Euromediterranien: “Stort Bidrag Fra Muslimske Kulturer Til Europas Civilisation”

Posted By Anders On July 8, 2010 @ 15:25 In Dansk, Euromed | 1 Comment

SENESTE: [1] Hudson Institute 17 June 2010: Marokko's berømt-moderate muslimske regering chokerede  observatører af de religiøse frihedsrettigheder, da dets indenrigsministerium i begyndelsen af marts indkredsede og udviste snesevis af kristne humanitære og socialarbejdere, pædagoger og forretningsfolk i løbet af få timer. En anden bølge af deportationer fulgte i april, hvilket bringer det samlede beløb op på 105  deporterede kristne. Ingen fik en retfærdig rettergang. I strid med marokkansk lovgivning blev selv de kristne, som havde boet der i et årti eller mere og havde dybe rødder i lokalsamfundet, eskorteret ud af landet med kun timers varsel. Afstedkommet blev disse deportationer pga. anklager fra en koordineret gruppe af muslimske høge (OIC) om, at de kristne var i færd med at missionere. Det er klart, at Marokko  føler presset af stigende islamisk ekstremisme. Syv tusinde muslimske religiøse ledere har for nylig underskrevet et dokument, der beskriver de kristnes arbejde i Marokko som "moralsk voldtægt" og "religiøs terrorisme." Kommentar: Den 13. oktober 2008 opnåede [2] Marokko som det første "partnerland" i [3] Euromediterranien-Projektet  EU's særlige status, der [4] lovede EUs 4 friheder -herunder fri indvandring for Marokkanere til EU.

Resumé: EU arbejder sammen med bl.a. dansk udenrigsministeriums "Dansk Center for Kultur og Udvikling", og ISECO - der iflg. sit charter er forpligtet til at udbrede islam til hele verden - gennem Anna Lindh Foundation (ALF),  bl.a. gennem projektet "1001 Aktioner" i 2008, en ubemærket men dyr fiasko. Formålet er socialdemokratisk og senere generelt politisk ytrede ønsker om at smadre den europæiske kultur og økonomi totalt v.hj.a. islamisk indvandring.  Dansk Center for Kultur og Udvikling  gjorde i 6 uger i 2006 et helhjertet forsøg på gennem "Images of the Middle East" i Danmark at medvirke til ISESCOs program - forunderligt nok under det danske kongehus´ protektorat. Resultatet var et ynkeligt flop. FN har i samme øjemed  - forgæves - lanceret Alliance of Civilizations, der ser ALF som modellen for løsningen af kulturelle modsætninger verden over, skønt ALF ikke har løst et eneste problem - tværtimod.. Nu forsøger andalusiske universiteter sig med et lignende program med masser af nordafrikansk kultur. Problemet er blot, at de europæiske befolkninger er helt uinteresserede i den arabiske kultur - og araberne i den europæiske. Disse Nye Verdensordensorganisationer, der vil smelte os alle sammen i en stor slavekaste, ser dette som et stort problem. Nu forsøger så  British Council  sig med projektet "Vort fælles Europa",  hvor de gentager EUs fejlsalagne forsøg på at bilde europæerne ind, at islam har spillet og stadig spiller en stor rolle for Europas civilisation. Så dybt er British Council sunket, at det ikke ved , hvem der - som the Council selv angiver - er skyld i at europæere og muslimer ikke kan fordrage hinanden. Den tanke, at de indvandrede muslimer har en soleklar forpligtelse til som gæster, der er betalte af os, at indrette sig efter vore love og skikke, er naturligvis helt utænkelig for denne Nye Verdensordenklub. Men  rådvild er man ikke. man skotter blot til naboen i CRU, East Anglia University. Det lykkedes der at banke CO2 løgnen op til en ideologi, der ikke kan udryddes trods alle videnskabelig modbeviser. Løgn er et uforligneligt hjælpemiddel, så derfor har British Council samlet sine venner - og de er nu enige om vejen frem: Man skal bilde europæerne ind, at Islam og kristendommen har ydet lige store bidrag til den europæiske civilisation, som NVO gør alt  for at udrydde. Så tror de, at europæerne vil underkaste sig islam - og (kirkegårds)freden er for evigt sikret. Men det haster! Derfor bør medierne helt holde op med at genspejle folkenes meninger  og i stedet tilpasses ideologiens behov ( hvilket er sket for længst). Man forsøger så med et par usle eksempler fra det "Gyldne Andalusien",  Jihad-landet par excellence, hvor man korsfæstede tusinder af kristne og plyndrede Europa for værdier og slaver, at bilde os ind, at islams ørkenkrigere, og ikke de betalte lokale, stod for en høj kultur i Europa, hvorfor vi bør være islam taknemmelige.

