Chefen For Den Europæiske Centralbank, Trichet: Rothschild gav, Rothschild tog, Lovet Være Rothschilds Bankers Globale Styring

Posted By Anders On May 6, 2010 @ 00:34 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Chefen for Den Europæiske Centralbank, Jean-Claude Trichet, har for USAs usynlige regering, Council on Foreign Relations (CFR), som  iflg. Hillary Clinton giver hende ordrer om hendes politik - holdt en tale om global styring/verdensregering på finansområdet. Årsagen er den globale finans/økonomikrise, som er skabt af Wall Street bankkredsene bag CFR, the FED samt af  CFR´en Bill Clinton. Ugenert fortæller Trichet, at grunden til krisen er, at nationalstaternes finanstilsyn svigtede. Derfor er det så godt, at der nu kommer en Financiel Stabilitetsbestyrelse (FSB), hvis medlemmer omfatter G20, som han siger har overtaget verdensregeringen i både krise- og normaltider. I Europa er der indført Det Europæiske Råd for Systemiske Risici (ESRB).  Endvidere taler han om Rothschilds centralbanker og Rothschilds BIS, den mægtigste,  mest korrupte og udemokratiske bank, verden har set, centralbankernes centralbank,  sammen med dens tvillingbroder, IMF, som vore redningsmænd i den igangværende krise!! Især må vi være taknemmelige for Det Globale Økonomimøde (GEM) af centralbankchefer i  BIS-regi, som Trichet er formand for! Der er bare det at sige derom, at alle disse tilsynsinstanser er mere eller mindre de samme Rothschild-folk, som totalt så gennem fingre med de bedragerier i form af subprime lån og andre fantasiprodukter, som bankerne solgte, og som førte til krisen. Nu indfører så G20 IMFs forslag om den Gensidige Vurderingsprocess (MAP), der skal overvåge de nationale økonomier i stedet for svigagtige storbanker. Dog indfører EU for et syns skyld tre nye europæiske tilsynsmyndigheder for bankvæsen, forsikring og værdipapirer - på forslag af den tidligere IMF-boss, Jacques de Larosière - efter råd fra Rothschilds Financial Services  Round Table under ledelse af illuministen Pehr Gyllenhammar. Utallige gange taler Trichet on global styring af verdensfinanser og økonomi - hvilket automatisk fører til verdensregering. At høre dette er et ekko af taler, der er holdt af WTOs chef, Pascal Lamy, og EUs præsident, Herman van Rompuy. Ikke så mærkeligt: Som de er Trichet bilderberg-deltager, oven i købet hele 10 gange. Herefter må enhver, der omtaler citater fra Barrosos, Sarkozys, Gordon Browns, Præs, Bush Sr., Henry Kissingers osv. videotaler om verdensstyring som "konspirationsteori" siges at leve i en fantasiverden - eller at være delagtig i konspirationen.  Og sikken en konspiration: "Finansregulatorerne" er gigantiske svindlere , f.eks. en US vice-præsident, en US-finansminister, narkotikabosser og marionetter.     

I en tale til det elitære Council on Foreign Relations i New York, opfordrede præsidenten for Den Europæiske Centralbank, Jean-Claude Trichet, at indførelsen af [1] global styring skal ledes af [2] G20 og den korrupte [3] Bank for International Settlements sammen med dens tvilling, [4] IMF, for at sikre den globale økonomi. . Det følgende virker som et ekko af [5] EU-præsident van Rompuy, der har erklæret [6] 2009 for det første år med global styring – og [7] WTO bossen Pascal Lamy, der ustandselig taler om global styring. Det har en naturlig forklaring: Trichet er også ærke-[8] bilderberger-deltager: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009. 
Hvem, der efter det følgende taler om “konspirationsteori” i forbindelse med elitær verdensstyring = [9] verdensregering, lever i en fantasiverden eller er med i konspirationen.  For virkeligheden er udemokratisk elitær konspiration, der forties af massemedierne.

