EUs Euro-Løgne Og Magtbrunst Dokumenteret

Posted By Anders On May 28, 2010 @ 00:18 In Dansk, Euromed | 5 Comments

SENESTE NYT: [1] The Telegraph 26 May 2010: Herman van Rompuy, fast EU-præsident: "Ingen har nogensinde fortalt den legendariske mand på gaden, at delingen af en fælles valuta ikke kun drejede sig om at gøre folks liv lettere, når de udfører forretninger  eller rejser i udlandet ….  At være i "eurozonen" betyder, valutarisk set at være en del af et 'Euroland'". Han tilstod, at euroen var fejlbehæftet fra det øjeblik, den blev oprettet i 1992, en situation, der ikke var blevet gjort klar for vælgerne.

Resumé: Det viser sig, at der til EUs græske redningsplan er hemmelige udtrædelseskriterier, der kan ruinere donorlande som Tyskland og Frankrig. Hvis et land må optage lån til en højere rente, end det får fra Gækenland, skal de øvrige donorlande erstatte forskellen. Vil de ikke det, eller hvis et donorlands nationale forfatningsdomstol underkender landets deltagelse, udtræder et sådant land af aktionen - og de andre må bære dets andel. Skulle f.eks. det vaklende Spanien komme i den situation, kan det knække ryggen på donorlandene. Nu er prof. Schachtschneiders klage antaget til behandling ved den tyske forfatningsdomstol. Hvis han får medhold - og der er tale om klare traktat- og forfatningsbrud - er euroen formentlig færdig. Dette er guf for Rothschilds Soros, der sammen med andre har væddet højt på at kunne knække euroen inden årets slutning - og som allerede menes at spekulere mod Spanien også.
Artiklen bringer en lang række af fremtrædende politikeres og økonomers udsagn før og nu. Der er tale om himmelråbende løgne om fordelene ved den monetære union, skønt deltagerlandenes økonomier var så forskellige, at det kun kunne gå galt, hvad fremtrædende økonomer da også påpegede. Efter Grækenlands-aktionen siger de samme folk nu det diametralt modsatte af, hvad de tidligere sagde - nogle mener endog, at de altid har sagt, de ville lave redningspakker - skønt de netop sagde det modsatte. Man får virkelig det indtryk, at eliten har til hensigt at køre vort økonomiske system  i sænk med stor gevinst for Rothschild-bankerne, der står bag krisen - og som er vant til at plyndre skatteyderne gennem unions-redningsaktioner. "Orden ud af Kaos" er illuministernes valgsprog (og EU har erklæret sig illuministisk). Men forinden plejer se selv at lave det fornødne kaos. Målet har hele tiden været at bruge euroen og dens kriser til at skabe en diktatorisk union, Europas Forenede Stater under elitens kontrol.
  

 

"Euroen blev vedtaget med politiske formål og ikke økonomiske formål som et skridt hen imod myten om Europas Forenede Stater. Faktisk tror jeg dens virkning vil være den stik modsatte.” - Nobelpristager Milton Friedman, 2001.[2] Kissinger-order-chaos

Eurozonen er på gyngende grund: [3] BILD 23 Maj 2010Hemmelig udtrædelsesklausul af den græske redningsplan: Hvis et donorland på sin side selv skal tage et lån og skal betale mere rente, end det får tilbage fra grækerne, bør det have forskellen erstattet. Hvis de andre eurolande ikke er klar til at tilbagebetale det, kan donorlandet træde ud af den græske redningsaktion. I kontrakterne sikrer donorlandene betaling af lånene, selv om enkelte lande, f.eks af politiske årsager, er ude af stand til at betale deres andel. I dette tilfælde ville de første lån eventuelt skulle finansieres udelukkende af nogle långivere. Skulle EU-Domstolen eller en national forfatningsdomstol afgøre, at redningspakken er forfatningsstridig, vil det pågældende land indstille sin deltagelse.  [4] Prof. Schachtscneiders klage er nu taget op af den tyske Forfatningsdomstol. Skulle han vinde, ville euroen komme i meget store vanskeligheder – og demokratiet måske endda vende tilbage!  