[5] ANSAmed 3 July 2010: Middelhavet er stadig på rød alarm over den gradvise invasion af de såkaldte''fremmede arter''. ''Middelhavet er et af de vigtigste områder i verden for skibsfarten. Et af de største problemer er, at der i de seneste par år er opstået transport fra den ene havn til den anden af ''fremmede''arter, som derefter slippes ud med ballasten. Hundredvis rejser op og ned i skibe. Disse omfatter arter, der kan forårsage voldsomme miljømæssige og økonomiske skader og udgør en af de fire største trusler .. "De har også en negativ indvirkning på økosystemet, konkurrerer med lokale arter i Middelhavet om mad og plads. For at løse den akutte situation er der givet frie tøjler til strategiske prioriteter, der er godkendt af lande, der har tilsluttet sig Barcelona-konventionen, med støtte til internationale aftaler om at reducere  indførelsen af skadelige organismer til et minimum. Det, der omtales her er naturligvis ''udenlandske planter og dyr, der repræsenterer en af de største trusler mod ikke blot til beskyttelse af miljøet, men også menneskers sundhed og vigtige sektorer i økonomien." (Og naturligvis kan problemet kun løses gennem mere EU-Regering). Åh, det Middelhav er farligt - tænk på det, før du tager derhen på ferie! Er dette ikke diskrimination og racisme - i betragtning af, at tidligere godt er ondt og ondt godt i den nye EU Verdensorden??

 Jeg har tidligere skrevet om [6] Anna Lindh Foundation, og [7] her og [8] her, der blev besluttet på den skandaløse [4] 6. Euromediterrane Udenrigsminister-Konference i 2003, hvor EU's udenrigsministre lovede EU's 4 friheder – herunder deres borgeres frie bevægelighed ind i Europa - til 9 muslimske “partnerlande” og Israel til gengæld for politiske og demokratiske fremskridt - en status, der nu er nået af [2] Marokko pr. 13. oktober 2008. Jordan synes det næste land. ALF virker i et [9] samarbejdsfelt, der omfatter [10] Rabat Initiativet, dvs. EU, Europarådet, UNESCO, ALECSO, OIC, Dansk Center for Kultur og Udvikling og ISESCO, hvis [11] Charters art. 4h og 5a vil fremme arabisk og islam over hele verden. 

[12] André-azoulay1

ALFs præsident, André Azoulay

[13] Anna Lindh Foundation (ALF) repræsenterer 43 [3] euromediterrane lande og har (forgæves) forsøgt at forene de unge i Euromediterranien i fælles arrangementer og festivaler som "[14] 1001 Aktioner". Og det danske udenrigsministeriums “Dansk Center for Kultur Udvikling” oplevede et gigantisk flop i samarbejde med ALF med en lignende ordning, "[15] Images of the Middle East" i 2006. I Andalusien køres p.t. en parallel “[16] Visualidades Mediterraneas”.
"For at opfylde sin målsætning, anfører Instituttet regionale initiativer i Euromedområdet og støtter lokale aktiviteter, der gennemføres af organisationer, der er funderet på tværs af [17] civilsamfundet, som går ind for en bedre forståelse mellem mennesker, religioner og trosretninger og er forkæmper for menneskerettigheder og demokrati. Instituttet er en central aktør i det europmediterrane partnerskab  og som formidler af civilsamfundet i "[3] Middelhavsunionen". Det virker også som center for information og formidling af dette initiativ og som observatorium for interkulturel dialog i regionen.”
Instituttet koordinerer et euromediterrant netværk, som samler hundredvis af sociale og institutionale organer, der deler instituttets værdier, og arbejder med at gøre dialog, fred og velstand mulig i regionen. Her er [18] mere. ALF erklærer, at forskellen i opfattelsen mellem kulturer - eller misforståelser, som ALF naivt kalder gabet mellem mellem muslimske troende og de vantro - har været stigende på trods af alle bestræbelser.