Prgramtale af Jean-Claude Trichet, præsident for Den Europæiske Centralbank, i Council on Foreign Relations, New York, den 26. april 2010. ([10] Referat ved Bank for International Settlements – BIS) - uddrag. [11] Video. Se også [12] Infowars.
[13] Trichet-395"Jeg vil gerne fremhæve fire punkter
1.
global styring er af afgørende betydning for afgørende at forbedre  modstandsdygtigheden af det globale finansielle system. Regeringerne var nødt til at støtte den finansielle sektor ved at risikere skatteydernes penge med et beløb svarende til omkring 25% af BNP på begge sider af Atlanten. Dette er uden fortilfælde.
2. den seneste turbulens viste ikke kun  et højt niveau af uforudsigelighed, men også en ekstrem hurtighed i begivenhedernes rækkefølge. Global styring i dag skal påvise en kapacitet til at koordinere med raskhed og meget hurtig beslutning.
3. krisen har udløst en tendens til at genoptage finansiel nationalisme, hvis ikke ligefrem merkantilisme. Det er bydende nødvendigt, at en effektiv global styring bevarer lige vilkår, som er nødvendige for at fremme global stabilitet og velstand.
4. som vi har set, har krisen fremtvunget en historisk ændring i forbindelse med global styring. Efter min mening  var denne ændring tiltrængt. Der er to umiddelbare årsager til denne ændring. a. De nye vækstøkonomier skal have fuldstændigt og korrekt ejerskab af den globale styring. b.Industrialiserede lande har vist sig særdeles klodsede, da deres ansvar i den globale styring var indlysende overvældende.

Der er mange definitioner af global styring. På det økonomiske og finansielle område vil jeg foreslå, at global styring ikke kun omfatter konstellationen af overnationale institutioner - men også de uformelle grupperinger, der gradvist er opstået på globalt plan. Disse uformelle fora (G7, G10, G20 osv.) er afgørende for at forbedre den globale koordinering på alle områder, hvor beslutningsprocessen forbliver national.

Et af den globale styrings primære mål bør være at lette velfungerende grænseoverskridende markeder. Markederne ikke kan fungere ordentligt uden en effektiv regulering og tilsynsførende infrastruktur. Regeringer, centralbanker, internationale institutioner og globalt vedtagne tilsynsstandarder og koder er de midler, som vi kollektivt søger at benytte os af til det globale offentlige gode, som den globale økonomiske stabilitet er. Subsidiaritetsprincippet væsentligt. [14] Globalisme

Den globale finansielle krise har knust tidligere fastslået overbevisning om, at det at "holde sit hus i orden" er det rigtige princip for at sikre global velfærd.

2. Lad mig nu vende tilbage til, hvordan vores institutioner for global styring i de finansielle kredse har klaret sig under krisen.
En dimension af det internationale samarbejde, som jeg anser for at have fungeret særlig godt under den finansielle krise har været samarbejdet mellem centralbankerne - både bilateralt og via de forskellige Basel-baserede udvalg- mhp. f.eks. leveringen af grænseoverskridende likviditet. Bank of International Settlement (BIS) selv har været "på forkant" med hensyn til at identificere ikke-bæredygtige tendenser i den finansielle sektor og mere generelt i den globale økonomi baseret på en høj grad af analytisk dybde og udveksling af oplysninger på globalt niveau, som centralbankernes globalt samarbejde har kunnet udvikle over tid.

Regelarbitrage
Men vi bør huske de store mangler, som kan have bidraget til at skabe betingelserne for, at krisen overhovedet forekom, herunder manglende koordinering inden for finansiel regulering, der var udbredt før krisen, og som opfordrede finansielle institutioner til at deltage i en stor grad af regelarbitrage. Dette var en uundgåelig følge af, …, at den finansielle regulering fortsat overvejende var national, med kun relativt svag koordination på internationalt niveau. Reform er nødvendig.

Globale ubalancer
En anden mangel, der skal løses for fremtiden, var den utilstrækkelige orientering af de makroøkonomiske politikker i retning af stabilitet på mellemlangt sigt og [15] bæredygtighed. Dette førte til opbygningen af uholdbare eksterne ubalancer mellem underskuds- og overskudsøkonomier før krisen. Der var ingen effektive mekanismer til at påvirke de makroøkonomiske og strukturelle politikker i vigtige lande. Dette skal ændres.

3. Lad mig vende tilbage til spørgsmålet om, hvordan den globale styring udvikler sig efter krisen.
Efter en første tøvende reaktion gennemførte regeringer bredt koordinerede politikker, både i EU og på globalt plan under ledelse af G20. Og centralbankerne var i stand til at træffe en hurtig, beslutsom og koordineret indsats med kort varsel.

