Seneste Nyt: Sommertemperaturerne på Nordpolen sandsynligvis de laveste, der nogensinde er registreret iflg. DMI. Vintertemperaturerne i Antarktis er lavere end normalt (Inforum 22. August 2010  

Resumé: På trods af alle afsløringerne af Climategate og relaterede skandaler fortsætter elitisterne med at fortælle os om menneskeskabt global opvarmning, der skyldes CO2–udledning. Så EU  dekreterer CO2–handel på Klimabørser med store gebyrer til bankfolk, store gevinster for de nationale stater gennem salg af CO2 som aktier - og alt betalt af os, selvfølgelig. EU hjælper med et cap-and-trade system, hvor loftet er den samlede mængde CO2, der må sælges. EU har netop annonceret, at fra 2013 skal dens årlige samlede tilladte udledning (cap) reduceres årligt med 1,74% af den gennemsnitlige årlige mængde i perioden 2008-2012, beregnet til 2.032.998.912 euro. Dermed tvinges vi ind i "grøn økonomi"med et tab på 2,2 traditionelle jobs for hvert nyskabt "grønt" job - som det kendes fra Spanien - på samme tid, som vi bliver oversprøjtet med dødelige gifte fra deres chemtrails! Disse kvoter vil blive tildelt eller solgt / auktioneret. På klimabørser, kan virksomheder, der har brug for flere tilladelser til at udlede, end de har fået tildelt eller købt, henvende sig til f.eks U-landene og købe deres tilladelser, således at disse lande ikke vil være i stand til at udvikle deres egne industrier (hvis de skulle forsøge det). ECX omsætter 45% af EU's CO2, omregnet til mere end 1 mio tons om dagen. Den største, Bluenext i Paris, vil omsætte endnu mere. Dette system er temmelig CO2 neutral, da de store forurenere bare køber tilladelser fra de små - eller foretrækker at betale bøder, efter hvad der er mest givende. EU presser også på for en CO2-afgift - mens Tyskland nu er ved at komprimere CO2 og anbringe det i huler!! - alt på vor bekostning ..
Det mest usædvanlige ved dette system er, at det er fuldstændig unødvendigt. CO2 spiller en minimal rolle mht. global opvarmning, der ikke har udviklet siden 1995 - i henhold til bl.a. Climategate Skandalens boss, CRU leder Phil Jones, der sammen med IPCC er hvidkalket af elitære, partiske udvalg. CO2 er steget fra 0,028% af atmosfæren før industrialiseringen til nu 0,038%. Et overblik over atmosfærisk CO2 i Antarktis-og Vostok-iskerner viser, at CO2 i atmosfæren altid kom længe efter starten på en opvarmningsperiode efter istid - altså ikke som årsag, men som følge af opvarmning, da det frigives fra havene. Kun 1-2,5% af atmosfærisk CO2 stammer fra menneskelige aktiviteter. CO2 er “livets gas". Uden det ville planter, der producerer vores ilt, dø - og så ville vi dernæst også. Ikke desto mindre har den amerikanske Environmental Protection Agency erklæret CO2 for en "giftgas" - med henblik på at fremme den amerikanske cap-and-trade-lovgivning. Ind imellem, som nu, er der el Nino, som midlertidigt øger temperaturen. Den har ikke noget at gøre med CO2. Nogle U-lande udøver nu ved hjælp af "CO2-opvarmning" / ikke-eksisterende
havstigning klimaafpresning mod de rigere lande. Som det fremgår af artiklen har CO2 intet med global opvarmning at gøre. 

Milankovitch_Cycles_400000Milancovitch cycluser  gennem de seneste 400,000 år viser begivenheder efter istider: Først global opvarmning - op til flere hundrede år senere stigende atmosfæriske CO2 niveauer - fra havene. Vostok Ice. Se den forfalskede Mann hockeystav her.

Menneskeskabte klimaforandringer er bliver slynget os i ansigtet hver dag som en anklage mod os for at være mennesker.  Bill Gates mener, at vi er skyldige i CO2-produktion - ikke verdenshavene - og derfor ønsker han, at vi skal dø ved hjælp af f.eks vacciner!
CO2 bliver anset for at være årsag til global opvarmning på grundlag af manipulerede, tendentiøse computermodeller - konstrueret til at give de ønskede skæve resultater, samt på det, Edmund de Rothschild sagde på 4. Wilderness kongres i 1989. Siden hans penge styrer verden og  medierne med blev denne fabel en etableret og "overvældende videnskabelig kendsgerning". Men hvad er den, når Rothschild's / Bill Gates' penge lades ude af betragtning?
Faktisk synes der at være menneskeskabte klimaændring - men afhængig af HAARP-elektromagnetisk våben i den amerikanske og russiske elites tjeneste - og da slet ikke på grund af CO2, som det vil fremgå her. CO2 er “livets gas”, som vi udånder og planter indånder. Uden den ville først planter - så vi dø. I menneskehedens historie er det gået os godt i varmeperioder - mens vi er faldet tilbage i fattigdom i køligere perioder.
Steward_CO2_Lag
I fortiden har atmosfærisk CO2–stigning  haltet hundredvis af år efter begyndelsen af en opvarmningsperiode - CO2 kommer fra havene. Antarktis Ice Core Analysis.
 