[19] Sidste dag af FNs Alliance of Civilizations Forum in Brasilien  i maj 2010 understreger, at `Middelhavstilgangen er et reelt svar på bekæmpelse af ekstremisme, og det meddeles, at det euromediterrane  Anna Lindh Foundation-Institut skal blive model for regionalt samarbejde i det internationale samfund for bekæmpelsen af fremmedhad og og ekstremisme.

I samme ånd konkluderede FN Forumet i Brasilien, idet den internationale meddelelse blev vedtaget af de 120 udenrigsministre fra Alliance of Civilizations om, at den kommende Anna Lindh Rapport om Euro-Meds interkulturelle udvikling vil være "et vigtigt redskab for prioritering af civilsamfundets indsats til fordel for gensidig forståelse og for udviklingen af regionale politikker". FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, talte på forummet i Rio og sagde: "Interkulturel dialog er en af de vigtigste opgaver i det 21. århundrede. Vi kan begrænse konflikter ved at forbedre de menneskelige og kulturelle forbindelser, og ved at investere i de nye redskaber til tolerance, tillid og forandring. "Her er en [20] oversigt over ALFs aktiviteter.

[21] Our-shared-europe[22] Vort Fælles Europa Projektet 2008” –  hele [23] rapporten her - forfatter Ehsan Masood - er [24] British Council’s svar på en af de store kulturelle udfordringer for vores kontinent i dag. Der er voksende gensidig mistillid mellem muslimske samfund og det bredere europæiske samfund. Vores fælles Europa søger at finde fælles fodslag og opbygge fælles værdier, perspektiver og adfærd, der er baseret på gensidig respekt og tillid. Især handler det om, hvordan man anerkender de muslimske samfunds og kulturers bidrag - både i fortiden, men også i nutiden - til udformningen af den moderne europæiske civilisation og samfund.

»Muslimer og vesterlændinge er enige om, at forholdet mellem dem er generelt dårligt, men er uenige om, hvem der bærer skylden. Hvis vores fælles Europa har et overordnet mål, er det at styrke de tillidsbåndene mellem muslimer og andre flertal og mindretal i Europa, og at gøre dette ved at skabe større forståelse og bevidsthed om de mange bidrag, som muslimer har ydet i historien og i det nuværende Europa. Det haster. Kommentar: Det er uforståeligt, at der kan være tvivl om, hvem der har skyld i, at indvandrede gæster ikke vil rette sig efter værtslandnes skikke og love. Behovet er at fortælle de indvandrende muslimer om europæernes bidrag til dagens og især morgendagens Europa – ikke om ikke-eksisterende muslimsk bidrag til dagens Europa – måske med undtagelse af spor i Spanien og på Sicilien, samt om, hvem der betaler gildet. Men dette er imod den Nye Verdensordens ideologi om en [25] befolkningsudskiftning i Europa.

Det mere specifikke mål: fordrej sandheden af politiske grunde – lige som [26] CO2–løgnen.
Skabe bevidsthed om, at jødisk-kristne og islamiske intellektuelle og kulturelle rødder sammen har skabt Europas enestående karakter, og at denne profil er en af dets største styrker i dag.