[5] The Telegraph 25 May 2010: BNP Paribas sagde, at undtagelsesbestemmelserne fra den græske redningsplan hurtigt ville eskalere til en systemisk krise, hvis Spanien kom i vanskeligheder, fordi de andre lande ikke kan bære en stadig større byrde. [6] George Soros & Co har væddet på at dukke euro-systemet i år. Han har sagt at han ønsker en [7] EU finansminister, dvs. Europas Forenede Stater - ud over vores penge, selvfølgelig. Frygten for, at Amerika kan glide tilbage i en dobbelt-dip recession vender tilbage. Larry Summers, Det Hvide Hus´ økonomitsar, har opfordret til en ny redningspakke, som skal holde opsvinget på sporet, og advarer om, at den amerikanske økonomi stadig er i en "meget dyb dal".  Det synes korrekt hvad [8] Infowars skrev 13. maj 2010: Hvad vil folk i medlemslandene få ud af denne centraliserede union? De vil simpelthen se mere af deres indtjening og deres opsparing sive over til Bruxelles for at støtte en nødlidende papirvaluta, de havde aldrig har bedt om i overhovedet. Det vil også betyde, at deres nationale stemme tæller endnu mindre, idet folkevalgte udenlandske bureaukrater har langt mere indflydelse på de nationale økonomiske politikker end deres regeringer. De hemmelige klausuler er egnet til at få de rigere EU-lande til at gå konkurs - og derefter: Ordo Ab Chao - Orden Ud Af Kaos, den [9] Nye Verdensordens  (se videos i højre margin af denne blog) strategi. EU bekender sig til denne [10] illuminisme –  ([11] explanatory statement). Deres værktøj: [12] hemmelig svindel og vildledelse. Deres mål: diktatorisk magt og vores penge.

Følgende er en samling udsagn om euroen, stereotyper der er blevet præsenteret for os af "vores" ledere igen og igen fra indførelsen af euroen - helt op til for en eller 2 måneder siden. Læg mærke til ofte den arrogante karakter af bemærkningerne før den græske redningspakke. Så lige pludselig angiver de ansvarlige politikere og ECB-ledere præcis det modsatte af, hvad de tidligere har sagt, efter at de har reddet Grækenland og lavet lånegarantier til svage euro-økonomier på 500 mia. euro + 250 mia. fra IMF - og ladet ECB købe værdiløse gældsbevise fra fallerende euro-lande - alt med skatteyderpenge.

Tænketanken  [13] Euro-liars[14] Open Europe: De sagde det.
I sidste ende handler euroområdets krise ikke blot om økonomisk fiasko, men også om en nedsmeltning af tilliden mellem den politiske klasse og de europæiske borgere. Da tanken om en fælles EU-valuta blev søsat, blev en række løfter givet til vælgerne rundt omkring i
Europa. Politikere, centralbanker og meningsdannere fortalte os, at uden euroen ville vore lande  lide økonomisk, ville arbejdsløsheden stige og væksten stagnere. Vi fik at vide, at forskelle i den økonomiske struktur og konkurrenceevne ikke var et problem, idet medlemsstaternes  økonomier ville "konvergere", når de var kommet ind i valutaunionen, og at strenge regler ville sikre budgetdisciplin.

I mellemtiden, sagde de, at EU-traktaterne sikrede, at skatteyderne i et land i euroområdet aldrig  ville blive tvunget til at "sende redningspakker" til en udenlandsk regering. I lande som Storbritannien fastholdt politikerne i pro-euro lejren, at en monetær union kunne fungere udmærket uden yderligere politisk og økonomisk integration. De, der modsatte sig den fælles valuta, blev på det grundlag stemplet som "anti-europæiske". Kort sagt fik vi at vide, at den fælles valuta i virkeligheden ikke udgør en økonomisk risiko.

Én ting er blevet smerteligt klart: EU eliten har simpelthen misforstået det om euroen. Dette notat fremhæver, at de politikere, der har solgt deres borgere euroen, har undladt  enten at forstå eller fortælle hele sandheden om den fælles valuta. Dette er en opfordring til større ærlighed om fremtiden for europæisk samarbejde og en påmindelse om det presserende behov for at finde en ny model, der er både politisk og økonomisk bæredygtig, en, der er mere på linje med interesser og præferencer hos de europæiske borgere.

