Resumé: Dette er et uddrag af Andrew Gavin Marshall's chokerende essay. Der er et paradoks i den Nye Verdensordens ideologi: Officielt arbejder den for sloganet  fra den Franske Revolution, illuministernes første store, men i virkeligheden er det en dybt racistisk bevægelse, der endog anser sig selv at være herrefolket og befolkningerne i verden for at være ringere væsener. Da de er  luciferianere, betragter elitisterne sig som guder, har ret til at forme menneskets gener og sind i forhold til deres syge behov. De tror, at verden ender i kaos uden deres ledelse - orden ud af  kaos, som de siger. Men først skaber de kaos, da de ejer verden på grund af deres utrolige rigdom. Deres moderne guruer er brødrene Aldous og Julian Huxley samt Betrand Russell, som introducerede tanken om det globale videnskabelige diktatur ved hjælp af racehygiejne og ved at gøre menneskeheden til slaver gennem massepsykologi. Men mere end det: de får os til at elske vores slaveri (velfærdsstaten, som de er nu er ved at gøre det af med). Når de er fuldstændig etablerede, vil deres diktatur være umuligt at afskaffe - for det er så sammenvævet og gennemtænkt, som en illuministist sagde allerede i 1781. Det finansieres af Rockefeller Foundations, Ford, Carnegie, Mellon, Harriman, og Morgan. Det tog virkelig form i Californien i 1920erne - og Hitler efterlignede og videreudviklede de ideer og systemet i Holocaust. Efter krigen måtte eugenik splitte sig op i befolkningskontrol, genetik, økologi - og mentalhygiejne. UNESCO er dybt involveret. Eugenikerne er racehygiejnikere og bruger værktøjer som genetiske manipulationer, teknologi (chips). Deres mål er global tankekontrol over en reduceret menneskehed, der består af “opgraderede” enkeltpersoner - som i kvægavl.

 

Eugenics2

Følgende er et uddrag af del 1 af et essay af Andrew Gavin Marshall. Det er veldokumenteret - også af mange referencer. Det mest bizarre aspekt er måske, at alt imens den globale elite og deres købte håndlangere prædiker sloganet for deres første store revolution, den Franske, arbejder de i virkeligheden hårdt for at fremme lige det modsatte, det, De nu kalder  deres Nye Verdensorden (se videoer i højre margen på denne blog), nemlig trældom, ulighed og udslettelse af de svage.
Det hele startede da Mayer Amschel  Rothschild i Frankfurt anmodede den "frafaldne" Jesuit, Adam Weishaupt, om at lave en organisation, som Mayer kunne regere verden med ved hjælp af penge. Den 1. maj 1776 blev denne hemmelige orden for den Nye Verden forelagt Rothschild. Weishaupt kaldte ordenen Illuminati, der efter Wilhelmsbad frimurerkonferencen i 1781 infiltrerede frimurerne – og overlever der og udenfor til denne dag. Ved den lejlighed sagde grev Virieu, en frimurer, efter sin hjemkomst: "Jeg kan kun fortælle dig, at alt dette er meget mere alvorlig, end du tror. Sammensværgelsen, der bliver vævet, er så velgennemtænkt, at det vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den." Denne Illuminati bevægelse - i dag kaldet illuminismen af EU (explantory statement) har sine rødder i "herrefolks"-konceptet fra den farisæiske Talmud, idet Mayer Rothschild var en “from” Talmud-jøde.

Andrew Gavin Marshall, Global Research 5 July 2010 
Den pris-vindende forfatter og forsker, Edwin Black, skrev en autoritativ historie om eugenik (arve-sundhed/racehygiejne) i sin bog, "Krig Mod de Svage", hvor han forklarede, at "den yderligere indsats for at omdanne eugenik til human genetik (arvelighedslære) skabte en verdensomspændende infrastruktur" med grundlæggelsen af Institut for Human Genetik i København  i 1938, ledet af en Rockefeller Foundation eugeniker. Det blev finansieret med penge fra Rockefeller Foundation. Idet det ikke opgav eugenikken, påstod den nye ny-markedsførte racehygiejnebevægelse "at udrydde fattigdom og redde miljøet."

