Ford, Carnegie Foundations, der står som finansielle bagmænd bag miljøbevægelserne, som de har fået afledt fra deres egne kemiske mega-forureninger (BP/Golfen) over til at se "livets gas", det helt ugiftige CO2, som den egentlige fjende. DDT blev erklæret frygteligt giftigt og forbudt som anti-malariamiddel med millioner af menneskers død til følge - trods sågar Rockefellers WHOs erklæring om ikke at have fundet en eneste giftvirkning af stoffet. At herrefolks-eliten stræber efter med hjernevask, teknik og genetik at gøre deres overlevende slaver til lydige robotter er tidligere beskrevet på denne blog. Nu reklamerer den i de store angelsaksiske aviser for vaccination mod stress med omkonstrueret herpesvirus-DNA, der ødelægger de dele af vor hjerne, som følelser som vrede, ja som vor sjæl, er knyttet til, faktisk en biokemisk lobotomi/hvidt snit med sindelagskonrol som formål. Jeg mener, det er på tide, at enhver stiller sig spørgsmålet: Hvem vil jeg tilhøre: Skaberen eller hans kluntede efterligner, Lucifer. For vi undgår ikke meget længere at træffe dette valg: Vil jeg lade min hjerne  manipulere og blive en maskine - eller vil jeg beholde min gudgivne frie vilje? 

Dette er del II af Andrew Gavin Marshall's essay om den elitære's racehygiejne - del I blev bragt i uddrag på [1] denne blog den 16. juli 2010.
USA-elitister begyndte at finansiere racehygiejnebevægelsen, i Tyskland også - og Hitler overtog deres ideer ([2] Edwin Black 2003) - og [3] her - og denne bevægelse er så dybt forankret, at eliten har rejst [4] Georgia Guidestones, som påbyder at holde menneskeheden under et antal på 500 millioner! I dag dominerer navne som [5] Rockefeller og [6] Bill Gates  denne elitære bevægelse, som nu er intimt forbundet med miljøbevægelsen. FN's  [7] State of the World Population Report 2009: "Hver fødsel resulterer ikke blot i de emissioner, som kan henføres til den pågældende person i hans eller hendes levetid, men også emissioner fra alle hans eller hendes efterkommere. Derfor summerer emissionsbesparelser fra tilsigtede eller planlagte fødsler sig med tiden." UNPFA peger på et EU-forslag om, "at befolkningsudviklingen skal være blandt de faktorer, der bør tages i betragtning ved fastsættelsen af drivhusgasafbødnings-målsætningen."
[8] BBC 12 July 2010: Det britiske Royal Society vil iværksætte en større undersøgelse af menneskelig befolkningstilvækst, og hvordan den kan påvirke den sociale og økonomiske udvikling i de kommende årtier. Verdens befolkning er steget fra to milliarder i 1930 til 6.8 milliarder nu med en prognose om ni milliarder fra 2050. Den voksende befolkning er anerkendt som en af de underliggende årsager til miljøproblemer såsom klimaforandringer, skovrydning, udtynding af vandressourcer og tab af biodiversitet.

[9] Eugenics[10] Global Research 5 July 2010, Andrew Gavin Marshall: 1. Befolkning ses som et miljøspørgsmål, for jo større befolkning, des flere ressourcer bruger den, og des mere jord indtager den. Efter dette begreb bliver miljøet desto værre, jo flere mennesker der er. 2. Under elitens synsvinkel er befolkningskontrol mere om at kontrollere folk end at redde miljøet.

Efter krigen blev Charles Davenport  citeret for sin vision om en ny menneskehed med biologiske kaster af herrefolksracer med kontrol over slaveracer, der tjener dem. I 1952 samlede John D. Rockefeller III en gruppe videnskabsfolk under ledelse af National Academy of Sciences, og de var enige om behovet for en ny institution, der kunne give en solid videnskabelig basis for at vejlede regeringer og enkeltpersoner om håndteringen befolkningsspørgsmål. Denne nye institution blev [11] Population Council, og [12] her. Seks af Rådets ti stiftende medlemmer var eugenikere.

I 2008 skrev Matthew Connelly, professor ved Columbia University, en bog med titlen "Fatal Misforståelse: Kampen om at Kontrollere Verdensbefolkningen", hvor han kritisk [13] Overpopulationanalyserer befolknings- kontrolbevægelsens historie. Connelly undersøger befolkningskontrol som en global, tværnational bevægelse, fordi dens vigtigste fortalere og praktikere tilsigtede at reducere verdens befolkning gennem global styring og ofte ser de nationale regeringer som et middel til dette formål.