Maastricht-traktaten og vedtægterne for ESCB og ECB
"Fællesskabet hæfter ikke for eller påtager sig forpligtelser indgået af centralregeringer, regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder, andre organer inden for den offentlige sektor eller offentlige foretagender i en medlemsstat, uden skade for gensidige finansielle garantier for fælles udførelse af et specifikt projekt". - Artikel 104b, Maastricht-traktaten, 1992.

"Under udøvelsen af de beføjelser og gennemførelsen af de opgaver og pligter, der er tillagt dem ved traktaterne og denne statut, skal hverken ECB eller en national centralbank eller noget medlem af deres besluttende organer søge eller modtage instrukser fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, fra nogen regering i en medlemsstat eller fra noget andet organ".
- Artikel 7, statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Europæiske Centralbank (ECB).

Og i dag
"Euroland brændte ned. Et kontinent på vej til konkurs". - Forsiden af Der Spiegel, den 5. maj 2010.

De tyske kanslere Helmut Kohl og Angela Merkel
"Jeg er sikker på, at succesen med D-marken vil fortsætte med euroens succes". - Daværende tyske forbundskansler Helmut Kohl, 1998

"Vi har en traktat, hvorefter der ikke er nogen mulighed for at betale for redningspakker til stater i vanskeligheder". - Den tyske kansler, Angela Merkel, den 1. marts 2010.

"Tyskland har altid nydt godt af ECB-uafhængighed [...] til at beskytte befolkningen mod inflation: det er, hvad der virkelig betyder noget. Og det er derfor ECB-uafhængighed er et afgørende aspekt, og vi vil ikke acceptere at sætte spørgsmålstegn ved det". - Den tyske kansler, Angela Merkel, 2007.

Og i dag
"Vi sagde igen og igen, at hvis stabiliteten i vores valuta var i fare, ville vi handle hurtigt og beslutsomt. Og det er det punkt, vi har nået ".
- Den tyske kansler, Angela Merkel, den 3. maj 2010.

"Hver eneste af os kan se, at den nuværende eurokrise er den hårdeste udfordring, som Europa har at imødegå siden Rom-traktaten blev underskrevet. Det er en eksistentiel udfordring, og vi må leve op til den. " - Den tyske kansler, Angela Merkel, den 19. maj 2010.

"Dette skal gøres for at undgå en kæde-reaktion på det europæiske og internationale finansielle system, og smitte til andre Eurozone-stater. Der er intet alternativ". - Den tyske kansler, Angela Merkel, den 5. maj 2010.

"I 2000 havde vi en situation, hvor vi blev konfronteret med spørgsmålet om, hvorvidt Grækenland bør kunne slutte sig til euroområdet [...] Det viste sig, at beslutningen ikke kan have været undersøgt godt nok". - Den tyske kansler, Angela Merkel, 28 April 2010.

"Den tyske kansler kan lave så mange formaninger som hun gider. Hun kunne endda true med at afvise ansøgning om støtte. Men det er ikke mere end politisk motiveret drilleri. I sidste ende vil Tyskland overdrage sine milliarder til Grækenland - presset fra europæiske partnerlande og de finansielle markeder er for stærkt". - Leder, Die Welt, den 26. april 2010.

Præs. for EU-Kommissionen Romano Prodi og José Manuel Barroso.
"Et udvidet ØMU-område vil være positivt både for euroområdet og for de lande, der kommer til". - Daværende Kommissions-formand Romano Prodi og daværende kommissær for
Økonomi-og Valutaudvalget Pedro Solbes, 2000:

"Euroen er et beskyttelsesskjold mod krisen". - Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, 5 februar 2010.

“[15] Jeg vil somme tider gerne sammenligne EU med imperierne”. – Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso

Og i dag
"Medlemsstaterne bør have modet til at sige, om de ønsker en økonomisk union eller ej. For uden den er den monetære union ikke mulig ". - Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, den 13. maj 2010.

Herman van Rompuy, Permanent EU-Pres.
"Vi arbejder på at få en eller anden form for krisekabinet” – uden at ændre Maastrichttraktaten. Det kunne omfatte Kommissionspræsidenten, José Barroso, lederen af Den Europæiske Centralbank, [16] Jean-Claude Trichet og Van Rompuy, sagde en kilde  [16] EUObserver 25. maj 2010.