Historien om menneskeheden har været en kamp mellem det frit tænkende individ og magtstrukturer, der kontrolleres af eliter, som søger at dominere jord, ressourcer og mennesker. Den største trussel mod eliterne til Kissinger-order-chaosenhver tid - historisk og i dag - er en opvakt, kritisk tænkende og politisk stimuleret befolkning.
Redskaber og systemer til social kontrol er omfattende og flygtige, de trænger gennem selve psykologien og biologien hos den enkelte. Eliten føler, at den er berettiget - på grund af deres påståede »medfødte« overlegne intelligens og specialisering - til at kontrollere samfundet og omforme det så meget som nødvendigt for at konstruere den offentlige mening og ideer. De har en tro på, at folk i det væsentlige er irrationelle, følelsesmæssige væsener, og at de skal kontrolleres af en elite, ellers ville verden være i kaos. Det er, hvad der underbygger ideerne »stabilitet« og »orden«.

Den teknologiske revolution, især internettet, har skabt en Informationsrevolution, som har givet næring til en global politisk opvågnen.
Samtidig har den teknologiske revolution ført til, at den frie humanisme er blevet konfronteret med den dominerende trussel om en ægte global elite, der i sine hænder her teknologien til at gennemtrumfe et virkeligt globalt kontrolsystem: et globalt videnskabeligt diktatur der i stigende grad har evnen til at styre selve biologien og psykologien hos den enkelte. 

Aldous huxleyI 1932 skrev Aldous Huxley sin "Fagre Nye Verden", hvor han kiggede på fremkomsten af videnskabelige diktaturer i fremtiden. I sit essay fra 1958, "Gensyn med fagre Nye Verden”, undersøgte Huxley, hvor langt verden var kommet i den korte periode siden hans bog blev udgivet, og hvor verden var på vej hen. Huxley skrev: “I økonomi svarer et smukt sammensat kunstværk til den smidige fabrik, hvor arbejdstagerne er perfekt tilpasset maskinerne.” Huxley forklarede, at "Det enogtyvende århundrede, formoder jeg, vil blive en tid med verdenskontrollører, det videnskabelige kastesystem og Fagre Nye Verden."

I en tale ved UC Berkeley talte Aldous Huxley  primært om den "Ultimative Revolution", som fokuserer på ’adfærdsmæssig kontrol’ af personer: Hvis man vil kontrollere en befolkning i længere tid, skal man bringe et element af  samtykke ind fra folk mht., hvad der sker med dem. Vi er i færd med at udvikle en hel serie af teknikker, som vil få det kontrollerende oligarki - som altid har eksisteret og formentlig altid vil eksistere - til at få folk til at elske deres trældom …
Jeg tror, der kommer  videnskabelige diktaturer i mange dele af verden. Hvis man kan få folk til at samtykke i den aktuelle trældom - så får man sandsynligvis et langt mere stabilt, et langt mere varigt,  meget mere kontrollerbart samfund, end man ville få, hvis man udelukkende baserede det på køller, henrettelsespelotoner og koncentrationslejre. 

Bertrand-russellI 1952 skrev Bertrand Russell bogen, "The Impact of Science on Society”. Russell forklarede at: “Jeg tror det emne, der vil være af størst politisk betydning er massepsykologi. Dens betydning er blevet enormt forøget af væksten af moderne propagandametoder. Af disse er den mest indflydelsesrige den, der kaldes "uddannelse". Religion spiller en rolle, selv om den er forsvindende; pressen, biografen og radioen spiller en stigende rolle.
Hvad der er vigtigt i massepsykologi er kunsten at overbevise. Jeg ser ingen grund til, at et videnskabeligt diktatur skulle være ustabilt. Trods alt har de fleste civiliserede og halv-civiliserede lande, der er  kendte i historien, haft en stor klasse af slaver eller livegne, der er helt underordnet deres ejere. Når regeringen kontrollerer fordelingen af fødevarer, er dens magt absolut, så længe den kan regne med politiet og de væbnede styrker. Og deres loyalitet kan sikres ved at give dem nogle af de herskende klassers privilegier. Jeg kan ikke se hvordan nogen intern oprørsbevægelse nogensinde kan bringe frihed til de undertrykte i et moderne videnskabeligt diktatur.”