Politikerne plyndrer os ved hjælp af cap-and-trade politik, stigende ETS-klimabørshandel med livsvigtig CO2, som om det var aktier, og jobdræbende "grøn økonomi" der koster 2.2. traditionelle jobs for hvert nyskabt grønt - på samme tid som de øser giftstoffer ned over os fra deres chemtrails! Det er fabelagtigt dyrt. Desuden er CO2–løgnen det bedste argument nogensinde for indførelse af, hvad nogle kalder "én-verdensregering”, og Daniel Estulin kalder A/S Korporativt Verdensselskab  - med en omfordeling af vores velstand til de mindst udviklede lande og her. Skatter er nødvendige for at tage vores penge til dette formål: EurActiv 28 June 2010: Beskat ikke, hvad du tjener, beskat, hvad du brænder«. EUs Klimaaktions-kommissær, Connie Hedegaard, stiller sig bag en EU CO2–skat. På baggrund af erfaringer, hun har fået i Danmark, som længe har beskattet CO2-indholdet i brændstoffer siger hun: "Hvis man gør det på en intelligent måde, kan man få en masse resultater  med energiafgifter." Kommissæren hævdede, at det at skifte fra beskatning af arbejdskraft til beskatning af energi giver mening ved at opfordre folk til at blive længere på arbejdsmarkedet (hun har gjort præcis den modsatte erfaring i Danmark!) og finde måder at finansiere EUs "relativt dyre velfærdssamfund". En CO2–skat er en af de politiske muligheder, der udforskes i et dokument, der blev forelagt af Europa-Kommissionen i maj, og som hævdede, at EU kunne tillade sig at hæve EUs reduktionsmål fra 20% til 30%. Hun får her hjælp  af en bilderberger kollega og CFR-medlem, nemlig  prof. Kenneth Rogoff fra Harvard, der er fortaler for at udnytte BP-oliekatastrofen til at håndhæve en CO2-afgift. Heldigvis har EU-kommissærerne udskudt Cooling_vs_IPCC_2010Aden. Men CO2-løgnen vil ikke få lov til at dø. Alle globalister er nu i CO2-offensiv. For som kansler Merkel sagde: København var blot det første skridt mod en Ny Klimaverdensorden.

Afkøling kontra IPCC-prognosen. I næsten ni år er tendensen i de globale temperaturer faldende. IPCC's forventede opvarmningsspredning (lyserødt område) har ingen forbindelse med den globale afkøling, der er blevet observeret i det 21. århundrede til dato. Bemærk det meget kraftige højdepunkt i den globale temperatur i begyndelsen af 2010, forårsaget af en stærk El Niño/ Southern Oscillation. Kilde: SPPIs Globale Temperatur-Indeks.

EU Pressemeddelelse juli 2010: Loftet (cap) er den samlede mængde af emissionskvoter, der skal udstedes for et givet år under EU's emissionshandelsordning (EU ETS). Hver ydelse giver ret til at udlede et ton CO2. Denne EUs ETS vil gælde fra begyndelsen af 2013-2020 handelsperioden. Loftet skal reduceres årligt med 1,74% af den gennemsnitlige samlede årlige mængde i perioden Menneskeskabt-co2-udledn.2008-2012, beregnet til 2.032.998.912 euro. Disse kvoter vil blive tildelt eller solgt / auktioneret. (Herved tvinges vi ind i “grøn økonomi”).

 Til højre: Alan Siddons og Joe d´Aleo´s atmosfæriske CO2-graf 1870-2000. Rødt: stigning i CO2 - blåt: menneskehedens bidrag.

Fra 2013 vil nye sektorer (f.eks aluminium – et af chemtrail-komponenterne!)  og gasser (f.eks lattergas) blive omfattet. Loftet, der skal tildeles luftfartøjsoperatører vil blive fastlagt ved en særskilt afgørelse af Kommissionen.