Efter en indledende høring i London med en gruppe af UK-baserede eksperter i oktober 2007 blev et indledende oplæg (bilag 1) testet i interviews og rundbords-møder med over 150 fagfolk fra 17 byer i ti lande.
Et klart flertal var enige om, at der er et reelt behov for offentlig anerkendelse af muslimske kulturers bidrag til skabelsen af Europa.
Vores fælles Europa bør: 1. påvirke den offentlige debat og fremme tanken om det bidrag, som muslimer har gjort - og fortsat gør - til de europæiske samfund og deres identitet; 2. arrangere konferencer, debatter og seminarer med henblik på beslutningstagere, innovatorer og unge ledere; 3. tilbyde kurser og seminarer til mediefolk om fortidige, nutidige og fremtidige muslimske bidrag til det europæiske samfund og identitet 4. popularisere muslimske bidrag til Europa ved hjælp af radio, tv, internet, reklame og film; 5. skabe en “Vores fælles Europa” prisuddeling - skabe en online platform, der kombinerer viden om muslimske bidrag til Europa 6. uddanne den næste generation, så de er bedre informeret om de muslimske bidrag til Europa 7. hjælpe med at opbygge nye transkulturelle lederegenskaber blandt unge fra både etablerede og ugunstigt stillede lokalsamfund 8. organisere en international kommission om muslimers historie i Europa 9. bestille forskning om virkningen af nyhedsmedierne på forholdet til lokalsamfundet 10. Forøg frivillige og uddannelsesmæssige udvekslinger mellem unge fra forskellige lande 11. Stræb efter at lede den politiske tænkning.
Kommentar: De sammensvornes krampagtige forsøg på at gøre islam elsket af europæerne ved hjælp af fordrejning bliver ødelagt af daglige begivenheder
De største af de sammensvorne er vores [27] socialdemokratiske regeringer – nu regeringer overhovedet – sammen med EU.

[28] Euromed_map_home_aboutForfærdelige ting venter os, hvis vi ikke åbner bredt op for muslimsk indvandring
I en pjece, der for nylig blev offentliggjort af den britiske Nationale Stiftelse for Videnskab, Teknologi og Kunst, hævder forfatteren, Charles Leadbeater,  at “indvandring er afgørende for udviklingen af fornyelse i samfundet, dels fordi folk fra andre kulturer bringer nye og anderledes perspektiver i problemløsninger. Lukkede og homogene samfund kan blive nærsynede og fordomsfulde og således ikke få øje på vitale ideer, der kommer fra usædvanlige kilder". Europas regeringer  køber også tanken om, at forskelle og mangfoldighed er godt for økonomien.

Eurobarometer-undersøgelsen fra 2006 af holdninger til indvandring illustrerer et problem. Af 27.000 adspurgte i de 27 EU-lande, mener fire ud af ti, at de etniske grupper er en årsag til usikkerhed, og næsten halvdelen mener, at nytilkomne har bidraget til en stigning i arbejdsløsheden. En meningsmåling foretaget for BBC i november 2007, fandt, at to tredjedele af de adspurgte mener, at indvandring har forværret karakteren af området, hvor de bor, og 80% mener, at indvandrere har lagt øget pres på skoler, hospitaler og socialt boligbyggeri.

Europæerne kan ikke lide muslimer. Men ikke desto mindre skal de importeres og betales på vegne af Middelhavsunionen!
Sideløbende med skepsis mod indvandring, kommer en anden tendens: et betydeligt antal mennesker i Europa indrømmede offentligt, at de har en aversion mod muslimer. En parallel tendens findes hos en række muslimer i Europa. Disse er uvelkomne tendenser og har potentiale til at forværre en situation, der allerede er spændt nogle steder. EU's nationale regeringer (sammen med EU-Kommissionen) ved, at de skal holde kontinentet åbent for verden for at forblive konkurrencedygtige ([29] muslimer og konkurrenceevne ???). Samtidig bliver meningsundersøgelser ved med at fortælle dem, at indvandring og muslimer står højt på vælgernes liste over bekymringer. Og som om det ikke var nok, er der en konstant strøm af europæiske muslimske holdninger (ca. 10 til 12%), der vedvarende fortæller interviewerne, at de er positivt indstillet over for Al-Qaeda. Mistilliden falder sammen med en anden markant udvikling: Europas vælgere stemmer i stigende antal på politiske partier fra den yderste højrefløj.