Jean Claude Trichet, chef for Den Europæiske Centralbank
"Det essentielle i ånd og bogstav i traktaten er, at alt er gjort for at konstruere euroområdet som et optimalt valutaområde. Først ved at sikre, at den integrerer økonomier, der allerede har vist sig at være sammenfaldende på afgiftsområdet samt på det monetære og finansielle område ". - Daværende guvernør for Banque de France, Jean-Claude Trichet, 1997.

"Jeg vil forsvare Den Europæiske Centralbanks uafhængighed under alle omstændigheder og med alle mine kræfter". - ECB's præsident, Jean-Claude Trichet, 2007.

"Ingen regering eller land vil være i stand til at forvente særbehandling. Centralbanken vil ikke ændre sine principper bare fordi statsobligationer i en medlemsstat ikke længere
opfylder de relevante kriterier ". - Jean-Claude Trichet, ECB's formand, januar 2010.

Wim Duisenberg, 1. ECB Chef
"Der er ingen bank i verden så uafhængig af politik som Den Europæiske Centralbank". - Wim Duisenberg, den første præsident for Den Europæiske Centralbank, 1998.

"Det er somme tider sagt, at mens den fælles pengepolitik kan være» rigtig «for euroområdet som helhed, er den "forkert" for mange enkelte lande inden for området. Jeg er uenig i dette synspunkt. For det første overser man, at inden for et fælles valutaområde kan justering ske via priser og lønninger". - Daværende præsident for Den Europæiske Centralbank, Wim Duisenberg, 1999.

ECB bestyrelsesmedlemmer
"Iingen redningspakke"-princippet er forankret i EU-traktaten og skal tages helt alvorligt. Det er ikke muligt at afdramatisere problemet her via direkte finansiering ". - ECB's direktion medlem Ewald Nowotny, 2009.

"Traktaterne har fastsat en "ikke-rednings"-klausul, og reglerne vil blive overholdt. Dette er afgørende for at sikre fremtiden for en monetær union mellem suveræne stater med de nationale budgetter. Markederne lyver for sig selv, hvis de tror, at de øvrige medlemsstater på et vist tidspunkt stikker hænderne i deres tegnebøger for at redde Grækenland". - ECB cheføkonom, Jürgen Stark, den 6. januar 2010.

Og i dag
"Den Europæiske Centralbanks bedøvende beslutning om at købe den offentlige gæld hos nogle euro-zone-regeringer, blot få dage efter tilsyneladende at have afvist tanken, har skubbet banken yderligere ind i politik, hvilket skaber tvivl om dens uafhængighed". - Wall Street Journal, den 11. maj 2010.

"Købet af statsobligationer udgør alvorlige risici for den politiske stabilitet, og jeg betragter derfor denne del af afgørelsen fra ECB -bestyrelsen, selv i denne usædvanlige situation,  som kritisk".
- Axel Weber, Forbundsbank-præsident, den 12. maj 2010.

"Mod alle sine løfter, og mod et udtrykkeligt forbud i sin egen grundlov er ECB inddraget i finansieringen af stater. " - Tidligere Forbundsbank præsident, Karl Otto Pöhl, den 18. maj 2010.

"De negative konsekvenser, denne beslutning har for [ECB's] troværdighed som uafhængig monetær myndighed, vil at synes uoprettelig". - IE Business School Professor, Daniel Fernández Kranz, den 10. maj 2010

Andre økonomer
Nobelpristageren, økonom [17] Robert Mundell, undertiden betegnet som »Euroens fader«, 1999: "Euroområdet: Hvor stort skal det være? Min egen forudsigelse er, at inden år 2002 vil den europæiske monetære Union omfatte de nuværende 11 medlemmer plus Grækenland (som allerede er forpligtet til at deltage), Sverige, Danmark og Storbritannien. I 2005 vil Slovenien Tjekkiet, Polen, Ungarn og Estland også være med. Og i 2010, under forudsætning af alt går godt, og den monetære union er velstående, vil intet land i Europa ønske, være i stand til, eller have råd til at holde sig ude. Således indtræder Slovakiet, Kroatien, Litauen, Letland, Rumænien og Bulgarien alle i den monetære union ".