Fichte fremlagde, at uddannelse skal sigte på at ødelægge den frie vilje, så at eleverne, efter de har forladt skolen, skal være ude af stand til hele resten af deres liv at tænke og handle på anden måde end deres skoleforstandere ville have ønsket … Kost, indskærpelser, og påbud vil fra en meget tidlig alder samvirke om at frembringe den slags karakter og den slags tro, som myndighederne anser som ønskelige, og enhver alvorlig kritik af magthaverne bliver psykologisk umulig. Selv om alle har det elendigt, vil alle tro sig lykkelige, fordi regeringen vil fortælle dem, at de er det. Russell proklamerede senere i sin bog, at "et videnskabeligt verdenssamfund  ikke kan være stabilt, medmindre der er en verdensregering.
Han uddybede: Medmindre der er en verdensregering til stede, som sikrer universel børnebegrænsning, vil der komme store krige fra tid til anden, hvor straffen for nederlag er udbredt sultedød. De to store krige, vi har oplevet, har sænket niveauet for civilisation i mange dele af verden, og den næste er temmelig sikker på at nå meget længere i denne retning. Medmindre, på et tidspunkt, en magt eller en gruppe af magter fremstår sejrrige og går videre til at oprette en enkelt verdensregering  og her oprettet 2009  i henhold til EU Præs. Van Rompuy) med  eneret på væbnet magt, er det klart, at  civilisationsniveauet hele tiden falder, indtil videnskabelig krigsførelse bliver umulig – dvs. indtil videnskaben er uddød.

I 1961 advarede præsident Eisenhower om farerne for demokratiet, som det militær-industrielle kompleks udgjorde: det sammenkoblede net af industri, militær og politik skaber betingelserne for konstant krig. Han advarede også om, at den offentlige politik selv kunne blive gidsel  for en videnskabelig-teknologisk elite.

Zbigniew-brzezinskiI 1970 skrev Zbigniew Brzezinski om "den gradvise fremkomst af et mere kontrolleret og styret samfund," i "The Technetronic Revolution" som forklarer: Et sådant samfund ville blive domineret af en elite, hvis’ krav på den politiske magt ville hvile på angiveligt overlegent videnskabelig know-how. Uhindret af begrænsninger fra traditionelle liberale værdier, ville denne elite ikke tøve med at nå sine politiske mål ved hjælp af de mest moderne metoder til at påvirke borgernes adfærdsmønstre og holde samfundet under tæt overvågning og kontrol.

Mange videnskaber og store sociale bevægelser er styret af de samme fonde og penge, der finansierede racehygiejnebevægelsen i begyndelsen af det 20. århundrede. Penge fra Rockefeller Foundations, Ford, Carnegie, Mellon, Harriman, og Morgan, der strømmede til eugenikken førte direkte til "videnskabelig racisme”, og i sidste ende Holocaust under Anden Verdenskrig. Efter Holocaust havde Hitler miskrediteret  eugenikbevægelsen, han beundrede så meget i Amerika. Så bevægelsen forgrenede sig og dannede flere andre socialt manipulerende projekter:befolkningskontrol, genetik og økologi, og her og her og her – samt mentalhygiejne.

Større miljø-og fredningsorganisationer blev grundlagt med Rockefeller og Ford Foundation penge, og de fortsatte derefter  med at være centrale kilder til finansieringen til denne dag, mens World Wildlife Fund (WWF)  blev grundlagt i 1961 af Sir Julian Huxley, Aldous Huxley's bror, som også var formand for det Britiske Eugeniske Selskab. Sir Julian Huxley var også den første generaldirektør for UNESCO. I 1946 skrev Huxley et dokument med titlen, "UNESCO: Dets formål og dets filosofi." Heri skrev han, at UNESCOs generelle fokus er på at støtte fremkomsten af en enkelt verdenskultur, med sin egen filosofi og baggrund af ideer. Dette er belejligt, da det er første gang i historien, at skelettet og mekanismerne bag verdens foreningUNESCO_flag for, som allerede nævnt, i en ikke fjern fremtid kan problemet med at forbedre den gennemsnitlige kvalitet af mennesker risikere at blive påtrængende, og dette kan kun gennemføres ved at anvende resultaterne af en virkelig videnskabelig eugenik. Således kan mentalt handicappede ikke tilbydes lige uddannelsesmuligheder, heller ikke er de sindssyge lige før loven med normale eller mhp. de fleste rettigheder. Mange af disse "genetiske uligheder" kredser om tanken om intellektuel overlegenhed. "Der sker så bare det, at eliter, der udbreder denne ideologi, også opfatter masserne som intellektuelt underlegne, og således kan der ikke være nogen social lighed i en verden med en teknologisk intellektuel elite. Eugenik handler om social organisation og kontrol af menneskeheden. I sidste ende, handler eugenik om konstruktion af ulighed. Indenfor genetik fandt eliterne en måde at reducere forskelsbehandling ned til DNA …. Det er vigtigt, at eugenik bringes helt inden for grænserne for videnskab,

 I en udgave af Science Magazine i  2001 skrev Garland Allen, en videnskabelig historiker, om genetik som en moderne form for racehygiejne. Udtrykket eugenik blev skabt i 1883 af  Francis Galton, geograf, statistiker, og fætter til Charles Darwin. Det betød for ham "rigtigt  eller godt født", og hentydede til en Rockefellerjohnbio3plan for at anspore de "bedste mennesker" i samfundet til at få flere børn (positiv racehygiejne) og at modvirke eller forhindre, at de "værste elementer" i samfundet i at få mange børn, hvis nogen overhovedet (negativ eugenik).