Yderste højrefløj = kristendom
Et fælles valgprogram for alle parter på den yderste højrefløj er at udbrede idéen om, at muslimer er et samfundsproblem; et samfund man må frygte; at de er outsidere og tilhængere af en fast og forældet tro, og at deres hellige bog er en middelalderlig håndbog, der ingen plads har i den moderne verden. Det ekstreme højres retorik siger, at Europa hovedsageligt er en jødisk-kristen konstruktion, hvilket indebærer, at praktiseringen af islam ingen plads har i Europa.

[21] Casa-arabeMedierne bør modereres - i stedet for at afspejle folks synspunkter!
Hvis Europas regeringer, politikere, meningsdannere og vælgere fører an, er kollegerne i medierne ofte ikke langt bagefter, hvis overhovedet bagefter. Tilladte læserbemærkninger: “Hvis de [muslimerne] ikke kan leve under vore love, er svaret simpelt - rejs”. "Og dette: “Hvor vil dette stoppe? Hvad kommer efter at "formilde" de "nye", der bliver ved med at komme i stort antal. Det er ikke fremmedfjendsk. Det er simpelthen mig, der forsøger at redde mit land og min kultur fra at blive udryddet."
Endnu en katalytisk ingrediens er tendensen til, at massemedie-kolleger giver plads til mindretals ekstremistiske holdninger - og derved som resultat får forstørret det omfang, de repræsenterer folkemeningen. Dette er ofte tilfældet med gengivelsen af muslimske ekstremisters synspunkter, en håndfuld af dem er blevet kendte navne som direkte resultat.
Kommentar: Sådanne selvforsvarstanker er ikke tilladelige hos europæerne – men ønskelige hos indvandrerne

Muhammeds budskab - med henblik på Middelhavsunionen
Muhammad erklærede, at islam ikke udgør en ny tradition, men forsøgte at genoplive ældre bibelske profeter såsom Abrahams, Lots, Moses og Jesu testamente!! Kommentar: Abraham, Lot og Jesus var ingen profeter indtil de blev gjort dertil af Muhammad, som dermed nedgjorde Kristus som frelseren.

Islam's kulturelle arv til Europa - en propagandaskrøne
Velhavende imperier har råd til at finansiere videnskabsfolk, kunstnere, filosoffer, arkitekter, forfattere, digtere og mystikere. De islamiske imperier var ikke anderledes, og centre for fornyelse og lærdom (Koranskoler) sås over hele den 'muslimske verden' i byer som Bokhara i Centralasien, Bagdad og Damaskus i Mellemøsten, og Córdoba, Granada, Istanbul og Toledo i Europa. Denne mangfoldighed i arven fra Europas islamiske æra  indeholder skikkelser som
[30] Ibn-Rushd (Averroes), en jurist og filosof i 12. århundrede, der tilskrives at genoplive rationalismen og græsk tanke på kontinentet. Det omfatter også mystikeren Muhyiddin Ibn-Arabi (også i det 12. århundrede Spanien - Hvad har en middelalderlig mustiker med europæisk kultur at gøre?). Ibn-Rushd er favorit blandt nutidige intellektuelle i Europa (kraftigt overdrevet - kun blandt de få Aristoteles-forskere), og Ibn-Arabi betragtes som en af giganterne i sufisme (muslimsk sekt – hvad har vi fra ham?) i både øst og vest.
Samlet set viser undersøgelsen, at oversøisk-fødte børn har meget lavere matematik- og læsefærdighedsscore sammenlignet med andre børn. I Det Forenede Kongerige har børn fra muslimske familier i det hele opnået bedre resultater end gennemsnittet for hvide børn. I Tyskland ser Thilo Sarrazin fra bestyrelsen for Bundesbank [31] tiltagende tysk  dumhed pga. indvandringen.

Hvem imødekommer muslimernes behov?
Institutioner, der opfylder behovene for Europas muslimer omfatter samfunds- og velfærdsorganisationer, som hjælper med beskæftigelse og integration??, moskeer og kirker, fuldtids– og deltidsskoler, der underviser i sprog og religion, og grupper for kvinder og unge. Nogle er organiseret efter religiøse andre efter etniske linjer. I mange EU-lande har muslimske grupper ret til at få statslig hjælp.