"Jeg har ingen tvivl om, at den monetære union kan fungere meget godt uden vidtrækkende politisk union. Tværtimod kunne der endda være en risiko for, at overdreven centralisering eller
harmonisering af den økonomiske politik kunne kvæle den sunde konkurrence og svække den økonomiske effektivitet ". - Daværende ECB cheføkonom, Otmar Issing, 2001.

Og i dag
"Fordelene ved den monetære union, især lavere renter og afskaffelse af valutakursrisiko, har ikke altid været brugt med omtanke og har fristet nogle lande at leve over evne [...] Derudover har finanspolitikken ofte undladt at bruge højere vækst og lavere renter til at mindske underskuddet tilstrækkeligt. I økonomier med stive eller kun delvis fleksible arbejdsmarkeder, resulterede alle disse store ekspansive stimuli i hurtige lønstigninger, der var langt over produktivitetsvæksten, hvilket reducerer pris-konkurrenceevne og indenlandske virksomheders eksport." - Bundesbank-præsident, Axel Weber, den 22. marts 2010.

"Der er en alvorlig trussel om afsmittende virkninger for andre medlemsstater i den monetære union og stigende negative feedback loop effekter". - Bundesbank Chief, Axel Weber, den 5. maj 2010.

"Alle europæiske lande lever i øjeblikket over evne". - ECB's direktionsmedlem, Lorenzo Bini-Smaghi, den 13. maj 2010.

"Man mente, at euroen ville udløse [...] en bølge af modernisering i de svagere lande. Det er ikke sket [...] Nu er den monetære union blevet en inflationsunion ". - Joachim Starbatty, Tuebingen Universitets-Professor, 22 maj 2010

Og endog før, samt i dag
Den græske regerings underskud for 2008 blev revideret fra 5% af BNP (forholdet indberettet af Grækenland, og offentliggøres og bekræftes af Eurostat i april 2009) til 7,7% af BNP. Samtidig, reviderede de græske myndigheder også den planlagte underskudsratio for 2009 fra 3,7% af BNP til 12,5% af BNP [...] Revisioner af denne størrelsesorden i det skønnede tidligere offentlige underskuds nøgletal har været yderst sjældne i andre EU-medlemsstater, men har fundet sted i Grækenland flere gange". - Europa-Kommissionens rapport, »den græske regerings underskuds- og gældsstatistik«, den 8. januar 2010.

"Vedvarende konkurrenceevne-forskelle og makroøkonomiske ubalancer inden for euroområdet medfører en risiko for Den Økonomiske og Monetære Union. I årene forud for krisen, gav lave finansieringsomkostninger næring til en forkert fordeling af ressourcer til ofte lavt produktive anvendelser, til  uholdbare forbrugsniveauer, boligbobler og ophobning af ekstern og intern gæld i nogle medlemsstater. Konkurrenceevnekløften nåede alle tiders højde lige før krisen ". - Europa-Kommissionens meddelelse af 12. maj 2010.

EU-kommissærerne og IMF
"Solidaritet er mulig, [og] vil eksistere. En redningsplan er ikke muligt og vil ikke eksistere ". - Daværende EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Joaquín Almunia, 29 januar 2010

Grækenland, Portugal, Spanien, disse økonomier og andre i euroområdet deler nogle funktioner. I de lande, kan vi observere et permanent tab af konkurrenceevne, da blev medlemmer af Den Økonomiske og Monetære Union". - Daværende kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Joaquín Almunia, den 3. februar 2010.

Og i dag
"Grækenland er stærkt forgældet og har mistet omkring 25% af sin konkurrenceevne, siden indførelsen af euroen. Ved udgangen af 2009 nåede det brede offentlige underskud 13,6% af BNP og den offentlige gæld var steget til 115% af BNP. Selv med det lavere underskud, der er planlagt i programmet, vil gælden som andel af BNP fortsætte med at toppe på næsten 150% af BNP i 2013, før den falder derefter". - Internationale Valutafond, maj 2010.

"Den ekstraordinære kombination i Grækenland af slap finanspolitik, utilstrækkelig reaktion på stigende ubalancer, strukturelle svagheder og statistisk fejlrapportering har ført til en hidtil uset statsgældskrise". - Europa-Kommissionens meddelelse af 12. maj 2010.