Som en anmeldelse i The Economist har påpeget, "havde meget af det onde, der sker for at bremse befolkningstilvæksten, sine rødder i en urolig koalition mellem feminister, humanister og miljøforkæmpere, der ønskede at hjælpe de modstræbende frugtbare, og racister, eugenikere og militarister, som ønskede at se bl.a. reproduktionsmønstre, uanset de involveredes ønsker. The Economist skrev yderligere: Millioner af intrauterine kontraceptive enheder blev eksporteret til fattige lande, selvom de var kendt for at forårsage infektioner og sterilitet. I 1969 sagde Robert McNamara, daværende præsident for Verdensbanken, at han tøvede med at finansiere sundhedsvæsenet, “medmindre det var meget nøje knyttet til befolkningskontrol, fordi normalt bidrog sundhedsfaciliteter  til nedgang i dødeligheden, og dermed til befolkningseksplosion."

Den bydende karakter af hvad, der skulle blive kendt som "befolkningskontrolbevægelsen”, har bidraget til et klima af tvang og førte til en række alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, især i asiatiske lande. Dominic Lawson skrev en anmeldelse af Connelly's bog til The Sunday Times og forklarede, at: Befolkningskontrolbevægelsen blev betalt af USA's største private formuer - Ford Family Foundation, John D Rockefeller III, og Clarence Gamble (fra Procter & Gamble). Disse herrer havde ikke kun ekstrem rigdom til fælles men også en angst: de velhavende og kloge (folk kan som de selv, selvfølgelig) fik meget mindre familier end deres forfædre, mens den store uvaskede hob - kinesere! Indianerne! Negere! - reproducerede sig på en uforsvarlig måde. Hvad de frygtede var en slags darwinisme i omvendt forstand - overlevelse af de mest uegnede. Som New Scientist rapporterede, var et rædselsvækkende begreb "den officielle politik, der gjorde det acceptabelt kun at uddele fødevarehjælp til hungersnødsofre, hvis deres kvinder gik med til at lade sig sterilisere. I trist ironi havde faktisk denne tilsyneladende progressive bevægelse for kvinders rettigheder en virkning, der resulterede i en humanitær katastrofe, som uforholdsmæssigt ramte kvinder i udviklingslandene.

I 1968 refererer biolog Paul Ehrlich til menneskeheden som "kræft" i verden: Kræft er en ukontrolleret formering af celler, befolkningseksplosion er en ukontrolleret formering af mennesker. Vi skal skifte vores indsats fra behandling af symptomerne til kirurgisk fjernelse af kræft. Operationen vil kræve mange tilsyneladende brutale og hjerteløse beslutninger. Smerten kan være intens. Men sygdommen er så langt fremskreden, at kun med radikal kirurgi har patienten en chance for at overleve.

Den amerikanske politiske elite tog fuldt ud denne befolkningsanskuelse til sig. Præsident Lyndon Johnson blev citeret for at sige: "Jeg har ikke tænkt mig at pisse  ulandshjælp væk til nationer, hvor de nægter at beskæftige sig med deres egne befolkningsproblemer."
I 1967 blev FN's Fond for Befolkningsaktiviteter oprettet, og i 1971, har Generalforsamlingen anerkendt, at UNFPA [FN's Befolkningsfond] bør spille en ledende rolle inden for FN-systemet i forbindelse med at fremme befolkningsprogrammer. I 1970 oprettede Nixon Kommissionen for Befolkningstilvækst og den Amerikanske Fremtid, kendt som Rockefeller Kommissionen, pga. formanden, John D. Rockefeller III.

[14] OverbefolkningI 1974 blev National Security Study Memorandum (NSSM) 200 udstedt under ledelse af USA's nationale sikkerhedsrådgiver Henry Kissinger, også kendt som "Konsekvenserne af Verdensomspændende Befolkningstilvækst for Amerikansk Sikkerhed og Oversøiske Interesser." [15] Han forbandt støtte til u-lande med deres succes mht. befolkningsreduktion.