Kommentar
Endnu en gang fremsættes løgnen om “[32] Det Gyldne Andalusien” som hjemsted for kultur og humanisme, så latterligt rost af  [33] Tony Blair (ss. 12-13) fra "[34] Mission Antikrist". Sandheden er, at det Gyldne Andalusien var Jihad-land par excellence, hvor kristne korsfæstedes i tusindvis i f.eks. Toledo, Merida og Cordoba. (Bat Yeor, Eurabia 2005). Årlige røvertogter ind det nordlige, kristne Spanien, Frankrig og Italien, deportering af tusindvis af slaver til det “Gyldne Andalusien”, hvor de blev hjernevasket til at være muslimske soldater og til at tjene i haremer. I Østeuropa blev kristne drenge taget væk fra forældrene og uddannet til at blive de berygtede, fanatiske janitsharer. Kunst- og videnskabelige præstationer i det “Gyldne Andalusien” blev for det meste leveret af lokale personer, herunder jøder, der fik de nødvendige penge fra de muslimske tyranners plyndringsgods og handel. Selvfølgelig findes i dag ruinerne af paladser bygget af dygtige lokale håndværkere snarere end af barbariske ørkenkrigere - men de havde efter Reconquistaen ingen indflydelse på Europas kultur indtil nu, hvor den Nye Verdensorden er ved at nedbryde den - for at bane vejen for Islam. Europa tankegang var renset for Islam efter den spanske Reconquista - indtil syge hoveder som Gotthold Lessing og senere drømmere som [35] Washington Irving , Louis Viardot og [36] Chateaubriand startede en nostalgi efter dette Gyldne Andalusien-utopi, indtil 1967–krigen kraftig jødisk understøttet,  i dag [37] overført til Spanien. Om det “Gyldne Andalusiens” jihad-natur og brutalitet ymtede de intet.

 Voltaire væmmedes ved islam. [38] Nogle tror, at det “Gyldne Andalusien” var porten til den europæiske renæssance. Selv om der kan have været en fornyelse af  [39] Thomas Aquinas´ gnostiske interesse for Aristoteles gennem Averroes, mener videnskabsmænd, at [40] impulsen til renæssancen kom fra byzantinske lærde og kunstnere, der blev drevet ud af Konstantinopel, efter at byen faldt til muslimerne i 1453. Men når det kommer til propaganda, ikke fakta,  er det faktisk ligegyldigt. På vegne af af den Nye verdensordens "Vort fælles Europa" er islams rolle i Europa nødt til at blive lovprist og forstørret - og ingen protesterer. Denne vision om et fælles Europa er det socialdemokratiske redskab til at knuse den oprindelige - ikke-muslimske kultur helt ifølge [27] Tony Blairs taleskriver og en dansk socialdemokrat. Og Europas nuværende muslimske lande er meget langt fra EU's utopi om "islamisk kultur og tolerance". Tænk på Kosovo, Bosnien-Hercegovina, Albanien, Tyrkiet: I alle de lande,  bliver [41] kristne undertrykt, forfulgt, myrdet - drevet ud af det oprindeligt rent kristne Kosovo, endog med EU's bistand.  
Hvad angår umuligheden af den såkaldte EU-muslimske dialog: [42] Traugott Schoefthaler, den første adm. direktørfor Anna Lindh Foundation: "Alt for ofte har dialogmøder  understreget kollektive identiteter (nationale, etniske, religiøse) snarere end enkeltpersoners eller sociale gruppers. Dialogfora sammensat af "repræsentanter" for religiøse eller etniske grupper virker mod hensigten og bidrager til sammenstød mellem civilisationerne i stedet for at forhindre det." På dette tidspunkt var Schoefthaler så frustreret over Muhammed-krisen, at han forlod sit job. Ikke underligt, for han havde tidligere set, hvor svær hans opgave var: "Javier Pérez de Cuéllar og Amin Maalouf kommer til samme konklusion: Kulturpolitik må undgå skematiske begreber som den sædvanlige skelnen mellem "os" og "dem". De advarer til og med mod den videre brug af udtrykket "den anden",  der i næsten alle interkulturelle uddannelsesbegreber er standard, idet det åbner mulighed for at pålægge individet kollektive identiteter". Han foreslår, at dialogen begrænses til menneskerettighederne, idet han fejlagtigt stadig troede, at disse rettigheder kan accepteres af islam.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=16212