[16] BIS-globusMen krisen viste også, at huller i systemet med global styring - både med hensyn til effektivitet og legitimitet - skal udfyldes. Dette kan gøres - ja, det er blevet gjort - ved at styrke mandatet for eksisterende internationale institutioner og tilpasning af eksisterende eller udvikling af nye uformelle fora. Samlet set bevæger  systemet sig afgørende skridt i retning ægte global styring. Den betydelige omdannelse af den globale styring, som vi snedkererer i dag, illustreres med tre eksempler. a. fremkomsten af G20 som den primære gruppe for global økonomisk styring på  minister-, guvernør- og stats-og regeringschefsniveau. b. Det Globale Økonomimøde (GEM) af centralbankchefer i  BIS-regi som den primære gruppe for styring af centralbanksamarbejdet. Og for det tredje, udvidelse af c. den Finansielle Stabilitets-bestyrelses medlemskreds til at omfatte alle de systemiske vækstøkonomier. Inden for centralbanksamarbejdet er det vigtigste forum GEM, der mødes i BIS´ hovedkvarter i Basel, hvori alle systemiske vækstøkonomiers centralbankchefer deltager fuldt ud. Den er blevet den primære gruppe for global styring blandt centralbankerne. Jeg har det privilegium at være formand for GEM i øjeblikket.

G20 har været effektiv til at løse den globale krise. Vi er nu i den fase, hvor dette forum skal gøre overgangen fra at handle som kriseløser til at bidrage som kriseforebygger. Det er i særdeleshed formålet med G20–rammerne for en stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst. Til dette formål er en Gensidig Vurderingsprocess (MAP), der vil gøre det muligt at vurdere, om politikkerne hos de enkelte medlemmer er kollektivt i overensstemmelse med en bæredygtig og afbalanceret vækst, blevet nedsat. De første skridt i denne MAP er blevet fremlagt af IMF for G20 ministrene og centralbankcheferne i sidste uge under vores forårsmøder i  Washington. Vejledning er givet til IMF om de næste skridt i processen.[17] Usa_dees

Styrkelse af institutioner
Financial Stability Boards (FSB) medlemskab overlapperer nu stort set G20s. FSB har fået et forbedret mandat til at styrke den internationale finansielle arkitektur og globale finansielle stabilitet, herunder en fælles tidlig varslingsøvelse til identifikation af risici for den globale økonomi. IMF har selv revideret sine udlånsrammer. Mikro-tilsyn vil blive styrket med oprettelsen af et europæisk finanstilsynssystem, herunder tre nye europæiske tilsynsmyndigheder for bankvæsen, forsikring og værdipapirer. Desuden vil mikro-tilsyn skulle suppleres med makro-tilsyn, der fokuserer på forebyggelse af systemiske risici.
Alle tre elementer, som jeg lige har beskrevet er centrale elementer i den systemiske risiko: smitte; opbygningen af finansielle ubalancer og uholdbare tendenser, og de nære forbindelser med den virkelige økonomi, og potentialet for stærke feedbackeffekter. Kort sagt har krisen afsløret den grundlæggende betydning af systemisk risiko. Formålet med makro-tilsyn er at identificere kilder til systemisk risiko og anbefale korrigerende foranstaltninger. I EU vil dette være en opgave for Det Europæiske Råd for Systemiske Risici (ESRB). Medlemmer af den Europæiske Centralbanks Generelle Råd vil være stemmeberettigede medlemmer af ESRB, sammen med de tre chefer for de planlagte europæiske tilsynsmyndigheder og et medlem af Kommissionen. Desuden vil organisationen omfatte BIS-buildingalle nationale [18] Babel-tower-europe-many-tongues-one-voice-150tilsynsmyndigheder.