"Vi vidste, at Grækenland snød. Det stod klart, så snart de tiltrådte, at der var noget galt [med deres tal]". - EU-kommissær for handel, Karel De Gucht, den 5. maj 2010.

EU-politikere
"Euroen har været en klippe af stabilitet, som illustreret ved Islands og Irlands modsatrettede  skæbner. Deltagelse i den fælles valuta ville være et stort skridt ". - Tidligere Labour MEP Richard Corbett, 20095.

"Jeg synes, det er muligt at gå til den monetære union uden om en politisk union". - Daværende britisk premierminister, John Major, 1995.

"Beslutningen om at iværksætte den fælles valuta er det første skridt, og markerer et vendepunkt for Europa, markerer stabilitet og vækst og er afgørende for høje niveauer af vækst og beskæftigelse". - Daværende Storbritanniens premierminister, Tony Blair, 1998.

"Folk bør bemærke, at euroen ikke kun vil være lige så stabil som D-Mark, men også en hel del mere kapabel". - Daværende tysk økonomiminister ,Hermann Müller, 1999

"Euroen er ikke himlen, men den har en meget speciel grund [...] Den bliver den samme måleenhed for flere forskellige stater, spm så ikke længere vil være i stand til at feje deres
synder og deres svagheder ind under deres nationale valutaers gulvtæppe ". - Den italienske premierminister, Silvio Berlusconi, 2001

"Støtte til Grækenland ville være det forkerte signal. Vi må ikke skabe en præcedens, som andre Eurozone-lande kan henvise til i fremtiden [...] Det kan ikke være muligt, at tyske skattepligtige er nødt til at betale regningen for dårlig ledelse i Grækenland og andre steder ". - Den tyske økonomiminister, Rainer Brüderle, den 24. marts 2010.

"Den [græske premierminister] Papandreou har sagt, at han ikke ønsker en cent. Den tyske regering vil alligevel ikke give en cent ". - Den tyske økonomiminister, Rainer Brüderle, den 5. marts 2010.

"Der er ingen hjemmel [for en redningsplan]. EU-traktaten selv forbyder udtrykkeligt EU-medlemsstater at overdrage deres gæld til andre, og vi bør holde os til det". - Svensk finansminister, Anders Borg, 2009.

"Hvis vi forbliver uden for euroen, vil vi blot fortsætte med at glide ind i en situation med relativ fattigdom og ineffektivitet i forhold til vores mere velstående europæiske naboer. Husk, vi er allerede kun den tiende rigeste nation i EU, hvad angår den nationale velstand per indbygger. Men man synes at mene, at denne relative tilbagegang er en pris, der er værd at betale for den sentimentale tilfredshed at bevare mere meningsløs "kontrol" over vores egne rentesatser ". - Lib Dem. leder, Nick Clegg, 2001.

Og i dag
"Jeg tror ikke, at euroen er for nu. Jeg går endnu videre og siger, at jeg tror ikke, at renten i henhold til euroområdet i løbet af de sidste par år, ville ihave været rigtig for den britiske økonomi [...] Jeg accepterer, at euroområdets rente i de seneste par år ville have været forkert for Storbritannien ". - Nick Clegg, Lib DEM leder, den 7. april 2010.

"Så det er meget, meget vigtigt, at vi nu gør fremskridt, både når det kommer til konsolidering - ikke kun på lang sigt, men kortsigtet konsolidering - men også når det kommer til en fælles facilitet til at behandle de akutte problemer  – svensk finansminister, Anders Borg, den 10. maj 2010.

"Det er en absolut generalmobilisering: Vi har besluttet at give euroområdet en veritabel økonomisk regering". - Den franske præsident Nicolas Sarkozy, efter aftalen om at forpligte
yderligere 500 milliarder € i lån til kæmpende Eurozone-lande, den 9. maj 2010.

"Vi kan ikke tillade, at en konkurs i en euro-medlemsstat som Grækenland bliver et andet Lehman Brothers [...] Konsekvenserne af en national konkurs ville være uoverskuelige. Grækenland er lige så systemisk vigtig som en stor bank ". - Den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble, den 18. april 2010.