I 1975 erklærede Indira Gandhi, premierminister i Indien, undtagelsestilstand. Hendes søn, Sanjay gik i gang med at jævne slumkvarterer med jorden og derefter fortælle beboerne, at de kunne få et nyt hus, hvis de ville acceptere at blive steriliseret. I alt otte millioner sterilisationer blev registreret i Indien i 1976. Talrige tilfælde af livmoderperforation, voldsom blødning, infektioner, og endda død blev rapporteret.Som næste kom [16] Kina i fokus for befolkningskontrolbevægelsen, som tilbød "teknisk bistand" til Kinas "et-barn" politik 1978-1983, endog med at betale for computere, der tillod kinesiske embedsmænd at spore "fødselstilladelser." I 1981 rapporterede kinesiske og amerikanske aviser, at "der transporteres cantonesiske kvinder til hospitaler til abort" – og at køretøjerne var fyldt med jammerlyde. "Nogle gravide kvinder blev efter sigende lagt i håndjern, bundet med reb eller anbragt i grisekurve."
Efter 1983, blev tvang officiel kinesisk politik. Alle kvinder med ét barn skulle have have indsat spiral af rustfrit stål,  sikret mod manipulation, alle forældre med to eller flere børn skulle steriliseres og alle uautoriserede graviditeter afbrydes."
På FN's Verdensbefolknings-konference i Kairo i 1994 understregede tredje-verdensdelegerede behovet for udviklingspolitik i modsætning til de demografiske politikker; at fokus skulle være på udvikling, ikke befolkningen. Dette var hovedsagelig et tilbageslag for den radikale befolkningskontrolbevægelse. Det var omkring dette tidspunkt, at befolkningskontrolbevægelsen begyndte yderligere at fusionere sig med miljøbevægelsen og samtidig fortsætte sit overordnede formål at kontrollere befolkningstilvæksten i den tredje verdens nationer.

Miljøbevægelse og eugenik
Michael Barker: Da Rockefeller-interesser var stærkt involverede i den kemiske industri, skulle den stigende tendens i miljøtænkning og -bekymring hurtigt kontrolleres og styres i en retning, der var til fordel for elitens interesser. To vigtige organisationer i udarbejdelsen af miljøbevægelsen var Miljøbevarelsesstiftelsen og Ressourcer for Fremtiden, som i vid udstrækning trak på Rockefeller og Ford Foundations finansiering. Laurance Rockefeller tjente som administrator for Miljøbevarelsesstiftelsen og donerede $ 50,000 årligt gennem hele 50'erne og 60'erne. Desuden blev Miljøbevarelsesstiftelsen grundlagt af Fairfield Osborn, hvis fætter, Frederik Osborn, også arbejdede med Rockefellers Population Council og var formand for det Amerikanske Eugeniske Samfund.
I 1952 oprettede Ford Foundation organisationen Ressourcer for Fremtiden (RFF), og de oprindelige stiftere var også John D. Rockefeller Jr.s chefrådgivere på miljøbevarelsesområdet." Laurance Rockefeller indtrådte i bestyrelsen for RFF i 1958, og RFF fik 500,000 dollar fra Rockefeller Foundation i 1970.

[17] Rockvac

Siden begyndelsen af 1970'erne, eksisterer der en [18] specialgruppe under ledelse af Verdenssundhedsorganisationen, Verdensbanken og FN's Befolkningsfond, hvis formål er "grundforskning og klinisk forskning i udviklingen af vacciner til frugtbarhedsontrol efter retningslinjer, som Rockefellerne i skitserede i slutningen af 1960'erne. Dette beviser, at disse organisationer griber perfekt ind i hinanden. Vacciner blev testet i Indien og Kina - ofte uden informeret samtykke.

Bestemt er en af de fremtrædende, hvis ikke den mest fremtrædende miljøorganisation i verden, World Wildlife Foundation ([19] WWF). WWF blev grundlagt den 11. september 1961, af Sir Julian Huxley, den første generaldirektør for FN-organisationen UNESCO.

 DDT
I 1962 offentliggjorde Rachel Carson, en amerikansk marinebiolog, sit skelsættende arbejde, Silent SpringSærligt ses hun som den udfarende kraft for kampagnen mod DDT. Miljøbeskyttelsesfonden blev stiftet i 1967 med det specifikke formål at forbyde DDT. Noget af dens indledende finansiering kom fra Ford Foundation. Dette gælder også  dannelsen af Environmental Protection Agency (EPA), et officielt amerikansk regeringsagentur, i 1970. I 1972 forbød EPA brugen af DDT i USA. Siden denne tid er DDT-forbudet blevet udvidet og håndhæves af NGO-pres, tvangstraktater, og trusler om økonomiske sanktioner fra fonde, nationer og internationale hjælpeorganisationer. DDT er bredt anerkendt som et kræftfremkaldende stof, og de fleste har aldrig sat spørgsmålstegn ved forbudet mod DDT.
Men det er langt de mest effektive middel til at bekæmpe malaria.