BIS - Baselstårnet

Hvem er BIS?
[19] InvestorInsight: "Det er den mest magtfulde bank man nogensinde har hørt om: "[20] Fremme af valuta– og finansstabilitet  er et vigtigt mål for BIS". Banken ser som sin primære opgave at stabilisere verdens finansmarkeder. Den udretter dette gennem kontrol af valutaer. I øjeblikket ligger den inde med 7% af verdens tilgængelige  valutamidler, hvis regningsenhed blev vekslet i marts 2003 fra den schweiziske guldfranc til Special Drawing Rights ([4] SDR), en kunstig Fiat "valuta" med en værdi baseret på en kurv af valutaer (44% dollars, 34% euro, 11% japanske yen, 11% pund sterling). Banken styrer også en enorm mængde guld,  iflg. årsrapporten for 2005 (den seneste) 712 tons. Ved at styre valutamarkedet plus guld kan BIS have stor indflydelse på de økonomiske forhold i et givet land, f.eks på renteforhøjelse. Naturligvis besidder banken en masse magt.  Enhver med beføjelse til at forhindre en valutas sammenbrud, kan også forårsage den.
BIS kan vaske penge
. F.eks. kan U.S. skattepenge gå gennem BIS til IMF og derfra til hvem som helst. Det skete under den brasilianske panik i 1998. I virkeligheden gik pengene til de store amerikanske banker (Citigroup -[21] Rothschild, og [22] her, JP Morgan ([23] Rothschild) Chase og FleetBoston bl.a.), der havde ydet mange risikable lån og ikke havde lyst til at bøde for deres fejltagelser. Det fortalte man ikke US-skatteyderne noget om.

Her er de [20] BIS´ nationale medlemsbanker pr. 30. juni 2006: Algeriet, Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Kina , Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong SAR, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Korea, Letland, Litauen, Republikken Makedonien, Malaysia, Mexico, Holland, New Zealand, Norge, Filippinerne, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Saudi Arabien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige og USA, plus Den Europæiske Centralbank

Alt omkring banken, herunder dens medlems- og bestyrelsesmøder hver 2. måned, er indhyllet i hemmelighedsfuldhed. BIS er fri for overvågning. Desuden nyder funktionærer og ansatte i BIS “immunitet fra kriminal- og administrativ jurisdiktion." Endelig kan ingen krav mod BIS eller dens indskud fuldbyrdes "uden forudgående aftale med banken."
Med andre ord, de kan gøre, hvad de vil, uden konsekvenser. Banken var en vigtig aktør for fremme af vedtagelsen af euroen som fælles europæisk valuta. Der er rygter om, at dens næste projekt er at overbevise [24] USA, Canada og Mexico om at skifte til en lignende regional valuta, måske "ameroen", og det er logisk at antage, at bankens endelige mål er en fælles [25] Global-unionverdensomspændende valuta. Det ville forenkle transaktioner og virkelig befæste bankens kontrol over planetens økonomi. "

Kommentar
Således har vi chefen for Den Europæiske Centralbank stående foran den "usynlige" regering i USA, der [26] giver Hillary Clinton hendes ordrer, og med [27] aspirationer om at blive verdensregeringen, nemlig Rockefellers Council on Foreign Relations. Uophørligt fortæller Trichet, at vi har brug for global styring, navnlig økonomiske global styring - gennem [3] Rothschild's Bank for International Settlements´ GEM, som han er formand for, og som er så tæt sammenvævet med [4] IMF og dens SDR. Hans argument er, at omfanget af den igangværende krise skyldes utilstrækkelig national økonomisk regulering – hvorved han praktisk “glemmer” [28] den rolle, som Wall Street bankerne spillede og [29] her. Så han kræver en styrkelse af eksisterende globale institutioner - og indførelsen af nye. Han ønsker, at BIS´ tvillings, IMF's opfindelse, MAP, skal kontrollere og kommandere økonomierne i nationalstaterne. En sjov ting er, at [30] EUs "nye" finansielle tilsynsmyndigheder er stort set de samme, som overså og gav den nuværende finanskrise lov til at udvikle sig til den nuværende økonomiske krise, dvs. Rothschild's håndlangere - som foreslået af [31] Rothschilds European Financial Services Round Table under ledelse af Pehr Gyllenhammar -  så de kan [32] udplyndre os gennem skatteyderbetalte redningspakker. Og hvem er [3] BIS virkelig: Det er Rothschilds bank - grundlagt af Rothschild agenterne, Charles Dawes og Owen Young + Hitlers kommende centralbank-chef, Hjalmar Schacht.