"Angiveligt har vi ingen penge til skattelettelser, der er ikke penge til skoleopgraderinger, ingen penge til at vedligeholde parker, ingen penge til at rette op på vore gader [...], men pludselig har vore politikere milliarder af euro til grækerne, der har bedraget Europa". - Bild, den 28. april 2010.

Græske Politikere
"Vi skal gå ind i euroen med et rent blad vedr. alle kriterier". - Daværende græsk finansminister, Yannis Papantoniou, 1999

»Hvis Grækenland vil tilslutte sig ØMU'en, hvis vi fortsætter med at forbedre økonomien, så vil vi vinde valget. Jeg forstår, at en masse mennesker kæmper, men de vil snart se, at de
ofre var det værd". - Daværende græsk premierminister, Costas Simitis, 1999.

Og i dag
[18] Pinocchio2"Vi er i et forfærdeligt rod". - Den græske finansminister, George Papaconstantinou, den 16. februar 2010.

"Kommissionen er blevet forsynet med forkerte tal i seks år. Faktisk var en del af ansvaret var på Grækenland, men i Eurozonen manglede også værktøjer til at bemærke det". - Den græske premierminister, George Papandreou, 23 maj 2010

Kommentar
Her er grunden til, at euroen blev for tidligt lanceret - skønt mange kunne se, at afstanden mellem deltagerne var for bred, deltagernes moral og kulturer for forskellige: "Vi forpligter os til at fremme en stærk koordinering af den økonomiske politik i Europa. Vi mener, at Det Europæiske Råd skal forbedre den økonomiske styring i Den Europæiske Union, og vi foreslår at øge dens rolle i den økonomiske koordinering og fastlæggelse af Den Europæiske Unions vækststrategi". - Erklæring fra stats-og regeringscheferne i euroområdet, den 25. marts 2010. Den Nye Verdensordens stræben efter [19] regional afskaffelse af nationalstaterne  var årsagen - den deraf følgende forarmelse af mennesker er de ligeglade med i denne gruppe af [10] illumistiske herskere, der er allerede [20] spiller skak med os som deres bønder. Ovenstående viser utrolig dumhed eller korruption.

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15577

URLs in this post:
[1] The Telegraph 26 May 2010: http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/7767898/Ordinary-people-were-misled-over-impact-of-the-e
uro-says-Herman-Van-Rompuy.html

[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkissinger-order-chaos.jpg
[3] BILD 23 Maj 2010: http://www.bild.de/bild/politik/wirtschaft/2010/05/24/griechenland-hilfe-deutschland-milliarden-euro
/schwarz-auf-weiss-die-dokumente.html

[4] Prof. Schachtscneiders klage er nu taget op af den tyske Forfatningsdomstol: http://info.kopp-verlag.de/news/prof-schachtschneider-zur-klage-in-karlsruhe.html
[5] The Telegraph 25 May 2010: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7765383/double-dip-fears-over-worl
dwide-credit-stress.html

[6] George Soros & Co har væddet: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1253791/Is-man-broke-Bank-England-George-Soros-cen
tre-hedge-funds-betting-crisis-hit-euro.html

[7] EU finansminister: http://www.businessweek.com/news/2010-02-28/euro-may-not-survive-greece-s-deficit-crisis-soros-says.
html

[8] Infowars skrev 13. maj 2010: http://infowars.net/articles/may2010/130510Union.htm
[9] Nye Verdensordens : http://euro-med.dk/?p=9980
[10] illuminisme: http://euro-med.dk/?p=511
[11] explanatory statement: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[12] hemmelig svindel og vildledelse: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_origin.htm
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuro-liars.jpg
[14] Open Europe: http://www.openeurope.org.uk/research/eurotheysaidit.pdf
[15] Jeg vil somme tider gerne sammenligne EU med imperierne: http://www.youtube.com/watch?v=-I8M1T-GgRU&feature=player_embedded#!
[16] : http://euobserver.com/9/30132
[17] Robert Mundell: http://euro-med.dk/?p=923
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpinocchio2.jpg
[19] regional afskaffelse af nationalstaterne : http://www.augustreview.com/issues/regionalization/the_globalization_strategy%3a_america_and_europe_
in_the_crucible_200604072/

[20] spiller skak med os som deres bønder: http://euro-med.dk/?p=6904