WHO sagde i 2000, at malaria har inficeret over 300 millioner mennesker. Den har dræbt næsten 2.000.000 - de fleste af dem i Afrika syd for Sahara.  Richard Tren, formand for Afrika Fighting Malaria, sagde, at "I de 60 år siden DDT blev indført, har ikke en eneste videnskabelig meddelelse været i stand til at godtgøre blot ét tilfælde af faktisk skade på  mennesker ved brug af det." I 1979 kunne en WHO gennemgang af DDT-brug ikke finde "eventuelle negative virkninger af DDT," og sagde, at det var "det sikreste pesticid, der anvendes til malariakontrol-programmer." Men organisationer som WHO, De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP), Verdensbanken, Greenpeace, World Wildlife Fund, og en række andre var stadig stærke modstandere af brugen af DDT. Michael Crichton, forfatter og ph.d. i molekylærbiologi, har tydeligt sagt: "Forbud mod DDT er en af de mest skandaløse episoder i det tyvende århundredes historie i Amerika."

Sammenfletning af [20] menneske og maskine, dvs. [21] Menneskehedens fremtid
Bill Joy, datalog og medstifter af Sun Microsystems, var medformand af præsidentkommissionen om fremtidens it-forskning og skrev en artikel for Wired Magazine i titlen 2000, "Hvorfor fremtiden ikke har brug for os." En intelligent robot kan bygges i 2030 og vi vil nå nær udødelighed ved at downloade vores bevidstheder. Eliten får derved bedre kontrol over masserne. Og fordi menneskers arbejde vil ikke længere være nødvendigt, vil masserne være overflødige, en nytteløs byrde for systemet. Hvis eliten er hensynsløs, kan den simpelthen beslutte at udrydde størstedelen af menneskeheden. [22] Stress-vaccinationDette bygger på ideer fra Huxley, Russell og Brzezinski, der forestiller sig en befolkning, som - ved hjælp af biologiske og psykologiske midler - er omskabt til at [1] elske deres egen trældom."

Se så [23] Prison Planet 3 Aug. 2010 og Alex Jones´video: Man er ved at omstrukturere levende herpesvirus, som man injicerer i dig i vacciner, et biovåben, der spiser en del af din hjerne, - ved at fjerne din evne til at blive vred, din sjæl. Faktisk laver de en lobotomi (“det hvide snit”) for at få dig til at elske din trældom og dine herrer og mestre samt deres diktatur Man anbefaler det nu i offentlige aviser som hjælp mod stress - hidtil i USA og [24] Storbritannien!

Kommentar
Marshall har kun utopiske forslag mod den luciferiske elitære eugenik/befolkningskontrol: En vækkelse af menneskeheden i protest. Han glemmer, at allerede Hitler og kommunisterne var i stand til at hjernevaske menneskeheden uden genetisk manipulation eller hjernechips. Og eliten har allerede effektivt hjernevasket dagens befolkninger ved hjælp af [25] mentalhygiejne og [26] 68er Revolutionen  samt deres ejerskab af [27] korrupte politikere og [28] medier. Derved er det lykkedes olie-eliten at aflede vores opmærksomhed fra deres mega-olieforureninger (BP/Golfen) til at se livets gas, CO2, som fjenden i stedet!
Som jeg ser det, er der kun én måde at undgå trældommen: Enhver må spørge sig selv, hvem hans sind og sjæl virkelig tilhører: Hans skaber - eller dem, der er at ved i al hemmelighed at omskabe os, Skaberens selverklærede fjender, som kun kan anvende grov og dårlig efterligning af Skaberens oprindelige arbejde. For vi undgår ikke meget længere at træffe dette valg: Vil jeg lade min hjerne  manipulere,  f.eks. for at få kunstig intelligens og derved beholde mit arbejde og sygeforsikringen og derved blive en fjernstyret [29] Negativetmaskine - eller vil jeg beholde min gudgivne frie vilje?