 For de rige “velgørere”, der støttede racehygiejne, såsom Carnegie, Rockefeller, Harriman, og Kellogg filantroperne, gav eugenik et middel til social kontrol i en periode med hidtil uset omvæltning og vold.

John D Rockefeller III grundlagde Population Council i 1952 - finansieret af Rockefeller Brothers Fund. Det er forankret i eugenikbevægelsen - og arbejder for "reproduktiv sundhed", hvilket betyder prævention. Men Rockefeller-familien har en  lang historie med støtte til arvesundhed – den finansierede Hitlers racehygiejniske rådgiver, Ernst Rüdin, i udstrakt grad. Således spørger en Rockefeller "statusrapport" (af en fra afdelingsledelsen) i 1934: "Kan vi udvikle så god og omfattende en genetik, at vi kan håbe på at avle overlegne mennesker i fremtiden?"

Den frie menneskehed står over for den mest monumentale beslutning, vi nogensinde har været præsenteret for: nærer og støtter vi den globale  opvågnen til en ægte menneskelig psyko-social revolution i sindet, og skaber vi en ny global politisk økonomi, der bemyndiger og frigør hele menneskeheden, eller … falder vi lydløst ind i en "fagre nye verden' med en global videnskabelig undertrykkelse, som vi aldrig har set magen til, og hvis dominans aldrig ville være vanskeligere at udfordre og overvinde? Vi er ikke magtesløse overfor dette store idemæssige udyr. Vi har på selve vores fingerspidser evnen til at bruge teknologien til at genforme verden, så den gavner folk og ikke blot de magtfulde.

Kommentar
Dette er meget dystert. Den herskende elite er ved at stjæle selve vores sjæle og gøre os til posthumane robotter – vha.djævelsk, uhyggelig teknologi og genetik. Se også denne rystende artikel og i særdeleshed dens video. Undgå fremtidige vaccinationer.  40  US milliardærer incl. affolkningsforkæmperne Warren Buffett, David Rockefeller, Bill Gates og Ted Turner vil nu give halvdelen af deres formuer væk til "velgørende formål". Rockefeller arbejder gennen sit (Af)folkningsrådBill Gates erklærer, at han vil bruge vacciner til at reducere verdens befolkning  - og investerer kraftigt i vacciner.
De kræfter der forsøger at ændre menneskeheden efter deres egne luciferiske behov hader menneskeheden. Faktisk overstiger deres antal ikke 7,000 - men de kontrollerer næsten alt på grund af deres utrolige rigdom: De har simpelthen købt verden og gjort dens indbyggere til deres slaver. Endnu mere utroligt er, at menneskeheden finder sig i det. Men da eliten ejer medierne  har masserne ingen idé om, hvad der foregår - eller hvor de er ved at blive skubbet hen - mod slagteriet. Det lader til, endda at Aldous Huxley havde ret: menneskeheden er kommet til at elske sin trældom - hidtil kaldet velfærdsstaten, som nu hurtigt bliver fjernet. Men selvfølgelig vil folk finde sig i det også. Og hvis de ikke gør det, vil det blive en blodig affære, først gendarmerne (Eurogendfor) - derefter militære styrker, der har tilladelse til at skyde demonstranter - i EU som en konsekvens af Lissabon-traktaten, der blev diktatorisk vedtaget på trods af befolkningernes afvisning.
Når dette er sagt, så er der et problem med en eksplosiv befolkningstilvækst i de mindst udviklede lande - i særdeleshed de muslimske. Og dette problem bliver aktivt forværret med elitens fremme af ulandenes fødselsoverskuds indførsel i de udviklede lande for at ødelægge dem fuldstændig. Det paradoksale er, at den europæiske intelligens, der udviklede verden, vil blive udslettet af ulandenes befolkninger, som er demografisk bestemt til at tage over og ændre den udviklede verden til ulande. Måske fordi disse uuddannede mennesker er lettere at regere. Eliten gør også vores uddannelsessystem til skrot. Så hvorfor ønsker elitisterne gode gener? Svaret er: Det gør de ikke. De ønsker racehygiejne. De ønsker at ingen gener, undtagen deres egen slags, skal overleve - som det vises i en senere artikel.