Hvad betyder alt dette? Wikipedia: (CO2–)Emissions/udledningshandel (også kendt som cap and trade) er en markedsbaseret tilgang, der anvendes til bekæmpelse af forurening med økonomiske incitamenter til at opnå reduktioner i udledningen af forurenende stoffer. Dens cost / benefit er baseret på computermodeller. EU-ETS bruger cap-and trade til at opfylde målene ved nationale tildelingsplaner - i 25/27 lande. Danmark har et prissystem med en CO2–skat.
ETS stammer fra Kyoto-protokollen 1997, der trådte i kraft i 2005. De vigtigste drivhusgasser i Jordens atmosfære er vanddamp, kuldioxid, metan, lattergas og ozon. Programmet lægger loft over den kuldioxid, der må udledes fra store anlæg med en nettovarmeforsyning på over 20 MW, såsom kraftværker og kuldioxydintensive fabrikker og dækker næsten halvdelen (46%) af EU's udledning af kuldioxid.

En central myndighed (som regel et statsligt organ) fastsætter loft over størrelsen af en forurenende gas, der kan udledes. Grænsen eller loftet tildeles eller sælges til virksomheder i form af emissionstilladelser, som repræsenterer retten til at udlede eller udføre et bestemt volumen af den angivne Climate casinoforurenende gas. Virksomheder, der er nødt til at øge deres emissionstilladelser, skal købe tilladelser fra dem, der ønsker færre tilladelser. Overførslen af tilladelser kaldes en handel. Evnen hos den kontrollerende myndighed til at ændre lofter giver mulighed for korruption. En emissionshandelsordning kræver målinger hos operatøren eller installationen. Indtægterne fra bortauktionering går til regeringerne
Wikipedia: I finansverdenen er en future-kontrakt en standardiseret kontrakt mellem to parter om at købe eller sælge et bestemt aktiv i standardiseret mængde og kvalitet på en fremtidig fastsat dato til en pris, der er aftalt i dag (futurens pris). Kontrakterne handles på en futures-børs.

The Telegraph 27 Aug. 2010: Protester foran den europæiske klimabørs, London, mod ''beskidte rige spillere'': "CO2–handel er blot mulighed for de store forretningsfolk for at blive rigere og støtter paradeforestillingen om, at regeringen gør noget ved klimaforandringerne. "

Den Europæiske Klimabørs (ECX) og her
Futures blev fortsat meget aktivt handlet i juni med over en million tons i gennemsnit hver dag: Der var kraftig CER (= Certified Emission Reduction -  dvs CO2–kreditter udstedt af Clean Development Mechanism) futures handelsaktivitet i juni: 89.041 kontrakter i alt – 26% højere end det månedlige gennemsnit i år hidtil. I maj 2010 blev 500 mio. tons CO2 handlet på den Europæiske Klimabørs til en pris af 15 euro / ton for EUAs (= Futures med EU-emissionskvoter) og 13 for CER. Det ville betyde omsætning på 70 mia. euro på en måned. ECX står for 45% af det samlede CO2 spotmarked.

Men der er andre parasitiske CO2-spotmarkeder: Wikipedia: BlueNext er det største europæiske spotmarked for CO2–emissionstilladelser, med hovedkvarter i Paris, Frankrig. NYSE Euronext ejer 60% af aktiemajoriteten i BlueNext og Caisse des Depots ejer de resterende 40%. BlueNext handler også med CO2–emissioner og afledte produkter - EUA og CER futures. NYSE aktionærer er bl.a. AXA (Ed Rothschild er rådgiver),  Barclay's Bank, Merrill Lynch, Goldman Sachs (begge korporative Rothschild-arvinger). Goldman Sachs er Rockefeller Partner i Rockefeller Center - og her - de deles til og med om en højtstående direktør, Robin Chemers. Desuden er der Nordic Power Exchange (Oslo), European Energy Exchange (Leipzig), Energy Exchange Austria (Graz), Climex (Amsterdam). 
Med hensyn til Caisse des Dépots: Dette er frimurerhåndtryk. Den erklærer at være meget aktiv i "Middelhavsområdet - især i Marokko. Den finansierer projekter i Euromediterranien-partnerlandene - og er aktiv i 90 lande. Caisse des Depots er en nær partner af La Compagnie Financière de Edmond de Rothschild, faktisk har den 10% af Edmond de Rothschilds aktier.
    
MaldivesMåske den  mest berømte hysteriske reaktion på påstået havspejlsstigning (HSS) var dette foto af verdens første undersøiske regeringsmøde, som den malediviske  præsident og hans ministre holdt som et symbolsk råb om hjælp over stigende vandstandsniveauer, der truer det tropiske øhavs eksistens. "Et gribende syn faktisk - men ren humbug,” siger paleogeofysiker, Dr. Nils-Axel Mörner, som rapporterede om resultaterne af sine meget detaljerede havoverfladeundersøgelser i området. Det viser sig, at ikke blot har HS været stabil der i løbet af de seneste 30 år, men det nuværende niveau er væsentligt lavere, end det var i det 17. århundrede. Lignende resultater blev fundet i andre af IPCCs "advarselsområder" som Bangladesh, Venedig, og Nordvest-Europa - ingen signifikant HSS i så mange som 50 år. Hvad Mörner fandt i alle disse områder var en tendens til, at IPCC fordrejede kysterosion som HSS.