Med andre ord: Dette er en religiøs strid mellem Gud og [30] Lucifer, natur og robotteknologi - de [31] globalistiske elitisters mål. Hvis side ønsker vi at være på? [32] Stol ikke på kirkerne. Mange af dem er [33] på luciferianernes side. Til dette formål har globalisterne dannet [34] United Religions Initiative, et gnostisk sammenkog af globale religioner, der skal være "inklusiv", for at indfange så mange som muligt.

Mit bud? Manden, der er afbildet med sit 3-dimensionale fotografiske negativ på [35] Ligklædet i Torino - det er ægte, 1800 år ældre end opfindelsen af den fotografiske teknik – og hans befalinger om at følge Guds, ikke Lucifers, befalinger og se bort fra robot-“fristelser" om evigt liv som programmeret maskine. For manden på Torinolagenet har givet os en fri vilje, hvad ingen maskine har.

Dog sagde sagde Ayatollah Khomeiny: “Vort bedste våben er udvandring til Vesten, vore kvinders tykke maver på Vestens bekostning,” . En muslimsk kvinde har hadefuldt sagt: “Vi føder jer kaput.” Imidlertid har elitens tiltag ikke taget sigte på islam – men på steriliserende [36] vaccinationskampagner i Filippinerne, Nicaragua, Mexiko – [37] AIDS og fri abort i Vesten, der nu demografisk falder for uintegrerbar islamisk masseindvandring [38] på den vestlige politiske elites bud


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=16778

URLs in this post:
[1] denne blog den 16. juli 2010: http://euro-med.dk/?p=16486
[2] Edwin Black 2003: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2003/11/09/ING9C2QSKB1.DTL
[3] her: http://euro-med.dk/?p=14749
[4] Georgia Guidestones, : http://www.radioliberty.com/stones.htm
[5] Rockefeller: http://euro-med.dk/?p=9404
[6] Bill Gates : http://windfarms.wordpress.com/2010/02/22/bill-gates/
[7] State of the World Population Report 2009: http://www.unfpa.org/swp/2009/en/ch2.shtml
[8] BBC 12 July 2010:: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science_and_environment/10578484.stm
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereugenics4.jpg
[10] Global Research 5 July 2010, Andrew Gavin Marshall: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20028
[11] Population Council: http://en.wikipedia.org/wiki/Population_Council
[12] her: http://www.popcouncil.org/what/rh.asp
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederoverpopulation1.jpg
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederoverbefolkning8.jpg
[15] Han forbandt støtte til u-lande med deres succes mht. befolkningsreduktion: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Study_Memorandum_200
[16] Kina: http://euro-med.dk/?p=12629
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrockvac.jpg
[18] specialgruppe: http://www.infowars.com/conclusive-global-distribution-of-rockefeller-funded-anti-fertility-vaccine-
coordinated-by-who/

[19] WWF: http://eureferendum.blogspot.com/2010/03/amazongate-part-ii-seeing-redd.html
[20] menneske og maskine: http://euro-med.dk/?p=15208
[21] Menneskehedens fremtid: http://euro-med.dk/?p=10662
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederstress-vaccination2.jpg
[23] Prison Planet 3 Aug. 2010 og Alex Jones´video: http://www.prisonplanet.com/establishment-media-pushes-brain-eating-vaccines.html
[24] Storbritannien: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1299540/jab-stop-stress-slowing-down.html
[25] mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[26] 68er Revolutionen : http://euro-med.dk/?p=156
[27] korrupte politikere: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[28] medier: http://www.youtube.com/watch?v=iXerOma_I2U
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernegativet2.jpg
[30] Lucifer: http://www.conspiracyarchive.com/Commentary/Luciferianism.htm
[31] globalistiske elitisters mål: http://euro-med.dk/?p=4584
[32] Stol ikke på kirkerne: http://euro-med.dk/?p=12697
[33] på luciferianernes side: http://euro-med.dk/?p=12214
[34] United Religions Initiative: http://www.augustreview.com/issues/religion/global_religion_for_global_governance_2005071210/
[35] Ligklædet i Torino : http://euro-med.dk/?p=14595
[36] vaccinationskampagner: http://www.thinktwice.com/birthcon.htm
[37] AIDS: http://www.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs
[38] på den vestlige politiske elites bud: http://euro-med.dk/?p=11344