[33] Andrew Hitchcock citerer Bill Clintons mentor, prof. Carroll Quigley, der fik lov til at studere CFR arkiver: "Kræfterne bag den finansielle kapitalisme havde en vidtrækkende plan, nemlig intet mindre end skabe et verdenssystem for finansiel kontrol på private hænder i stand til at beherske det politiske system i alle lande og økonomien i verden som helhed. Dette system skulle kontrolleres på feudalistisk vis ved, at centralbankerne i verden handler i forening. Spidsen af systemet skulle være Bank for International Settlements i Basel, Schweiz." Her [34] kalder Hitchcock (se år 1930) BIS for Rothschilds første verdensbank.  Her er hvordan Nathan Rothschild tog magten over Bank of England i 1815 [35] (video 59–1.04 min). I 1818 overtog Rothschild den [34] franske pengeforsyning – og i [36] 1830 Vatikanets pengeforsyning. Her er hvordan Rothschild's håndlangere, Paul Waburg, JP Morgan og Rockefeller familien (Nelson Aldrich) [37] etablerede den amerikanske Federal Reserve - og [38] hvordan de har [39] misbrugt den siden. Her er, [40] hvordan de har arbejdet. Og [41] FSB, som Trichet omtaler, er en fløj af Rothschilds BIS. Banktilsyns-institutionerne, som nævnes af Trichet, er den [30] tidligere IMF-chef, Jacques de Larosières opfindelser. [31] Bestyrelsen for ECB har 3 BIS bestyrelsesmedlemmer foruden Trichet. Og hvem udløste den nuværende krise? [42] CNBC  har et bud: "[43] Illuminaterne"! Og ja, [28] de gjorde, og [44] de gør.

Addendum - Så meget for værdien af finansiel regulering
[45] Interview med førende ekspert i økonomisk kriminalitet og bekæmpelse af bedrageri, økonomen [46] William K. Black: MMNews 21 April 2010:

A: Goldman Sachs´adm. direktør, Hank Paulson (senere USAs finansminister) købte som "sikrede gældsforpligtelser" de værste subprime pantebreve, der bakkedes op af svigagtige løgner-lån, fik nogle af dem solgt gennem sin partner, John Paulson, der fortalte kunderne, at papirerne var de sikreste på markedet. Så væddede John hemmeligt på, at papirernes værdi ville falde til 0, hvad de da bestemt også gjorde, da Hank Paulson førte en succesrig krig mod værdipapirerne - nu som USAs finansminister! Dette bragte John Paulson en enorm gevinst. Så sikrede  Paulson som USAs finansminister Goldman Sachs en enorm bankredningspakke med skatteyderpenge til at sanere Hank Paulson's giftige pantebreve. Forinden havde den amerikanske regering endog truet Kongressen med at indføre [47] undtagelsestilstand, medmindre de vedtog [32] Paulson's bankredningspakke-lovgivning!! Nu skal Goldman Sachs for retten for svindel.

B: Da Al Gore var vicepræsident var hans højeste prioritet at "genopfinde regering." Udgangspunktet for at genopfinde regeringen var, at den skulle fundamentalt ændres til i højere grad at ligne et privat multinationalt selskab og være partner med private virksomheder (Mussolinis definition af fascisme). Finansielle tilsynsmyndigheder blev instrueret i at henvise til banker og [48] S & Ls , som de skulle regulere som deres "kunder." Budskabet de sender, er, at industrien/anti-regulator partnerskab vil arbejde sammen om at ødelægge den finansielle regulering. Det er ingen overraskelse, at de føderalt regulerede (sic) finansielle institutioner, der fremstillede den værste svindel (eller i det mindste, det værste, vi kender på nuværende tidspunkt) var S & Ls.

C:  Fed's Ben Bernanke
er en mislykket regulator, som ignorerede alle advarsler og af ideologiske årsager
nægtede at handle under [49] HOEPA for at stoppe svindelepidemien.

D: FN-chefen for narkotika, Antonio Maria Costa, erklærede, at "likvid investeringskapital", som stammer fra narkotikahandel medvirkede til at holde det finansielle system gang i 2008. Han sagde: "I andet halvår af 2008 blev likviditeten i banksystemet største problem og dermed blev likvid kapital en vigtig faktor … Inter-banklån blev finansieret af penge, der stammer fra narkohandel og andre ulovlige aktiviteter … Der var tegn på, at nogle banker blev reddet på den måde."