Og hvem er aktørerne i CO2-handelen?
Der er et navn, man altid kan regne med, når det kommer an på at skrabe penge ind ved tricks: Rothschild. Faktisk udtrykte Rothschild i 2003  ønske om at bruge sit Carbon Ring Consortium i et forsøg på at blive verdens CO2–konge. Rothschild blev valgt  til at finansiere Chicago Climate Exchange (CCX), som ejes og drives af Climate Exchange Plc Group of Companies, der også ejer den Europæiske Klimabørs, ECX. Al Gore er tilknyttet CCX – lige som Rockefellers Carbon Disclosure Project. Mere her.Al-gore-i-sne-1.maj

Hvad er honorarerne hos Bluenext?
Indmeldelse: € 7,500. Årligt gebyr: 1,000 til 3,500 euro. Handelslicens: € 4,000. Transaktioner: 0,010 € / ton CO2. Levering: 20-40 euro.
Gebyrer hos den Europæiske Klimabørs (ECX), London
Årsgebyrer: For Handel med ECXs finansielle CO2–instrumenter (CFI): € 2,500. For handel med interkontinental udveksling af Futures Energikontrakter (ICE):(3,600 til 8,600 euro) i alt. For både ICE Futures Kontrakter og ECX CFIs: 6,100-11,100 euro + yderligere 4 honorarer a 0,002-0.025 euro pr ton CO2 hver og markedsdata gebyrer (pr. skærm per måned): 50 dollar.

Kommentar
Husk, hvad Edmund de Rothschild sagde på 4. Wilderness kongres: "Denne CO2–handel behøver penge" - vores penge!
Kommentar på Carbon Tax Center 17. april 2009  (global opvarmnings-tilhænger): "Begrebet CO2-cap and trade er absurd. Den virkelige årsag til, at cap & trade bliver prakket på verdensmarkedet, er at det skaber en 3 billioner dollars varebørs for – rigtigt gættet: varm luft. De virkelige begunstigede er de rige særinteresser, som vil blive rigere ved at etablere og handle på dette nye råvaremarked. Omkostningerne vil blive videregivet til borgerne, der vil betale mere i skat for at drive nye bureaukratier (op til 3 gange mere inden 2020) og mere Charles_aston-martinfor varer, idet virksomhederne sender omkostningerne videre til dem.”

CO2–moralisten prins Ckarles kører stadig i sin benzinsluger, den Ashton Martin, som hans mor gav ham til hans 21–års fødselsdag!!

Jeg er enig. Så hvad laver de? De beskatter "livets gas". Uforskammet nok, har US Environmental Protection Agency klassificeret CO2 som en giftgas! De reducerer ikke engang CO2 - lader bare ETS-indtægten betale for en øget indvandring på grund af overbefolkning i ellers uproduktive lande - og for høje gebyrer til banksterne bag dette fupnummer. Desuden kan vi bidrage til den globale omfordeling af vores velstand ved at købe nytteløse CO2 tilladelser fra aldrig-udviklingslandene, så de ikke udvikler deres industrier (hvis de skulle forsøge) - og dermed øge banksternes gebyrer endnu mere. Intet under, at Wall Street presser Kongressen til at vedtage en amerikansk cap-and-trade lov. Præs. Obama støtter dem naturligvis - nogle tænker nu på ved hjælp af BPs oliekatastrofe at blødgøre Senatet, jo længere krisen varer. Forresten er BP  medlem  af Den Europæiske Klimabørs - ejet af Chicago Climate Exchange og Al Gorés Generation Investment Managent. Også  prins Charles af Storbritannien støtter CO2–handelen - beskylder klimaskeptikerne for at drive dørsalg med pseudo-videnskab. Han tigger virksomhedsledere om at få folk til at tro på CO2-fidusen. Denne mand, der ustandseligt har prædiket homøopati og "økologisk landbrug" indrømmer nu: "Jeg, der ustandseligt har været beskyldt for pseudovidenskab hele mit liv - tænk på ironien i det." BP lobbyer massivt for US cap-and-trade  for at stoppe brugen af kul. Desuden ønsker BP, at en CO2–skat skal bruges til flere motorveje - for at øge efterspørgslen efter benzin.
Handelen med den blå luft er nutidens bedste forretning – og største magt for globalisterne.