URLs in this post:
[1] Hudson Institute 17 June 2010: : http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=publication_details&id=7081&pubType=Islam
[2] Marokko: http://euro-med.dk/?p=3600
[3] Euromediterranien-Projektet: http://euro-med.dk/?p=8949
[4] lovede EUs 4 friheder -herunder fri indvandring for Marokkanere til EU: http://euro-med.dk/?p=1212
[5] ANSAmed 3 July 2010:: http://www.ansamed.info/en/top/ME12.XAM19585.html
[6] Anna Lindh Foundation: http://euro-med.dk/?p=95
[7] her: http://euro-med.dk/?p=389
[8] her: http://euro-med.dk/?p=695
[9] samarbejdsfelt: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[10] Rabat Initiativet: http://www.isesco.org.ma/english/dialogue/documents/dialogue-Rabat-2005.pdf?idd=TDD_REF_SP&page=
/Home/Special%20Programmes/Dialogue%20among%20Civilizations

[11] Charters art. 4h og 5a: http://www.isesco.org.ma/english/charter/charter.php?idd=TDD_REF
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederandr-e9-azoulay12.jpg
[13] Anna Lindh Foundation (ALF): http://www.euromedalex.org/profile
[14] 1001 Aktioner: http://euro-med.dk/?p=873
[15] Images of the Middle East: http://xrl.us/bera2g
[16] Visualidades Mediterraneas: http://www.ansamed.info/en/top/ME13.XAM20190.html
[17] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[18] mere: http://www.euromedalex.org/sites/default/files/alf.pdf
[19] Sidste dag af FNs Alliance of Civilizations Forum in Brasilien : http://www.euromedalex.org/news/conclusions-un-forum-rio
[20] oversigt over ALFs aktiviteter: http://www.euromedalex.org/proposals
[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederour-shared-europe4.png
[22] Vort Fælles Europa Projektet 2008” –  : http://www.euromedalex.org/node/10143
[23] rapporten: http://www.euromedalex.org/sites/default/files/OSE_report.pdf
[24] British Council’s : http://en.wikipedia.org/wiki/British_Council
[25] befolkningsudskiftning i Europa: http://euro-med.dk/?p=15482
[26] CO2–løgnen: http://euro-med.dk/?p=13677
[27] socialdemokratiske regeringer: http://euro-med.dk/?p=11344
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuromed-map-home-about2.png
[29] muslimer og konkurrenceevne : http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk
[30] Ibn-Rushd (Averroes): http://en.wikipedia.org/wiki/Averroes
[31] tiltagende tysk  dumhed pga. indvandringen: http://m.focus.de/op/focus/de/ct/-X/artikel/politik-bildung-518111/1322242/48864/?cat=1
[32] Det Gyldne Andalusien: http://euro-med.dk/?p=437
[33] Tony Blair: http://fpc.org.uk/fsblob/798.pdf
[34] Mission Antikrist: http://euro-med.dk/?p=1009
[35] Washington Irving : http://en.wikipedia.org/wiki/tales_of_the_alhambra
[36] Chateaubriand: http://fr.wikisource.org/wiki/le_dernier_abencerage
[37] overført til Spanien: http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200305/granada.s.new.convivencia.htm
[38] Nogle tror: http://www.schillerinstitute.org/fid_97-01/013_andalusia.html
[39] Thomas Aquinas´: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
[40] impulsen til renæssancen : http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_scholars_in_Renaissance
[41] kristne undertrykt, forfulgt, myrdet : http://euro-med.dk/?p=14274
[42] Traugott Schoefthaler, den første adm. direktørfor Anna Lindh Foundation: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=478&wc_id=482