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=15274

URLs in this post:
[1] global styring: http://euro-med.dk/?p=10021
[2] G20: http://euro-med.dk/?p=7794
[3] Bank for International Settlements : http://euro-med.dk/?p=8191
[4] IMF,: http://euro-med.dk/?p=6148
[5] EU-præsident van Rompuy: http://euro-med.dk/?p=11825
[6] 2009 for det første år med global styring : http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature=player_embedded
[7] WTO bossen Pascal Lamy: http://euro-med.dk/?p=12029
[8] bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[9] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[10] Referat ved Bank for International Settlements – BIS: http://www.bis.org/review/r100428b.pdf
[11] Video: http://www.youtube.com/watch?v=yy3s9tcSy50&feature=player_embedded
[12] Infowars: http://www.infowars.com/european-central-bank-president-calls-for-corrupt-bis-to-boss-global-governm
ent-in-cfr-speech/

[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertrichet-2d3951.jpg
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobalisme1.jpg
[15] bæredygtighed: http://euro-med.dk/?p=9541
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbis-2dglobus1.jpg
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederusa-dees1.jpg
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbabel-2dtower-2deurope-2dmany-2dtongues-2done-2dvoice-2d15017.jp
g

[19] InvestorInsight: http://www.investorsinsight.com/blogs/what_we_now_know/archive/2006/03/07/the-most-powerful-bank-you
-ve-never-heard-of.aspx

[20] Fremme af valuta– og finansstabilitet: http://www.bis.org/about/arch_guide.pdf
[21] Rothschild: http://www.secinfo.com/d139r2.117f.htm
[22] her: http://www.baratariaproductions.com/about/rothschild.html
[23] Rothschild: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=WorldCh01-1
[24] USA, Canada og Mexico: http://euro-med.dk/?p=463
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederglobal-2dunion1.gif
[26] giver Hillary Clinton hendes ordrer: http://www.cfr.org/publication/19840/council_on_foreign_relations_address_by_secretary_of_state_hill
ary_clinton.html?breadcrumb=

[27] aspirationer om at blive verdensregeringen: http://euro-med.dk/?p=9774
[28] den rolle, som Wall Street bankerne: http://euro-med.dk/?p=13876
[29] her: http://euro-med.dk/?p=11780
[30] EUs "nye" finansielle tilsynsmyndigheder er stort set de samme: http://euro-med.dk/?p=6956
[31] Rothschilds European Financial Services Round Table: http://euro-med.dk/?p=3470
[32] udplyndre os gennem skatteyderbetalte redningspakker: http://euro-med.dk/?p=2868
[33] Andrew Hitchcock: http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm
[34] kalder Hitchcock (se år 1930) BIS for Rothschilds første verdensbank: http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm
[35] (video 59–1.04 min: http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936#
[36] 1830 Vatikanets pengeforsyning: http://www.fundinguniverse.com/company-histories/N-M-Rothschild-amp;-Sons-Limited-Company-History.ht
ml

[37] etablerede den amerikanske Federal Reserve : http://euro-med.dk/?p=3029
[38] hvordan: http://euro-med.dk/?p=3167
[39] misbrugt: http://euro-med.dk/?p=3240
[40] hvordan de har arbejdet: http://www.youtube.com/watch?v=B01vDHQLEsA&feature=related
[41] FSB, som Trichet omtaler, er en fløj af Rothschilds BIS: http://www.financialstabilityboard.org/members/links.htm
[42] CNBC: http://www.youtube.com/watch?v=5rBX3iTzyh0&feature=player_embedded
[43] Illuminaterne: http://euro-med.dk/?p=511
[44] de gør: http://euro-med.dk/?p=11738
[45] Interview: http://www.mmnews.de/english-news/5376-the-great-global-bank-robbery-part-2
[46] William K. Black: http://en.wikipedia.org/wiki/William_K._Black
[47] undtagelsestilstand: http://www.prisonplanet.com/democratic-congressman-representatives-were-threatened-with-martial-law-
in-america-over-bailout-bill.html

[48] S & Ls: http://en.wikipedia.org/wiki/Savings_and_loan_association
[49] HOEPA: http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/homes/rea19.shtm